Kāds ir garantijas segums

Garantijas Noteikumi

Cien. klient!

Šim Samsung produktam "Produkts" ir piešķirta garantija uz divdesmit četru (24) mēnešu periodu "Garantijas Periods" no gala lietotāja "Klients" veiktā sākotnējā pirkuma dienas pret materiālu un izstrādes defektiem "Garantija". Produkta, kas tiek izmantots komerciāliem mērķiem, tostarp nomā vai īrē, vai citur, nevis parastā mājsaimniecības vidē, Garantijas Periods ir tikai divpadsmit (12) mēneši. Jebkādu piederumu, kas tiek piegādāti kopā ar Produktu vai iegādāti atsevišķi, Garantijas Periods ir tikai divpadsmit (12) mēneši.

Garantijas perioda laikā Samsung bez maksas pēc savas izvēles izlabos jebkādus Produkta defektus vai nomainīs Produktu vai tā defektīvo daļu "Garantijas Serviss". Produkta remonta vai nomaiņas detaļas tiks piegādātas pēc apmaiņas principa, un tās būs jaunas vai funkcionāli līdzvērtīgā līmenī jaunām. Jebkurš nomainītais Produkts vai tā detaļas kļūst par Samsung īpašumu. Garantija attiecībā uz laboto vai nomainīto Produktu (ieskaitot tā detaļas un piederumus) netiks pagarināta un turpinās būt spēkā uz atlikušo Garantijas perioda daļu. Sākotnējās programmatūras atkārtota uzstādīšana (pēc Klienta pieprasījuma) var būt par papildu maksu.

Lai varētu izmantot Garantiju, jums jāvēršas izvēlētajā, Samsung autorizētajā Servisa centrā „Autorizētais Servisa Centrs” vai „ASC”, kas sniegs Garantijas Servisu. Kontaktinformācija ir sniegta Samsung mājas lapā vai pieejama, sazinoties ar Zvanu centru pa norādīto bezmaksas (valsts robežās) numuru. Iesniedziet aizpildītu Garantijas karti, sākotnējo pirkumu apliecinošo dokumentu (čeku vai rēķinu kopā ar maksājuma apliecinājumu), kurā norādīts pirkuma datums, sērijas numurs un pārdevēja vārds, skaidri raksturojiet bojājumu vai defektu, nodrošiniet Produktam pienācīgu iepakojumu transportēšanai uz ASC un iesniedziet Produktu ASC pilnā piegādes komplektācijā. ASC izskatīs jūsu prasību un sniegs Garantijas Servisu saskaņā ar šīs Garantijas kartes un spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem. ASC var atteikties sniegt Garantijas Servisu, ja augstāk norādītie dokumenti ir nepilnīgi vai nesalasāmi.

Samsung Electronics Baltics SIA

Reģistrācijas Nr. 40003963909

Duntes iela 6, Rīga LV-1013, Latvija

Mājas lapa : www.samsung.com/lt/ (Lietuvā), www.samsung.com/lv/ (Latvijā), www.samsung.com/ee/ (Igaunijā)

Zvanu centrs : 8800-77777 (Lietuvā), 80007267 (Latvijā), 8007267 (Igaunijā)

Samsung ierobežotā ražotāja garantija  (Eiropas bloka garantija)

Samsung sniedz ierobežotu ražotāja garantiju gala lietotājiem, kuri Eiropas Ekonomiskajā zonā un Šveicē "Eiropā" iegādājas produktus, kurus Samsung pārdod Eiropā. Gala lietotāji var pieprasīt garantijas pakalpojumus visā Eiropā. Tiesības uz garantiju (garantijas periods un sniegtais pakalpojums) tiks īstenotas atbilstoši noteikumiem tajā valstī, kurā ir veikts garantijas pieprasījums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ir brīvprātīga ražotāja garantija, tā dod papildus tiesības un neietekmē gala lietotāju tiesības saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz preču pārdošanu.

Veicināšanas pasākumi, kas paplašina vai uzlabo ierobežotās ražotāja garantijas noteikumus, attiecas uz konkrētu valsti un tos nevar pieprasīt citās valstīs, kā vienīgi veicināšanas pasākuma valstī.

Garantija nav spēkā attiecībā uz Produkta defektiem un to radītajām sekām, ko izraisījuši šādi iemesli

• Parastas lietošanas negadījumi, kosmētiski bojājumi;

• Nepareiza lietošana vai nepareiza rīcība (tostarp pārtraukta paroles uzstādīšana vai atiestatīšana);

• Elektriskās strāvas svārstības, īssavienojums vai nepareiza sprieguma pielietošana;

• Pienācīgas un nepieciešamas apkopes neveikšana (tostarp, bet ne tikai, galviņu, iekšējo iedobumu un lietotājam pieejamo filtru netīrīšana);

• Kukaiņu, parazītu vai vīrusu infekcija;

• Nepareiza vai nepilnīga uzstādīšana;

• Lietošanas instrukciju neievērošana, tostarp, pārmērīga lietošana vai pārslogošana, pārsniedzot nominālo jaudu;

• Izmantošana citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem Produkts paredzēts;

• Pakļaušana slapjuma, mitruma vai ekstrēmu temperatūras vai vides apstākļu iedarbībai vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, ēdienu vai šķidrumu izliešanai vai ķīmisku produktu iedarbībai, bojātu vai noplūstošu bateriju izmantošana;

• Neautorizēts remonts, ko veic kāds cits, nevis Samsung grupas sabiedrība vai Autorizētais Servisa Centrs;

• Neapstiprinātu, Samsung neražotu, nepiegādātu vai neautorizētu detaļu vai piederumu izmantošana vai citu ražotāju programmatūras vai programmaparatūras izraisītas operētājsistēmas problēmas vai konfigurācijas kļūdas;

• Darbības traucējumi vai bojājumi, ko izraisījis ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas katastrofa, pārmērīgs spriegums, neparedzēti negadījumi vai kādi citi ārēji faktori, ko nespēj ietekmēt ražotājs, pārdošanas uzņēmums, kas pārdevis Produktu, vai Autorizētais Servisa Centrs.

