မတူကွဲပြားမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှု

မတူကွဲပြားမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှု

ပိုကောင်းသော အနာဂတ်ကို
ဖန်တီးရန် မတူကွဲပြားသော
အစဉ်အလာတစ်ခုကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း

ပိုကောင်းသော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးရန် မတူကွဲပြားသော အစဉ်အလာတစ်ခုကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း

သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်ပါ၊ ပိုကောင်းတဲ့ မနက်ဖြန်ကို တည်ဆောက်ရအောင်

Samsung တွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုတို့သည် အားလုံးပါဝင်သော အစဉ်အလာနှင့် မတူကွဲပြား အလုပ်ခွင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အချင်းရှိသူများကို ၎င်းတို့၏ ရှိရင်းပုံစံအတိုင်း နေထိုင်ရန် စေ့ဆော်ခြင်းဖြင့် လူတိုင်းပါဝင်ပြီး တန်းတူညီသော အခွင့်အရေးရှိသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများ၊ မိတ်ဖက်များနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများအတွက် ပိုကောင်းသော မနက်ဖြန်ကို အတူတကွ တည်ဆောက်ပေးနေပါသည်။

Samsung ရှိ ဝန်ထမ်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများက Samsung အတွက် မတူကွဲပြားသော အတွေ့အကြုံများနှင့် အမြင်ရှုထောင့်များ ယူဆောင်ပေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့က ပိုကောင်းသော မနက်ဖြန်ကို တည်ဆောက်နိုင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်း ရင်းမြစ်များ အုပ်စုများ (ERGs)

မတူကွဲပြားမှုကို အားပေးခြင်းက စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများက ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်ရေးကို ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်ရန်နှင့် ပါဝင်သော အစဉ်အလာကို ဖန်တီးနိုင်ရန် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် မတူကွဲပြားသော ချိတ်ဆက်ထားသည့် အုပ်စုများကို စတင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။

* Samsung မှာ ဒေသမျိုးစုံက လိင်၊ LGBTQA+၊ လူမျိုး၊ အလုပ်လုပ်နေသည့် မိဘများ၊ စစ်ပြန်များ၊ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ ERG အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။

သွေးစည်းညီညွတ်ရေး လက်ဟန်ဖြင့် လက်တစ်ဖက်ကို ထောင်ထားသည့် Samsung ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးများ၏ ဓာတ်ပုံအစုအဝေးနှင့် Samsung ရှိ နည်းပညာရှင် အမျိုးသမီးများ (WITS) အုပ်စု၏ အဖွဲ့လိုက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ။ နောက်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်တပ်ကိုတန်ဖိုးထားသော အဖွဲ့၊ တန်းတူညီရေး မဟာမိတ်၊ လူမည်းပညာသည်များ၏ Galaxy၊ Samsung Electronics ရှိ အမျိုးသမီးများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း လူမှုအသိုက်အဝန်း၊ အလုပ်လုပ်နေသော မိဘများ၊ အမျိုးသမီးအပေါင်း၊ Samsung ရှိ နည်းပညာရှင် အမျိုးသမီးများနှင့် အနာဂတ်၏ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး၏ လိုဂိုများကို ပြသထားသည်။ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး လက်ဟန်ဖြင့် လက်တစ်ဖက်ကို ထောင်ထားသည့် Samsung ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးများ၏ ဓာတ်ပုံအစုအဝေးနှင့် Samsung ရှိ နည်းပညာရှင် အမျိုးသမီးများ (WITS) အုပ်စု၏ အဖွဲ့လိုက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ။ နောက်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်တပ်ကိုတန်ဖိုးထားသော အဖွဲ့၊ တန်းတူညီရေး မဟာမိတ်၊ လူမည်းပညာသည်များ၏ Galaxy၊ Samsung Electronics ရှိ အမျိုးသမီးများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း လူမှုအသိုက်အဝန်း၊ အလုပ်လုပ်နေသော မိဘများ၊ အမျိုးသမီးအပေါင်း၊ Samsung ရှိ နည်းပညာရှင် အမျိုးသမီးများနှင့် အနာဂတ်၏ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး၏ လိုဂိုများကို ပြသထားသည်။

အခြားအစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများ

အားလုံးပါဝင်သော လုပ်ငန်းခွင် အစဉ်အလာတစ်ခုကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရန် D&I ပရိုဂရမ်မျိုးစုံကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။

သင်ယူလေ့လာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

Samsung နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုကောင်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပြောင်းလဲမှုကို အားပေးရန် လူအများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးလျက်ရှိသည်။

Samsung တွင် အကောင်းဆုံးနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုအရှိဆုံး ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာစေရန် တိုးတက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခွင့်အလမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းတွင် အမြင်များ ကျယ်ပြန့်စေရန်၊ ဓမ္မဓိဠာန်ကျမှုကို တိုးမြှင့်ရန် စိတ်ဓာတ်များကို ပြန်ပြင်ပေးခြင်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ဖွင့်ဟပေးရန် အားလုံးပါဝင်မှုကို လေ့ကျင့်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

 • စိတ်ထားကို ပြန်လည်ဘောင်ခတ်ပါt

  အဖွဲ့အတွင်း မတူကွဲပြားမှု
  တန်ဖိုးကို
  သိနားလည်ခြင်း

 • နိုးကြားသိရှိမှုကို တည်ဆောက်ပါ

  လုပ်ငန်းအမြင်ရှုထောင့်မှ
  မတူကွဲပြားမှုနှင့် ပါဝင်မှု၏
  အရေးကြီးပုံကို
  သဘောပေါက်နားလည်ခြင်း

 • ပါဝင်မှုကို ကျင့်သုံးပါ

  ပြောင်းလဲမှုကို ဦးဆောင်ရန်
  မတူကွဲပြားပြီး ပါဝင်မှုရှိသော

  ဆက်ဆံရေးများကို ဖန်တီးခြင်း

ခေါင်းဆောင်အဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အဆင့် အဖွဲ့အဆင့်
မတူကွဲပြားမှုဖြင့်
အားလုံးပါဝင်သော
အစဉ်အလာကို စည်းရုံးရန်
an inclusive
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအတွက်
လမ်းညွှန်
လူတစ်ဦးနှင့်
အခြားလူများအကြောင်း
လေ့လာခြင်း
မတူကွဲပြားပြီး အားလုံးပါဝင်သော
ဆက်ဆံရေးများကို

ဖန်တီးပေးသည်

Samsung ရှိ အမျိုးသမီး

ကျွန်ုပ်တို့သည် နယ်ပယ်အလိုက် အထူးကျွန်းကျင်သော အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များကို ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ် မျိုးဆက်ကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရန် ကတိပြုပါသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး

2010

2015

2020

စုစုပေါင် (%)※ အော်ပရေတာများ မပါ

20.3

25.0

28.6

အလုပ်တာဝန်

နည်းပညာ
(%)

14.2

16.6

18.0

အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေ
(%)

27.5

28.9

31.5

ခေါင်းဆောင်မှု

အမှုဆောင်များs
(%)

1.4

4.5

6.6

မန်နေဂျာမျာ
(%)

8.3

12.4

15.3

အလုပ်တာဝန် (%)

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

နည်းပညာ(%)

အရောင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေ(%)

ခေါင်းဆောင်မှု (%)

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

အမှုဆောင်များs(%)

မန်နေဂျာမျာ(%)

ပြင်ပ သိနားလည်မှုနှင့် ဆုများ

မတူကွဲပြားမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းမှု စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။