Informācija par Garantiju

Lai pasargātu jūs no raizēm, mēs visiem saviem produktiem nodrošinām ražotāja garantiju.
Ja vēlaties pieteikt garantijas pieprasījumu, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim izpildīt nepieciešamās darbības.
Zemāk ir sniegts pārskats par jūsu produkta garantijas segumu, kā arī saites, kas ļauj reģistrēt produktu un apskatīt informāciju par jūsu jau reģistrētajiem produktiem.
Mēs iesakām reģistrēt produktu, jo tā mēs varēsim palīdzēt jums maksimāli ātri un efektīvi.

 

Kāds ir garantijas segums

Garantijas Noteikumi

MOBIEL

Cien. klient!

Šim Samsung produktam "Produkts" ir piešķirta garantija uz divdesmit četru (24) mēnešu periodu "Garantijas Periods" no gala lietotāja "Klients" veiktā sākotnējā pirkuma dienas pret materiālu un izstrādes defektiem "Garantija". Produkta, kas tiek izmantots komerciāliem mērķiem, tostarp nomā vai īrē, vai citur, nevis parastā mājsaimniecības vidē, Garantijas Periods ir tikai divpadsmit (12) mēneši. Jebkādu piederumu, kas tiek piegādāti kopā ar Produktu vai iegādāti atsevišķi, Garantijas Periods ir tikai divpadsmit (12) mēneši.

Garantijas perioda laikā Samsung bez maksas pēc savas izvēles izlabos jebkādus Produkta defektus vai nomainīs Produktu vai tā defektīvo daļu "Garantijas Serviss". Produkta remonta vai nomaiņas detaļas tiks piegādātas pēc apmaiņas principa, un tās būs jaunas vai funkcionāli līdzvērtīgā līmenī jaunām. Jebkurš nomainītais Produkts vai tā detaļas kļūst par Samsung īpašumu. Garantija attiecībā uz laboto vai nomainīto Produktu (ieskaitot tā detaļas un piederumus) netiks pagarināta un turpinās būt spēkā uz atlikušo Garantijas perioda daļu. Sākotnējās programmatūras atkārtota uzstādīšana (pēc Klienta pieprasījuma) var būt par papildu maksu.

Lai varētu izmantot Garantiju, jums jāvēršas izvēlētajā, Samsung autorizētajā Servisa centrā „Autorizētais Servisa Centrs” vai „ASC”, kas sniegs Garantijas Servisu. Kontaktinformācija ir sniegta Samsung mājas lapā vai pieejama, sazinoties ar Zvanu centru pa norādīto bezmaksas (valsts robežās) numuru. Iesniedziet aizpildītu Garantijas karti, sākotnējā pirkuma rēķinu vai čeku, kurā norādīts pirkuma datums, sērijas numurs un pārdevēja vārds, skaidri raksturojiet bojājumu vai defektu, nodrošiniet Produktam pienācīgu iepakojumu transportēšanai uz ASC un iesniedziet Produktu ASC pilnā piegādes komplektācijā. ASC izskatīs jūsu prasību un sniegs Garantijas Servisu saskaņā ar šīs Garantijas kartes un spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem. ASC var atteikties sniegt Garantijas Servisu, ja augstāk norādītie dokumenti ir nepilnīgi vai nesalasāmi.

Samsung Electronics Baltics SIA

Reģistrācijas Nr. 40003963909

Duntes iela 6, Rīga LV-1013, Latvija

Mājas lapa : www.samsung.com/lt/ (Lietuvā), www.samsung.com/lv/ (Latvijā), www.samsung.com/ee/ (Igaunijā)

Zvanu centrs : 8800-77777 (Lietuvā), 80007267 (Latvijā), 8007267 (Igaunijā)

Samsung ierobežotā ražotāja garantija  (Eiropas bloka garantija)

Samsung sniedz ierobežotu ražotāja garantiju gala lietotājiem, kuri Eiropas Ekonomiskajā zonā un Šveicē "Eiropā" iegādājas produktus, kurus Samsung pārdod Eiropā. Gala lietotāji var pieprasīt garantijas pakalpojumus visā Eiropā. Tiesības uz garantiju (garantijas periods un sniegtais pakalpojums) tiks īstenotas atbilstoši noteikumiem tajā valstī, kurā ir veikts garantijas pieprasījums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ir brīvprātīga ražotāja garantija, tā dod papildus tiesības un neietekmē gala lietotāju tiesības saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz preču pārdošanu.

