SAMSUNG PRIVACY POLICY HIGHLIGHTS

 • အတိုင္းအတာ

  ဤသီးသႏ္႔တၫ္ရြိေနမြဳ မူဝါဒသၫ္ ယင္းမူဝါဒ (စုစၫ္း၍၊ ကၽျႏုၸၲိဳ႕၏ “ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ား”) ကို ကိုးကားထားသၫ့္ သို႔မဟုတ္ ခ္ိတၦကၳားသၫ့္ မၫ္သၫ့္ ဆမ္ေဆာင္း ကိရိယာမ္ား ႏြင့္ စကၸစၥၫ္းမ္ား၊( စုစၫ္း၍ “ ကိရိယာမ္ား”)၊ လုပ္ငႏ္းသံုး ပရိုဂရမၼ္ား၊ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ား၊ ်ပိဳျငၸဲမ္ား၊ ်ခံဳငံုေလ့လာခ္ကၼ္ား၊ ကတိအတိုင္းေဆာျင္ရက္ေပးမႈမ္ား၊ ေစ္းၾကကၱင္ေရာင္းခ္်ခင္းမ္ား၊ ေအရာင္း်မြင့္တင္်ခင္းမ္ား၊ အာမခံလကၼြတ္ မြတၸံဳတင္်ခင္းမ္ား၊ ေရာင္းခ္်ပီး ေထာကၸံ့ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ား၊ ်ပဳ်ပင္ေပးမႈမ္ား ႏြင့္ အ်ခားေသာဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ားၾတငၼဆို အက္ံဳးဝင္ သက္ေရာကၼႈရြိ သၫ္။ ကၽျႏ္ုပၲိဳ႕ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ားကို အသုံး်ပဳရႏ္အၾတက္ သင္သၫ္ ၾကႏၸ္ဴတာတစႅဳံး၊ မိုဘိုင္းလၹဳႏ္း၊ တကၻလက္၊ သို႔မဟုတ္ TV မၫ္သၫ့္ အရာကို အသံုး်ပဳသၫ္်ဖစ္ေစ ဤသီးသႏ္႔တၫ္ရြိေနမြဳ မူ၀ါဒသၫ္ သက္ေရာကၼႈရြိပါသၫ္။

 • ကၽျႏုၸၲိဳ႕ စုစၫ္းထားေသာ သတင္းအခ္က္အလက္

  ေအာကၸါတို႔ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ားႏြင့္ဆကၥပ္ေသာ ေအာကၸါ သတင္းအခ္က္အလက္ ပံုစံ အမ္ိဳးမ္ိဳးကို စုစၫ္းသၫ္ -

  • သငၼြ တိုက္႐ိုက္ေပးေသာ သတင္းအခ္က္အလက္၊
  • ကၽျႏုၸၲိဳ႕၏ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ားအား သင့္၏ အသံုး်ပဳမႈႏြင့္ပတ္သက္၍ ကၽျႏုၸၲိဳ႕ စုစၫ္းထားေသာ သတင္းအခ္က္အလက္ ႏြင့္
  • အ်ခားအျဖဲ႔အစၫ္းမ္ားမြ ကၽျႏုၸၲိဳ႕ ရရြိေသာ သတင္းအခ္က္အလက္။

  သီးသႏ္႔တၫ္ရြိေနမြဳ မူ၀ါဒၾတင္ ေဖာ္်ပမထားေသာ သတင္းအခ္က္အလကၠိဳ စုစၫ္းရႏ္ ကၽျႏုၸၲိဳ႕သၫ္ သင္၏ ေသဘာတူညီခ္ကၠိဳလၫ္း ေတာင္းခံပါသၫ္။

 • သတင္းအခ္က္အလက္ အသံုး်ပဳ်ခင္းႏြင့္ ေဝမြ္်ခင္း

  ေအာကၸါ အ်ခားအရာမ္ားအၾကား ကၽျႏ္ုပၲိဳ႕ စုေဆာင္းထားေသာ သတင္းအခ္က္အလကၼ္ားအား အသုံး်ပဳပါသၫ္-


  • သင္ ေတာင္းဆိုေသာ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ားကိုေပးရႏ္၊
  • သင္၏ ေအၾတ႕အႀကံဳအား တိုးတက္ေကာင္းျမႏ္ေအာင္်ပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရႏ္သင္ အသံုး်ပဳသၫ့္ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ာ၏ ပံုစံကို နားလေၫ္သဘာေပါက္ေစရႏ္၊
  • စိတ္ႀကိဳက္်ပဳလုပၴားေသာ ေအၾကာင္းအရာႏြင့္ ေၾကာ္်ငာကို ေပးအပ္ရႏ္၊ ႏြင့္

