A SAMSUNG LCD CHANNEL - „JÁTSSZ NAGYBAN A SAMSUNG LCD ASZTALI MONITORTERMÉKEKKEL!” NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1.           A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.        A SAMSUNG LCD CHANNEL - „JÁTSSZ NAGYBAN A SAMSUNG LCD ASZTALI MONITOR TERMÉKEKKEL” NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/; a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.        A Nyereményjátékban Résztvevő Termékek értékesítésével, valamint az értékesítési adatok összesítésével és a Szervező részére történő megküldésével összefüggő feladatokat a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok önállóan, egymástól függetlenül végzik el.

2.           RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.        A Nyereményjátékban kizárólag azon kiskereskedelmi partnerek vehetnek részt (a továbbiakban: „Kiskereskedelmi Partner”), akik 2020. augusztus 01. napja és 2020. szeptember 30. napja között

2.1.1.     a Szervező által forgalmazott, az 1. sz. Mellékletben megjelölt Samsung LCD asztali monitor termékeket vásárolnak 
(a továbbiakban a termékek együttesen: „Nyereményjátékban Résztvevő Termékek”),

2.1.2.     az alábbi 4 (négy) disztribútor valamelyikén keresztül:

2.2.        A Nyereményjáték kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorokon keresztül értékesített, valamint a Szervező által forgalmazott Nyereményjátékban Résztvevő Termékekre vonatkozik.

 

2.3.        A Szervező a jelen Nyereményjátékot kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartam alatt, vagy a Nyereményjátékban Résztvevő Termékeknek a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroknál elérhető készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.           A NYEREMÉNYJÁTÉK TÁRGYA

3.1.        A Nyereményjáték során a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok értékesítési adatai alapján 2 (kettő) nyertes Kiskereskedelmi Partner kerül kihirdetésre az alábbiak szerint.

 

3.2.        Azon Kiskereskedelmi Partner kerül kijelölésre 1. sz. Nyertes Kiskereskedelmi Partnerként

  • amely Kiskereskedelmi Partner a 2020. augusztus 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig tartó időszakban a Nyereményjátékban Résztvevő Termékekre vonatkozó darabszámos vásárlások alapján a legnagyobb %-os növekedést éri el, valamint 
  • amely Kiskereskedelmi Partner eleget tesz a jelen Szabályzatban megjelölt valamennyi további feltételnek. 

 

3.3.        Azon Kiskereskedelmi Partner kerül kijelölésre 2. sz. Nyertes Kiskereskedelmi Partnerként

  • amely Kiskereskedelmi Partner a 2020. augusztus 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig tartó időszakban a Nyereményjátékban Résztvevő Termékekre vonatkozó darabszámos vásárlások alapján a második legnagyobb %-os növekedést éri el, valamint 
  • amely Kiskereskedelmi Partner eleget tesz a jelen Szabályzatban megjelölt valamennyi további feltételnek

 

3.4.        A Nyereményjátékban az alábbi nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”) kerülnek kiosztásra a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint:

1. sz. Nyertes Kiskereskedelmi Partner: A legnagyobb %-os növekedést elérő Kiskereskedelmi Partner nyereménye 1 (egy darab) RS68N8231B1/EF, RS8000 Amerikai típusú (side-by-side, no frost) hűtőszekrény, 617 L készülék (termékkód: RS68N8231B1/EF;; további információ: https://www.samsung.com/hu/refrigerators/-rs8000nc-black/); 

2. sz. Nyertes Kiskereskedelmi Partner: A második legnagyobb %-os növekedést elérő Kiskereskedelmi Partner nyereménye 1 (egy darab) 27” Odyssey Gaming Monitor 1000R ívelt képernyővel rendelkező készülék (termékkód: LC27G75TQSUXEN; további információ: https://www.samsung.com/hu/monitors/odyssey-g7-c27g75t/).

 

A Promócióban Résztvevő Disztribútorok által megküldött értékesítési adatok Kiskereskedelmi Partnerenként kerülnek kiértékelésre, tehát a Promócióban Résztvevő Disztribútorok 1 (egy) adott Kiskereskedelmi Partnerre vonatkozó értékesítési adatai a Szervező által összesítésre kerülnek.

1 (egy) darab Kiskereskedelmi Partner kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre válhat jogosulttá a Nyereményjáték során.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény típusának, valamint színének megváltoztatására vonatkozóan.

 

3.5.        A Nyereményjáték során megnyerhető Nyereményeket a Szervező biztosítja.

 

3.6.        A Nyeremények másra át nem ruházhatók, valamint készpénzre át nem válthatók.

 

3.7.        A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

3.8.        A Szervezőt a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok téves adatszolgáltatásából eredően semmilyen felelősség nem terheli.

4.           A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1.        A Nyereményjáték 2020. augusztus 01. napjától – 2020. szeptember 30. napjáig, vagy a készlet erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Nyereményjáték Időtartama”).

 

4.2.        A Szervező a jelen Nyereményjátékot kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartam alatt, vagy a Nyereményjátékban Résztvevő Termékeknek a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroknál elérhető készleteinek erejéig tudja biztosítani.

