စၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ား

နိဒါႏ္း

Samsung.com website ကို Thai Sansung Electronics Co., Ltd မြ (TSE) မြ အသံုး်ပဳ လၫၸတ္ ေဆာျင္ရက္်ပီး Website “Contact us” page (စာမ္က္ႏြာ)မြတစၧင့္  TSEသို႔ဆၾက္သယ္ေဆာျင္ရကၷိဳင္သၫ္။

လုႀကီးမင္းတို႔ ပံ့ပိုးေပးေသာ (သို႔)မြတၸံဳတင္ေသာ Websiteသတင္းအခ္က္အလကၼ္ားကို ေတာငၠိဳရီးယား ၾတငၲၫ္ရြိေသာ SEC ဆာဗာ်ဖင့္ ထိႏ္းသိမ္းထားရြိမၫ္။ ထိုအခ္က္အလက္အားလံုုးကို “Data protection” (အခ္က္အလကၠာၾကယ္ေရး) ဟု အမၫ္ေပးထားေသာက႑ၾတင္ ေအသးစိတ္ သတ္ မြတ္ ေဖၚ်ပရၫ္ညႊႏ္းထားသၫ့္ သီးသႏ္႔မူ၀ါဒမ္ား ခ္မြတ္ေဖၚ်ပထားသၫ္။

၀ကၦိဳဒၼြ ေဖၚ်ပထားေသာ အခ္က္အလကၼ္ားကို ်မႏၼာနိုင္ငံရြိ ၀ကၦိဳဒ္ၾကၫ့္ရြဳသံုးျစဲသူမ္ားမြ လမ္းညႊႏၴားသၫ္။ TSE ေမြဆာျင္ရက္ေသာ လုပ္ငႏ္းႏြင့္ ၀ႏ္ေဆာငၼြဳမ္ားးကို ်မႏၼာနိုင္ငံဥေပဒမ္ားအရ က္င့္သံုးေဆာျင္ရက္်ပီး ၀ကၦိဳျဒၲင္ေဖာ္်ပထားေသာ အခ္က္အလကၼ္ားႏြင့္ ကိုက္ညီ်ခင္း(သို႔) အ်ခားနိုင္ငံ၏ ဥေပဒမ္ားႏြင့္ သကၦိဳင္သၫ့္ လုပ္ငႏ္း်ဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၫ္သၫ့္အာမခံခ္က္(သို႔) ကိုယၥား ်ပဳ်ခင္း ကိုမြ္ ေဖာ္်ပရၫ္ညႊႏ္းထား်ခင္းမရြိပါ။

အာမခံခ္ကၼ္ားႏြင့္ မသကၦိဳင္ၾကာင္းရြင္းလင္းခ္ကၼ္ား။

TSE ႏြင့္ SEC တို႕သၫ္ ၀ကငၧိဳဒ္ေခ္ာေျမ႕ျစာ လၫၸတ္ႏ္ိုင္ရႏ္ ႀကိဳးပမ္းထား်ပီး ကုမၸဏီ အာမခံခ္က္ မ္ား၊ ကိုယၥား်ပဳ်ခင္းမ္ား၊ ျခင့္်ပဳမိႏ္႔မ္ားမပါရြိေသာႅၫ္း သင္အသံုး်ပဳေသာ ၀ကၦိဳဒ္သၫ္ ေအႏြင့္အယြက္ မရြိဘဲ အမြားကင္းသၫ့္ သင့္ထံသို႔ေအၾကာင္းၾကား်ခင္းမရြိဘဲ မၫ္သၫ့္အခ္ိႏၠာလၾတငၼဆို TSE မြ ၀ကၦိဳဒ္ အသံုး်ပဳမြဳကို အခါအားေလ္ာ္ျစာ ဖယ္ရြား်ခင္း(သို႔) ကႏ္႔သတ္်ခင္းကိုသေင္သဘာတူညီသၫ္။

