အာမခံအခ်က္အလက္မ်ား

အသံုးျပဳသူစိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈရွိေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္အားလံုးတြင္ ထုတ္လုပ္သူအာမခံေပးအပ္ထားပါသည္။
အာမခံအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ေတာင္းဆိုစရာမ်ားရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေပးပါ၊ ေတာင္းဆိုမႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အား လမ္းညႊန္ျပသေပးပါမည္။
သင့္အာမခံတြင္ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ား၏ အက်ဥ္းျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းအားမွတ္ပံုတင္မည့္လင့္ခ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျဖစ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေအာက္တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
သင့္အား အလွ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးကူညီႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ သင္၏ကုန္ပစၥည္းအား ကၽြႏု္ပ္ထံတြင္မွတ္ပံုတင္ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

Warranty Information

အာမခံတြင္ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ား

အာမခံမူဝါဒ

မိုဘိုင္းဖုန္းပစၥည္းမ်ား

ပစၥည္းအာမခံတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ား အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

၁။ ခလုတ္မ်ား၊ ဖုန္းေဘာ္ဒီအခြံႏွင့္ ျပင္ပခ်ိတ္ဆက္မႈကိရိယာမ်ား၊ လဲလွယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား။

၂။ ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္မွျဖစ္ေပၚေသာ မွန္မ်က္နွာျပင္ကြဲအက္မႈ။

၃။ မိုဘိုင္းကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ - ဆင္းမ္ကဒ္၊ လုိင္းရရွိႏိုင္မႈ၊ ကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကြန္ရက္ရရွိမႈ စသည္တို႔)

၄။ Memory Card, Style Pen ႏွင့္ အိတ္ခြံ

အာမခံမရရွိႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ယခုအာမခံမွာ Samsung ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ အထူးအာမခံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အပိုပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘက္ထရီ၊ မီးသီးစသည့္ လဲလွယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိပါ။ 

 

ယခုအာမခံသည္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈ၊ မေတာ္တဆမႈ၊ မွားယြင္းအသံုးျပဳမႈ၊ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳမႈ၊ ဥေပကၡာျပဳမႈ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာကိုင္တြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတို႔အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ Samsung မွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ ျပဳျပင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ပစၥည္းအား ျပဳျပင္လဲလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ပါကလည္း အာမခံပ်က္ယြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အာမခံမရရွိႏိုင္ပါ။ 

 

- အာမခံကဒ္ျပားအား ေျပာင္းလဲထားျခင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္ပ်က္ယြင္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖ်က္ထားျခင္း၊

 

- အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ မူရင္းအေထာက္အထားမတင္ျပႏိုင္ျခင္း။ (အခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ဆိုင္၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာ၊ ပစၥည္းေမာ္ဒယ္နံပါတ္ႏွင့္ Serial နံပါတ္၊ IMEI နံပါတ္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။)

 

- အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ (ႏိုင္ငံတကာ အာမခံေပးထားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမဟုတ္ဘဲ) ျပည္ပမွ၀ယ္ယူလာေသာ ပစၥည္းမ်ား၊

 

- အလွဆင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း (ေဘာ္ဒီခ်ိဳင့္၀င္ျခင္း၊ အက္ေၾကာင္းထင္ျခင္း၊ ျခစ္မိျခင္း စသည့္)

 

- အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား ဖိတ္က်ျခင္း 

 

- မကိုက္ညီေသာ၊ မတည္ျငိမ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဗို႕အားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း၊

 

- ဓါတုဓါတ္ျပဳျခင္း၊ သံေခ်းတက္ျခင္းႏွင့္ စြန္းထင္းျခင္း၊ 

 

- မသင့္ေလ်ာ္ေသာ စမ္းသပ္မႈ၊ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳမႈ၊ သရုပ္ျပသမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တပ္ဆင္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျမွင့္တင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

 

- အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု (သို႔)အစိတ္အပို္င္းမ်ားအား Samsungမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ 

 

- Samsung အသိအမွတ္ျပဳနည္းပညာရွင္ မဟုတ္သူမ်ားမွ ျပဳျပင္ျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ား၊

 

- ပစၥည္း၏ Serial နံပါတ္အားဖယ္ရွားထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ံဳးမ၀င္ေစႏိုင္ (သို႔) ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း 

 

- စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း 

 

- အဓိကက်ေသာ ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔) ေဆာ့ဖ္၀ဲအား Samsung မွ ထုတ္လုပ္၊ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီး၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊

 

- ထုတ္ကုန္ႏွင့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မျပဳလုပ္ျခင္း (ေခါင္းမ်ား၊ အတြင္းပိုင္းအေခါင္းေပါက္မ်ား၊ အသံုးျပဳသူ အလြယ္တကူလဲလွယ္သန္႔စင္ႏိုင္သည့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား) 

 

- ပိုးမႊားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားး၏ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ 

 

- မျပည့္စံုေသာ (သို႔) မသင့္ေလ်ာ္ေသာ တင္ဆပ္မႈ၊

 

- ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ 

 

- ပ်က္စီး၊ ယိုယြင္းေနေသာ ဘက္ထရီမ်ား (သို႔) Samsung မွထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ဘက္ထရီမ်ားအား အသံုးျပဳမႈ၊ 

 

- Samsung သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုတ္ပိုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလမုန္တိုင္းက်ျခင္း၊ ငလ်ပ္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္း စသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ျပင္ပပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ေရေငြ႕ရိုက္ျခင္း၊ စိုစြတ္ျခင္းႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အပူအေအး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ၊ 

 

မတူညီေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကြဲျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ ရုပ္ထြက္ျပသမႈမ်ား၊ အသြင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ 

 

 

