သင့္အားကူညီေပးရန္ အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

ကၽြႏု္ပ္စက္ပစၥည္း၏ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ကို မည္သို႔ရွာေဖြရမည္နည္း။
Now Loading
  မည္သည့္ရလဒ္မွ ရွာမေတြ႔ပါ။
  No Product
Image

ထပ္တိုးအခ်က္အလက္အားၾကည့္ရႈမည္

 • Warranty
  Warranty

  အာမခံသက္တမ္းႏွင့္ အာမခံခံစားခြင့္မ်ားကို သိရွိပါသလား?

 • သတင္းမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား
  သတင္းမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား

  Samsung ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 • ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္
  ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္

  Samsung ဖုန္းသို႔ အရင္ဖုန္းအေဟာင္းမွ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ၊ ဓာတ္ပုံမ်ားစသည္တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ေရြ႕ေၿပာင္းရမည္ကို သိရွိလိုပါသလား ?

 • Remote Service
  Remote Service

  Softwareဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားကို Call Centerသို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ တိုက္ရိုက္အကူအညီရယူႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈၿဖစ္ပါသည္။

 • Samsung Moving Service
  Samsung Moving Service

  Samsung Myanmar မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ နယ္ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ လွည့္လည္၍ ျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

မနက္ ၈နာရီမွ ည ၁၁နာရီအထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ဖုန္းေၿပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္