Veicināšanas pasākumi, kas paplašina vai uzlabo ierobežotās ražotāja garantijas noteikumus, attiecas uz konkrētu valsti un tos nevar pieprasīt citās valstīs, kā vienīgi veicināšanas pasākuma valstī.

Garantija nav spēkā attiecībā uz Produkta defektiem un to radītajām sekām, ko izraisījuši šādi iemesli

• Parastas lietošanas negadījumi, kosmētiski bojājumi;
• Nepareiza lietošana vai nepareiza rīcība (tostarp pārtraukta paroles uzstādīšana vai atiestatīšana);
• Elektriskās strāvas svārstības, īssavienojums vai nepareiza sprieguma pielietošana;
• Pienācīgas un nepieciešamas apkopes neveikšana (tostarp, bet ne tikai, galviņu, iekšējo iedobumu un lietotājam pieejamo filtru netīrīšana);
• Kukaiņu, parazītu vai vīrusu infekcija;
• Nepareiza vai nepilnīga uzstādīšana;
• Lietošanas instrukciju neievērošana, tostarp, pārmērīga lietošana vai pārslogošana, pārsniedzot nominālo jaudu;
• Izmantošana citiem nolūkiem, nevis tiem, kuriem Produkts paredzēts;
• Pakļaušana slapjuma, mitruma vai ekstrēmu temperatūras vai vides apstākļu iedarbībai vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, ēdienu vai šķidrumu izliešanai vai ķīmisku produktu iedarbībai, bojātu vai noplūstošu bateriju izmantošana;
• Neautorizēts remonts, ko veic kāds cits, nevis Samsung grupas sabiedrība vai Autorizētais Servisa Centrs;
• Neapstiprinātu, Samsung neražotu, nepiegādātu vai neautorizētu detaļu vai piederumu izmantošana vai citu ražotāju programmatūras vai programmaparatūras izraisītas operētājsistēmas problēmas vai konfigurācijas kļūdas;
• Darbības traucējumi vai bojājumi, ko izraisījis ugunsgrēks, zibens, plūdi, zemestrīce vai kāda cita dabas katastrofa, pārmērīgs spriegums, neparedzēti negadījumi vai kādi citi ārēji faktori, ko nespēj ietekmēt ražotājs, pārdošanas uzņēmums, kas pārdevis Produktu, vai Autorizētais Servisa Centrs.

Garantija nav spēkā attiecībā uz

• Produktu, ja tā sākotnējais ražotāja sērijas numurs vai IMEI numurs (ja IMEI numurs tiek piemērots) ir izdzēsts, sabojāts vai kā citādi nesalasāms;
• Citu ražotāju aparatūru vai programmatūru, pat ja tā bijusi pārdota vai komplektēta kopā ar Produktu;
• Klienta datiem, kas saglabāti vai iegūti ar Produkta palīdzību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par Klienta datiem. Jums jāaizsargā savi svarīgie dati un laiku pa laikam jāizgatavo šādu datu kopijas!
• Izlietojamiem materiāliem (komponentiem, kas ir periodiski jānomaina Produkta lietošanas laikā) tostarp, bet ne tikai, dažādi informācijas nesēji, piemēram, audio un video diski, atmiņas kartes, kasetes, antenas, irbuļi, noņemami elektrības vadi, tūneri, lentes, mīkstie apvalki, jostas, rokas saites, uzstādīšanas ierīces, instrumenti, dokumenti, kas iepakoti kopā ar Produktu u.c.;
• Izlietojamiem materiāliem, tādiem kā baterijas, kuri var tikt izlietoti vai mazināties laikam ejot, izņemot, ja defekts radies materiālos vai izstrādnē;
• Jebkādiem LCD, LFD (plazmas ekrāni) vai OLED ekrāniem un projektoru lampām, kuru spilgtums laika gaitā samazinājies;
• Jebkādām sekām, kas rodas LCD, LFD vai OLED ekrāniem, demonstrējot statiskas bildes (logo, reklāmas u.tml.);
• Atsevišķi „Spilgti Pikseļi” vai „Izdzisuši Pikseļi”, kas parādās uz LCD vai LFD ekrāniem, ir dabiski Produktam un atbilst nozares standartiem. Tie neietekmē Produkta veiktspēju un netiks uzskatīti par defektu.
• Gaisa atsvaidzinātājiem, gaisa attīrītājiem (bio dezodorantiem), plauktiem, kastēm un balstiem ledusskapjos;
• Plāksnēm, iesmiem, režģiem un traukiem cepeškrāsnīm un mikroviļņu krāsnīm;
• Putekļsūcēju šļūtenēm, caurulēm, sukām, uzgaļiem, putekļu savācējiem;
• Veļas mazgājamās mašīnas ieplūstošā/ izplūstošā ūdens šļūtenēm.