  သို႔မဟုတႅြ္င္ သင္၏ ေသဘာတူညီခ္က္ႏြင့္အတူ။


  သင္၏ သတင္းအခ္က္အလက္အား ကၽျႏုၸၲိဳ႕သၫ္ ေအာကၸါတို႔ႏြင့္ ေဝမြ္မၫ္ -


  • ေပါင္းစၫ္းအသင္းအျဖဲ႕မ္ား - ဆမ္ေဆာင္း ကုမၸဏီအစု။
  • စီးျပားမိတၹကၼ္ား - သင္ ႏြစ္သက္ႏိုင္သၫ့္ ထုတၠဳႏၼ္ားႏြင့္ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ားႏြင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ္က္အလက္ ေပးႏိုင္သၫ့္ ယံုၾကေၫ္ရသာ ကုမၸဏီမ္ား။
  • ဝႏ္ေဆာငၼႈေပးသူမ္ား - ဆမ္ေဆာင္း အၾတက္ သို႔မဟုတ္ ကိုယၥား ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ား ေပးသၫ့္ ကုမၸဏီမ္ား။
  • ဥေပဒ ်ပ႒ာႏ္းခ္က္ - ကၽျႏုၸၲိဳ႕ ထိုသို႔ ေဆာျင္ရကၹိဳ႕လိုအပ္သၫ့္အခါ သို႔မဟုတ္ ဆမ္ေဆာင္း ႏြင့္ ၎၏ အသံုး်ပဳသူမ္ားအား ကာၾကယၹိဳ႕ လိုအပ္ေသာအခါ။
 • တိက္ေသခ္ာေသာ ထုတၠဳႏၼ္ားႏြင့္ ဝႏ္ေဆာငၼႈမ္ားႏြင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ္က္အလက္

  • When appropriate, we may also provide just-in-time notices prior to collection of certain data.
 • ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္း

  Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

  33rd – 35th Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand အီးေမးလ္ - http://www.samsung.com/th/info/contactus/၏ “ကၽြႏု္ပ္အား ဆက္သြယ္ပါ” က႑မွတဆင့္။

ဆမ္ေဆာင္း၏ တစ္ကမာၻလံုးသံုး သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒ

သက္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ - ၀၂၊ ၀၁၊ ၂၀၁၇

သီးသန႔္တည္ရွိမႈသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ မည္မၽွ အေရးပါေၾကာင္းကို Thai Samsung Electronics Co., Ltd. ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေပါင္းစည္းအဖြဲ႕မ်ား (“ဆမ္ေဆာင္း”၊ “ကၽြန္ုပ္တို႔”၊ “ကၽြန္ုပ္တို႔ကို”၊ “ကၽြန္ုပ္တို႔၏”) သည္ သိရွိၾကသည္၊ ထို႔အျပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မည္ကဲ့သို႔ စုစည္း၊ အသုံးျပဳ၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား၊ လႊဲေျပာင္းၿပီး သိမ္းဆည္းထားသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ဤသီးသန႔္တည္ရွိေနမႈ မူဝါဒတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ရွင္းျပထားသည္။ ဤသီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူဝါဒသည္ ယင္းမူဝါဒ (စုစည္း၍၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ “ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား”) အား ကိုးကားထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မည္သည့္ ဆမ္ေဆာင္း ကိရိယာမ်ား နွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊( စုစည္း၍ “ ကိရိယာမ်ား”)၊  လုပ္ငန္းသံုး ပရိုဂရမ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊  ျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ကတိ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ အာမခံလက္မွတ္ မွတ္ပံု တင္ျခင္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်ျပီး ေထာက္ပံ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ေပးမႈမ်ား နွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္မဆို အက်ံဳးဝင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဤ မူဝါဒတြင္ အဆိုပါ ကိရိယာမ်ား နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  သံုးစြဲသူမ်ား အား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနစဥ္၊ ပုံမွန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္းအား ျဖည့္စြက္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးထားေသာ အထူး သီးသန႔္တည္ရွိေနမႈ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤအေထာက္အကူျပဳမ်ားသည္ ၎တို႔ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သင့၏အသုံးျပဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒသည္ လူၾကီးမင္းမွ Samsung ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳမႈ နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူမႈအေပၚ တြင္ အက်ံဳးဝင္သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ သင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္၊ TV သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ကိရိယာကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ ဤသီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒသည္ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား သင္မည္သည့္အခ်ိန္မဆို အသုံးျပဳေသာေၾကာင့္၊ ဤ သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒအား သင္ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား သင္မွ သေဘာတူညီပါသည္။ အကယ္၍ လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ သီးသန္ ့ တည္ရွိေနမႈ မူဝါဒ တြင္ေဖာျ္ပခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လက္ေတြ ့က်င့္သံုးမႈမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈမရွိပါက ကၽြနု္ပ္ တို ့၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးမျပဳသင့္ပါ။သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒ၏ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း သင္မွ မၾကခဏ စစ္ေဆးရန္လည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒအား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသိေပးခ်က္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စဥ္းစားေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္း သင့္အား အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အသိေပးခ်က္အား ထားရွိၿပီးေနာက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံရယူျခင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္၊ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိေသာ အမူအက်င့္အသစ္ (မ်ား) အား သင္မွ သေဘာတူညီပါသည္။ သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒ၏ လက္ရွိေနာက္ဆံုးဗားရွင္းကို ဤေနရာတြင္ အၿမဲ ရရွိႏိုင္ပါသည္ - https://account.samsung.com/membership/pp။ သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒအား ေနာက္ဆုံး အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေန႔စြဲအား အေပၚရွိ “သက္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ”တြင္ စစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

