သင့္လက္ထဲက သင့္ က်န္းမာေရး။

Samsung Health သည္ သင့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ အစာအာဟာရႏွင့္ အိပ္စက္မႈကို ေျခရာခံၿပီး သင့္ တိုးတက္မႈအေပၚမူတည္၍ အသိအျမင္မ်ားကို ေပးသည္။

Samsung Health အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။

ပန္းၿခံထဲ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ မိန္းကေလးႏွင့္ 'ဒီေန႔ သင္ ေျခလွမ္းအေရအတြက္ အမ်ားဆံုး မွတ္တမ္းအသစ္ ရရွိခဲ့ၿပီ'ဆိုသည့္ စာႏွင့္ Samsung Health အက္ပ္။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ရရွိထားေသာ Galaxy S9 Midnight Black ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ ျမင္ကြင္း

ခ်ိန္ပါ၊ စကင္ဖတ္ၿပီး မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ပါ။

သင္၏ အစာအာဟာရကို မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ဖို႔ ပိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ရွာေဖြပါ။ သင့္အစားအစာကို စကင္ဖတ္ဖို႔ Bixby အျမင္ကို အသံုးျပဳကာ Samsung Health မွ တြက္ခ်က္ၿပီး အခ်က္အလက္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါလိမ့္မည္။

Bixby အျမင္ျဖင့္ အစားအစာကို စကင္ဖတ္ေနသည့္ Galaxy S9 Midnight Black ဖုန္း၏ ပံု

အဆင့္ 1

ခ်ိန္ၿပီး စကင္ဖတ္ပါ
စလုပ္ဖို႔ သင့္အစားအစာကို Bixby အျမင္ျဖင့္ စကင္ဖတ္ပါ။

စခရင္ေပၚတြင္ စကင္ဖတ္ထားေသာ အစားအစာ၏ ကယ္လိုရီပမာဏႏွင့္ အျခား အာဟာရဓာတ္ အခ်က္အလက္ပါဝင္ေသာ Galaxy S9 Midnight Black ဖုန္း၏ ပံု

အဆင့္ 2

အခ်က္အလက္ ခ်က္ခ်င္း ရယူပါ
သင့္အစားအစာ၏ ကယ္လိုရီပမာဏႏွင့္ အျခား အာဟာရဓာတ္ အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ပါ။

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္တြင္ သင္စားလိုက္ေသာ အစားအစာကို မွတ္တမ္းတင္ေနသည့္ Galaxy S9 Midnight Black ဖုန္း၏ ပံု

အဆင့္ 3

သင့္အစားအစာကို မွတ္တမ္းေရးသြင္းပါ
သင္၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိပ္တန္းက ျပည့္မီေနေစဖို႔ သင္စားလိုက္ေသာ အစားအစာကို မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ပါ။

* ဤအဂၤါရပ္ကို Galaxy S9 ႏွင့္ Galaxy S9+တြင္သာ သံုးႏိုင္ပါသည္။
* ၎သည္ အစားအစာအတြင္း ပါဝင္ေသာ စြမ္းအင္ပမာဏ ခန္႔မွန္းေျခသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ခႏၶာမွ အမွန္တကယ္ စုပ္ယူႏိုင္သည့္ ကယ္လိုရီပမာဏမွာ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
* ရလဒ္မ်ားက ကြဲျပားႏိုင္တယ္။ Bixby အျမင္၏ တိက်မႈသည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းပန္းတိုင္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။

ေျပာင္းလဲမႈ အေသးစားမ်ားက ႀကီးမားေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရရွိေစသည္။ သင့္ ဘဝရဲ႕ အဓိက ေနရာသံုးေနရာမွာ ရည္မွန္းပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ သင္ဆိုသည့္ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ ပိုနီးစပ္လာမွာပါ။

သင့္ လႈပ္ရွားမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ေျခရာခံပါ။

သင္ လုပ္သည့္ အရာ၊ စားသည့္ အရာႏွင့္ ေသာက္သည့္ အရာကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အျပည့္အဝ သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ လုပ္ပါ။ သင္ ႀကိဳက္သေလာက္၊ သင္ ျဖစ္ခ်င္သေလာက္ မၾကာခဏ ေျခရာခံပါ။ သင့္အေပၚမွာ လံုးဝ မူတည္ပါသည္။

ေျခရာခံ စြမ္းရည္၊ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ Health အက္ပ္အတြင္း အခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္ေရး စခရင္မ်ားႏွင့္အတူ Galaxy S9 Midnight Black ၏ အေရွ႕ဘက္ ျမင္ကြင္း