သင္၏၀ကၦိိုဒ္အသံုး်ပဳ်ခင္းသၫ္ သင္၏ျစႏ္႔စားရမြဳတစၡဳ်ဖစ္ေၾကာင္း သင္ေသခ္ာျစာ ေသဘာတူ သၫ့္ ၀ကၦိဳဒၼြတစၧင့္ သင့္ထံသို႔ေပးပို႔ေသာ မာတိကာ၊ ထုတႅဳပၼြဳမ္ားႏြင့္၀ႏ္ေဆာငၼြဳမ္ားကို “ထိုကဲ့သို႔်ဖစ္သၫ္”  “ရရြိနိုငၼၫ္” ဟု သ္င္အသံုး်ပဳရႏ္ေဖၚ်ပပံ့ပိုးထားသၫ့္ ဥေပေဒၾကာင္းအရ ျခင့္်ပဳနိုငၧံဳး အတိုင္းအတာထိ ၾသယ္၀ိုက္ညႊႏ္းဆိုေသာ ျခင့္်ပဳစာမ္ား၊ သီးသႏ္႔ရျၫ္ရယၡ္က္အၾတက္ ဆီေလ္ာၼြဳ၊ ေခါင္းစၪ္ႏြင့္ ခ္ိဳးေဖာကၼြဳကင္းေ၀း်ခင္းတို႔အပါအ၀င္ေဖၚ်ေပသာ၊ သို႔မဟုတ္ ၾသယ္၀ိုၠ္ညႊႏ္းဆိုေသာ အာမခံခ္က္ အမ္ိဳး အစားအားလံုးသၫ္ TSE မြမသကၦိဳင္ေၾကာင္းရြင္းလင္းထားသၫ္။

သင္ေသခ္ာျစာနားလေၫ္သဘာတူသၫၼြာ ဥေပေဒၾကာင္းအရ ျခင့္်ပဳနိုငၧံဳးအတိုင္းအတာအထိ TSE ႏြင့္ ၄င္း၏လၾကၡဲကုမၸဏီမ္ား၊ အျဖဲ႔အစၫ္းမ္ား၊ အရာရြိမ္ား၊ ၀ႏၴမ္းမ္ား၊ ေအးဂ္င့္မ္ား၊ အစုစပ္ေဆာျင္ရက္သဴ မ္ား၊ လိုငၥင္ရရြိထားသူမ္ားသၫ္၊ အက္ိဳးအ်မတၦံဳးရြံဳးမြဳ၊ ေစတနာ အသံုး်ပဳမြဳ၊ အခ္က္အလက္ (သို႔) လကၦဳပႅကၠိဳငၼ်ပနိုင္ေသာ ဆံုးရြံဳးမြဳမ္ား အပါအ၀င္ အကႏ္်အသတၼရြိ ပါ၀င္ေသာ ေအာကၸါ အက္ိဳးဆကၦံဳးရြံးနစၷာမြဳမ္ား (အကယ္၍ထိုကဲ့သို႔ေသာနစၷာမြဳမ္ားအၾတက္ TSE အား အႀကံဳ်ပဳခဲ့ လြ္င္ ေတာငၼြ) အၾတက္ တ္ိုက္ရိဳက္ေသာ္၄င္း၊ ၾသယ္၀ိုက္၍ေသာ္၄င္း၊ ေမတာၱဆ်ပဳမြဳ၊ အထူးအက္ိဳးဆက္(သို႕) နမူနာ်ပအ်ဖစ္ေသာ္၄င္း လံုး၀တာ၀ႏၼရြိပါ။ နစၷာမြဳေပၚေပါကႅာေရသာအက္ိဳးဆကၼ္ားမြာ ေအာကၸါ အတိုင္း်ဖစ္သၫ္။ (၁) ၀ကၦိဳဒၠိဳသံုးျစဲ်ခင္း(သို႔)အသံုးမ်ပဳတတ္်ခင္း၊ (၂) ၀ယ္ယဴထားေသာ(သို႔မဟုတ္)ရရြိထားေသာပစၥၫ္းမ္ား၊ အခ္က္အလကၼ္ား၊ သတင္းမ္ားႏြင့္၀ႏ္ေဆာငၼြဳမ္ား(သို႔) ၀ကၦိဳဒၼြတဆင့္(သို႔) ၀ကၦိဳဒ္သိဳ႕ ၀ငႅာေသာ လကၡံရရြိေသာ

