A SAMSUNG B2B „NYERJ GALAXY Z FLIP-ET MOST A FLIP 2.0.-VAL” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE1.1. A SAMSUNG B2B „NYERJ GALAXY Z FLIP-ET MOST A FLIP 2.0.-VAL” NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK


2.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon kiskereskedelmi partnerek vehetnek részt, akik 2020. április 01. napja és 2020. július 31. napja között,


2.1.1. a Szervező által forgalmazott alábbi modellkódú termékek valamelyikét megvásárolják:
• LH55WMRWBGCXEN Samsung Flip2
• LH65WMRWBGCXEN Samsung Flip2

(a továbbiakban a termékek bármelyike: „Nyereményjátékban Résztvevő Termék” vagy együttesen: „Nyereményjátékban Résztvevő Termékek”)


2.1.2. az alábbi 5 (öt) disztribútor valamelyikén keresztül:
• HRP Europe Kft. (https://hrp.hu);
• CHS Hungary Kft. (https://www.chs.hu/);
• Ramiris Europe Kft. (https://www.ramiris.eu/);
• Cédrus Kft. (https://www.cedrus.hu/);
• COPY-DEPO Hungary Kft. (https://copydepo.hu)

(a továbbiakban a disztribútorok bármelyike: „Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútor” vagy együttesen: „Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok”).


2.2. A Nyereményjáték kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorokon keresztül értékesített, valamint a Szervező által forgalmazott Nyereményjátékban Résztvevő Termékekre vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.


2.3. Szervező a jelen Nyereményjátékot kizárólag a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartam alatt, vagy a Nyereményjátékban Résztvevő Termékeknek a Szervező Nyereményjáték Időtartama alatt elérhető készleteinek erejéig tart.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK TÁRGYA3.1. A Szervező a Nyereményjáték során a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútoroktól kapott értékesítési adatokat tartalmazó kimutatás alapján a 3 (három) legtöbb Nyereményjátékban Résztvevő Terméket vásárló, valamint valamennyi részvételi feltételt teljesítő Kiskereskedelmi Partnert kívánja megjutalmazni az alábbi nyereményekkel:3.2. A Nyereményjátékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”):


  • • 3 (három) darab Samsung Galaxy Z Flip (256 GB) okostelefon, Tükör Fekete színben.

  • • 1 (egy) darab Kiskereskedelmi Partner kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre válhat
    jogosulttá a Nyereményjáték során.

  • • A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény paramétereinek, valamint színének megváltoztatására vonatkozóan.

3.3. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, valamint készpénzre át nem válthatóak.3.4. A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.


4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA4.1. A Nyereményjáték kizárólag 2020. április 01. napjától – 2020. július 31. napjáig, vagy a Szervező készleteinek erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Nyereményjáték Időtartama”).

5. NYERTES KISKERESKEDELMI PARTNEREK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA5.1. A Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok legkésőbb 2020. augusztus 15. napjáig a Szervező részére megküldik az értékesítési adatokat tartalmazó kimutatást. A Szervező az értékesítési adatok összesítését követően (a jelen Szabályzatban: „Összesítés”) legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig értesíti a 3 (három) nyertes Kiskereskedelmi Partnert. A kapcsolatfelvétel az adott Kiskereskedelmi Partner által megadott elérhetőségen történik.5.2. Amennyiben az adott nyertes Kiskereskedelmi Partner a Nyereményt bármely oknál fogva nem veszi át, illetve bármely oknál fogva nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, úgy a Szervező jogosult az Összesítésben az értékesítési adatok alapján soron következő Kiskereskedelmi Partner kijelölésére.5.3. A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Kiskereskedelmi Partnert, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Kiskereskedelmi Partner nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek. A Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútorok téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK6.1. A Nyereményjátékhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. SZEMÉLYES ADATOK


7.1. A Szervező tájékoztatja a Kiskereskedelmi Partnereket, hogy a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken található további tájékoztatás: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK8.1. A Nyeremény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.8.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Kiskereskedelmi Partnerek a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Nyereményjátékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Nyereményjáték feltételeivel. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Nyereményjátékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben
érvényesülnek.8.3. Szervező nem tehető felelőssé a Nyereményjáték téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.8.4. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Nyereményjátékban Résztvevő Disztribútor, a Kiskereskedelmi Partner, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.8.5. Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.8.6. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Kiskereskedelmi Partner és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.8.7. Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/nyerj-galaxy-z-flipet-flip-kijelzovel

Budapest, 2020. április 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!