Etiikka

Etiikka

Oikeudenmukainen
ja läpinäkyvä
yrityskulttuuri

Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä yrityskulttuuri

Samsung punoo tinkimättömyyden yhtiön päivittäisen toiminnan rakenteeseen
oman yhteiskunnallisen roolinsa ja vastuunsa täyttämiseksi tavalla, joka sopii
yhtiön statukseen huipputasoisena maailmanlaajuisena yhtiönä.

Samsung punoo tinkimättömyyden yhtiön päivittäisen toiminnan rakenteeseen oman yhteiskunnallisen roolinsa ja vastuunsa täyttämiseksi tavalla, joka sopii yhtiön statukseen huipputasoisena maailmanlaajuisena yhtiönä.

Yhtiön liiketoiminnan laajetessa useisiin maailman maihin Samsung tunnustaa kunkin maan eri lait, säännökset ja käytänteet ja analysoi niitä harjoittaessaan liiketoimintaa laillisella ja eettisellä tavalla. Me myös kehitämme ja otamme käyttöön maailmanlaajuisia henkilötietojen turvallisuutta koskevia käytäntöjä kunnioittaaksemme asiakkaidemme ja työntekijöidemme yksityisyyttä ja suojataksemme heidän henkilötietojaan. Pyrkimyksiämme huolehtia säännöstenmukaisuudesta ja eettisten riskien hallinnasta systemaattisesti ohjaavat Samsungin maailmanlaajuiset käytännesäännöt ja liiketoiminnan harjoittamista koskevat ohjeet, jotka opastavat kaikkia työntekijöitämme ryhtymään toimeen ja käyttämään asianmukaista harkintaa. Säännöstenmukaisuudesta vastaava tiimimme, joka toimi aiemmin lakiasiain toimiston alaisena, raportoi nyt suoraan pääjohtajallemme, ja säännöstenmukaisuudesta vastaavan tiimin johtaja osallistuu kaikkiin hallituksen kokouksiin tukeakseen hallituksen tekemiä tärkeitä päätöksiä. Meillä on erittäin työlleen omistautuneita organisaatioita jokaisessa liiketoimintajaostossa ja ulkomaisissa alueellisissa toimistoissa, joiden avulla voimme hallinnoida säännöstenmukaisuutta koskevia ongelmia, jotka koskevat kutakin liiketoiminnan aluetta ja maantieteellistä aluetta.

Eettisyyttä koskevien asioiden hoito

Samsung välittää omat maailmanlaajuiset käytännesääntönsä (”Samsungin liiketoimintaperiaatteet”) omille alihankkijoilleen, asiakkailleen sekä muille ulkoisille sidosryhmille samoin kuin yhtiön omille työntekijöille eettisyyttä koskevien asioiden hoidon verkkosivuston kautta. Yhtiöllä on myös kanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksia eettisten standardien rikkomisesta. Tämän lisäksi Samsungin työntekijöiden eettisinä standardeina toimiva ”Työntekijöiden liiketoiminnan harjoittamisen ohjeistus” on käännetty ja saatavilla yhteensä 15 kielellä (mukaan lukien korea), ja se on ladattu yhtiön sisäiseen omaverkkoon. Asiaankuuluvia tarkempia tietoja toimitetaan ja jaetaan kaikille työntekijöille ympäri maailmaa yhteisen, verkossa suoritettavan sekä audiovisuaalisen koulutuksen välityksellä. Koulutusta järjestetään vähintään kerran vuodessa. Alihankkijoille annetaan myös erillinen liiketoimintaohjeistus läpinäkyvien liiketoimintakäytänteiden vakiinnuttamiseksi.

