Smart App တစ္ခု Smart Phone မ်ားမ်ား

သင္ရဲ႕ Samsung Device နဲ႕ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး
လြယ္လြယ္ကူကူ အသံုးျပဳလို႔ရသည့္ Smart Things App တစ္ခုတည္းျဖင့္ စီမံအသံုးၿပဳလိုက္ပါ။
သင္ဘယ္လို Device ေတြဘဲ အိမ္ကိုသယ္ေဆာင္လာလာ Smart ကေတာ့ ရိုးရွင္းစြာအသံုးၿပဳႏိုင္မွာပါ။

SmartThings အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။

အိမ္အတြင္း မီးအလင္းဖြင့္ထားေၾကာင္း ျပသသည့္ပံုႏွင့္ SmartThings အက္ပ္ျဖင့္ အိမ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳသည့္ စခရင္။

တစ္အိမ္လံုးရွိ Device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ပါ။

ပိုမိုမ်ားၿပားေသာ Device မ်ားနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ SmartThings
"Works with SmartThings" စာတမ္း ကိုသာ ရွာၾကည့္လိုက္ပါ။

‘Works with SmartThings’ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပံုတစ္ပံုႏွင့္ SmartThings အက္ပ္ႏွင့္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ TV၊ AV၊ ေလေအးေပးစက္၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္/အေျခာက္ခံစက္၊ စက္ ႐ုပ္အသံုးျပဳသည့္ ဖုန္စုပ္စက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ Wi-Fi ဟပ္၊ ေရႊ႕လ်ားမႈ အာရံုခံ ကိရိယာ၊ ကင္မရာ၊ စြယ္စံုသံုး အာရံုခံကိရိယာ၊ တံခါးဘဲလ္၊ မီးလံုး၊ ေသာ့၊ ေအာက္လက္တ္၊ မီးခလုတ္/မီးအမွိန္ခလုတ္ ႏွင့္ အပူခ်ိန္ျပ ကိရိယာ စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အိုင္ကြန္မ်ား

App တစ္ခု ၊ Screen အေၿမာက္အမ်ား

စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ တီဗီမ်ားႏွင့္ ေရခဲေသတၱာမ်ားအပါအဝင္ Samsung ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ SmartThings Features မ်ားကို ရယူလုိက္ပါ။

အတူတူပိုၿပီး စမတ္က်ေစဖို႕

SmartThings က Samsung Smart Device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့အတြက္
သင့္အိမ္ကို ပိုၿပီးစမတ္ျဖစ္ေစဖို႕ Samsung Smart Device ကလုပ္ေဆာင္ေပးမွာပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွလည္း ပိုၿပီးထိထိမိမိခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Device မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

သင့္အိမ္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးထားေသာ အလိုအေလ်ာက္ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳကာ သင့္အိမ္ကို ပိုစမတ္ျဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္လိုက္ပါ။
သင့္ေန႔ရက္တုိင္းမွာ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ၿပဳလုပ္ၿပီး စမတ္က်ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားၿဖင့္ SmartThings ကို ေပးလုပ္လိုက္ပါ။

SmartThings အက္ပ္ျဖင့္ ဧည့္ခန္းမီးကို ဖြင့္ရန္အတြက္ ခလုတ္ဖြင့္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပံု

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို အစပ်ိဳးပါ

သင့္အိမ္တြင္ အခ်ိန္၊ ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အပူခ်ိန္ ကဲ့သို႔ ေသာ dataမ်ား အသံုးျပဳရင္း အလိုအေလ်ာက္ၿပဳလုပ္လိုက္ပါ။
ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ ေရပန္းဖြင့္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ ေနဝင္ခ်ိန္တြင္ မီးဖြင့္ဖို႔ သတ္မွတ္လိုက္ပါ။

SmartThings အက္ပ္တြင္ 'Good morning'၊ 'Cleaning'၊ 'Going out'၊ 'Movie time' ကဲ့သို႔ေသာ ျပကြက္မ်ားအတြက္ အေနအထား သတ္မွတ္ထားသည့္ပံု

အၿပင္အဆင္ကို သတ္မွတ္လိုက္ပါ

ညဘက္ရုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ တြင္ သင့္ရဲ႕
တစ္အိမ္လံုးကို သင့္အတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာ ၿဖစ္ေစႏိုင္မည့္ မီးအလင္းအားကိုခ်ိန္ညွိလိုက္ပါ

လက္ၿဖင့္ တို႕ထိစရာမလိုဘဲ ထိန္းခ်ဴပ္ႏုိင္မႈ

အသံျဖင့္ သင္ရဲ႕ Smart Device မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ သင့္ Galaxy ဖုန္းရွိ Bixby ကို အသံုးျပဳပါ။
အပူခ်ိန္ ညွိျခင္း သို႔မဟုတ္ သီခ်င္းဖြင့္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာသကဲ့သို႕ လြယ္ကူပါသည္။

အိမ္အတြင္း "Bixby! Good night scene, please" ဟု ေရရြတ္ျခင္းျဖင့္ SmartThings တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးထားသည့္ စက္အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဖြင့္ျပသည့္ ဗီဒီယိုျဖစ္ၿပီး ဧည့္ခန္းအတြင္းရွိ TV ႏွင့္ အိမ္အတြင္း မီးပိတ္သြားပါမည္။

အက္ပ္ကို ရယူပါ

SmartThings အက္ပ္ကို ယခုပဲ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။

Samsung Help ကို ဆက္သြယ္ရန္

သင့္မွာ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္း ရွိပါသလား။

* ကိရိယာတစ္ခုစီသည္ Wi-Fi သို႔မဟုတ္ အျခားႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရပါမည္။
* SmartThings မွတဆင့္ ကိရိယာမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိရိယာအားလံုးကို Samsung Account တစ္ခုတည္းျဖင့္ စာရင္းသြင္းသင့္ပါသည္။
* ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းပညာ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၊ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာ၊ ကြန္ရက္အေနအထား ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္ကုန္အလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး အသိေပးခ်က္ မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
* ထိုကိရိယာထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္အထုပ္အပိုးေပၚရွိ 'Works with SmartThings' လိုဂိုကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ၾကည့္ပါ။
* သ႐ုပ္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အသြင္တူဖန္တီးထားတဲ့ ပံုမ်ားႏွင့္ UX။
* “Bixby” ကို ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ေလယူေလသိမ္းအခ်ိဳ႕/ေဒသိယဘာသာစကားအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။
* ပံုျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္အလို႔ငွာ အသြင္တူဖန္တီးထားေသာ ကိရိယာႏွင့္ စခရင္ပံုမ်ား။