 

 

 

သင္မွ တိုက္ရိုက္ေပးေသာ အခ်က္အလက္

အခ်ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အား တိုက္ရိုက္ အခ်က္အလက္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-

 

 • သင္ေပးအပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ သင့္ကိရိယာေပၚရွိ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ႏွင့္အျခားနည္းလမ္းမ်ား မွတဆင့္ သင္အသံုးျပဳေသာကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔စုစည္းနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေအာက္ပါတို႔ကို ကၽြန္ုပ္တို႔မွ စုေဆာင္းနိုင္ပါသည္-
 • သင္ေပးအပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ သင့္ကိရိယာေပၚရွိ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ႏွင့္အျခားနည္းလမ္းမ်ား မွတဆင့္ သင္အသံုးျပဳေသာကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔စုစည္းနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေအာက္ပါတို႔ကို ကၽြန္ုပ္တို႔မွ စုေဆာင္းနိုင္ပါသည္-
 • ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အခ်ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ သင့္အား အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခြင့္ရေစသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအား ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စနစ္မ်ားမွတဆင့္ လႊင့္ထုတ္ေပးပါသည္။

သင္အသုံးျပဳေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္

သင္ေပးအပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္၊ သင့္ကိရိယာေပၚရွိ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ႏွင့္အျခားနည္းလမ္းမ်ား မွတဆင့္ သင္အသံုးျပဳေသာကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔စုစည္းနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေအာက္ပါတို႔ကို ကၽြန္ုပ္တို႔မွ စုေဆာင္းနိုင္ပါသည္-

 • ကိရိယာ အခ်က္အလက္ - သင့္ဟတ္ဝဲလ္ေမာ္ဒယ္လ္၊ IMEI နံပါတ္ႏွင့္ အျခား ထူးျခား ကိရိယာ ခြဲျခားစက္မ်ား၊ MAC လိပ္စာ၊ IP လိပ္စာ၊ စက္လည္ပတ္ေရး စနစ္ဗားရွင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သင္ အသံုးျပဳသည့္ ကိရိယာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္။
 • မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္ - ဝန္ေဆာင္မႈအား သင္ အသုံးျပဳသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ၾကာခ်ိန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ သင္ ႐ုိက္ထည့္ကာ ေမးျမန္းရွာေဖြေသာ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ သင့္ကိရိယာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ကြတ္ကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္တိုင္း စသည္ျဖင့္။
 • တည္ေနရာ အခ်က္အလက္ – သင့္ကိရိယာ၏ GPS အခ်က္ျပ သို႔မဟုတ္ အနီးအနားရွိ Wi-Fi ရယူႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕အား အသုံးျပဳသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေသာ ဆဲလ္တာဝါမ်ား စသည္ျဖင့္။
 • အသံ အခ်က္အလက္ - ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သင္က အမိန္႔ေပးသံမ်ားအသုံးျပဳေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ (ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆာဗာမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာ)သည့္ သင့္အသံအား အသံသြင္းထားျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္။ (ကၽြနု္ပ္တို႔ကိုယ္စား စကားေျပာ-မွ-စာသား ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အျခားအျပင္မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်င္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူသည္ အသံျဖင့္ အမိန္႔ေပးခ်က္မ်ားကို ရရွိၿပီး သိုမွီးထားႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။ ယင္း ေထာက္ပံ့သူမွ တိက်ေသာ အသံအမိန္႔ေပးမ်ားအား သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။)
 • အျခား အခ်က္အလက္ သင္အသုံးျပဳေသာ အတ္ပ္မ်ား၊ သင္ဝင္ၾကည့္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ ေပးအပ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သင္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံုကဲ့သို႔ေသာ သင္အသံုးျပဳေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း။

အျခား ပူးေပါင္းေထာက္ပံ့သူရင္းျမစ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္