အလုိအေလ်ာက္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေျခရာခံပါ

Samsung Health တြင္ ကာယေလ့က်င့္မႈ အလိုအေလ်ာက္ သတိျပဳခ်က္အတူ ပါလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ ေျပးေနေသာအခါ သို႔မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါ Samsung Health သည္ သင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတိျပဳမိႏိုင္ၿပီး သင့္ကိရိယာမ်ားတြင္ ၎ကို ေျခရာခံႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ Samsung Health အက္ပ္ႏွင့္ Galaxy Gear Sport (ညာဘက္) တို႔ ဖလွယ္ထားသည့္ ယေန႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပေနသည့္ Galaxy S9 Midnight Black (ဘယ္ဘက္) ၏ ပံုတစ္ပံု

သင့္ ေျခရာခံစက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ

Samsung Health သည္ သင္၏ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ စမတ္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရးဆက္စပ္ အက္ပ္မ်ားႏွင့္အတူ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ေနာက္ဆံုးရ အေနအထား ျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

Gear Fit2 Pro ဝတ္ဆင္၍ ေရကူးကန္တြင္ ေဘာလံုးကစားေနသည့္ ပံု။

သင္၏ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံအေပၚ အေျခခံၿပီး အကူအညီရသည့္ အသိအျမင္မ်ားကို ရယူပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းရန္ သင့္ကို ကူညီေပးမည့္ အသံုးဝင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။။

ဘယ္ေတာ့မွ အရွိန္ မက်ပါေစႏွင့္

လမ္းေလွ်က္ျခင္းသာမက ေျပးျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းႏွင္ ့ေရကူးျခင္းစသည့္ ဘယ္ေလ့က်င့္ခန္းကိုမဆို ေျခရာခံပါ။

ရက္သတၱပါတ္တိုင္း သင္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန စစ္ေဆးပါ

သင္၏ တိုးတက္မႈကို အပတ္စဥ္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္ တစ္ပတ္တာ သင္မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကိုၾကည့္ပါ သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါ။

ရည္မွန္းပန္းတိုင္အသစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ပါ

သင့္ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္မ်ားေပၚမူတည္၍ Samsung Health မွ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ပန္းတိုင္မ်ား အလြယ္တကူသတ္မွတ္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

တက္တက္ႂကြႂကြေနပါ။

ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားကို ေရာက္ေအာင္သြားပါ၊ ဆုလဒ္မ်ား ရယူၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ Samsung Health အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ။

က်န္းမာေရး အက္ပ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကို စစ္ေဆးေနသည့္ ႐ိုက္ကြက္မ်ားႏွင့္အတူ Galaxy S9 Midnight Black ၏ အေရွ႕ဘက္ ျမင္ကြင္း

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ

သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို စိန္ေခၚရန္အတူတကြ အသံုးျပဳၿပီး သင္မည္သည့္အဆင့္ ေရာက္ေနသည္ကို ၾကည့္ပါ။

က်န္းမာေရး အက္ပ္တြင္ Galaxy S9 Midnight Black ၏ အေရွ႕ဘက္ ျမင္ကြင္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း မွတ္တမ္းမ်ား၏ေနရာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး အဆင့္အားစစ္ေဆးေနသည္

စိန္ေခၚမႈတြင္ ပါဝင္ပါ

စိန္ေခၚမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ

က်န္းမာေရး အက္ပ္တြင္ Galaxy S9 Midnight Black ၏ အေရွ႕ဘက္ ျမင္ကြင္း သည္ 'ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိၿပီ' ဟုရည္မွန္းပန္းတိုင္အတြက္ ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ား ရရွိေနသည္

ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ေအာင္သြားပါ

ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းသည္ အားေပးရန္ ထိုက္တန္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ ထိုးေဖာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရယူပါ။

သင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ ထားပါ။

Samsung Health ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အသံုးျပဳစနစ္ျဖင့္ ဆုရရွိထားေသာ Samsung Knox ေၾကာင့္ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေနပါသည္။

  • Samsung Knox
    Samsung Knox သည္ ဟာ့ဝဲႏွင့္ ေဆာ့ဝဲ အဆင့္တြင္ သင့္ က်န္းမာေရး ေဒတာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။

အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ။

Samsung Health သည္ ေျခရာခံရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ Samsung ကိရိယာ အခ်ိဳ႕အျပင္ အျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ က်န္းမာေရး ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

Samsung Health အက္ပ္ႏွင့္တကြ Samsung Health ႏွင့္ Gear Fit2 Pro၊ Gear Sport တို႔မွ ကိုယ္လက္ၾကံခိုင္ေရး ပ႐ိုဂရမ္မ်ိဳးစံုရွိသည့္ Galaxy S9 Midnight Black ၏ပံု