ျပဳျပင္ရန္အတြက္ SAMSUNG သို႔ မအပ္ႏွံမွီတြင္ မိမိဖုန္းထဲရွိ Data အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကိဳတင္သိမ္းဆည္းမႈ (Back Up) ျပဳလုပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 

လူၾကီးမင္းတို႔၏ ဖုန္းထဲမွ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ေဒတာမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ SAMSUNG မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုးၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ ျပဳျပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းတြင္ သိမ္းဆည္းပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဒတာမ်ား ေျပာင္းလဲ၊ပ်က္စီးမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက SAMSUNG တြင္တာ၀န္မရွိဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

 

ဤအာမခံတြင္ ပံုမွန္ ထုတ္ကုန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သရုပ္ျပသမႈ၊ တပ္ဆင္မႈ၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ တြက္ခ်က္တိုင္းတာမႈႏွင့္ စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။

ေရႏွင့္ အရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ အာမခံအတြက္အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ဖုန္မႈန္႔နွင့္ ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း (IP68 အဆင့္) ဆိုသည္မွာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွာ ေရစိမ္ခံႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေရႏွင့္ အရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈသည္ SAMSUNGမွေပးအပ္ထားသည့္ တစ္ႏွစ္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိပါ။ အကယ္၍ Samsung Galaxy Smartphone မ်ားတြင္ေရေၾကာင့္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အေနာက္ဖက္ကာဗာႏွင့္ USB အေပါက္ကာဗာအား လံုျခံဳစြာမပိတ္ထားျခင္း (သို႔) Samsung Galaxy Smartphone အား ေရထဲတြင္ မိနစ္(၃၀)ႏွင့္အထက္ ထားရွိျခင္း (သို႔) ေရအနက္ ၁.၅မီတာႏွင့္ ၁.၅မီတာထက္နက္ေသာေနရာတြင္ ထားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ပါက SAMSUNG ၏ တစ္ႏွစ္အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္မည္မဟုတ္ပါ။

အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈရယူနည္း

အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈရယူနည္း

အာမခံကာလအတြင္းတြင္ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္း၊ ကိရိယာမဆိုထိခိုက္ပ်က္စီးပါက SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ၍ ျပဳျပင္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

မွန္ကန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္အား ေလ့လာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္အတူထည့္သြင္းေပးထားမည့္ ထိခိုက္မႈ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္နည္းလမ္းညႊန္ (Troubleshooting Guide) ကို ေလ့လာအသံုးျပဳေပးေစလိုပါသည္။ 

 

ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားလိုအပ္ပါက SAMSUNG Myanmar Call Center နံပါတ္ 01-2399888 သို႔ ေခၚဆိုအကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။ SAMSUNG အသိအမွတ္ျပဳ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသုိ႔လည္း ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ျပဳျပင္ရာတြင္ SAMSUNG မိုဘိုင္းပစၥည္း၏ Model နံပါတ္၊ Serial နံပါတ္၊ IMEI နံပါတ္၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အေထာက္အထားစာရြက္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို ေျပာၾကားေပးအပ္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ လူၾကီးမင္း၏ SAMSUNG ပစၥည္းမွာ အာမခံကာလေက်ာ္လြန္ေနပါကလည္း SAMSUNG အသိအမွတ္ျပဳ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔သာ ပို႔ေဆာင္၍ သက္ဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေပးေခ်ၿပီး ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ကုန္သည္မွ သီးသန္႔ထပ္ေဆာင္းေပးထားေသာ အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈကာလျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေနေသးပါက ထိုသို႔ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ကုန္သည္သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။ (ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ဆိုင္ႏွင့္ တူညီသည့္အတြက္ ဆိုင္သို႔ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။) 

 

SAMSUNG အား ဖုန္းကိုျပဳျပင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈလကၡဏာရွာေဖြျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္း၏ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာအတည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းအစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ အသစ္(သို႔) ျပင္ဆင္ထားေသာပစၥည္းျဖင့္ ျပဳျပင္တပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပစၥည္းအသစ္ျဖင့္လဲလွယ္ေပးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မူလပစၥည္းႏွင့္ လဲလွယ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုးကြာဟေနပါက SAMSUNG မွ ျပန္အမ္းေငြေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ လဲလွယ္ရမည့္ပစၥည္း၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ကြာျခားမႈရွိေနပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းမွာအတုိင္းက်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ လဲလွယ္လိုက္ရေသာ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ SAMSUNG ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သြားေရာက္ရန္အလြန္ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ား (သို႔) ျပဳျပင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားသြားေရာက္ရန္အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအားျပဳျပင္ရန္အတြက္ SAMSUNG မွျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အျခားေသာေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္အားခက်သင့္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

SAMSUNG သို႔ ျပဳျပင္ရန္မပို႔ေဆာင္မွီတြင္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္မလိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ရပါမည္။ အကယ္၍ ထိုသုိ႔မဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားသည္မ်ား ပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက SAMSUNG တြင္တာ၀န္မရွိဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

 

SAMSUNG သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း (သို႔) SAMSUNG မွျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ က်သင့္သည့္ပို႔ေဆာင္ခ၊ အာမခံေၾကးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္တို႔ကို သံုးစြဲသူဖက္မွက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ (လိုင္းဆြဲအား မေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လိုင္းမမိျခင္းႏွင့္ ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးမေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔အပါအ၀င္) ျပဳျပင္ရမည့္အေၾကာင္းအရာသည္ အာမခံတြင္အက်ံဳးမ၀င္ဟု SAMSUNG မွ ဆံုးျဖတ္ပါက ဦးစြာအသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိသည့္ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူလိုပါက အသံုးျပဳရမည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္၊ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ကုန္က်မည့္ လုပ္အားခတို႔ကို သံုးစြဲသူဖက္မွက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ဥပေဒမွအမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားေသာ အတိုင္းအတာအရႏွင့္ ယခုအာမခံတြင္ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ SAMSUNG အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေျခအေန၊ ေဖာ္ျပမႈ (သို႔)အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ၊ ျပဌာန္းထားမႈျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေန၊ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ထားေသာအသံုးျပဳမႈအတြက္ ကိုက္ညီမႈ၊ ဒီဇိုင္း၊ အေျခအေန၊ 

