Какво се покрива от гаранцията

Политика за гаранционно обслужване

Всички продукти на Samsung в България имат гаранционен срок, който е съобразен с изискванията на българското законодателство:

Възможни са вариации в продуктовите подгрупи. За конкретна информация, моля вижте документацията, която придружава Вашия продукт.

Общи условия

1. Гаранцията на продукта е валидна само когато той е придружен с:
- Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).
- Правилно и изцяло попълнена гаранционна карта (модел, фабричен номер, дата на продажба, подпис и печат на продавача, подпис на клиента).
- Други документи.
1.1л Samsung си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранционната карта са преправяни, задраскани или дописвани.
2. При възникване на повреда, задълженията на Samsung са:
- Да приведе дефектното изделие в съотведствие с догоговора за продажба, в рамките на законовият срок.
- Да подмени дефектиралото изделие по свое усмотрение.
В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналният продукт.
3. Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в Оторизиран Сервизен Център на Samsung. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.
4. Гаранцията не покрива никой от изброените случаи:
- Извършване на периодични контролни проверки, обслужване, ремонтиране или подмяна на части, изхабени в следствие на нормална експлоатация.
- Външни козметични части – аксесоари, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления и други части с ограничен сервизен живот.
- Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба.
- Когато не са спазени условията описани в Указанието за употреба, за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение.
- Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански неподчинения, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.
- Всички течно кристални дисплеи (LCD), плазма дисплеи и OLED дисплеи, независимо от производството си, след време губят част от яркостта си.
- Модификации извършени заради разлики в метода на излъчване в различните страни.
- Модификации извършени, за да може изделието да функционира в страна, за която не е произведено.
- Ремонт извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице.
- При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- Samsung и Оторизираните Сервизни Центрове не носят отговорност за загуба на данни и информация от дефектните устройства.
5. Гаранцията не ограничава правата на потребителя определени от Българското законодателство.
6. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Европейска блок-гаранция

Ограничена гаранция от производителя Самсунг (Европейска блок-гаранция).
Самсунг предоставя ограничена гаранция на производител за крайните потребители, които купуват в Европейското икономическо пространство и Швейцария, Сърбия, Черна Гора, Македония, Албания, Босна, Косово ("Европа") продукт, предлаган от Самсунг в Европа. Крайните потребители могат да получат гаранционно обслужване в цяла Европа. Правото на гаранция (срокът на гаранцията и предоставеният сервиз) ще съответства на предвиденото в държавата, където е предявена рекламацията. Забележете, че това е доброволна гаранция от производителя и дава права в добавка към, но не засяга законовите права на крайните потребители по приложимото национално законодателство във връзка с продажбата на стоки.

За да предявят рекламация по тази гаранция, крайните потребители трябва да представят оригиналния документ за покупката (т.е. когато продуктът е продаден първоначално на крайният потребител).

Промоциите, които удължават или подобряват условията по гаранцията на производителя, зависят от държавата и не може да бъдат предявявани в други държави, които не предлагат промоцията.

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Самсунг на 0800 11 131.

Продукт, закупен извън страната

Политика за поправяне на продукти, закупени извън страната


Продукт, който понастоящем не се продава във вашата страна (като например продукт, закупен директно извън страната и донесен като част от личния багаж), може да бъде поправен срещу заплащане, ако подлежи на поправяне.


- Поправката ще бъде свързана с разходи и може да отнеме повече от обичайното време.


· Подробности във връзка с разходите и приблизително необходимото време за поправка могат да бъдат потвърдени в сервизен център.


- Изисква се проверка за потвърждение дали продуктът подлежи на поправка, или не.


· В някои случаи, например при някои големи части (телевизионни панели, врати на хладилници и т.н.), или когато „частта не е налична“ (например, вече не се произвежда, и т.н.), става въпрос за продукти, които не подлежат на поправка.

 

· Продукт, който понастоящем не се продава във вашата страна, не подлежи на поправяне.

 

- Ако има съществена разлика по отношение на спецификацията на продукта, продуктът не подлежи на поправяне.

 

· Продукт не може да бъде поправен, ако оперативната среда е различна: например, ширина на честотната лента, напрежение и т.н.