Vaatimustenmukaisuutta koskevien asioiden hoito

Samsungin vaatimustenmukaisuusohjelma pyrkii vakiinnuttamaan yrityskulttuuria, jossa vaatimustenmukaisuus on eteenpäin vievä voima. Tällä pyritään minimoimaan liiketoiminnan riskit, joita saattaa syntyä hintojen sopimisesta tai immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuen. Tavoitteena on myös ottaa suurempi vastuu ihmisoikeuksissa sekä terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevissa asioissa. Vaatimustenmukaisuusohjelman hallintojärjestelmä on vaatimustenmukaisuuteen liittyvien riskien hoitoon kehitetty tietotekniikkajärjestelmä. Sieltä löytyvät aluekohtaiset käytännöt sekä alueellisten ongelmien valvontaa koskevat tiedot. Samsungin tukilinja on täydessä toiminnassa avustaen työntekijöitä pyytämään asiantuntijoilta kahdenkeskisiä neuvoja, kun tarvitaan vastauksia työhön liittyviin kysymyksiin tai jos yhtiön ohjeistus laittomuuksien selvittämiseen tuntuu riittämättömältä. Vaatimustenmukaisuusohjelman hallintojärjestelmän puitteissa työntekijöitä varten kehitetty väärinkäytösten ilmiantamisjärjestelmä toimii taaten ilmiantajien luottamuksellisuuden.

Vaatimustenmukaisuutta koskevien asioiden prosessi

  • Vaatimustenmukai-suutta koskevien asioiden prosessi

    Tietosuojaosaston luonti yrityksen lakiasiainosaston sisälle suoraan toimitusjohtajan johtamana Lakimiesten nimittäminen tietosuojavastuuhenkilöiksi kussakin liiketoimintayksikössä

  • Valvonta

    Säännöllinen / varta vasten laadittu valvonta erityisten yksikköjen tai henkilöstön kautta

Tietosuojakäytäntö

Samsung ilmoitti virallisesti maailmanlaajuisesta vakiotietosuojakäytännöstään ja kehitti asianomaisia käytäntöjä vastaamaan aluekohtaista sääntelyä sekä paikallisia ominaispiirteitä. Näiden ponnistelujen tuloksena työntekijöillä on nyt käytössään ”Maailmanlaajuinen henkilötieto-opas” sekä ”Opas henkilötietojen käsittelyn ulkoistamiseen”, joita voidaan käyttää säädöksinä kyseisten asioiden hoidossa. Samsungin prosessit ja järjestelmät toimivat siten, että asianomaiset käytännöt sisältyvät yhtiön päivittäiseen liiketoiminnan harjoittamiseen. Tarkastusten tekoa ja koko yhtiön kattavaa koulutusta jatketaan.

 

Erityisten yksikköjen toiminta

Maailmanlaajuisen tietosuojaosaston luonti yrityksen lakiasiainosaston sisälle suoraan toimitusjohtajan johtamana Nimeä lakimiehet vastaamaan tietosuojakäytännöistä kyseisillä liiketoiminta-alueilla
 

Tietosuojakäytäntöä koskevan toiminnan/hallintojärjestelmien parannettu tarkastaminen

Säännöllisten tarkastusten suorittaminen sekä tarvittavien parannusten teko järjestelmiin ja palveluihin, joita käytetään asiakkaille ja työntekijöille liikkeenjohdollisessa, teknisessä ja fyysisessä suojelujärjestelmässä, joka kattaa koko tietojen keräyksen, käsittelyn ja hävittämisen prosessin
 

Tietosuojakäytäntöä koskeva koulutus

Verkossa ja verkon ulkopuolella järjestettävän, osastokohtaiset työtehtävien ominaisuudet (suunnittelu, tutkimus ja tuotekehitys jne.) huomioon ottavan tietosuojakoulutuksen samoin kuin kaikille työntekijöille tarkoitetun peruskoulutuksen tarjoaminen
 

Tietosuojaa koskevien lakiasioiden hallintojärjestelmän toiminta

Ennakoivien toimenpiteiden suorittamisen teko pakolliseksi käyttämällä tietosuojariskien tarkistuslistaa, joka on kehitetty tarkistamaan tietosuojariskit tuotteiden ja palveluiden kaikissa vaiheissa, suunnittelusta ja kehityksestä toimintaan ja päättämiseen tarkastaen kyseisen tarkistuslistan asiaan pätevöityneiden lakimiesten kautta