သတင္းမ္ား(သို႕)ကိစၥရပၼ္ား၏အက္ိဳးဆက္ေၾကာင့္ပစၥၫ္းမ္ား(သို႔) ၀ႏ္ေဆာငၼြဳမ္ား အစားထိုး ၀ယ္ယဴမြဳကုႏၠ္စရိတၼ္ား၊ (၃) ျခင့္်ပဳခ္ကၼပါဘဲ၀င္ေရာက္်ခင္း (သို႔) သင္၏ထုတႅႊတၡ္က္ (သို႔) သတင္း အခ္က္အလက္ေ်ပာင္းလဲ်ခင္း၊ (၄) ၀ကၦိဳဒ္ေပၚၾတငၲတိယပုဂၢမြ ေဖၚ်ပခ္ကၼ္ား(သို႔)ေဆာျင္ရကၡ္ကၼ္ား (၅) ၀ကၦိဳဒ္ႏြင့္သကၦိဳင္ေသာ အ်ခားကိစၥရပၼ္ား်ဖစ္သၫ္။

TSE သၫ္ ၀ကၦိဳဒ္ႏြင့္ သကၦိဳင္သၫ့္သင့္ထံေမြပးပို႔ေသာ ကိုယ္ေရးအခ္က္အလကၠိဳ ကာၾကယ္ရႏ္ ဆင္်ခငၲံဳတရားအရ ႀကိဳးပမ္းအားထုတၼၫ္်ဖစ္်ပီး သင္၏သတင္းအခ္က္အလက္ တင္်ပခ္က္သၫ္ သင္၏ ျစႏ္႔စားရမြဳ်ဖစ္ၾကာင္း သင္အသိအမြတ္်ပဳလကၡံမၫ္်ဖစ္်ပီးမၫ္သၫ့္နၫ္းလမ္း်ဖင့္မဆို ထိုအခ္က္အလက္ ႏြင့္ သကၦိဳင္သၫ့္ဆံုးရြံဳးမြဳ၊ တာ၀ႏ္ယဴမြဳအၾတက္ သင့္ထံသို႔တာ၀ႏ္ရြိမြဳကို TSE မြ မသကၦိဳင္ေၾကာင္း ရြင္းလင္း ထားသၫ္။ ဤေသဘာတူညီခ္ၾကၱင္ တိက္ျစာေဖၚ်ပမထားေသာ မၫ္သၫ့္၀ကၦိဳဒ္၏ အာမခံခ္ကၼြတဆင့္ (သို႔) TSE မြတဆင့္သင္ရရြိေသာႏြဳတ္်ဖင့္ (သို႔) ေရးသားတင္်ပသၫ့္အႀကံ်ပဳခ္က္(သို႔) သတင္းအခ္က္အလက္ မပါ၀င္ေပ။

TSE (သို႔) ၄င္း၏မၫ္သၫ့္လိုငၥင္ရရြိသူတစ္ဥိးတစ္ေယာကၼြ္ဆံုးရြံဳၚမြဳ၊ အက္င့္ပ္ကၼြဳ၊ တိုကၡိဳကၼြဳ၊ ဗိုင္းရပ္၊ ေႏြင့္ယြကၼြဳ၊ ၾကမ္းတမ္းျစာေ်ဖရြင္းမြဳ (သို႔) အ်ခားလံု်ခံဳေရးဆိုင္ရာက္ဴးေက္ာ္၀င္ေရာကၼြဳတို႔အၾတက္ ကိုယၥား်ပဳထား်ခင္း၊ အာမခံထား်ခင္းမရြိ။ TSE မြတာ၀ႏ္ယဴမြဳႏြင့္မသကၦိဳင္ေၾကာင္းရြင္းလင္းေဖၚ်ပထားသၫ္။ သင္သၫ္ ကိုယၸိဳငၥနစၲစၡဳကိုအရံထားရြိရမၫ္်ဖစ္သၫ္။ ဤေသဘာတူညီခ္ၾကၱင္ ပါ၀င္ေသာအတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ မသကၦိဳင္ေၾကာင္းရြင္းလင္းခ္က္၊ နစၷာမြဳအၾတက္ ကႏ္႔သတၡ္က္(သို႔) တာ၀ႏ္ရြိမြဳတို႕ကို သကၦိဳင္ရာဥေပေဒၾကာင့္အရ ကႏ္႔သတၱား်မစ္ ထားသၫ္။ ဥေပဒအရရရြိနို္င္ေသာ (သို႔) တူညီေသာအျခင့္ေအရးအရနစၷာမြဳမ္ားႏြင့္ တာ၀ႏ္ရြိမြဳမ္ားေအပၚ အ်မင့္ဆံုး အတိုင္းအတာထိ မသကၦိဳင္ေၾကာင္ရြင္းလင္းခ္က္(သို႕) ကႏ္႔သတၡ္ကၼ္ားကို TSE မြ ရရြိ ပိုျငၡင့္ရြိ်ပီး တႏၹိဳး(USD 10) ၁၀ေဒၚလာထကၸိဳေသာ တာ၀ႏ္ရြိမြဳ၊ နစၷာမြဳမ္ားအၾတက္ TSE ႏြင့္ မသကၦိဳင္။