Samsung သည္ Samsung Health ႏွင့္အတူ ဝတ္ဆင္ရအဆင္ေျပသည္

Samsung Health ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ Gear Fit2 Pro ႏွင့္ Gear Sport ကို သင္၏မိုဘိုင္းလ္ကိရိယာရွိ Samsung Health အက္ပ္ႏွင့္အတူလည္း အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ ေျခရာခံႏိုင္ပါသည္။

အိုင္ကြန္ ေလးခု (ဘယ္မွ ညာသို႔) ႏွင့္ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခိုင္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ၾကည့္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ပံုတစ္ပံု- BB အိုင္ကြန္၊ BLESSLIFE အိုင္ကြန္၊ KEEP အိုင္ကြန္၊ Skimble အိုင္ကြန္)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဖိုးတန္ ကိုယ္လက္ၾကံခိုင္ေရး ပါတနာမ်ားမွ ေပးအပ္ထားေသာ ကိုယ္လက္ၾကံခိုင္ေရး ပ႐ိုဂရမ္မ်ိဳးစံုကို စမ္းသံုးၾကည့္ပါ
စခရင္ ကူးျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ သင္၏ Samsung Smart TV ျဖင့္ Samsung Health ကဲ့သို႔ ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ႂကြက္သား ၾကံခိုင္ေရး၊ အိမ္တြင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား စသည့္ေလ့က်င့္ခန္း အားလံုးကို တစ္ေနရာတည္းရယူလိုက္ပါ။

* အက္ပ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားအစရွိသည့္ Samsung Health ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဝိေသသမ်ားကို ကိရိယာအမ်ိဳးအစား၊ ေမာ္ဒယ္လ္၊ OS၊ အက္ပ္ဗားရွင္းေပၚမူတည္၍ ဖလွယ္မႈ ကြဲျပားႏိုင္ကာ ႏိုင္ငံအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားေပၚမူတည္၍လည္း ကြဲျပားႏိုင္သည္။

Health အက္ပ္ႏွင့္ တြဲဖက္သံုးႏိုင္ေသာ အက္ပ္မ်ားႏွင့္အတူ Galaxy S9 Midnight Black ၏ ထိပ္ပိုင္း ျမင္ကြင္း

Samsung Health ပါေသာ အက္ပ္မ်ား

Samsung Health သည္ ဓာတ္စာ ေျခရာခံစက္မ်ားကဲ့သို႔ အျခားျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အက္ပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယႀကံ့ခိုင္ေရး အက္ပ္မ်ား အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဟာကြက္မရွိ အလုပ္ျဖစ္သည္

တိုင္းတာခ်က္စနစ္ျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုင္းတာေနစဥ္ ေျခေထာက္

Samsung Health ပါေသာ ကိရိယာမ်ား

ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာသည့္ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အရာမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ Samsung Health မွ အက်ိဳးရသေလာက္ ယူပါ။

Samsung Health ကို ပိုၿပီး ပါးပါးနပ္နပ္ အသံုးျပဳဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခု

သင္ဖုန္း အကူအညီရေစရန္ Bixby မွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

(ဘယ္ဘက္တြင္) 'ေကာ္ဖီ ၂ခြက္ မွတ္ပါ' ဆိုသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရိုက္ထည့္ထားၿပီး Samsung Health အက္ပ္ျဖင့္ Bixby ေပၚရွိ (ညာဘက္တြင္) 'ေကာ္ဖီ ၂ခြက္ မွတ္ပါ' ဆိုသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရိုက္ထည့္ထားသည့္ Galaxy S9 Midnight Black ဖုန္း၏ ပံုမ်ား။

Samsung Health ကို Bixby ျဖင့္စတင္ပါ

႐ိုးရွင္းသည့္ အမိန္႔မ်ားျဖင့္ သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းကို အလြယ္တကူ ေျခရာခံလိုက္ပါ။

* အစီအစဥ္ကို တိုထားသည္
** Bixby ႏွင့္ Samsung Health ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူမႈ ကန္႔သတ္ထားသည္။

အက္ပ္ကို ရယူပါ

Samsung Health အက္ပ္ကို ယခုပဲ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။

* ဤအက္ပ္ကို ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ေနထိုင္ေကာင္းေရးအတြက္သာ အျပည့္အဝ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေရး၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရး၊ ကုသေရး သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးတြင္ အသံုးျပဳမႈရန္အတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။ ေပးအပ္ထားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိရိယာအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္သည္