သင့္အေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ထံမွ ရရွိထားေသာ အျခား အခ်က္အလက္မ်ားပူးေပါင္းထားေသာ၊ လူသိရွင္ၾကားႏွင့္ ရရွိနိုင္ေသာ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔) မွ သင့္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။ သင္ဆက္သြယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ၊ အျခား ပူးေပါင္းေထာက္ပံ့ထားေသာ လူမႈကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွလည္း သင္အေၾကာင္းအား ရရွိနိုင္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းထားေသာ အျခား အခ်က္အလက္

သင့္အား ေဖၚျပထားေသာစုေဆာင္းမႈအခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္အရ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ သင့္အေၾကာင္း၊ သင့္ကိရိယာ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳမႈမ်ားအားကၽြန္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းထားနိုင္ပါသည္။သင္မွ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ား (ဥပမာ၊ Samsung account မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ေတာင္းခံေသာ အခ်က္အလက္) အား မေပးအပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္နိုင္ေသာ္လည္း၊ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ သက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳမည္နည္း။

ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔စုေဆာင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳပါသည္-  

 • ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြက္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ကိရိယာအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းရန္၊
 • ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြက္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ကိရိယာအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းရန္၊
 • စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သင့္၏ ယခင္ လႈပ္ရွားအသံုးျပဳမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာကို ေပးရန္ႏွင့္ တကိုယ္ရည္သံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္၊
 • စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ စပြန္ဆာေပးထားေသာ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သင့္ထံ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ေပးပို႔ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေၾကာ္ျငာျခင္းအတြက္၊
 • ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဈးကြက္၊ သုံးစြဲသူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သုံးစြဲသူဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္) အား အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္းတို႔အတြက္၊
 • လူအမ်ားမွ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္၊ • သင့္ကိရိယာအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္၊
 • ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း အခမဲ့ ဆုမဲမ်ား၊ ဆုရႏိုင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးမ်ားကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏွင့္
 • သို႔မဟုတ္လွ်င္ သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အတူ။

 • ဤသီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကြဲျပားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားတစ္ခုလံုး အပါအဝင္ သင့္ထံမွ သို႔မဟုတ္ သင့္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေပါင္းစည္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ Samsung account တစ္ခု လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးတြင္ သင့္ Samsung account ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳရႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သင္ ႏွစ္ၿခိဳက္မည့္ အသစ္ေသာ အရာမ်ား၊ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သင္ အသံုးျပဳၿပီးေသာ ကိရိယာမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေျချပဳႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဒတာ ေပါင္းစည္းသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ထိုသို႔ေသာ ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ တိက်ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ဥပမာအေနျဖင့္ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ အက္ပလီေကးရွင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မီႏူးမ်ားတြင္၊ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဝင္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္။

သင့္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္သူေတြဆီ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထုတ္ေဖာ္ျပမည္နည္း။

သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၄င္းတို႕ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ရန္ သို႕မဟုတ္ စီးပြားအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္၊ ေအာက္ပါ အက်ဳံးဝင္သူမ်ားကိုမူ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုနိုင္ပါသည္ -

 • ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား။ ဤသီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆမ္ေဆာင္း ၏ ပူးပါင္းအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေဝမွ်မည္။ ‘ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား’ ဆိုသည့္ အေခၚအေဝၚသည္တူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားျဖင့္ Samsung Electronics Co., Ltd.ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ Samsung Electronics အမည္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ Samsung SDS ကဲ့သို႔ တူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခား ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
 • စီးပြားေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား။ ႀကိဳးမဲ့ ေထာက္ပံ့သူမ်ားအပါအဝင္၊ ယုံၾကည္ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားအား သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝမၽွနိုင္ပါသည္။ ယင္းသီးျခားအဖြဲ႕မ်ားသည္ သင္ေတာင္းခံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးရန္၊ သင့္စိတ္ပါဝင္စားမႈအေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းရန္ သင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အား အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး သင့္အား အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အျခား အရာမ်ားေပးရန္ သင့္အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
 • ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား။ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္စား အခေၾကးေငြေကာက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖၚေျပာနိုင္ပါသည္။ ၎ အက်ဳံးဝင္သူမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္မွတပါး အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳခြင့္မရွိေခ်။
 • ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အျခား အသင္းအဖြဲ႕မ်ား။ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သင့္အခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖၚေျပာရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ရွိပါသည္-
  • (ရွာေဖြမိန္ ့သို ့မဟုတ္ အျခားတရားရံုးအမိန္ ့ကဲ့သို ့ေသာ)ဥပေဒကို လိုက္နာရန္ သို ့မဟုတ္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ ရမည့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုတုံ ့ျပန္ရန္၊
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အုပ္ထိန္းသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အတည္ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းရန္၊ ၿပီးေနာက္
  • ဆမ္ေဆာင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တိုင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲသူမ်ားတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား ကာကြယ္ရန္။
 • ပူးေပါင္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ အျခား အသင္းအဖြဲ႕မ်ား။ ေပါင္းစည္းမႈ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒဝါလီခံသည့္အျဖစ္အပ်က္ကဲ့သို႔ အစိတ္အပိုင္းတို႔အတြက္ သင့္အခ်က္အလက္အား ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုနိုင္ပါသည္။
 • သင့္သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သင့္ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အျခား အသင္းအဖြဲ႕မ်ား။ သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒတြင္ ေဖၚျပထားခဲ့ေသာ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားမႈမ်ားအား ျဖည့္စြက္အေနျဖင့္၊ သင့္သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သင္မွ ေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိလာပါက သင့္အခ်က္အလက္အေၾကာင္းမ်ားအား အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ မၽွေဝနိုင္ပါသည္။