Garantija nenodrošina Produkta lietošanas zuduma izraisītu zaudējumu kompensāciju un nekādus tamlīdzīgus zaudējumus un izdevumus. Programmatūras Produktiem Garantija attiecas tikai uz programmēšanas instrukciju nepildīšanu. Samsung negarantē nepārtrauktu un pilnībā bez kļūdām Produkta lietošanu.

Šī Garantijas karte neierobežo Starptautiskos Garantijas noteikumus Samsung Produktiem, kuri darbojas uz iekšējās baterijas pamata („Piezīmju PC produkti”). Papildinformāciju skat. Samsung mājas lapā. Garantijas ierobežojumi, kas noteikti saskaņā ar šo Garantijas karti, neietekmē jūsu kā patērētāja tiesību aktos noteiktās tiesības Produkta iegādes valstī.

TV & Audio-Video

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

 

Mocht je een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met tel: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Garantie Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Beperkte fabrieksgarantie van Samsung voor de EER en Zwitserland

 

Samsung biedt een beperkte fabrieksgarantie aan eindgebruikers van producten die door Samsung binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland (hieronder samen aangeduid als "Europa") op de markt zijn gebracht en door de eindgebruiker in Europa worden aangeschaft. Eindgebruikers kunnen in heel Europa aanspraak maken op garantie. De rechten die kunnen worden ontleend aan de garantie (garantieperiode en te verlenen service) hangen af van de rechten die gelden in het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

 

NB Dit is een vrijwillige fabrieksgarantie die rechten toevoegt aan de bestaande rechten van de eindgebruiker aangaande aangeschafte goederen volgens de wetgeving in het betreffende land, en die deze rechten op geen enkele wijze beperkt.

 

Om onder deze garantie een claim in te kunnen dienen, moet de eindgebruiker het originele aankoopbewijs tonen (d.w.z. van de originele aankoop door een eindgebruiker).

 

Eventuele reclameacties waarbij de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie worden uitgebreid of verbeterd, verschillen per land en hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt in het land waarin de betreffende actie heeft plaatsgevonden. 

Heb je nog vragen? 

Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je graag persoonlijk verder.

HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

 

Mocht je een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met tel: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Garantie Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Beperkte fabrieksgarantie van Samsung voor de EER en Zwitserland

 

Samsung biedt een beperkte fabrieksgarantie aan eindgebruikers van producten die door Samsung binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland (hieronder samen aangeduid als "Europa") op de markt zijn gebracht en door de eindgebruiker in Europa worden aangeschaft. Eindgebruikers kunnen in heel Europa aanspraak maken op garantie. De rechten die kunnen worden ontleend aan de garantie (garantieperiode en te verlenen service) hangen af van de rechten die gelden in het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

 

NB Dit is een vrijwillige fabrieksgarantie die rechten toevoegt aan de bestaande rechten van de eindgebruiker aangaande aangeschafte goederen volgens de wetgeving in het betreffende land, en die deze rechten op geen enkele wijze beperkt.

 

Om onder deze garantie een claim in te kunnen dienen, moet de eindgebruiker het originele aankoopbewijs tonen (d.w.z. van de originele aankoop door een eindgebruiker).

 

Eventuele reclameacties waarbij de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie worden uitgebreid of verbeterd, verschillen per land en hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt in het land waarin de betreffende actie heeft plaatsgevonden. 

Heb je nog vragen? 

Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je graag persoonlijk verder.

IT PRODUCTEN

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

 

Mocht je een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met tel: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Garantie Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Beperkte fabrieksgarantie van Samsung voor de EER en Zwitserland

 

Samsung biedt een beperkte fabrieksgarantie aan eindgebruikers van producten die door Samsung binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland (hieronder samen aangeduid als "Europa") op de markt zijn gebracht en door de eindgebruiker in Europa worden aangeschaft. Eindgebruikers kunnen in heel Europa aanspraak maken op garantie. De rechten die kunnen worden ontleend aan de garantie (garantieperiode en te verlenen service) hangen af van de rechten die gelden in het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

 

NB Dit is een vrijwillige fabrieksgarantie die rechten toevoegt aan de bestaande rechten van de eindgebruiker aangaande aangeschafte goederen volgens de wetgeving in het betreffende land, en die deze rechten op geen enkele wijze beperkt.