5.           NYERTES KISKERESKEDELMI PARTNEREK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.        A Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok legkésőbb 2020. október 15. napjáig a Szervező részére megküldik az értékesítési adatokat tartalmazó kimutatást. A Szervező az értékesítési adatok összesítését követően (a jelen Szabályzatban: „Összesítés”) legkésőbb 2020. október 31. napjáig értesíti a 2 (kettő) nyertes Kiskereskedelmi Partnert. A kapcsolatfelvétel az adott Kiskereskedelmi Partner által megadott elérhetőségen történik.

 

5.2.        Amennyiben az adott nyertes Kiskereskedelmi Partner a Nyereményt bármely oknál fogva nem veszi át, illetve bármely oknál fogva nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, úgy a Szervező jogosult az Összesítésben az értékesítési adatok alapján soron következő Kiskereskedelmi Partner kijelölésére.

 

5.3.        A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Kiskereskedelmi Partnert, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Kiskereskedelmi Partner nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek. A Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6.           ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.        A Nyereményjátékhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.           SZEMÉLYES ADATOK

7.1.        A Szervező tájékoztatja a Kiskereskedelmi Partnereket, hogy a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken található további tájékoztatás: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

8.           VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.        A Nyeremény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Kiskereskedelmi Partnerek a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Nyereményjátékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Nyereményjáték feltételeivel. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.3.        Szervező nem tehető felelőssé a Nyereményjáték téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.4.        A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútor, a Kiskereskedelmi Partner, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi  és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

 

8.5.        Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

 

8.6.        Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Kiskereskedelmi Partner és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.7.        Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/jatssz-nagyban-vasarolj-lcd-termeket.

Budapest, 2020. augusztus 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

1. sz. Melléklet:

A Nyereményjátékban résztvevő Samsung LCD asztali monitor termékek listája

LC49J890DKUXEN

LC43J890DKUXEN

LC34J791WTUXEN

LC34F791WQUXEN

LC34H890WGUXEN

LC34H890WJUXEN

LS34J550WQUXEN

LF32TU870VUXEN

LU32H850UMUXEN

LU32R590CWUXEN

LS32R750UEUXEN

LS32R750QEUXEN

LC32H711QEUXEN

LS32D85KTSR/EN

LU32J590UQUXEN

LU28E85KRS/EN

LU28H750UQUXEN

LU28R550UQUXEN

LU28E590DS/EN

LU28E570DS/EN

LS27R750QEUXEN

LF27T850QWUXEN

LS27H850QFUXEN

LC27H711QEUXEN

LS24H850QFUXEN

LC49G95TSSUXEN

LC49RG90SSUXEN

LC49HG90DMUXEN

LC34G55TWWUXEN

LC32G75TQSUXEN

LC32HG70QQUXEN

LC32G55TQWUXEN

LC27G75TQSUXEN

LC27HG70QQUXEN

LC32JG50FQUXEN

LC32JG53FDUXEN

LC32JG50QQUXEN

LC27RG50FQUXEN

LC27FG70FQUXEN

LC27FG73FQUXEN

LC24FG70FQUXEN

LC27JG50QQUXEN

LC27G55TQWUXEN

LC24FG73FQUXEN

LC24RG50FQUXEN

LC32T590FSUXEN

LC32T550FDUXEN

LC32R500FHUXEN

LC27T550FDUXEN

LC32F39MFUUXEN

LC32F391FWUXEN

LC27F591FDUXEN

LC24T550FDUXEN

LC27H580FDUXEN

LC27R500FHUXEN

LC27F398FWUXEN

LC27F396FHUXEN

LC27F390FHUXEN

LC24F396FHUXEN

LC24F390FHUXEN

LS27F358FWUXEN

LS27R350FHUXEN

LS27F350FHUXEN

LS27E332HZO/EN

LF27T350FHUXEN

LS27E330HZX/EN

LS27F354FHUXEN

LS24R358FHUXEN

LS24R356FHUXEN

LS24R352FHUXEN

LS24R350FHUXEN

LS24R39MHAUXEN

LF24T350FHUXEN

LS24F356FHUXEN

LS24F354FHUXEN

LS24F352FHUXEN

LS24F350FHUXEN

LS24E390HL/EN

LS24D340HSX/EN

LS24D330HSX/EN

LS24D332HSO/EN

LS24D330HSU/EN

LS24D300HS/EN

LS22R350FHUXEN

LF22T350FHUXEN

LS22F350FHUXEN

LC27H800FCUXEN

LS27T670FCUXEN

LS27R652FDUXEN

LS27R650FDUXEN

LS27H650FDUXEN

LS27E45KBH/EN

LS24H650GDUXEN

LS24T670FCUXEN

LS24R652FDUXEN

LF27T450FQUXEN

LF24T650FYUXEN

LS24R650FDUXEN

LS24T600FDUXEN

LS24E65UXWG/EN

LS24E65UDWG/EN

LS24E65KBW/EN

LS24E65KBWV/EN

LS24E65UPLC/EN

LS24T400FDUXEN

LS24E45UDLG/EN

LS24E45UFS/EN

LS24E45KMS/EN

LF24T450FQUXEN

LF24T400FHUXEN

LS24E45KBL/EN

LS24E45KBSV/EN

LS24E20KBL/EN

LS22T650FDUXEN

LS22T400WDUXEN

LS22T400FDUXEN

LS22E45UDWG/EN

LS22E65UDSG/EN

LS22E45KMWV/EN

LS22E45KBWV/EN

LF22T450FQUXEN

LS22E45UFS/EN

LS22E45KMSV/EN

LS22E45KBSV/EN

LS22E20KBW/EN

LS22E20KBS/EN