သင့် Headphone များနဲ့ Earphone များကို ရွေးပါ

Headphone များနဲ့ earphone များကို ကြည့်ပါ

Award-winning Galaxy

Award-winning Galaxy

CES® 2021 Innovation Awards

The iconic Galaxy Buds+ BTS Edition take home Best of Innovation,
and Galaxy Buds Live were awarded Honoree.

*CES® Innovation Awards are granted to products based upon materials submitted by the honorees. CTA neither verifies the accuracy of any submissions nor tests any products.

Galaxy Buds Live in Mystic Black, seen inside the charging case; Galaxy Buds Pro BTS Edition in B Purple, seen with the earbuds outside of the closed charging case. 2021 CES Innovation Award Honoree Award logo. 2021 CES Innovation Award Best of Innovation Award logo. Galaxy Buds Live in Mystic Black, seen inside the charging case; Galaxy Buds Pro BTS Edition in B Purple, seen with the earbuds outside of the closed charging case. 2021 CES Innovation Award Honoree Award logo. 2021 CES Innovation Award Best of Innovation Award logo.

Galaxy Buds Pro

These are true wireless earbuds with pro-grade technology and Intelligent ANC. Galaxy Buds Pro is one-of-a-kind, letting you seamlessly switch between ANC and fully adjustable ambient sound. It's your world — hear the best of it with Galaxy Buds Pro.

Galaxy Buds Pro earbuds in Phantom Violet seen from the exterior. Galaxy Buds Pro earbuds in Phantom Violet seen from the exterior.

Galaxy Buds Live

Sound made for your ears

The earbud designed to tune in to every moment. With an iconic shape and ergonomic design, a fit that lets in your natural surroundings, and a speaker optimized for a better experience. This is sound made for your ears.

A man wearing Galaxy Buds Live in Mystic Bronze. A man wearing Galaxy Buds Live in Mystic Bronze.

*Image of Galaxy Buds Pro earbuds simulated for illustration purposes.