 

အရည္အေသြး (သို႔) ထုတ္ကုန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ (သို႔) ထုတ္ကုန္၏ (သို႔) ပါ၀င္အစိတ္အပိုင္း၏ လက္ရာတို႔အတြက္ မည္သည့္အာမခံ (သို႔) ကိုယ္စားျပဳမႈမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သံုးစြဲသူလမ္းညႊန္ခ်က္ (User Manual) ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကမွ် ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

၀ယ္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း(သို႔) လြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အသံုးျပဳမႈမွေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို႔မွ တိုက္ရိုက္၊သြယ္၀ိုက္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္စံုတစ္ရာ၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္၊ လက္ငင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ အထူးအာမခံပ်က္ယြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူပ်က္စီးျခင္းမ်ား၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ခံစားခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆံုးရႈံးျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းအပါအ၀င္ တရားသျဖင့္မဟုတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ SAMSUNG ၏ ေအးဂ်င့္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာမွားယြင္းမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပ်က္ယြင္းမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သင့္ထံတြင္ေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း SAMSUNGတြင္ တာ၀န္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

ဤကန္႔သတ္ထားေသာ အာမခံသည္ မူလ၀ယ္ယူသူမွအပ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ဘဲ သင္တစ္ဦးတည္းအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အာမခံသည္ (သို႔) အာမခံ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ျခင္း သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက က်န္ရွိသည့္အာမခံအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ဘဲ သင္သိရွိထားသည့္အာမခံအတိုင္း (သို႔) ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအာမခံသည့္ ျပဌာန္းထားေသာသံုးစြဲသူအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အာမခံမွာ သင္ရရွိရမည့္ ျပဌာန္းအခြင့္အေရးမ်ားအား (ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းလံုး၀မရွိေစဘဲ) ထပ္မံေပါင္းထည့္ေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ျခင္းမ်ားတြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုခ်န္လွပ္ျခင္း (သို႔) ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လက္ငင္းသက္ေရာက္ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား (သို႔) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ျခင္း (သို႔) ခန္႔မွန္းယူဆထားေသာ အေျခအေနမ်ား(သို႔) အာမခံမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ ၄င္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား သင့္ထံတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

Dead Pixel ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထားေသာ အာမခံေၾကညာခ်က္

TFT-LCD/LED/PDP တီဗီမ်ား

 

TFT-LCD/LED/PDP တီဗီမ်ားတြင္ သက္မွတ္အာမခံကာလအတြင္းတြင္ အလုပ္မလုပ္ေသာ အစက္ (Dead Pixel) (၇)ခုအထက္ေပၚေပါက္ပါ၀င္ေနပါက အာမခံအက်ံဳး၀င္မွာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ ပစၥည္းအား SAMSUNG သို႔ အပိုပစၥည္းအျပည့္အစံုႏွင့္တကြ မူလထုတ္ပိုးမႈျဖင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံပါက SAMSUNG မွ LCD Panel/Module အသစ္ျဖင့္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

အလင္းမဲ့ခြ်တ္ယြင္းမႈ (Zero Bright Defect)ျဖစ္ပါက ၀ယ္ယူသည့္ေန႔မွ (၇)ရက္အတြင္းသာ အာမခံရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ အစက္အေရအတြက္အနည္းအမ်ားေပၚမမူတည္ဘဲ ထိုသို႔ပါ၀င္ေနပါက SAMSUNG မွ အသစ္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

 

ေနရာကြက္၍ အလင္းစူးရွေနျခင္းခြ်တ္ယြင္းမႈ (Bright Dot Defect) မွာ Pixel မ်ားအျမဲ လင္းေန ပြင့္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမဲစက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Black Dot Defect)မွာ Pixelမ်ားအျမဲေမွာင္ေန ပိတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

 

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ား

 

သတ္မွတ္ထားေသာ အာမခံကာလအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ အလုပ္မလုပ္ေသာ အစက္ (Dead Pixel)အေရအတြက္အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအတိုင္းပါ၀င္ေနပါက SAMSUNG မွ ျပဳျပင္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား (တက္ဘလက္မ်ား၊ ဥပမာ - GT* SM-* စသည္တို႔ျဖင့္ စေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။)

၁။ ပံုမွန္ LCD - ၁ စက္ႏွင့္ အထက္

၂။ Super-AMOLED - ၃စက္ႏွင့္ အထက္

၃။ WVGA resolution LCD - ၄စက္ႏွင့္ အထက္

၄။ ပံုမွန္ LCD - ၁ စက္ႏွင့္အထက္

အိမ္သံုးအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား

ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စက္ပစၥည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ အာမခံျခင္းတြင္ မပါ၀င္ပါ။ (အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ မိုက္ခရိုေ၀့ဖ္မီးဖို)

- အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ tub, Inlet filter, filterအိတ္ မ်ားကို နည္းလမ္းမမွန္စြာ ေဆးေၾကာျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စက္ခ်ိဳ.ယြင္းမႈမ်ား။

- အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ထဲသို႕ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မေတာ္တဆထည့္မိ၍ အ၀တ္ေလွ်ာ္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား။

- အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ Microwave oven မ်ားကို စက္၏ ခံနိုင္ရည္ စြမ္းအားထက္ပိုမိုသံုးစြဲျခင္း၊ (ဥပမာ- စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း) စသည့္ပ်က္စီးျခင္းတို႔အား အာမခံကာလအတြင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္ ျပဳျပင္ခ က်သင့္ေငြကို ၀ယ္သူမွ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အာမခံတြင္ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမပါ၀င္ပါ။ (ေလေအးေပးစက္)

၁။ အာမခံကာလ(၁)ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ Compressorျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ လက္ခႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ခအခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈ။ 

၂။ ဂတ္စ္ျပန္ျဖည့္ျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းသန္႔စင္ျခင္း၊ အေထြေထြထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဇကာလဲလွယ္ျခင္း။ 

၃။ ပလတ္စတစ္(သို႔)မွန္တြယ္ဆက္မႈမ်ား၊ ပိုက္ေခါင္း၊ ေလစစ္ဇကာ၊ ပိုက္စသည့္အခ်ိတ္အဆက္မ်ား။

၄။ တစ္ပါတည္းပါ၀င္ေသာ ဇကာ၊ လဲတပ္ႏို္င္ေသာပိုက္ေခါင္း၊ ထပ္ဆက္ရန္ ပိုက္မ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္၊ ခလုပ္၊ ၾကိဳးစသည့္ ျပင္ပအစိတ္အပိုင္းမ်ား

အာမခံမရရွိႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ယခုအာမခံမွာ Samsung ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ အထူးအာမခံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အပိုပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘက္ထရီ၊ မီးသီးစသည့္ လဲလွယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိပါ။ 

 

ယခုအာမခံသည္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈ၊ မေတာ္တဆမႈ၊ မွားယြင္းအသံုးျပဳမႈ၊ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳမႈ၊ ဥေပကၡာျပဳမႈ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာကိုင္တြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတို႔အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ Samsung မွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ ျပဳျပင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ပစၥည္းအား ျပဳျပင္လဲလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ပါကလည္း အာမခံပ်က္ယြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အာမခံမရရွိႏိုင္ပါ။ 

 

- အာမခံကဒ္ျပားအား ေျပာင္းလဲထားျခင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္ပ်က္ယြင္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖ်က္ထားျခင္း၊

 

- အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ မူရင္းအေထာက္အထားမတင္ျပႏိုင္ျခင္း။ (အခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ဆိုင္၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာ၊ ပစၥည္းေမာ္ဒယ္နံပါတ္ႏွင့္ Serial နံပါတ္၊ IMEI နံပါတ္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။)

 

- အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ (ႏိုင္ငံတကာ အာမခံေပးထားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမဟုတ္ဘဲ) ျပည္ပမွ၀ယ္ယူလာေသာ ပစၥည္းမ်ား၊

 

- အလွဆင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း (ေဘာ္ဒီခ်ိဳင့္၀င္ျခင္း၊ အက္ေၾကာင္းထင္ျခင္း၊ ျခစ္မိျခင္း စသည့္)

 

- အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား ဖိတ္က်ျခင္း 

 

- မကိုက္ညီေသာ၊ မတည္ျငိမ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဗို႕အားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း၊

 

- ဓါတုဓါတ္ျပဳျခင္း၊ သံေခ်းတက္ျခင္းႏွင့္ စြန္းထင္းျခင္း၊ 

 

- မသင့္ေလ်ာ္ေသာ စမ္းသပ္မႈ၊ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳမႈ၊ သရုပ္ျပသမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တပ္ဆင္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျမွင့္တင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

 

- အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု (သို႔)အစိတ္အပို္င္းမ်ားအား Samsungမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ 

 

- Samsung အသိအမွတ္ျပဳနည္းပညာရွင္ မဟုတ္သူမ်ားမွ ျပဳျပင္ျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ား၊

 

- ပစၥည္း၏ Serial နံပါတ္အားဖယ္ရွားထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ံဳးမ၀င္ေစႏိုင္ (သို႔) ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း 

 

- စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း 

 

- အဓိကက်ေသာ ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔) ေဆာ့ဖ္၀ဲအား Samsung မွ ထုတ္လုပ္၊ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီး၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊

 

- ထုတ္ကုန္ႏွင့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မျပဳလုပ္ျခင္း (ေခါင္းမ်ား၊ အတြင္းပိုင္းအေခါင္းေပါက္မ်ား၊ အသံုးျပဳသူ အလြယ္တကူလဲလွယ္သန္႔စင္ႏိုင္သည့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား) 

 

- ပိုးမႊားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားး၏ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ 

 

- မျပည့္စံုေသာ (သို႔) မသင့္ေလ်ာ္ေသာ တင္ဆပ္မႈ၊

 

- ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ 

 

- ပ်က္စီး၊ ယိုယြင္းေနေသာ ဘက္ထရီမ်ား (သို႔) Samsung မွထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ဘက္ထရီမ်ားအား အသံုးျပဳမႈ၊ 

 

- Samsung သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုတ္ပိုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလမုန္တိုင္းက်ျခင္း၊ ငလ်ပ္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္း စသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ျပင္ပပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ေရေငြ႕ရိုက္ျခင္း၊ စိုစြတ္ျခင္းႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အပူအေအး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ၊ 

 

မတူညီေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကြဲျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ ရုပ္ထြက္ျပသမႈမ်ား၊ အသြင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ 

 

 

ျပဳျပင္ရန္အတြက္ SAMSUNG သို႔ မအပ္ႏွံမွီတြင္ မိမိဖုန္းထဲရွိ Data အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကိဳတင္သိမ္းဆည္းမႈ (Back Up) ျပဳလုပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 

