Как се включва и изключва алармата за вратата на хладилника?

Ако хладилникът се доставя директно от фабриката, функцията за аларма на вратата ще бъде предварително зададена като включена. Ако искате сами да включите или изключите алармата за вратата, следвайте дадените по-долу инструкции.

Как се включва/изключва алармата за вратата

  • За да включите алармата за вратата, докоснете бутона Door Alarm (Аларма за вратата).
  • Индикаторът за аларма на вратата ще се включи, когато алармата за вратата е включена. Ако вратата остане отворена за повече от 2 минути, индикаторът ще мига, докато алармата звучи.
  • За да изключите алармата за вратата, докоснете бутона Door Alarm (Аларма за вратата) по същия начин, както когато я включвате. След като го направите, индикаторът за аларма ще изгасне.
  • Тип 1
Индикатор за аларма на вратата на дисплея на контролния панел.
  • Тип 2
Индикатор за аларма на вратата на контролния панел от тип 2.
  • Тип 3
Индикатор за аларма на вратата на контролния панел от тип 3.

Стъпка 1. Докоснете Apps (Приложения), отворете приложението Fridge Manager (Диспечер на хладилника), а след това докоснете Fridge Settings (Настройки на хладилника).

Докоснете настройките за диспечер на хладилника.
  • Стъпка 2. Докоснете Door Alarm Deactivate (Деактивиране на алармата за вратата), а след това натиснете Proceed (Напред).
Докоснете деактивиране на алармата за вратата.

Благодарим Ви за обратната връзка