သင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔မွ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သို႔အသုံးျပဳသည့္အေၾကာင္းအား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မမွာယူပါ ေနာက္သို႔ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ထံမွ ေၾကာ္ျငာဆက္သြယ္ေရးမ်ားအား လက္ခံရရွိခ်င္ပါသလား မရရွိခ်င္ဘူးလားဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္၊ အခ်ိန္မီ အသိေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သင့္ထံ ေပးပို႔သည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသို႔ ဝင္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ သင္သည္ သင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 

သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားပါသနည္း။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေကာက္ခံထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လုံျခဳံမႈရွိေနေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာအရ တိုင္းတာမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း၊ မည္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ အင္တာနက္ လႊဲေျပာင္းမႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးမဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ အျပည့္အ၀ လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈမရွိေၾကာင္းကို မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေဒတာ လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

သင့္အခ်က္အလက္အား ကၽြန္ုပ္တို႔ထံပံ့ပိုးေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုမဆို အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္၊ သီးသန္႔တည္ရွိေနမွဳ မူ၀ါဒႏွင့္အရ သင့္နိုင္ငံျပင္ပတြင္ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကို သင္လက္ခံသေဘာတူညီပါသည္။ ေဒတာ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္သင့္အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းနိုင္သည့္ နိုင္ငံမ်ား၏ အျခား ဥပေဒမ်ားသည္ သင့္နိုင္ငံႏွင့္ လုံး၀မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

သင့္ အခ်က္အလက္အား ရယူအသုံးျပဳျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားအရ၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မမွန္ကန္မႈမ်ားအား ျပင္ဆင္နိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ အျခားျပ႒ာန္းဥပေဒအရ သုံးစြဲသူ ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိပဲ က်န္ရွိေနပါမည္။ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလၽွင္၊ ဤလုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္ ေကာက္ခံပါလိမ့္မည္။ က်ိဳးေၾကာင္းမညီညြတ္ေသာ ထပ္မံေျပာဆိုသည့္ ေတာင္းခံမႈမ်ိဳး၊ အခ်ိဳးမက်ေသာ နည္းပညာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈလိုအပ္ခ်က္၊ အျခားသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအား ထိခိုက္ေစမႈႏွင့္္ပတ္သက္သည့္ ေတာင္းခံမႈ၊သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း ဥပေဒအရ လိုအပ္လာျခင္းမရွိလၽွင္ ၎တို႔အား ျငင္းဆိုနိုင္ၿပီး၊ လုံး၀ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ သင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အား ရယူဖို႔ သင္ ေတာင္းဆိုလိုပါက ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သုံးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနအား http://www.samsung.com/th/info/contactus/ တြင္ ဆက္သြယ္ပါ။

 

ေဒတာ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

သင့္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အား ၎ကို စိစစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္သေလာက္ ၾကာၾကာသာ ရရွိႏိုင္ေစေအာင္၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္တခုခုအရ လိုအပ္ပါက၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအားျဖင့္၊ သို႔မဟုတ္ ကဏန္းအခ်က္အလက္စာရင္းအလို႔ငွာ၊ သင့္ေတာ္ေသာ ေဘးရန္ကာကြယ္မႈမ်ားအရ ပိုၾကာၾကာ ရရွိႏိုင္ေစေအာင္ ေသခ်ာေစဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ က်ိဳးေၾကာင္းညီၫႊတ္ေသာ အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။

