Общи условия за архивиране и изтриване на данни

ВАЖНО – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ РЕМОНТНИ И/ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЪСТАВЛЯВАТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) ЗА РЕМОНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖИМИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА УСТРОЙСТВА ИЛИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ SAMSUNG, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДОСТАВЧИЦИ – ТРЕТИ СТРАНИ И/ИЛИ СЕРВИЗИ (ЗАЕДНО НАРИЧАНИ “УСЛУГИ”). ПРЕДИМСТВАТА, ПРЕДОСТАВЕНИ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ПРАВА И СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИЛОЖИМО В СТРАНАТА, В КОЯТО ПРЕБИВАВАТЕ.

1. Отговорност на клиента. Ваша е отговорността да архивирате всички съществуващи данни, софтуер и програми, и да изтриете всички съществуващи данни, преди да получите Услуги. Samsung не носи отговорност за загуба, възстановяване или компрометиране на данни или невъзможност за употреба на оборудване, произтичащо от или във връзка с Услугите, предоставяни от Samsung. Също така декларирате, че вашият продукт не съдържа каквито и да е незаконни файлове или данни.

 

2. Архивиране и изтриване на данни. Настройките на устройството могат да бъдат върнати на ниво фабрични настройки по подразбиране по време на изпълнението на Услугите. Като част от услугата Samsung може да изтрие всякакви данни от устройството. Препоръчително е да поддържате отделно резервно копие на данните на устройството, включително, но не само информация за контакт, снимки, текстове, музика, тонове на звънене или приложения, и да премахнете цялата лична информация, която искате да защитите. Трябва да архивирате цялата лична информация на устройството, преди да получите Услуга. По време на Услугата е възможно данните на устройството да бъдат загубени, заменени или преформатирани. В такъв случай Samsung няма да носи отговорност за каквато и да е загуба на данни, софтуер, програми или друга информация, съдържаща се в устройството.

 

3. Защита на данните/достъп. Трябва да предоставите на техническите специалисти на Samsung достъп до устройството за целите на предоставянето на Услугата. По време на предоставянето на Услугата, личната информация, съхранявана на устройството, може случайно да бъде разкрита на техниците или може да се наложи да бъдат проверени зони на устройството, в които се съдържа ваше съдържание, за да бъде потвърдено качественото изпълнение на Услугата. Samsung не споделя съдържание, което се намира на вашето устройство, освен ако това се изисква съгласно приложимото законодателство. Ако не желаете Samsung да има достъп до такава информация, препоръчваме ви да я изтриете или да върнете настройките на устройството на ниво фабрични настройки, преди да получите Услугата. Във връзка с процеса за контрол на качеството на Услугата, на устройството ви могат да бъдат налични тестови изображения.