Garantija nav spēkā attiecībā uz

• Produktu, ja tā sākotnējais ražotāja sērijas numurs vai IMEI numurs (ja IMEI numurs tiek piemērots) ir izdzēsts, sabojāts vai kā citādi nesalasāms;

• Izmaksām, kas saistītas ar produkta transportēšanu, noņemšanu un uzstādīšanu; 

• Citu ražotāju aparatūru vai programmatūru, pat ja tā bijusi pārdota vai komplektēta kopā ar Produktu;

• Klienta datiem, kas saglabāti vai iegūti ar Produkta palīdzību.

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Klienta datiem. Jums jāaizsargā savi svarīgie dati un laiku pa laikam jāizgatavo šādu datu kopijas!

• Izlietojamiem materiāliem (komponentiem, kas ir periodiski jānomaina Produkta lietošanas laikā) tostarp, bet ne tikai, dažādi informācijas nesēji, piemēram, audio un video diski, atmiņas kartes, kasetes, antenas, irbuļi, noņemami elektrības vadi, tūneri, lentes, mīkstie apvalki, jostas, rokas saites, uzstādīšanas ierīces, instrumenti, dokumenti, kas iepakoti kopā ar Produktu u.c.;

• Izlietojamiem materiāliem, tādiem kā baterijas, kuri var tikt izlietoti vai mazināties laikam ejot, izņemot, ja defekts radies materiālos vai izstrādnē;

• Jebkādiem LCD, LFD (plazmas ekrāni) vai OLED ekrāniem un projektoru lampām, kuru spilgtums laika gaitā samazinājies;

• Jebkādām sekām, kas rodas LCD, LFD vai OLED ekrāniem, demonstrējot statiskas bildes (logo, reklāmas u.tml.);

• Atsevišķi „Spilgti Pikseļi” vai „Izdzisuši Pikseļi”, kas parādās uz LCD vai LFD ekrāniem, ir dabiski Produktam un atbilst nozares standartiem. Tie neietekmē Produkta veiktspēju un netiks uzskatīti par defektu.

• Gaisa atsvaidzinātājiem, gaisa attīrītājiem (bio dezodorantiem), plauktiem, kastēm un balstiem ledusskapjos;

• Plāksnēm, iesmiem, režģiem un traukiem cepeškrāsnīm un mikroviļņu krāsnīm;

• Putekļsūcēju šļūtenēm, caurulēm, sukām, uzgaļiem, putekļu savācējiem;

• Veļas mazgājamās mašīnas ieplūstošā/ izplūstošā ūdens šļūtenēm.


Garantija nenodrošina Produkta lietošanas zuduma izraisītu zaudējumu kompensāciju un nekādus tamlīdzīgus zaudējumus un izdevumus. Programmatūras Produktiem Garantija attiecas tikai uz programmēšanas instrukciju nepildīšanu. Samsung negarantē nepārtrauktu un pilnībā bez kļūdām Produkta lietošanu.

Šī Garantijas karte neierobežo Starptautiskos Garantijas noteikumus Samsung Produktiem, kuri darbojas uz iekšējās baterijas pamata („Piezīmju PC produkti”). Papildinformāciju skat. Samsung mājas lapā. Garantijas ierobežojumi, kas noteikti saskaņā ar šo Garantijas karti, neietekmē jūsu kā patērētāja tiesību aktos noteiktās tiesības Produkta iegādes valstī.

Citu reģionu produkti

Garantija neattiecas uz produktiem, kas iegādāti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices un Apvienotās Karalistes.

Produktam, kas pašlaik netiek pārdots norādītajās valstīs (piemēram, personīgi pārvadāts produkts, tiešais pirkums ārzemēs), var veikt remontu par noteiktu maksu, ja remonts ir iespējams.

 

• Tiek piemērotas remonta izmaksas, kā arī remonts var aizņemt vairāk laika nekā parasti.

• Detaļu izmaksas un aptuveno remonta laiku var uzzināt pakalpojumu centrā

• Lai noskaidrotu, vai remonts ir iespējams, nepieciešams veikt pārbaudi.

• Dažas lielizmēra detaļas (televizoru paneļi, ledusskapju durvis utt.) vai nepieejamas detaļas (piemēram, detaļas, kas vairs netiek ražotas utt.) nav remontējamas. 

• Produkti, kas pašlaik netiek pārdoti norādītajās valstīs, nav remontējami.

• Ja pastāv ievērojamas atšķirības produktu specifikācijās, remonts nav iespējams.

• Remontu nevar veikt, ja pakalpojumu vide ir atšķirīga, piemēram, frekvenču diapazons, spriegums utt.