အျပင္ၾကားသူ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပင္ပရွိ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ စုေဆာင္းထားရွိေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို လုံျခဳံေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္တာဝန္မရွိပါ။ သင္သည္ သင္အသုံးျပဳေသာ အျခား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတိေပးခ်က္၊ ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဖၚျပခ်က္မ်ား သုံးသပ္ခ်က္တို႔အား ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပင္ၾကားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕အား သင့္ထံ ရရွိေစႏိုင္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္သည္ (ဥပမာ - Samsung Apps မွတဆင့္ အက္ပ္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း)။ ဆမ္ေဆာင္း သည္ ၎အျခားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။

 

အျပင္ၾကားသူ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ျပင္ပရွိ အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ စုေဆာင္းထားရွိေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို လုံျခဳံေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္တာဝန္မရွိပါ။ သင္သည္ သင္အသုံးျပဳေသာ အျခား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတိေပးခ်က္၊ ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဖၚျပခ်က္မ်ား သုံးသပ္ခ်က္တို႔အား ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပင္ၾကားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕အား သင့္ထံ ရရွိေစႏိုင္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္သည္ (ဥပမာ - Samsung Apps မွတဆင့္ အက္ပ္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း)။ ဆမ္ေဆာင္း သည္ ၎အျခားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။

 

အျခား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား ပ့ံပိုးေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ေၾကာ္ျငာ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အျခား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာ၊ ေၾကာ္ျငာ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ျခင္း မရွိပါ။ ဥပမာ-

 • • ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား ပါဝင္အေၾကာင္းအရာ ေပးသူမ်ားမွ ေပးေသာ ဗြီဒီယို ပါဝင္အေၾကာင္းအရာကို ၾကည့္႐ႈရႏိုင္ခြင့္ေပးသည္္၊
 • • အျပင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ Samsung App Store မွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အက္ပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္၊
 • • အျပင္အသင္းအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ အဘယ္ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပံု၊ သူတို႔ ထိုေၾကာ္ျငာမ်ားအား ဘယ္လို မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ပံု၊ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား ဘာကို လုပ္ေၾကာင္း ေျခရာခံလိုက္ၾကည့္ႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္

• ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္အား Facebook ၊ Twitter ၊ Google +ႏွင့္ LinkedIn ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရး ကြန္ရက္မွတဆင့္ အျခားသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အခ်ိဳ႕အရာမ်ား ေဝမွ်ႏိုင္ခြင့္ေပးသည္။

ယင္းအျပင္သူမ်ားသည္ ကြတ္ကီးမ်ား၊ ေဘကြန္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္ အပါအဝင္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို စုစည္း သို႔မဟုတ္ ရရွိႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္ ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္အား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စုစည္းၿပီး မတူညီေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတစ္ခုလံုးတြင္ စုစည္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္သည္။ ဆမ္ေဆာင္းသည္ ယင္းကုမၸဏီမ်ား၏ ေဒတာ စုစည္းမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္၊လုပ္ကိုင္နည္းမ်ားကို အသံုးမျပဳပါ။ ရည္ရြယ္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူတို ့၏ ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲမႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆုိင္ရာ ပရိုဂရမ္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳ ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ပိုမိုေလ့လာရန္ Network Advertising Initiative “http://networkadvertising.org” ႏွင့္ Digital Advertising Alliance “http://www.aboutads.info/”မွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဝင္ၾကည့္ပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ လူမႈ ကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားလၽွင္၊ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမွ သင္ဝင္ေရာက္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ စစ္မွန္သည့္ အခ်က္အလက္၊၎အျပင္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္သင္ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ သင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းကၽြန္ုပ္တို႔ရယူကာ သိမ္းဆည္းထားနိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္၊ သင့္အျပင္ အျခားသူမ်ားအသံုးျပဳေသာကိရိယာတစ္ခုတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ လူမႈကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္၊ ယင္းအျခားသုံးစြဲသူမ်ားမွ သင္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ လူမႈကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) တြင္ရွိသည့္ သင့္အေကာင့္တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျပသထားေသာ အခ်က္အလက္အား ၾကည့္ရႈနိုင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

 

ကြတ္ကီးမ်ား၊ ေဘကြန္မ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ား

အေၾကာင္းအရာ၊ ေၾကာ္ျငာ၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ အျခားအရာမ်ားမ်ား ပံ့ပိုးထားေသာ အျခား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကဲသို႔၊ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တိက်သည့္ ေနရာတြင္ရွိေသာ ကြတ္ကီးမ်ား၊ ေဘကြန္မ်ား၊ ႏွင့္အျခား နည္းပညာမ်ားအား အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