လူၾကီးမင္းတို႔၏ ဖုန္းထဲမွ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ေဒတာမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ SAMSUNG မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုးၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ ျပဳျပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းတြင္ သိမ္းဆည္းပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဒတာမ်ား ေျပာင္းလဲ၊ပ်က္စီးမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက SAMSUNG တြင္တာ၀န္မရွိဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

 

ဤအာမခံတြင္ ပံုမွန္ ထုတ္ကုန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သရုပ္ျပသမႈ၊ တပ္ဆင္မႈ၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ တြက္ခ်က္တိုင္းတာမႈႏွင့္ စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။

အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈရယူနည္း

အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈရယူနည္း

အာမခံကာလအတြင္းတြင္ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္း၊ ကိရိယာမဆိုထိခိုက္ပ်က္စီးပါက SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ၍ ျပဳျပင္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

မွန္ကန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္အား ေလ့လာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္အတူထည့္သြင္းေပးထားမည့္ ထိခိုက္မႈ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္နည္းလမ္းညႊန္ (Troubleshooting Guide) ကို ေလ့လာအသံုးျပဳေပးေစလိုပါသည္။ 

 

ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားလိုအပ္ပါက SAMSUNG Myanmar Call Center နံပါတ္ 01-2399888 သို႔ ေခၚဆိုအကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။ SAMSUNG အသိအမွတ္ျပဳ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသုိ႔လည္း ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ျပဳျပင္ရာတြင္ SAMSUNG မိုဘိုင္းပစၥည္း၏ Model နံပါတ္၊ Serial နံပါတ္၊ IMEI နံပါတ္၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အေထာက္အထားစာရြက္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို ေျပာၾကားေပးအပ္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ လူၾကီးမင္း၏ SAMSUNG ပစၥည္းမွာ အာမခံကာလေက်ာ္လြန္ေနပါကလည္း SAMSUNG အသိအမွတ္ျပဳ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔သာ ပို႔ေဆာင္၍ သက္ဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေပးေခ်ၿပီး ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ကုန္သည္မွ သီးသန္႔ထပ္ေဆာင္းေပးထားေသာ အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈကာလျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေနေသးပါက ထိုသို႔ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ကုန္သည္သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။ (ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ဆိုင္ႏွင့္ တူညီသည့္အတြက္ ဆိုင္သို႔ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။) 

 

SAMSUNG အား ဖုန္းကိုျပဳျပင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈလကၡဏာရွာေဖြျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္း၏ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာအတည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းအစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ အသစ္(သို႔) ျပင္ဆင္ထားေသာပစၥည္းျဖင့္ ျပဳျပင္တပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပစၥည္းအသစ္ျဖင့္လဲလွယ္ေပးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မူလပစၥည္းႏွင့္ လဲလွယ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုးကြာဟေနပါက SAMSUNG မွ ျပန္အမ္းေငြေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ လဲလွယ္ရမည့္ပစၥည္း၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ကြာျခားမႈရွိေနပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းမွာအတုိင္းက်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ လဲလွယ္လိုက္ရေသာ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ SAMSUNG ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သြားေရာက္ရန္အလြန္ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ား (သို႔) ျပဳျပင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားသြားေရာက္ရန္အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအားျပဳျပင္ရန္အတြက္ SAMSUNG မွျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အျခားေသာေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္အားခက်သင့္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

SAMSUNG သို႔ ျပဳျပင္ရန္မပို႔ေဆာင္မွီတြင္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္မလိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ရပါမည္။ အကယ္၍ ထိုသုိ႔မဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားသည္မ်ား ပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက SAMSUNG တြင္တာ၀န္မရွိဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

 

SAMSUNG သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း (သို႔) SAMSUNG မွျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ က်သင့္သည့္ပို႔ေဆာင္ခ၊ အာမခံေၾကးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္တို႔ကို သံုးစြဲသူဖက္မွက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ (လိုင္းဆြဲအား မေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လိုင္းမမိျခင္းႏွင့္ ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးမေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔အပါအ၀င္) ျပဳျပင္ရမည့္အေၾကာင္းအရာသည္ အာမခံတြင္အက်ံဳးမ၀င္ဟု SAMSUNG မွ ဆံုးျဖတ္ပါက ဦးစြာအသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိသည့္ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူလိုပါက အသံုးျပဳရမည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္၊ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ကုန္က်မည့္ လုပ္အားခတို႔ကို သံုးစြဲသူဖက္မွက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ဥပေဒမွအမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားေသာ အတိုင္းအတာအရႏွင့္ ယခုအာမခံတြင္ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ SAMSUNG အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေျခအေန၊ ေဖာ္ျပမႈ (သို႔)အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ၊ ျပဌာန္းထားမႈျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေန၊ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ထားေသာအသံုးျပဳမႈအတြက္ ကိုက္ညီမႈ၊ ဒီဇိုင္း၊ အေျခအေန၊ 

 

အရည္အေသြး (သို႔) ထုတ္ကုန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ (သို႔) ထုတ္ကုန္၏ (သို႔) ပါ၀င္အစိတ္အပိုင္း၏ လက္ရာတို႔အတြက္ မည္သည့္အာမခံ (သို႔) ကိုယ္စားျပဳမႈမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သံုးစြဲသူလမ္းညႊန္ခ်က္ (User Manual) ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကမွ် ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

၀ယ္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း(သို႔) လြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အသံုးျပဳမႈမွေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို႔မွ တိုက္ရိုက္၊သြယ္၀ိုက္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္စံုတစ္ရာ၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္၊ လက္ငင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ အထူးအာမခံပ်က္ယြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူပ်က္စီးျခင္းမ်ား၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ခံစားခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆံုးရႈံးျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းအပါအ၀င္ တရားသျဖင့္မဟုတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ SAMSUNG ၏ ေအးဂ်င့္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာမွားယြင္းမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပ်က္ယြင္းမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သင့္ထံတြင္ေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း SAMSUNGတြင္ တာ၀န္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

