Samsung
ပံ့ပိုးမႈစင္တာ

စက္ပစၥည္းျပင္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ အကူအညီရယူလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ အၾကံျပဳခ်က္ေပးလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တရားဝင္ပံ့ပိုးမွႈစင္တာေပါင္း ၂၂ ခုသည္ သင့္အားအကူအညီေပးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းျဖန္႔က်က္လ်က္ရွိပါသည္ ဝန္ထမ္းအားလံုးမွာ အျပည့္အဝေလ့က်င့္ထားသူမ်ားျဖစ္ျပီး ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း Samsung အစိတ္အပိုင္းအစစ္ကိုသာ အသံုးျပဳပါသည္။ သင္လိုအပ္ေသာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၀န္ေဆာင္မႈရယူရန္နည္းလမ္းအား သိရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါေနရာတြင္ သင္၏စက္ပစၥည္းအားရွာေဖြပါ။

MM Samsung Support Centre

သင့္ထံတြင္ရွိေသာစက္ပစၥည္းမွာ အဘယ္နည္း။

 •  
  စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလတ္ သို႔မဟုတ္ လက္ပတ္
  ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ Samsung ပံ့ပိုးမႈစင္တာမ်ားသည္ မွန္ကြဲျခင္းမွစ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကူးေျပာင္းေပးျခင္းအထိ သင္လိုအပ္သည္မ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ သင္ႏွင့္အနီးဆံုး Samsung ပံ့ပိုးမႈစင္တာသို႔သြားပါ သို႔မဟုတ္ ဒီေန႔ပဲဖုန္းေခၚလိုက္ပါ။
 •  
  32 လက္မတီဗီြ သုိ႔မဟုတ္ ၎ထက္ေသးေသာတီဗြီ
  သင့္ထံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီထုတ္ ေသးငယ္ေသာတီဗီြတစ္လံုးရွိပါက သင့္အားအကူအညီေပးႏုိင္မည့္ အျမန္ဆံုးေသာနည္းလမ္းမွာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တရားဝင္ပံ့ပိုးမႈစင္တာမ်ားစာရင္းမွ တစ္ေနရာအား သြားေရာက္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
 •  
  အျခားေသာစက္ပစၥည္းမ်ား
  အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက 01-2399888 မွတစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ၊ လိုအပ္ေသာေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အၾကံျပဳေျပာၾကားေပးပါမည္။

ပံ့ပိုးမႈစင္တာအားရွာေဖြျခင္း

ရွာေဖြပံု

 
သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ပံ့ပိုးမႈစင္တာအားရွာေဖြရန္အတြက္
ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍လိုက္နာပါ။
 • အထက္ပါေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစာရင္းမွ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအားေရြးခ်ယ္ပါ ( မိုဘိုင္းဖုန္းပစၥည္းမ်ား, အိမ္သံုးအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင့္)
 • သင္ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕ေတာ္၊ ျမိဳ႕ (သို႔) စာတုိက္ကုဒ္အား ထည့္သြင္းပါ
 • မည္သည့္ရလဒ္မွ ထြက္ေပၚမလာပါက ရွာေဖြသည့္ေနရာ၏ အဝန္အဝိုင္းအား ေက်းဇူးျပဳ၍တိုးျမွင့္ပါ ( 20 KM ။ 30 KM စသည္ျဖင့္)

Search
သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား 01-2399888 မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ပါ၊လိုအပ္ေသာေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အၾကံျပဳေျပာၾကားေပးပါမည္။
 SIDE MENU
1

 • လိပ္စာ
 • လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ Monday to Friday : 9:30am - 6pm
  Saturday : 9:30am -9:00pm
  Sunday : No Service

* သတိျပဳရန္၊ သင့္စက္ပစၥည္းအား အဆိုပါေနရာတြင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာအားဆက္သြယ္ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား
 SIDE MENU

Map

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္