အေၾကာင္းအရာ၊ ေၾကာ္ျငာ၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ အျခားအရာမ်ားမ်ား ပံ့ပိုးထားေသာ အျခား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကဲသို႔၊ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တိက်သည့္ ေနရာတြင္ရွိေသာ ကြတ္ကီးမ်ား၊ ေဘကြန္မ်ား၊ ႏွင့္အျခား နည္းပညာမ်ားအား အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

ကြတ္ကီးသည္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ၊ TV ၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အျခား ကိရိယာတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေသးငယ္သည့္ အခ်က္အလက္ ဖိုင္ေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ မတူညီသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြမႈ အခန္းမ်ားအား မွတ္မိေစရန္ သင့္ကိရိယာတြင္းသို႔ ကြတ္ကီးမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ၾကသည္။ ကြတ္ကီးမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ အသုံးဝင္လွပါသည္။ ဥပမာ-

 • • သင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္အခါတိုင္း ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားမ်ားကို ႐ုိက္ထည့္ရန္ မလိုအပ္ဖို႔အလို႔ငွာ ကြတ္ကီးမ်ားသည္ သင္၏ ဝင္ေရာက္မႈ ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထားမ်ားကို မွတ္သားထားႏိုင္သည္။
 • • ကြတ္ကီးမ်ားမွ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ အျပင္သူမ်ားအား မည္သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားမွ ရယူၿပီး ယင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အခ်ိန္မည္မွ် ကုန္ဆံုးခဲ့သည္ကို သိျမင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ မည္သည့္အပိုင္းမ်ားမွာ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္အား ေလ့လာျခင္းျဖင့္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအား ပိုမိုလိုက္ဖက္ေအာင္ျပင္ဆင္နိုင္ၿပီး သင့္အား ပိုမိုသည့္ အေတြ႕အၾကဳံကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။
 • • သင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား အသုံးျပဳသည့္အခါတိုင္း တူညီသည့္ ေၾကာ္ျငာအား မရရွိေစရန္အလို႔ငွာ ကြတ္ကီးမ်ားမွ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ အျပင္သူမ်ားအား သင္မည္သည့္ ေၾကာ္ျငာအား ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီးေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည္။
 • • သင္အသံုးျပဳေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အက္ပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္စုစည္းျခင္းျဖင့္ ကြတ္ကီးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အျပင္သူမ်ားအား သင့္ထံ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာအား ေပးဖို႔ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသုံးျပဳရန္ ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာအား သင္အသုံးျပဳစဥ္၊ သင့္ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာအား ကြတ္ကီးမ်ားအားလုံးအား လက္ခံမည္၊ ကြတ္ကီးမ်ားအားလုံးအား ျငင္းပယ္မည္၊ သို႔မဟုတ္ ကြတ္ကီးတစ္ခု ပို႔လိုက္တိုင္း အသိေပးရမည္ဟူ၍ သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။ ဘေရာက္ဇာတစ္ခုစီသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာေၾကာင့္၊ သင့္ကြတ္ကီးႏွင့္ပါတ္သတ္သည့္ ျပင္ဆင္စရာမ်ားအား မည္သို႔ေျပာင္းလဲရမည္ကို သင့္ ဘေရာက္ဇာရွိ “အကူအညီ” မီႏူးတြင္ စစ္ေဆးပါ။ သင့္ကိရိယာရွိ လုပ္ေဆာင္သည့္စနစ္သည္ ကြတ္ကီးအတြက္ ထပ္ေပါင္းထားေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ပါနိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကြတ္ကီးမ်ားအား အသုံးျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပုံစံထားရွိၿပီး ကြတ္ကီးမ်ားကို ပိတ္လိုက္လၽွင္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တိက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ သင့္လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းအား အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနိုင္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

အျခား ကိုယ္ပိုင္ သိုေလွာင္မႈ

အျပင္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး စက္အတြင္း ေဝမွ်ေသာ အရာဝတၳဳမ်ား (“Flash ကြတ္ကီး” ဟုလည္း ရည္ၫႊန္းသည္) ႏွင့္ HTML5 စက္အတြင္း သိုမွီးမႈကဲ့သို႔ေသာ စက္အတြင္း သိုမွီး နည္းပညာမ်ားဆိုင္ရာ အျခား အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အသံုးျပဳရႏိုင္သည္။ ယင္းနည္းပညာမ်ားသည္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူျဖစ္ၿပီး သင့္ကိရိယာတြင္း ၎တို႔အား သိမ္းဆည္းကာ သင့္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားအေၾကာင္း တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းကာ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ယင္းနည္းပညာမ်ားသည္ စံ ကြတ္ကီးမ်ားမွ သင့္ကိရိယာ၏ မတူညီသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အသုံးျပဳနိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔အား စံ ဘေရာက္ဇာ တူးလ္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါ။ Flash ကြတ္ကီးတြင္ ထည့္သိမ္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား ပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ဤေနရာ “http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html”အား ေက်းဇူးျပဳၿပီး ႏွိပ္ပါ။