သင္၏ကုိယၸိဳငၧံဳး်ဖၾတၡင့္၊ ျစႏ္႕စားရမႈတို႔်ဖင့္၀ကၦိဳဒၠိဳ ၀င္ေရာက္ၾကၫ့္ရႈရယူ်ခင္း်ဖင့္ စာျရက္ စာတမ္းမ္ား download ၾဆဲရာၾတင္ ထိုသို႔ download ၾဆဲ်ခင္းေၾကာင့္ ၾကႏ္်ပဴတာစနစ္ ပ္ကၥီးမြဳ၊ data ေပ္ာကၦံဳးမႈတို႔အၾတက္ သင့္၌တာ၀ႏ္ရိြသၫ္။

ဤ႑ၾတင္ ေအာကၸါအက္ိဳးဆကၼ္ားေၾကာင့္ TSE ၌ တာ၀ႏ္ရိြမႈ အက္ံဳးမ၀ငၸါ။ (၁) ေပါ့ေလ္ာ့မႈ ေၾကာင့္်ဖစ္ေသာ ေသဆံုး်ခင္း (သို႔) ဒဏ္ရာရရိြ်ခင္း (၂) မမြႏၼကႏႅိမႅၫ္်ခင္း၊ မြားၾယင္းတင္်ပ်ခင္း၊ (၃) TSE မြ တ၀ႏ္ရိြသူကို ဖယၳဳတ္်ခင္း၊ ဖယၳဳတ္ရႏ္ႀကိဳးပမ္း်ခင္းအၾတက္ တရားမ၀င္်ပစၼႈ။

ဤစၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ားၾတင္ ေဖၚ်ပထားေသာ တာ၀ႏ္ရိြမႈ မပါ၀င္်ခင္းသၫ္ သင္၏ဥေပဒအရ အျခင့္ ေအရးမ္ားကို ထိခိုကၼၫၼဟုတၻဲ ဥေပေဒၾကာင္းအရ ျခင့္်ပဳႏိုင္းဆံုး အတိုင္းအတာအထိ က္င့္သံုးထား ်ခင္း်ဖစ္သၫ္။

အခ္က္အလကၠာၾကယ္်ခင္း၊

ဤ စၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ားႏြင့္ အ်ခားစၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ားအရ အ်ပင္၀ကၦိဳဒၠိဳ ၀ကၦိဳဒ္၏ သီးသႏ္႔ မူ၀ါဒအမ္ားအရ က္င့္သံုးေဆာျင္ရက္သၫ္ (သီးသႏ္႔မူ၀ါဒ်ဖင့္ အတူတၾက)။ ေဖၚ်ပထားေသာ စၫ္းကမ္းခ္က္ မ္ားသၫ္ အထူးသ်ဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ္က္အလက္ အသံုး်ပဳရာၾတင္ က္င့္သံုးေဆာင္ ျရက္ရႏ္်ဖစ္သၫ္။ Privacy Policy Link ကို လိုကၷာေဆာျင္ရက္်ခင္း်ဖင့္ မၾကာေသးမီက ်ပႏၧိဳခ္က္်ဖစ္ သၫ့္ ၀ကၦိဳဒ္၏ သီးသႏ္႔မူ၀ါဒကို သင္ေၾတ႕ရိြႏိုင္သၫ္။

