ကျင့်ဝတ်များ

ကျင့်ဝတ်များ

မျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သော
ကော်ပိုရိတ် အစဉ်အလာ

မျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သေ
ာ ကော်ပိုရိတ် အစဉ်အလာ

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေအနေကို အကျိုးဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းဖြင့် လူမှုရေးကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ယူမှုတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် နေ့စဉ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းတွင် ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေအနေကို အကျိုးဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းဖြင့် လူမှုရေးကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ယူမှုတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် နေ့စဉ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းတွင် ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းက ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်၊ ဥပဒေနှင့်ညီပြီး ကျင့်ဝတ်ညီသော ပုံစံဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများတွင် ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကျင့်ထုံးများ ကွဲပြားမှုများကို သိနားလည်ပြီး စိစစ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို လေးစားရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးဒေတာများကို ကာကွယ်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးဒေတာ လုံခြုံရေး မူဝါဒများကိုလည်း ချမှတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းအားလုံးအား အရေးယူမှုပြုလုပ်ပြီး တန်ဖိုးရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက် ပြုလုပ်ရာတွင် လမ်းညွှန်ပေးသည့် Samsung ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လမ်းညွှန်ချက်များက လေးစားလိုက်နာရေးနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို စနစ်တကျ ဖြေရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို စေ့ဆော်ပေးပါသည်။ ယခင်က ဥပဒေရုံးဌာအောက်တွင် ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ လေးစားလိုက်နာရေးအဖွဲ့က ယခုအခါ CEO ထံ တိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့ပြီး လေးစားလိုက်နာရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲက ဘုတ်အဖွဲ့က ချမှတ်သည့် အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအားလုံးကို တက်ရောက်ပါသည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ဒေသတစ်ခုချင်းဆိုင်ရာ လေးစားလိုက်နာရေး ပြဿနာများကို စီမံခန့်ခွဲရန် လုပ်ငန်းဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားဒေသဆိုင်ရာရုံးတစ်ခုစီတွင် ရည်စူးသတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများကို စီမံလုပ်ဆောင်ပါသည်။

ကျင့်ဝတ်များ စီမံခန့်ခွဲရေး

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းကမ်း (‘Samsung လုပ်ငန်းမူများ’) ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ် စီမံခန့်ခွဲရေး ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများ၊ သုံးစွဲသူများနှင့် အခြားပြင်ပ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအပြင် ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းများထံ ထုတ်ပေးပြီး ကျင့်ဝတ်စံနှုန်း ချိုးဖောက်မှုတိုင်းကို သတင်းပေးပို့ရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်ညီသော စံနှုန်းများအဖြစ် ရှိနေသည့် ‘ဝန်ထမ်း စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းညွှန်ချက်များ’ ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး ဘာသာစကား စုစုပေါင်း 15 မျိုး (ကိုရီးယားအပါအဝင်) ဖြင့် ရနိုင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင်း အင်ထရာနက်တွင် အပ်လုဒ်တင်ထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်များကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ကျင်းပသည့် စုပေါင်းထားသော၊ အွန်လိုင်းဖြစ်သည့် အသံ/အမြင် သင်တန်းမှတဆင့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းအားလုံးထံ ဖြန့်ချိပြီး မျှဝေထားသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော လုပ်ငန်း ကျင့်ထုံးများကို ချမှတ်ရန် သီးခြား ‘လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ’ ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများထံ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။

လေးစားလိုက်နာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ လေးစားလိုက်နာရေး ပရိုဂရမ်သည် စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသိဉာဏ်ပစ္စည်း အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်း ဘေးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန်အလို့ငှာ လေးစားလိုက်နာမှုဖြင့် စေ့ဆော်ထားသော ကော်ပိုရိတ် အစဉ်အလာတစ်ခုကို ချမှတ်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍများတွင် ပိုအားကောင်းသော တာဝန်ယူမှု ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လေးစားလိုက်နာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ရေးဆွဲထားသည့် IT စနစ်ဖြစ်သော လေးစားလိုက်နာရေး ပရိုဂရမ် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် (CPMS) သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒများနှင့် ဒေသအလိုက် ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေး အသေးစိတ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဝန်ထမ်းများတွင် အလုပ်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ရှိချိန်တိုင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်များ တရားမဝင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် လုံလောက်မှုမရှိသည့်အခါ ၎င်းအနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူများကို တစ်ဦးချင်းမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအညီဌာနက အသင့်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် CPMS အောက်တွင် ဖန်တီးရေးသားထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုင်ကြားရေးစနစ်ကို တိုင်ကြားသူများ၏ လျှို့ဝှက်ရေးကို တင်းကျပ်စွာ အာမခံပေးသည့် နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။