ဤကန္႔သတ္ထားေသာ အာမခံသည္ မူလ၀ယ္ယူသူမွအပ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ဘဲ သင္တစ္ဦးတည္းအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အာမခံသည္ (သို႔) အာမခံ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ျခင္း သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက က်န္ရွိသည့္အာမခံအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ဘဲ သင္သိရွိထားသည့္အာမခံအတိုင္း (သို႔) ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအာမခံသည့္ ျပဌာန္းထားေသာသံုးစြဲသူအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အာမခံမွာ သင္ရရွိရမည့္ ျပဌာန္းအခြင့္အေရးမ်ားအား (ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းလံုး၀မရွိေစဘဲ) ထပ္မံေပါင္းထည့္ေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ျခင္းမ်ားတြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုခ်န္လွပ္ျခင္း (သို႔) ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လက္ငင္းသက္ေရာက္ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား (သို႔) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ျခင္း (သို႔) ခန္႔မွန္းယူဆထားေသာ အေျခအေနမ်ား(သို႔) အာမခံမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ ၄င္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား သင့္ထံတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

AUDIO VISUAL ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Color TV ၏ CRT အတြက္ အာမခံသက္တမ္း

Color TV ၏ CRT အတြက္ အာမခံသက္တမ္းမွာ ၀ယ္ယူသည့္ေန႕မွစ၍ (၃)ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံသက္တမ္း (၁)ႏွစ္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ ျပဳျပင္ခႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခကုိ ၀ယ္ယူသူထံမွ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

LCD TV ႏွင့္LED TV မ်ား၏ အာမခံသက္တမ္း

LCD TV ႏွင့္LED TV မ်ား၏ အာမခံသက္တမ္းမွာ ၀ယ္ယူသည့္ေန႔မွစ၍ (၁ ) ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။

Plasma TV မ်ား၏အာမခံသက္တမ္း

Plasma TV မ်ား၏အာမခံသက္တမ္းမွာ ၀ယ္ယူသည့္ေန႔မွစ၍ (၂ )နွစ္ ျဖစ္ျပီး အာမခံကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေသာ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းနွင့္ ျပဳျပင္ခကို အခမဲ့တာ၀န္ယူ ျပဳျပင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

PDP Panel ၏ အာမခံကာလမွာ ၀ယ္ယူသည့္ေန႔မွစ၍ ( ၁ )ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

အာမခံျခင္းတြင္ PDP TV ၏ မ်က္ႏွာျပင္ပံုရိပ္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း မပါ၀င္ပါ။

အာမခံမရရွိႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ယခုအာမခံမွာ Samsung ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ အထူးအာမခံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အပိုပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘက္ထရီ၊ မီးသီးစသည့္ လဲလွယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိပါ။ 

 

ယခုအာမခံသည္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈ၊ မေတာ္တဆမႈ၊ မွားယြင္းအသံုးျပဳမႈ၊ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳမႈ၊ ဥေပကၡာျပဳမႈ၊ ၾကမ္းတမ္းစြာကိုင္တြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားစြာအသံုးျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတို႔အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ Samsung မွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ ျပဳျပင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ပစၥည္းအား ျပဳျပင္လဲလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ပါကလည္း အာမခံပ်က္ယြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အာမခံမရရွိႏိုင္ပါ။ 

 

- အာမခံကဒ္ျပားအား ေျပာင္းလဲထားျခင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္ပ်က္ယြင္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖ်က္ထားျခင္း၊

 

- အခ်က္အလက္ျပည့္စံုေသာ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ မူရင္းအေထာက္အထားမတင္ျပႏိုင္ျခင္း။ (အခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ဆိုင္၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာ၊ ပစၥည္းေမာ္ဒယ္နံပါတ္ႏွင့္ Serial နံပါတ္၊ IMEI နံပါတ္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။)

 

- အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ (ႏိုင္ငံတကာ အာမခံေပးထားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမဟုတ္ဘဲ) ျပည္ပမွ၀ယ္ယူလာေသာ ပစၥည္းမ်ား၊

 

- အလွဆင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း (ေဘာ္ဒီခ်ိဳင့္၀င္ျခင္း၊ အက္ေၾကာင္းထင္ျခင္း၊ ျခစ္မိျခင္း စသည့္)

 

- အစားအစာႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား ဖိတ္က်ျခင္း 

 

- မကိုက္ညီေသာ၊ မတည္ျငိမ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဗို႕အားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း၊

 

- ဓါတုဓါတ္ျပဳျခင္း၊ သံေခ်းတက္ျခင္းႏွင့္ စြန္းထင္းျခင္း၊ 

 

- မသင့္ေလ်ာ္ေသာ စမ္းသပ္မႈ၊ ေမာင္းႏွင္အသံုးျပဳမႈ၊ သရုပ္ျပသမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တပ္ဆင္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျမွင့္တင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

 

- အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု (သို႔)အစိတ္အပို္င္းမ်ားအား Samsungမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ 

 

- Samsung အသိအမွတ္ျပဳနည္းပညာရွင္ မဟုတ္သူမ်ားမွ ျပဳျပင္ျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ား၊

 

- ပစၥည္း၏ Serial နံပါတ္အားဖယ္ရွားထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ံဳးမ၀င္ေစႏိုင္ (သို႔) ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း 

 

- စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း 

 

- အဓိကက်ေသာ ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔) ေဆာ့ဖ္၀ဲအား Samsung မွ ထုတ္လုပ္၊ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီး၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊

 

