Samsung Health

သင့္လက္ထဲက သင့္ က်န္းမာေရး။

Samsung Health သည္ သင့္အတြက္ သင့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ အစာအာဟာရ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ အခ်က္အလက္၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ အိပ္စက္မႈကို ေျခရာခံၿပီး သင့္ တိုးတက္မႈအေပၚမူတည္၍ အသိအျမင္မ်ားကို ေပးသည္။

Samsung Health အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။

Galaxy Watch ကိုစစ္ေဆးေနရင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေျခလက္ဆန္႔ေနသည္။ စမတ္ဖုန္းတစ္ခု၏ စခရင္သည္ သူမ လမ္းေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား၊ သူမ၏ လႈပ္ရွားခ်ိန္မ်ားႏွင့္ေျပးထားသည့္အခ်ိန္ကို ျပသေနသည္။ Galaxy Watch သည္ သူမ၏ လႈပ္ရွားခ်ိန္ႏွင့္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားေသာ ကယ္လိုရီမ်ားကို ျပသေနသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းပန္းတိုင္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။

ေျပာင္းလဲမႈ အေသးစားမ်ားက ႀကီးမားေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရရွိေစသည္။ သင့္ ဘဝရဲ႕ အဓိက ေနရာသံုးေနရာမွာ ရည္မွန္းပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ သင္ဆိုသည့္ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ အဆင့္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ပိုနီးစပ္လာမွာပါ။

သင္၏ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခိုင္မႈ ပိုေကာင္းရန္ စီမံရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။

ေတြးစရာမလိုဘဲ ေန႔စဥ္ တိုးတက္မႈကို ေျခရာခံပါ။ စတင္လိုက္ပါ။

* ၁၀ မိနစ္ထက္ပို၍ ေျပးျခင္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအတြက္ အလိုအေလွ်ာက္ သိပါသည္။
* ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိရိယာေပၚမူတည္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ ေျပာင္းႏိုင္သည္။
* ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိရိယာေပၚမူတည္၍ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေျပာင္းႏိုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွာေဖြပါ။

က်န္းမာေရး သတင္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္း ဗီဒီယိုမ်ား၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုး ဒီမွာ ရွိေနပါသည္။

* အခ်ိဳ႕သတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ "ေဆာင္းပါးမ်ား"၊ "စိတ္အာ႐ုံတည္မႈ"၊ "အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈမ်ား" ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Samsung Health အက္ပ္တြင္ "DISCOVER" ကိုျပသေနသည့္ စမတ္ဖုန္း၏ အေရွ႕ျမင္ကြင္းႏွင့္ Samsung Health အက္ပ္တြင္ "ARTICLES"၊"PROGRAMS" ႏွင့္ "PRODUCTS" ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပသေနသည့္ ပံုသံုးပံု။

ခ်ိန္ပါ၊ စကင္ဖတ္ၿပီး မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ပါ။

သင္၏ အစာအာဟာရကို မ်က္ေျခမျပတ္ၾကည့္ဖို႔ ပိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ရွာေဖြပါ။ သင့္အစားအစာကို စကင္ဖတ္ဖို႔ Bixby အျမင္ကို အသံုးျပဳကာ Samsung Health မွ တြက္ခ်က္ၿပီး အခ်က္အလက္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါလိမ့္မည္။

* Galaxy S10/S10+/S10e/Note9/S9/S9+/Note8/S8/S8+/A9 Star/A8 2018/A8+ 2018/A7 2018/A5 2018/J7+/A6/A6+/J7 Top ႏွင့္ W2018(တ႐ုတ္) တို႔တြင္ လက္ရွိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
* ၎သည္ အစားအစာအတြင္း ပါဝင္ေသာ စြမ္းအင္ပမာဏ ခန္႔မွန္းေျခသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ခႏၶာမွ အမွန္တကယ္ စုပ္ယူႏိုင္သည့္ ကယ္လိုရီပမာဏမွာ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
* ရလဒ္မ်ားက ကြဲျပားႏိုင္တယ္။ Bixby အျမင္၏ တိက်မႈသည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

တက္တက္ႂကြႂကြေနပါ။

ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ားကို ေရာက္ေအာင္သြားပါ၊ ဆုလဒ္မ်ား ရယူၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ Samsung Health အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ။

အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ။

Samsung Health သည္ ေျခရာခံရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ Samsung ကိရိယာ အခ်ိဳ႕အျပင္ အျခား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ က်န္းမာေရး ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။

စခရင္ထိပ္ပိုင္းတြင္ Health အက္ပ္ႏွင့္ တြဲသံုး၍ရေသာ အက္ပ္မ်ား (အက္ပ္မ်ား - MyFitnessPal၊ Workout Trainer၊ Technogym၊ Lifesum)။
Samsung Health ပါေသာ အက္ပ္မ်ား

Samsung Health သည္ ဓာတ္စာ ေျခရာခံစက္မ်ားအပါအဝင္ အျခားျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အက္ပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယႀကံ့ခိုင္ေရး အက္ပ္မ်ား အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဟာကြက္မရွိ အလုပ္ျဖစ္သည္

ေျခေထာက္တစ္စံုသည္ ေပါင္ခ်ိန္စက္ေပၚတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုင္းေနသည္။
Samsung Health ပါေသာ ကိရိယာမ်ား

ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာသည့္ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အရာမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္၍ တိုင္းတာသည့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္အတူ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ Samsung Health မွ အက်ိဳးရသေလာက္ ယူပါ။

သင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ ထားပါ။

Samsung Health ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အသံုးျပဳစနစ္ျဖင့္ ဆုရရွိထားေသာ Samsung Knox ေၾကာင့္ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေနပါသည္။

  • Samsung Knox
    Samsung Knox သည္ ဟာ့ဝဲႏွင့္ ေဆာ့ဝဲ အဆင့္တြင္ သင့္ က်န္းမာေရး ေဒတာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။

အက္ပ္ကို ရယူပါ

Samsung Health အက္ပ္ကို ယခုပဲ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။

* ဤအက္ပ္ကို ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ေနထိုင္ေကာင္းေရးအတြက္သာ အျပည့္အဝ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေရး၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေရး၊ ကုသေရး သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးတြင္ အသံုးျပဳမႈရန္အတြက္ မရည္ရြယ္ပါ။ ေပးအပ္ထားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိရိယာအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္သည္
* အန္ဂိုလာ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ကေနဒါႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈကို မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါ။ ၎ကို Galaxy Watch၊ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ Galaxy မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းတို႔မွ စိတ္ဖိစီးမႈကို တိုင္းတာႏိုင္သည့္ အာရံုခံကိရိယာႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။
* ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းဝန္ေဆာင္မႈကို အန္ဂိုလာတြင္ မပံ့ပိုးႏိုင္ပါ။ ၎ကို Galaxy Watch၊ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ Galaxy မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းတို႔မွ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို တိုင္းတာႏိုင္သည့္ အာရံုခံကိရိယာႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။
* ပံုျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္အလို႔ငွာ အသြင္တူဖန္တီးထားေသာ ကိရိယာႏွင့္ စခရင္ပံုမ်ား။