 

Om onder deze garantie een claim in te kunnen dienen, moet de eindgebruiker het originele aankoopbewijs tonen (d.w.z. van de originele aankoop door een eindgebruiker).

 

Eventuele reclameacties waarbij de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie worden uitgebreid of verbeterd, verschillen per land en hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt in het land waarin de betreffende actie heeft plaatsgevonden. 

Heb je nog vragen? 

Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je graag persoonlijk verder.

CAMERA

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

 

Mocht je een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met tel: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Garantie Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Beperkte fabrieksgarantie van Samsung voor de EER en Zwitserland

 

Samsung biedt een beperkte fabrieksgarantie aan eindgebruikers van producten die door Samsung binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland (hieronder samen aangeduid als "Europa") op de markt zijn gebracht en door de eindgebruiker in Europa worden aangeschaft. Eindgebruikers kunnen in heel Europa aanspraak maken op garantie. De rechten die kunnen worden ontleend aan de garantie (garantieperiode en te verlenen service) hangen af van de rechten die gelden in het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

 

NB Dit is een vrijwillige fabrieksgarantie die rechten toevoegt aan de bestaande rechten van de eindgebruiker aangaande aangeschafte goederen volgens de wetgeving in het betreffende land, en die deze rechten op geen enkele wijze beperkt.

 

Om onder deze garantie een claim in te kunnen dienen, moet de eindgebruiker het originele aankoopbewijs tonen (d.w.z. van de originele aankoop door een eindgebruiker).

 

Eventuele reclameacties waarbij de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie worden uitgebreid of verbeterd, verschillen per land en hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt in het land waarin de betreffende actie heeft plaatsgevonden. 

Heb je nog vragen? 

Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je graag persoonlijk verder.

OPSLAG

Alle SAMSUNG producten hebben volledige garantie.

Omdat de verschillende producten uiteenlopen qua design, producteigenschappen of verwachte gebruiksintensiteit, zijn er verschillen tussen de garantievoorwaarden per productgroep.

 

Mocht je een SAMSUNG product willen opsturen voor reparatie, neem dan eerst contact op met tel: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Garantie Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Beperkte fabrieksgarantie van Samsung voor de EER en Zwitserland

 

Samsung biedt een beperkte fabrieksgarantie aan eindgebruikers van producten die door Samsung binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland (hieronder samen aangeduid als "Europa") op de markt zijn gebracht en door de eindgebruiker in Europa worden aangeschaft. Eindgebruikers kunnen in heel Europa aanspraak maken op garantie. De rechten die kunnen worden ontleend aan de garantie (garantieperiode en te verlenen service) hangen af van de rechten die gelden in het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

 

NB Dit is een vrijwillige fabrieksgarantie die rechten toevoegt aan de bestaande rechten van de eindgebruiker aangaande aangeschafte goederen volgens de wetgeving in het betreffende land, en die deze rechten op geen enkele wijze beperkt.

 

Om onder deze garantie een claim in te kunnen dienen, moet de eindgebruiker het originele aankoopbewijs tonen (d.w.z. van de originele aankoop door een eindgebruiker).

 

Eventuele reclameacties waarbij de voorwaarden van de beperkte fabrieksgarantie worden uitgebreid of verbeterd, verschillen per land en hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt in het land waarin de betreffende actie heeft plaatsgevonden. 

Heb je nog vragen? 

Lees de FAQ voor meer informatie of neem contact op met onze Nederlandse of Belgische Service- en Informatielijn. Wij helpen je graag persoonlijk verder.

Nevarat atrast meklēto? Mēs vēlamies palīdzēt.

Tiešsaistē

Nosūtiet Mums E-pastu

Mēs atbildēsim darba dienās 24 stundu laikā kopš Jūsu pieprasījuma.

Tiešsaistes Atbalsts

Mūsu konsultanti ir gatavi Jums palīdzēt.

Galaxy tālruņa ekrāna remonta pieteikšana tiešsaistē

Saplīsa tālruņa ekrāns? Piesakiet un apmaksājiet viedtālruņa ārpus garantijas remontu šeit

Zvaniet

80007267

Pirmdien-piektdien 09.00 - 18.00

Ar jautājumiem par printeriem lūdzam apmeklēt HP interneta vietni .

Atbalsts klātienē

Samsung Atbalsta Centri

Meklēt tuvāko servisa centru

Sazinieties ar Mums