Zašto se pojavljuju kvadrati u boji na mojem Samsung TV zaslonu?

P: Zašto se pojavljuju kvadrati u boji na mojem Samsung TV zaslonu?

Ako vidite kvadrate u boji na svojoj slici, moguće je da je uzrok slab signal ili pretjerano jak signal. Taj problem obično je povezan s primljenim digitalnim signalom RF emitiranja (ili primljenim satelitskim signalom).


Možete provjeriti jačinu i kvalitetu primljenog signala u izborniku Support (Podrška) na televizoru. Idealna jačina signala trebala bi biti između 40%-80%, a kvaliteta signala trebala bi pokazivati nula grešaka ili što manje grešaka.

Ako je jačina signala niska, svakako provjerite je li se antena možda pomaknula ili je oštećena. Ako koristite antensko pojačalo, pobrinite se da su svi spojevi, koaksijalni kabel i kabeli za struju u dobrom stanju.


Kako biste pojačali jačinu signala te smanjili ili u potpunosti uklonili takve nesavršenosti na slici, možete napraviti sljedeće:


• Priključite linijsko pojačalo
• Koristite funkciju Auto Tune (Automatsko podešavanje) i ponovno podesite ako imate problem s digitalnim kanalima u eteru
• Koristite funkciju Fine Tune (Precizno podešavanje) ako imate problem s analognim kanalima u eteru


Ako vam je signal prejak, trebat ćete postaviti linijski prigušnik signala. Oni imaju različite jačine u koracima od 3 dB, a mogu se koristiti u bilo kojoj kombinaciji kako bi se postigla željena jačina signala. Oni se mogu kupiti od bilo kojeg renomiranog instalatera antena ili u trgovinama elektroničkom opremom.


Napomena: ako imate satelitsku televiziju, možda ćete moći poboljšati prijem podešavanjem svojeg satelitskog tanjura. Provjerite korisnički priručnik svoje satelitske antene ili digitalnog zemaljskog prijemnika, ako je moguće, ili kontaktirajte svojeg distributera satelitske televizije radi dodatnih informacija.


Priključivanje linijskog pojačala


Možete pokušati priključiti linijsko pojačalo signala (još se naziva i RF pojačalo ili pojačivač signala) na kabel koji spaja vašu antenu, zidnu utičnicu ili kabelski pretvarač s vašim televizorom. Pojačavanje signala često će poboljšati sliku. Linijska pojačala mogu se kupiti kod maloprodajnih distributera elektroničkom opremom.


Korištenje funkcije Auto Tune (Automatsko podešavanje), za digitalni prijem iz etera


Probajte ponovno automatski podesiti svoj TV. Moguće je poboljšanje signala i smanjivanje ili uklanjanje problema sa slikom. Da biste to napravili, slijedite ove korake:

 


Ako koristite upravljač Smart Touch Control:


1. Uključite TV.
2. Pritisnite tipku MORE (Više).

 

3. Putem1  dodirne površine navigirajte kroz virtualni daljinski upravljač na zaslonu i označite ikonu tipke MENU (Izbornik) i zatim pritisnite središte dodirne površine.


4. Označite Broadcasting (Emitiranje) i pritisnite središte dodirne površine.
5. Označite Auto Tuning (Automatsko podešavanje) na popisu i zatim pritisnite središte dodirne površine. Ponovno pritisnite središte dodirne površine.
6. Označite Start i zatim pritisnite središte dodirne površine.
7. Nakon što automatsko podešavanje završi, pritisnite i držite tipku RETURN (Povratak) za zatvaranje svih izbornika.

 

Ako upotrebljavate standardni daljinski upravljač:


1. Uključite TV.
2. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite tipku MENU (Izbornik).

 


3. Pritisnite navigacijske tipke 1  Up (Gore) ili 1  Down (Dolje) na daljinskom upravljaču da odaberete Broadcasting (Emitiranje) i zatim pritisnite tipku1  ENTER (Unos).

 


4. Pritisnite navigacijske tipke 1  Up (Gore) ili 1  Down (Dolje) na daljinskom upravljaču da odaberete Auto Tuning (Automatsko podešavanje) i zatim pritisnite tipku1  ENTER (Unos).

 


5. Ponovno pritisnite tipku1  ENTER (Unos).

 

6. Nakon što automatsko podešavanje završi, pritisnite tipku EXIT (Izlazak) za zatvaranje svih izbornika. 


S pomoću funkcije Fine Tuning (Precizno podešavanje), za analogni prijem iz etera


Napomena: ovaj se dio odnosi samo na analogne signale, koji u današnje vrijeme nisu jako česti. Programi koji će se najvjerojatnije emitirati putem analognog signala dolaze putem satelitskih usluga na sekundarne ili tercijarne TV-e u kući, putem recimo pretplate Sky Digital.

 


Ako koristite upravljač Smart Touch Control:


1. Uključite TV.
2. Prebacite na kanal s lošom kvalitetom slike.
3. Pritisnite tipku MORE (Više).


4. Putem1  dodirne površine navigirajte kroz virtualni daljinski upravljač na zaslonu i označite ikonu tipke MENU (Izbornik) i zatim pritisnite središte dodirne površine.


5. Označite Broadcasting (Emitiranje) i pritisnite središte dodirne površine.
6. Označite Channel Settings (Postavke kanala) i zatim pritisnite središte dodirne površine.
7. Navigirajte putem dodirne površine i označite Fine Tune (Precizno podešavanje) i zatim pritisnite središte dodirne površine.
8. Pomaknite palac lijevo ili desno uzduž dodirne površine kako bi prilagodili precizno podešavanje i pronašli postavku koja najbolje obnavlja kvalitetu slike. Ako želite vratiti precizno podešavanje na nulu, označite Reset (Ponovno postavljanje) s pomoću dodirne površine i zatim pritisnite središte dodirne površine.
9. Kako biste spremili postavke preciznog podešavanja u memoriju vašeg TV-a pritisnite središte dodirne površine.
10. Pritisnite i držite tipku RETURN (Povratak) za zatvaranje svih izbornika.


Ako upotrebljavate standardni daljinski upravljač:

1. Uključite TV.
2. Na standardnom daljinskom upravljaču pritisnite tipku MENU (Izbornik).  

 


3. Pritisnite navigacijske tipke 1  Up (Gore) ili 1  Down (Dolje) da odaberete Broadcasting (Emitiranje) i zatim pritisnite tipku 1  ENTER (Unos).


 

 

4. Pritisnite navigacijske tipke  1  Up (Gore) ili  1  Down (Dolje) da odaberete Channel Settings (Postavke kanala) i zatim pritisnite tipku 1  ENTER (Unos).


 

 

5. Pritisnite navigacijske tipke  1  Up (Gore) ili 1  Down (dolje) da odaberete Fine Tune (Precizno podešavanje) i zatim pritisnite tipku 1  ENTER (Unos).


 


6. Koristite navigacijske tipke 1  lijevo1  desno kako biste prilagodili precizno podešavanje i pronašli postavku koja najbolje obnavlja kvalitetu slike. Ako želite vratiti precizno podešavanje na nulu, označite Reset (Ponovno postavljanje) s pomoću navigacijske tipke 1  Down (Dolje), a zatim pritisnite tipku 1  ENTER (Unos).

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama