Ko darīt, ja ledusskapja displejs pienācīgi nereaģē?

Ja ledusskapja displejs bieži ir izslēdzies, tas lielākoties nozīmē enerģijas taupīšanu, kas neliecina par problēmu. Tomēr, ja displeja panelis nedarbojas, iesakām izmēģināt tālāk sniegto gadījumu risinājumus.

Gadījumi, kad displeja panelis nedarbojas

  • Kad displejs ir bloķēts

 

1. darbība. Vismaz 3 sekundes turiet nospiestu bloķēšanas/atbloķēšanas pogu, lai pārslēgtos atbloķēšanas stāvoklī. Bērnu drošības funkcijas gadījumā 5 sekundes turiet nospiestu pogu Bērnu drošība.

2. darbība. Pārbaudiet darbību, nospiežot temperatūras kontroles pogu.

Bloķēta un atbloķēta stāvokļa ikonas.
  • Kad ledusskapis ir atpūtas režīmā

 

Atpūtas režīmā ledusskapja pogas, displejs un iekšējais apgaismojums nedarbojas. Tomēr ledusskapis un saldētava turpina dzesēt.

Atpūtas režīma displejs.

1. darbība. Ja jūsu modelis ir aprīkots ar automātisko vadības bloķēšanas funkciju, tas vispirms būs jāatbloķē.

2. darbība. 5 sekundes turiet nospiestu pareizo pogu kombināciju, kas redzama tālāk sarakstā (vai lietotāja rokasgrāmatā), līdz apgaismojums nodziest vai atkal iedegas:

Door Alarm (Durvju brīdinājums) un Water/Ice (Ūdens/ledus);

Freezer (Saldētava) un Door Alarm (Durvju brīdinājums);

- Power Freeze (Ātrā saldēšana) un Power Cool (Ātrā dzesēšana).

  • Kad ik pa laikam nedarbojas konkrēta poga

 

Ja nav pieejama tikai konkrēta poga, to var izraisīt savienojuma trūkums starp pogas kontaktiem.

Turiet nospiestu bloķēšanas/atbloķēšanas pogu, lai pārslēgtos atbloķētā režīmā, un pēc tam nospiediet pogu ar spēku.

  • Kad displejs reizēm ir aptumšots

 

Ledusskapja displeja spilgtums un krāsu palete var atšķirties atkarībā no modeļa. It īpaši, ja durvju krāsa ir balta, displejs var šķist izplūdis. Tas neliecina par darbības traucējumiem, ja vien rakstzīme nav bojāta vai nav redzama displejā.

 

  • Ja rodas krasas jaudas svārstības (tikai franču durvju modelim)

 

Ledusskapja displeja ekrāns var nedarboties pareizi krasu jaudas svārstību dēļ.

Ja tā notiek, ledusskapja ekrānā parādīsies "88 88".

- Ja ledusskapja ekrānā parādās "88 88" (visi astoņnieki) un ledusskapis joprojām dzesē, uz 60 sekundēm atvienojiet ledusskapi no strāvas padeves un pēc tam pievienojiet to atpakaļ.

- Ja pēc 2 minūtēm displejs neatgriežas normālā stāvoklī, sazinieties ar pilnvarotu Samsung servisa centru.

8888 rādījums franču durvju modelim.
  • Displeja atiestatīšana (tikai modelim Family Hub)

 

Ja konstatējat neparastu displeja darbību, mēģiniet to atiestatīt. Tas var atrisināt problēmu.

1. darbība. Atveriet ledusskapja labās puses durvis un durvju augšējā labajā stūrī atrodiet slēdža pārsegu.

2. darbība. Pabīdiet pārsegu uz augšu, lai tiktu klāt jaudas slēdzim. 

Pabīdiet uz augšu pārsegu.

3. darbība. Izslēdziet slēdzi un pēc tam atkal ieslēdziet to.

Izslēdziet slēdzi un pēc tam atkal ieslēdziet to.

4. darbība. Ievietojiet līdz galam slēdža pārsegu, līdz atskan klikšķis.

Piezīme. Ja problēmu neizdodas novērst, veicot visas iepriekš minētās darbības, sazinieties ar pilnvarotu Samsung servisa centru.

Paldies par jūsu atsauksmēm