ေဘကြန္မ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ တိက်သည့္ အျခား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ကာ၊ သင့္ကိရိယာမွ ဆာဗာတစ္ခုသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေဘကြန္မ်ား (သို႔မဟုတ္ “ပစ္ဇယ္လ္မ်ား”) ဟုေခၚသည့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းပညာကိုလည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ေဘကြန္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမ်ား၊ ႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားတြင္ ကိန္းေအာင္းေနနိုင္ၿပီး၊ သင့္ကိရိယာမွ တိက်သည့္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ဖတ္ရႈရန္ ဆာဗာတစ္ခုအား ခြင့္ျပဳနိုင္ပါသည္၊ ၎တို႔သည္ သီးသန႔္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သီးသန႔္ အီးေမးလ္မက္ေဆ့ခ္်တစ္ခုအား သင္ၾကည့္ရႈသည့္အခါတြင္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ နွင့္ မည္သည့္ေန ့ရက္တြင္ သင္ၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ ေဘကြန္၊ ႏွင့္ သင့္ကိရိ ယာရွိ IP လိပ္စာ တို႔အား ေဘကြန္မွ ဆုံးျဖတ္နိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ တိက်သည့္ အျခား ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္သူ မ်ားသည္ ေဘကြန္အား ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာပံ့ပိုးရန္ (ကြတ္ကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍) ႏွင့္ သင့္အတြက္ ကိုက္ညီသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေပးအပ္နိုင္ရန္တို႔အပါအဝင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာအတြက္ အသုံးျပဳၾကပါ သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳ ရရွိျခင္းျဖင့္၊ သင္သည္ ကြတ္ကီးမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အျခား ကိုယ္ပိုင္ သိုေလွာင္နည္းပညာမ်ား၊ ေဘကြန္မ်ားႏွင့္ သင့္ကိရိယာမ်ားရွိ အျခား အခ်က္အလက္မ်ားအား သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ သင္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အျခား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၊ အျခား ကိုယ္ပိုင္ သိုေလွာင္နည္းပညာမ်ား၊ ေဘကြန္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူပါသည္။

ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္

သင့္တြင္ သီးျခား ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိလၽွင္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔အား တြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ -

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
33rd – 35th Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand.

အီးေမးလ္ -http://www.samsung.com/th/info/contactus/ ၏ “ကၽြႏု္ပ္အား ဆက္သြယ္ပါ” က႑မွတဆင့္။

SmartTV

တိက်ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား

ဤျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အဂၤါရပ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုမိုသည့္ အခ်က္သည္ သင္၏ေမာ္ဒယ္လ္ဗားရွင္း၊ သင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ သို႔မဟုတ္ သင္ေနထိုင္သည့္ ေနရာေပၚတြင္မူတည္၍ ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားပါ။

Samsung Health

Samsung Health အက္ပလီေကးရွင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား (ၿခံဳေျပာရလွ်င္ “Samsung Health”)သည္ က်န္းမာေသာ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံတစ္ခုကို တြန္းအားေပးရန္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ တစ္ခုထဲတြင္ အကုန္ပါေသာ အေဖာ္မြန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Samsung Health ႏွင့္အတူ သင္သည္ သင္၏ ေန႔စဥ္ဘဝ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္သည္၊ သင္၏ ေန႔စဥ္ ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီဖို႔ လမ္းၫႊန္ေလ့က်င့္မႈ ရႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္ သင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ SpO levelsႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ အဆင့္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာကာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။

Samsung Health အတြက္ ေဒတာအား စီမံေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Samsung account သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေဒတာ အရန္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ သင္ ေတာင္းဆိုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အဂၤါရပ္အား ေပးရန္၊ သင့္ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး တိုးတက္ဖို႔ ေဒတာ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ကိန္းကဏန္းအခ်က္အလက္ ေပးရန္ႏွင့္ Samsung Health ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎၏ ေပးစြမ္းမႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေဒတာမ်ားအား သင့္မိုဘိုင္းလ္ ကိရိယာမွ အာ႐ုံခံစက္မ်ားမွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ အသုံးခ်နိုင္သည့္ မိုဘိုင္းလ္ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ အက္ပလီေကးရွင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသို႔ သင္အမွန္တကယ္ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ေဒတာမ်ားမွတဆင့္ စုေဆာင္းရရွိနိုင္ပါသည္။

သင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို Samsung Health အက္ပလီေကးရွင္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မီႏူးတြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည့္ Samsung Health သီးသန္႔ျဖစ္မႈ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။