သီးသႏ္႔မူ၀ါဒမ္ား (Privacy Policies) သၫ္ TSE ႏြင့္ ယင္း၏ကုမၸဏီမ္ား (SEC အပါအ၀င္) ႏြင့္ တတိယပါတီမ္ားတို႕သၫ္ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ္က္အလကၼ္ားကို မၫ္သိဳ႕စုစၫ္းသၫ္၊ ထိႏ္းသိမ္းထား သၫ္၊ အသံုး်ပဳသၫၦိဳသၫၠိဳ ေအရးႀကီးသတင္းအခ္က္အလက္အ်ဖစ္ ေပးထားၿပီး သင္၏၄င္းတို႔၏ စၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ားကို လကၡံအတၫၼ်ပဳမီ ေသခ္ာျစာ ဖတ္ရႈပါ။

မူပိုျငၡင့္

၀ကၦိဳျဒၲင္ Samsung ကုမၸဏီကသာ သံုးပိုျငၡင့္ရိြသၫ့္ အခ္က္အလကၼ္ား်ဖစ္သၫ့္ စာသား ပံုစံ၊ ပံုႏြိပ္်ခင္း၊ အသံဖမ္း်ခင္း ႏြင့္ ဗီဒီယို download လင့္ႏြင့္ download ေအၾကာင္းအရာတို႔ ပါ၀င္ၿပီး သိသာေသာ အခ္ိႏ္၊ ေျင၊ ၿဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရႏ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတၼႈမ္ား်ဖင့္ ရင္းႏြီး်မြပ္ႏြံထား်ခင္း ်ဖစ္သၫ္။လုပ္ငႏ္းမႈပိုျငၡင့္အားလံုး (မြတၸံဳတင္ၿပီးေသာ မူပိုျငၡင့္၊ ကုႏ္အမြတၱံဆိပ္၊ မူပိုျငၡင့္မ္ား၊ ဒီဇိုင္းအျခင့္ေအရး၊ သိရိြ ေဆာျင္ရကၸံဳႏြင့္ လုပ္ငႏ္းစဥၼ္ား) တို႔ကို တင္်ပထားၿပီး ၀ကၦိဳျဒၲင္ ရရိြသံုးျစဲႏိုင္ၿပီး ၀ကၦိဳဒ္သၫ္ Samsung (သို႔) သကၦိဳင္ရာလိုငၥင္ ရရိြသူမ္ားႏြင့္အတူ နၫ္းလမ္းမ္ား က္ႏ္ရိြေနမၫ္်ဖစ္သၫ္။ လိုငၥင္ ေသဘာတူညီခ္က္အရ ပံ့ပိုး / ေဖၚ်ပထားသၫၼြ ၾလဲ၍ (ဥပမာ ဆမ္ေဆာင္းမီဒီယာ စတူဒီယိုႏြင့္ သကၦိဳင္ ေသာ) သင္၏အျဖဲ႕၀င္်ဖစၼႈ (သို႔) ၀ႏ္ေဆာငၼႈမ္ား အသံုးခ္မႈ ႏြင့္ သကၦိဳင္သၫ့္ ဤအျခင့္ေအရးမ္ားႏြင့္ သကၦိဳင္သၫ့္ မူပိုျငၡင့္လိုငၥငၠိဳ Samsung မြ ျခင့္မ်ပဳပါ။ သင္သၫ္ ပရင့္ထုတၳားေသာ ၀ကၦိဳဒ္ အခ္က္အလက္ေကာၸီမ္ားကို ကိုယ္ေရးကိုယၱာ အသံုး်ပဳႏိုင္ေသာႅၫ္း၊ သင္၏ကိုယၸိဳေင္အထာက္ အထားမ္ားမြ ၀ကၦိဳဒ္ႏြင့္အတူ လင့္တၫ္ေဆာက္ၿပီး ၾကႏ္်ပဴတာေပၚၾတင္ ဖိုငၼ္ား်ဖင့္ သိမ္းဆၫ္းထားပါ၊ ၀ကၦိဳဒၼြ တစၧင့္ ရရိြေသာ ေအၾကာင္းအရာ၊ ေဆာ့၀ဲယား၊ သတင္းအခ္က္အလကၱိဳ႕ကို လဲႊေ်ပာင္း်ခင္း၊ ေရာင္းခ္်ခင္း၊ ်ပဳ်ပင္်ခင္း၊ လိုငၥင္်ပဳလုပ္်ခင္း၊ ဆင့္ျပားကူးယူ်ခင္း ်ပဳလုျပၡင့္မရိြပါ။

