Strategia

Suhtautumisemme yritysvastuuseen

Globaalina yrityskansalaisena täytämme sosiaalisen vastuumme, kehitämme innovatiivisia tuotteita ja palveluja ja luomme taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

 

Samsungilla yritysvastuun hallinnan tavoitteena on luoda integroituja arvoja. Emme ainoastaan luo taloudellista arvoa saamalla mahdollisimman suurta voittoa ja etua osakkaille, vaan globaalina yrityskansalaisena otamme myös suuren vastuun sosiaalisten arvojen luomisesta. Kun Samsung toimittaa innovatiivisia tuotteita ja palveluja sen ydinarvoihin perustuvassa arvoketjussa, se tuottaa taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöllistä arvoa. Seuraamme sekä taloudellista että muuta vaikutusta, jota kohdistuu yhteiskuntaan tuotantomme kaikissa vaiheissa, jotta voimme maksimoida myönteiset vaikutukset ja pitää kielteiset mahdollisimman vähäisinä.

Samsungin yritysvastuun hallintajärjestelmä

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Taloudellisen arvon luominen

Pyrkimyksemme tuoda markkinoille innovatiivisia teknologioita ja tuotteita tasoittavat tietä voiton tuottamiseen ja takaavat meille uusia kasvutekijöitä. Pyrimme tuomaan innovaatiota myös yrityskulttuuriimme ja luomaan synergiaa ulkoisten resurssien avulla avoimen innovaation hyödyntämiseksi. Otamme samalla myös askeleen kohti sellaisen ekosysteemin rakentamista, että voimme kehittää innovatiivisia tuotteita, jotka ottavat huomioon nykyajan nopeasti muuttuvat markkinatarpeet.

 

Sosiaalisen arvon luominen

Globaalina yrityskansalaisena Samsung luo sosiaalisia arvoja YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden, UN Sustainable Development Goals (SDGs), mukaisesti: Korostamme erityisesti liiketoimintamme kannalta oleellisimpia tavoitteita ja analysoimme negatiivista/positiivista vaikutusta näiden tavoitteiden saavuttamisesa. Lisäksi pyrimme löytämään sellaisia liiketoimintatilaisuuksia, jotka edistävät YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden, UN SDGs, saavuttamista.

 
 
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: ei köyhyyttä Köyhyys tulee poistaa kaikissa sen muodoissa kaikkialta maailmassa.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: ei nälkää Nälän poistaminen, ruokaturvan saavuttaminen ja kestävän maatalouden edistäminen.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: terveyttä ja hyvinvointia Terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaikenikäisille ihmisille.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: hyvä koulutus Laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen kaikille.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: sukupuolten tasa-arvo Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen, sekä naisten ja tyttöjen roolin vahvistaminen yhteiskunnassa.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: puhdas vesi ja sanitaatio Vedensaannin ja sen kestävän käytön varmistaminen sekä riittävän sanitaation takaaminen kaikille.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: uusiutuva energia Kestävien energiamuotojen tuominen kaikkien ulottuville.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua Talouskasvun, tuottavuuden, täystyöllisyyden ja hyvien työolojen edistäminen.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: innovaatioita ja infrastruktuuria Kestävän infrastruktuurin ja teollisuuden rakentaminen.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: eriarvoisuuden vähentäminen Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: kestävät kaupungit ja yhteisöt Turvallisten ja kestävien kaupunkien ja yhteisöjen rakentaminen.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: vastuullista kuluttamista Vastuullinen kuluttaminen tarkoittaa kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittämistä.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: ilmastotekoja Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: vedenalainen elämä Merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen säilyttäminen ja niiden kestävän käytön edistäminen.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: maanpäällinen elämä Maaekosysteemien suojeleminen ja ennalleen palauttaminen, sekä niiden kestävän käytön edistäminen.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto Rauhanomaisten ja inklusiivisten yhteiskuntien edistäminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi.
 • Kuva: Kestävän kehityksen tavoite: yhteistyö ja kumppanuus Tuen tarjoaminen kestävän kehityksen rakentamiseen, globaalin kumppanuuden elvyttäminen.
 • Kuva: kestävän kehityksen tavoitteet
* UN Sustainable Development Goals (UN SDGs) : Syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa pääettiin kestävän kehityksen tavoitteista to sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi koko maailmassa. Verrattuna Millennium Development Goals (MDGs) -vuosituhattavoitteisiin, jotka keskittyvät köyhien maiden olojen parantamiseen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, UN SDGs, ovat yleismaailmallisia ja ne koskevat kaikkia, myös kehityneitä, maita. Jotta nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa, kansalaisyhteiskuntien ja yksityisen sektorin yritysten sekä hallitusten ja asiantuntijoiden on sitouduttava niihin täysin.

Arvon luominen yritysvastuun hallinnan kautta

Samsung pyrkii luomaan sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja yritysvastuun hallinnan kautta voidakseen edistää parempaa globaalia yhteiskuntaa. Koska sosiaaliasia ja ympäristöllisiä arvoja on vaikea mitata, asetamme tavoitteita ‘laatu korvaa määrän’ -periaatteella. Vuodesta 2016 lähtien olemme kuitenkin soveltaneet ‘KPMG True Value’ -metodologiaa, jolla voidaan mitata yhteiskunnallisia ja ekologisia indikaattoreita, jotta saamme käsityksen luomastamme arvosta.
Vastaavien indikaattorien positiiviset (+) ja negatiiviset (-) numerot ilmaisevat sitä yhteiskunnallista kokonaisarvoa, jota joko olemme luoneet tai johon olemme vaikuttaneet alentavasti edellisvuoden aikana 31.12.2019 asti. Tämän lähestymistavan ansiosta pääsemme näkemään liiketoimintamme talouslukujen taakse myös sosioekonomisia ja yhteiskunnallisia arvoja ja voimme maalata kokonaiskuvan siitä todellisesta arvosta, jota luomme Samsungilla.

2019 yritysvastuun hallinnan arvo

Unit (KRW trillion)

 • Earning Financial Value (21.74)
 • Socio-economic : Investor Value (10.22), Supplier (0.86), Local community Development (0.59)
 • Environmental : GHG Emissions (-0.64), Atmospheric Environmental Impact (-0.003), Aquatic Environmental Impact (-0.62), Environmentak Imoact of waste (-0.001)
 • True Earnings : True value (32.15)
 • At Samsung Electronics we care deeply about planet and society. We are convinced that constructive dialogue with civil society plays a critical role when it comes to sustainability, and therefore we strive to continuously engage with our stakeholders. As a global company, we understand that it may sometimes appear difficult to find the right channel to approach us. To make sure that we are accessible for all civil society wishing to communicate with our company, we have therefore created a one-stop communicational channel, open to all: civilsociety@samsung.com.

  What will happen with your message?
  Once you contact Samsung Electronics at civilsociety@samsung.com, we will acknowledge reception of your message. A member of our sustainability team will then ensure follow-up to your message. Whenever possible, we will treat the information shared with us confidentially.