လေးစားလိုက်နာရေး
စီမံခန့်ခွဲမှု
စနစ် လုပ်ငန်းစဉ်

  • ရည်စူးထားသော
    ယူနစ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှု

    သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနကြီးများတွင် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ တာဝန်ယူထားသည့် CEO က ခန့်ထားသော ရှေ့နေများ၏ တိုက်ရိုက်ခေါင်းဆောင်မှုအောက်ရှိ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရုံးအတွင်း - ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုရုံးကို ဖန်တီးပါ

  • စောင့်ကြည့်ခြင်း

    ရည်စူးထားသော ယူနစ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများဖြင့် ပုံမှန်/ကြားဖြတ် စောင့်ကြည့်မှု ပြုလုပ်ပါ

ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စံနှုန်းမီ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို ကြေညာထားပြီး ဒေသအလိုက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဒေသန္တရ ထူးခြားသောပင်ကိုလက္ခဏာများကို ထည့်စဉ်းစားထားသော သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ရေးဆွဲထားသည်။ အဆိုပါ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲရေး စည်းမျဉ်းများအဖြစ် အသုံးရန် ‘ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လမ်းညွှန်’ နှင့် ‘ကိုယ်ရေးဒေတာ စီစဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ထပ်ဆင့်စေခိုင်းခြင်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေး လမ်းညွှန်’ ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုတွင် သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ဖြည့်သွင်းထားသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စနစ်များကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပြီး သုံးသပ်ချက်များကို အမြဲပြုလုပ်ကာ ကုမ္ပဏီအနှံ့ သင်တန်း ပို့ချပေးပါသည်။

 

ရည်စူးထားသော ယူနစ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှု

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနကြီးများတွင် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ
တာဝန်ယူထားသည့် CEO က ခန့်ထားသော ရှေ့နေများ၏ တိုက်ရိုက်ခေါင်းဆောင်မှုအောက်ရှိ
ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရုံးအတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုရုံးကို ဖန်တီးပါ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနခွဲများတွင် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို တာဝန်ယူသည့် ရှေ့နေများကို ခန့်အပ်ပါ
 

အားဖြည့်ထားသော ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ လုပ်ဆောင်ပုံ/စီမံခန့်ခွဲရေး
စနစ်များ၏ သုံးသပ်ချက်

ဒေတာ စုဆောင်းမှု၊ စီစဉ်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် စွန့်ပစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံသည့် စီမံခန့်ခွဲရေး၊ နည်းပညာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှုစနစ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ဆောင်နေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပုံမှန် သုံးသပ်မှုများ ဆောင်ရွက်ပြီး လိုအပ်သော တိုးတက်မှုများ ပြုလုပ်ပါ

 

ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ သင်တန်း

ဌာနအလိုက် အလုပ် ပင်ကိုလက္ခဏာများ (စီစဉ်ခြင်း၊ R&D၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အစရှိသည်တို့) အပြင် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံသင်တန်းကို ထည့်စဉ်းစားသည့် အွန်လိုင်း/အော့ဖ်လိုင်း ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သင်တန်းကို ပံ့ပိုးပေးပါ။
 

ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဥပဒေရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ် (PLMS)
လုပ်ဆောင်မှု

သတ်မှတ်ထားသော ရှေ့နေများဖြင့် ဒေတာ လုံခြုံမှု ဘေးအန္တရာယ် ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်းကို သုံးသပ်ရင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့် ဖန်တီးရေးသားမှုမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းအထိ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အဆင့်တစ်ခုစီတွင် ဒေတာ လုံခြုံမှု အန္တရာယ်များကို သုံးသပ်ရန် ဒေတာ လုံခြုံမှု ဘေးအန္တရာယ် ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်းကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ပါ