- ထုတ္ကုန္ႏွင့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား မျပဳလုပ္ျခင္း (ေခါင္းမ်ား၊ အတြင္းပိုင္းအေခါင္းေပါက္မ်ား၊ အသံုးျပဳသူ အလြယ္တကူလဲလွယ္သန္႔စင္ႏိုင္သည့္ စစ္ထုတ္ကိရိယာမ်ား) 

 

- ပိုးမႊားႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားး၏ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ 

 

- မျပည့္စံုေသာ (သို႔) မသင့္ေလ်ာ္ေသာ တင္ဆပ္မႈ၊

 

- ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ 

 

- ပ်က္စီး၊ ယိုယြင္းေနေသာ ဘက္ထရီမ်ား (သို႔) Samsung မွထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ဘက္ထရီမ်ားအား အသံုးျပဳမႈ၊ 

 

- Samsung သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုတ္ပိုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလမုန္တိုင္းက်ျခင္း၊ ငလ်ပ္လႈပ္ျခင္းႏွင့္ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္း စသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ျပင္ပပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ 

 

- ေရေငြ႕ရိုက္ျခင္း၊ စိုစြတ္ျခင္းႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အပူအေအး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ၊ 

 

မတူညီေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကြဲျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံုးျပဳမႈမ်ား၊ ရုပ္ထြက္ျပသမႈမ်ား၊ အသြင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ 

 

 

ျပဳျပင္ရန္အတြက္ SAMSUNG သို႔ မအပ္ႏွံမွီတြင္ မိမိဖုန္းထဲရွိ Data အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကိဳတင္သိမ္းဆည္းမႈ (Back Up) ျပဳလုပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 

လူၾကီးမင္းတို႔၏ ဖုန္းထဲမွ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ေဒတာမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ SAMSUNG မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုးၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ ျပဳျပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းတြင္ သိမ္းဆည္းပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဒတာမ်ား ေျပာင္းလဲ၊ပ်က္စီးမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက SAMSUNG တြင္တာ၀န္မရွိဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

 

ဤအာမခံတြင္ ပံုမွန္ ထုတ္ကုန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သရုပ္ျပသမႈ၊ တပ္ဆင္မႈ၊ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ တြက္ခ်က္တိုင္းတာမႈႏွင့္ စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။

ေရႏွင့္ အရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ အာမခံအတြက္အက်ံဳးမ၀င္ပါ။

ဖုန္မႈန္႔နွင့္ ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း (IP68 အဆင့္) ဆိုသည္မွာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွာ ေရစိမ္ခံႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေရႏွင့္ အရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈသည္ SAMSUNGမွေပးအပ္ထားသည့္ တစ္ႏွစ္အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိပါ။ အကယ္၍ Samsung Galaxy Smartphone မ်ားတြင္ေရေၾကာင့္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ အေနာက္ဖက္ကာဗာႏွင့္ USB အေပါက္ကာဗာအား လံုျခံဳစြာမပိတ္ထားျခင္း (သို႔) Samsung Galaxy Smartphone အား ေရထဲတြင္ မိနစ္(၃၀)ႏွင့္အထက္ ထားရွိျခင္း (သို႔) ေရအနက္ ၁.၅မီတာႏွင့္ ၁.၅မီတာထက္နက္ေသာေနရာတြင္ ထားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ပါက SAMSUNG ၏ တစ္ႏွစ္အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္မည္မဟုတ္ပါ။

အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈရယူနည္း

အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈရယူနည္း

အာမခံကာလအတြင္းတြင္ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္း၊ ကိရိယာမဆိုထိခိုက္ပ်က္စီးပါက SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ၍ ျပဳျပင္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

မွန္ကန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္အား ေလ့လာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္အတူထည့္သြင္းေပးထားမည့္ ထိခိုက္မႈ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္နည္းလမ္းညႊန္ (Troubleshooting Guide) ကို ေလ့လာအသံုးျပဳေပးေစလိုပါသည္။ 

 

ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားလိုအပ္ပါက SAMSUNG Myanmar Call Center နံပါတ္ 01-2399888 သို႔ ေခၚဆိုအကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။ SAMSUNG အသိအမွတ္ျပဳ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသုိ႔လည္း ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ျပဳျပင္ရာတြင္ SAMSUNG မိုဘိုင္းပစၥည္း၏ Model နံပါတ္၊ Serial နံပါတ္၊ IMEI နံပါတ္၊ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အေထာက္အထားစာရြက္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို ေျပာၾကားေပးအပ္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ လူၾကီးမင္း၏ SAMSUNG ပစၥည္းမွာ အာမခံကာလေက်ာ္လြန္ေနပါကလည္း SAMSUNG အသိအမွတ္ျပဳ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔သာ ပို႔ေဆာင္၍ သက္ဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေပးေခ်ၿပီး ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ကုန္သည္မွ သီးသန္႔ထပ္ေဆာင္းေပးထားေသာ အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈကာလျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေနေသးပါက ထိုသို႔ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ကုန္သည္သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။ (ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ဆိုင္ႏွင့္ တူညီသည့္အတြက္ ဆိုင္သို႔ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။) 

 

SAMSUNG အား ဖုန္းကိုျပဳျပင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈလကၡဏာရွာေဖြျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္း၏ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာအတည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းအစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ SAMSUNG ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ အသစ္(သို႔) ျပင္ဆင္ထားေသာပစၥည္းျဖင့္ ျပဳျပင္တပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

ပစၥည္းအသစ္ျဖင့္လဲလွယ္ေပးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မူလပစၥည္းႏွင့္ လဲလွယ္လိုက္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုးကြာဟေနပါက SAMSUNG မွ ျပန္အမ္းေငြေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ လဲလွယ္ရမည့္ပစၥည္း၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ကြာျခားမႈရွိေနပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းမွာအတုိင္းက်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ လဲလွယ္လိုက္ရေသာ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ SAMSUNG ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သြားေရာက္ရန္အလြန္ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ား (သို႔) ျပဳျပင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားသြားေရာက္ရန္အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအားျပဳျပင္ရန္အတြက္ SAMSUNG မွျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အျခားေသာေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္အားခက်သင့္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