လင့္မ္ား-

သင္၏ သတင္းအခ္ကၼ္ား ထပၼံတၫ္ရိြ်ခင္းကို ေအထာက္အကူ်ပဳေစရႏ္ သင္သၫ္ အခါအား ေလ္ာ္ျစာ အ်ခား၀ကၦိဳဒၼ္ားမြ လင့္မ္ားကို  ထၫ့္ၾသင္းႏိုင္သၫ္။ ဤကဲ့သို႔လင့္ထၫ့္ၾသင္း်ခင္းသၫ္ ထို ၀ကၦိဳဒၼ္ားမြ ေအၾကာင္းအရာမ္ားကို TSE မြ ေထာကၡံ်ခင္း၊ အတၫ္်ပဳ်ခင္း (သို႔) ထိုေနရာမြ ေအထာက္ အထားပစၥၫ္းမ္ား ရရိြနိုင္်ခင္း မဟုတၸါ။ မၫ္သၫ့္၀ကၦိဳဒၼြ ်ဖစ္ေစ၊ ထိုေအၾကာင္းအရာမ္ား (စၫ္းကမ္း ခ္ကၼ္ားအပါအ၀င္) အၾတက္ Samsung မြ တာ၀ႏ္ယဴမၫ္ မဟုတၸါ။

၀ကၦိဳဒၥံဳစမ္း ေမး်မႏ္းမႈ၊

၀ကၦိဳဒ္ႏြင့္ ပတ္သက္၍ ေအသးစိတ္ သိရိြလိုပါက “Contact Us” လင့္မြတဆင့္ TSE သို႔ ဆၾက္သယၸါ (သို႔) ဖုႏ္းနံပါတ္ 18007267864 သို႔ဆၾက္သယၸါ။

ေအေၾထၾထ၊

ဤစၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ားႏြင့္ ၀ကၦိဳဒ္သံဳးျစဲ်ခင္းတို႔ကို ်မႏၼာႏိုင္ငံဥေပဒအတိုင္း က္င့္သံုးေဆာျင္ရကၼၫ္။ TSE ႏြင့္ သငၲိဳ႕အၾကား ေမ်ဖရြင္းႏိုင္ေသာ အ်ငင္းျပားမႈ ေပၚေပါကႅာပါက ်မႏၼာႏိုင္ငံ တရားရံုး မ္ားၾတင္ သီး်ခားေ်ဖရြင္းမၫ္်ဖစ္သၫ္။

ဤစၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ားအရ ၄င္းတို႔အား ဆံုးရံူမႈ မရိြေစဘဲ ဆမ္ေဆာင္းသၫ္ ယင္း၏အျခင့္ေအရး မ္ား အာဏာသက္ေရာကၼႈအၾတက္ ႀကံ႕ၾကာႏိုင္သၫ္။ Samsung သၫ္ သင္အားႀကိဳတေင္အၾကာင္းၾကား်ခင္း မရိြဘဲ ဤစၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ား (သို႕) ယင္း ၏အျခင့္ေအရးမ္ား (သို႔) တာ၀ႏ္ရိြမႈမ္ားအၾတက္ လၾကၡဲကႏၴရိုကၡႏ္႔အပ္ေဆာျင္ရကၼၫၠိဳ သင္ ေသဘာတူပါသၫ္။

ဤစၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ား၏ မၫ္သၫ့္အစိတ္အပိုင္းမဆို တရားဥေပဒအရ၊ အတၫၼ်ဖစ္ေတာ့၊ (သို႔) အာဏာသက္ေရာကၼႈ မရိြေတာ့ဟု ဆံုး်ဖတၡဲ့လြ္င္ မူလစၫ္းမ္ၪ္းမ္ားႏြင့္အနီးစပၧံဳး ကိုက္ညီမၫ့္ တရား ၀ငၼႈ၊ အာဏာသက္ေရာကၼဴရိြေသာ စၫ္းမ္ၪ္းမြ ထို တရားမ၀င္၊ အာဏာသက္ေရာကၼႈ မရိြေတာ့ေသာ စၫ္းမ္ၪ္းကို အစားထိုးေဆာျင္ရၾက္သားမၫ္်ဖစ္ၿပီး က္ႏ္ရိြေေနသးေသာ စၫ္းကမ္းခ္ကၼ္ားသၫ္ ဆကႅက္ အက္ဳိးသက္ေရာကၼဴ ရိြေနမၫ္်ဖစ္သၫ္။