SAMSUNG သို႔ ျပဳျပင္ရန္မပို႔ေဆာင္မွီတြင္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္မလိုအပ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ရပါမည္။ အကယ္၍ ထိုသုိ႔မဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားသည္မ်ား ပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက SAMSUNG တြင္တာ၀န္မရွိဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

 

SAMSUNG သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း (သို႔) SAMSUNG မွျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ က်သင့္သည့္ပို႔ေဆာင္ခ၊ အာမခံေၾကးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္တို႔ကို သံုးစြဲသူဖက္မွက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ (လိုင္းဆြဲအား မေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လိုင္းမမိျခင္းႏွင့္ ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးမေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔အပါအ၀င္) ျပဳျပင္ရမည့္အေၾကာင္းအရာသည္ အာမခံတြင္အက်ံဳးမ၀င္ဟု SAMSUNG မွ ဆံုးျဖတ္ပါက ဦးစြာအသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အာမခံတြင္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိသည့္ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူလိုပါက အသံုးျပဳရမည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္၊ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ ကုန္က်မည့္ လုပ္အားခတို႔ကို သံုးစြဲသူဖက္မွက်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ဥပေဒမွအမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳထားေသာ အတိုင္းအတာအရႏွင့္ ယခုအာမခံတြင္ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားမွလြဲ၍ SAMSUNG အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေျခအေန၊ ေဖာ္ျပမႈ (သို႔)အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ၊ ျပဌာန္းထားမႈျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င္ေသာ္လည္း မကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေန၊ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ထားေသာအသံုးျပဳမႈအတြက္ ကိုက္ညီမႈ၊ ဒီဇိုင္း၊ အေျခအေန၊ 

 

အရည္အေသြး (သို႔) ထုတ္ကုန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ (သို႔) ထုတ္ကုန္၏ (သို႔) ပါ၀င္အစိတ္အပိုင္း၏ လက္ရာတို႔အတြက္ မည္သည့္အာမခံ (သို႔) ကိုယ္စားျပဳမႈမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သံုးစြဲသူလမ္းညႊန္ခ်က္ (User Manual) ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကမွ် ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

၀ယ္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း(သို႔) လြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အသံုးျပဳမႈမွေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို႔မွ တိုက္ရိုက္၊သြယ္၀ိုက္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္စံုတစ္ရာ၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္၊ လက္ငင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ အထူးအာမခံပ်က္ယြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူပ်က္စီးျခင္းမ်ား၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ခံစားခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆံုးရႈံးျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းအပါအ၀င္ တရားသျဖင့္မဟုတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ SAMSUNG ၏ ေအးဂ်င့္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာမွားယြင္းမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပ်က္ယြင္းမႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သင့္ထံတြင္ေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း SAMSUNGတြင္ တာ၀န္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

ဤကန္႔သတ္ထားေသာ အာမခံသည္ မူလ၀ယ္ယူသူမွအပ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ဘဲ သင္တစ္ဦးတည္းအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အာမခံသည္ (သို႔) အာမခံ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ျခင္း သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက က်န္ရွိသည့္အာမခံအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ဘဲ သင္သိရွိထားသည့္အာမခံအတိုင္း (သို႔) ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 

ဤအာမခံသည့္ ျပဌာန္းထားေသာသံုးစြဲသူအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အာမခံမွာ သင္ရရွိရမည့္ ျပဌာန္းအခြင့္အေရးမ်ားအား (ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းလံုး၀မရွိေစဘဲ) ထပ္မံေပါင္းထည့္ေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ျခင္းမ်ားတြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုခ်န္လွပ္ျခင္း (သို႔) ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လက္ငင္းသက္ေရာက္ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား (သို႔) ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ျခင္း (သို႔) ခန္႔မွန္းယူဆထားေသာ အေျခအေနမ်ား(သို႔) အာမခံမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ ၄င္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား သင့္ထံတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

Dead Pixel ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထားေသာ အာမခံေၾကညာခ်က္

TFT-LCD/LED/PDP တီဗီမ်ား

 

TFT-LCD/LED/PDP တီဗီမ်ားတြင္ သက္မွတ္အာမခံကာလအတြင္းတြင္ အလုပ္မလုပ္ေသာ အစက္ (Dead Pixel) (၇)ခုအထက္ေပၚေပါက္ပါ၀င္ေနပါက အာမခံအက်ံဳး၀င္မွာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ ပစၥည္းအား SAMSUNG သို႔ အပိုပစၥည္းအျပည့္အစံုႏွင့္တကြ မူလထုတ္ပိုးမႈျဖင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံပါက SAMSUNG မွ LCD Panel/Module အသစ္ျဖင့္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 

 

အလင္းမဲ့ခြ်တ္ယြင္းမႈ (Zero Bright Defect)ျဖစ္ပါက ၀ယ္ယူသည့္ေန႔မွ (၇)ရက္အတြင္းသာ အာမခံရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ အစက္အေရအတြက္အနည္းအမ်ားေပၚမမူတည္ဘဲ ထိုသို႔ပါ၀င္ေနပါက SAMSUNG မွ အသစ္လဲလွယ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

 

ေနရာကြက္၍ အလင္းစူးရွေနျခင္းခြ်တ္ယြင္းမႈ (Bright Dot Defect) မွာ Pixel မ်ားအျမဲ လင္းေန ပြင့္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမဲစက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Black Dot Defect)မွာ Pixelမ်ားအျမဲေမွာင္ေန ပိတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္