• Home /
 • MOBILE /
 • မ်ားစြာေသာစက္ပစၥည္းကို တစ္ၿပိဳင္နက္အသံုးျပဳရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ

Multi Device Experience

ရာႏႈန္းျပည့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစံုတစ္သားတည္းျဖစ္ေစပါသည္။

"Internet of Things ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူေနမႈပံုစံကို အလံုးစံုေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာရွိပါတယ္။ မတူညီတဲ့က႑ေတြကို ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္စုစည္းရန္ဟူေသာ Internet of Things ရဲ႕ ကတိကဝတ္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။" -Samsung Electronics ၏ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ BK Yoon ၏ 2015 ခုႏွစ္မွ 2020 ခုႏွစ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕စက္ပစၥည္းအားလံုးနဲ႔ IoT အသံုးျပဳႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ဟာ အေတာ္အတန္ခရီးေရာက္ေနပါျပီဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္။ 2018 ခုႏွစ္အကုန္မွာ Samsung စက္ပစၥည္းေပါင္း သန္း200 ခန္႔ကို အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ အဲ့ဒီစက္ပစၥည္းေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့ ေဂဟစနစ္တစ္ခုဖန္တီးဖို႔ အျပင္းအထန္အားထုတ္ေနၾကပါတယ္။

Cloud တစ္ခု။ အဆံုးမဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္။

အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဒီေဂဟစနစ္၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟာ SmartThingsအက္ပ္ သံုးရံုနဲ႔ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမယ့္ အစြမ္းထက္ cloud ျဖစ္ပါတယ္။ SmartThingsဟာ သင့္ရဲ႕မိုဘိုင္းစက္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ တီဗီြမ်ားနဲ႔ အာရံုခံပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို တစ္သားတည္းခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ေစတဲ့ အမ်ားသံုးပလက္ေဖာင္းျဖစ္ပါတယ္။

SmartThings ၏ အခ္က္အလက္်ပပံု

အခ်ိန္တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ။

Bixby2.0 ရဲ႕ အထူးျခားဆံုးအခ်က္ဟာ အိမ္အတြင္းအျပင္က သင့္ရဲ႕ Samsung စက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အလိုလိုခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ အလိုအေလ်ာက္ပံ့ပိုးမႈစနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Bixby 2.0 ဟာ IoT ေဂဟစနစ္ရဲ႕ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ကာ သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကိုနားလည္ျပီး သင့္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ေပၚထြက္လာတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

Bixby ၏ အခ္က္အလက္်ပပံု

ေန႔စဥ္ဘဝကိုပိုမိုရိုးရွင္းလြယ္ကူေစသည္။

ေနာက္ခံမွအလိုအေလ်ာက္ပံ့ပိုးေပးတဲ့ Bixbyေၾကာင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္မ်ားအား ေပးပို႔ရန္မလိုေတာ့ျခင္း၊ နားေထာင္လိုသည့္သီခ်င္းသို႔ ကူးေျပာင္းရန္မလိုေတာ့ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလွ်င္ျမန္စြာျပီးေျမာက္ေစျခင္းတို႔၏ လြတ္လပ္မႈအရသာကိုခံစားလိုက္ပါ။ Samsung ရဲ႕ေဂဟစနစ္နဲ႔အတူ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈကို သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝထံ ေဆာင္က်ဥ္းလိုက္ပါ။

 • * ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားအားရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈသည္ ကုန္ပစၥည္းပြဲထုတ္ျပသမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ဖြင့္ပြဲအစီအစဥ္ေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
 • အခ်ိဳ႕ေသာအဂၤါရပ္မ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ Bluetooth၊ Wi-fi ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ Cloud သို႔မဟုတ္ အျခားစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုပါသည္။ မုိဘိုင္းေဒတာအသံုးျပဳမႈေပၚမူတည္ျပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားရိွႏိုင္ပါသည္
  ဝန္ေဆာင္မႈအားအသံုးျပဳႏိုင္မႈသည္ အသံုးျပဳသူ၏ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

တဒဂၤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဝမွ်လိုက္ပါ

မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာက ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ေနက်ပံုစံကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ပါ။ Samsung စက္ပစၥည္းနဲ႔ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ တဒဂၤအျဖစ္အပ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို အခ်ိန္တုိင္းေနရာတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာမွ်ေဝႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 • ဖုႏ္း်ဖင့္ သမင္ႏြင့္ ရႈခင္း ဗီဒီယို ရိုကၠဴးေနသၫ့္ အမ္ဳိးသား။ ဖုႏ္း်ဖင့္ သမင္ႏြင့္ ရႈခင္း ဗီဒီယို ရိုကၠဴးေနသၫ့္ အမ္ဳိးသား။
  အမ္ိဳးသားဟာ ်ပငၸမြာဖုႏ္း်ဖင့္ဗီဒီယိုရိုကၠဴး်ပီး ၄င္းအား cloud သို႔ပို႔ကာ အိမ္ရြိတီဗီႁမြတဆင့္ မိသားစုဝငၲစ္ဦးႏြင့္ ေဝမြ္ေနပါတယ္။
  ေဝါင္း။ ဂ်ဴးလိယက္ကေတာ့ ဒါမ်ိဳးဆိုၾကည့္ခ်င္မွာပဲ။
 • အမ္ဳိးသမီးအား ေကလာကၵၼြတစၧင့္ ေဝမြ္ထားေသာ ဗီဒီယိုေအၾကာင္း ေ်ပာ်ေပေနသာ TV ေပၚၾတင္ ေပၚေနသၫ့္ အသိေပးခ္က္။
  အမ္ိဳးသမီးဟာဧၫ့္ခႏ္းထဲမြာ TV ၾကၫ့္ေနပါတယ္။ အမ္ိဳးသားရဲ႕ဗီဒီယိုကို cloud မြတစၧင့္ TV သိုု႔ေဝမြ္ေေနၾကာင္း အသိေပးခ္ကၱစၡဳေပၚလာ်ပီး အမ္ိဳးသမီးမြ ေအဝးထိႏ္းခလုတ္်ဖင့္ “YES” ကုိႏြိပႅိဳကၸါတယ္။
  ဂြ်န္က သင့္ကို ဗီဒီယိုတစ္ခု ပို႔လုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကို တီဗီြမွာ ၾကည့္ခ်င္ပါသလား။
 • ဧၫ့္ခႏ္းထဲၾတင္ TV ၾကၫ့္ေနသၫ့္ အမ္ဳိးသမီး။
  အမ္ိဳးသားရဲ႕ဗီဒီယိုကို TV ေပၚမြာ်ပေသနကာ အမ္ိဳးသမီးကလၫ္း ေသဘာက္ေနပါသၫ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူမက "ေကာင္းလိုကၱဲ့ရိုကၡ္က္၊ သမင္ေလးကခ္စၥရာေလး" ဆိုတဲ့စာသားကို အမ္ိဳးသားထံပို႔ဖို႔အၾတက္ Bixby ကို ခိုင္းလိုကၸါတယ္။
  အုိး၊ အေတာ္လွတဲ့သမင္ေလးပဲ။ Bixby! "ေကာင္းလိုက္တဲ့ရိုက္ခ်က္ကြာ၊ သမင္ေလးကလည္းခ်စ္စရာေလး"ဆိုတဲ့ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ ဂြ်န္႔ဆီကို ပို႔လုိက္စမ္းပါကြာ။ ေကာင္းပါျပီ။ အခုပဲပို႔လိုက္ပါမယ္။

သီခ်င္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ဖြင့္ထားလိုက္ပါ

Samsung ရဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေဂဟစနစ္နဲ႔ စက္ပစၥည္းမ်ားရွိသီခ်င္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲနားဆင္လိုက္ပါ။ သင္ေရာက္ရွိသည့္ေနရာတုိင္းတြင္ နားၾကပ္မွစပီကာသို႔ သီခ်င္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ဖြင့္၍နားဆင္လိုက္ပါ။

 • ဖုႏ္း်ဖင့္ သီခ္င္းနားေထာငၠာ အိမၴဲ ဝျင္သားသၫ့္ အမ္ဳိးသမီး။ ဖုႏ္း်ဖင့္ သီခ္င္းနားေထာငၠာ အိမၴဲ ဝျင္သားသၫ့္ အမ္ဳိးသမီး။
  အ်ပငၼြာနားဆငၡဲ့တဲ့သီခ္င္းကို အိမ္်ပႏ္ေရာကၱဲ့အခ္ိႏၼြာ TV သို႔မဟုတ္ စပီကာေကနတဆင့္ ဆကႅကၷားဆငၹိဳ႕ အမ္ိဳးသမီးဟာ Bixby ကို အသံုး်ပဳေနပါတယ္။
  တီဗီြကေန သီခ်င္းဆက္လက္နားဆင္လိုပါသလား။ ေကာင္းျပီ။
 • ဧၫ့္ခႏ္းရြိ TV သၫ္ ျပင့္ေန်ပီး အမ္ဳိးသမီးသၫ္ မတၱပ္ရပ္ေနပုံ။
  အမ္ိဳးသမီးဟာ သူမရဲ႕အိပၡႏ္းကစပီကာေကနတစၧင့္ သီခ္င္းျဖင့္ေပးဖို႔ Bixby ကိုေ်ပာလိုက္်ပီး Bixby က ခ္ိတၦက္ေပးလိုကၱဲ့အခ္ိႏၼြာ သီခ္င္းသံစတျငၴက္ေပၚလာပါတယ္။
  Bixby! အဲ့သီခ်င္းကို စပီကာနဲ႔ဖြင့္လိုက္စမ္းပါကြာ။

စမတ္က်က်ေနထုိင္လုိက္ပါ

Bixby ကို သင့္ေဘးနားမွာထားျပီး ပါးနပ္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္လုိက္ပါ။ အလိုအေလ်ာက္ပံ့ပိုးမႈစနစ္ဟာ သင့္ကို အခ်ိန္တုိင္း၊ေနရာတုိင္းမွာ ပံ့ပိုးကူညီဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီး သင္ပံုမွန္အတုိင္းစကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္ပါတယ္။

 • ဆိုဖာၾတင္ ထိုငၠာ TV ၾကၫ့္ရင္း ခ္စ္သဴႏြင့္ စကားေ်ပာေနသၫ့္ အမ္ဳိးသား။ ဆိုဖာၾတင္ ထိုငၠာ TV ၾကၫ့္ရင္း ခ္စ္သဴႏြင့္ စကားေ်ပာေနသၫ့္ အမ္ဳိးသား။
  အမ္ိဳးသားဟာ TV ေပၚေကနတဆင့္ ေရခဲေသတၱာထဲကပစၥၫ္းေၾတကို ျဖင့္ယူၾကၫ့္ရႈဖို႔ Bixby ကိုအသံုး်ပဳ်ပီး မီးဖိုးေခ္ာငၴဲကိုဝျင္သားကာ ခ္က္်ပဳတၷၫ္းေၾတကို်ေပပးဖို႔ Bixby ကိုေ်ပာၾကားလိုကၸါတယ္။
  ဂ်ဴးလိယက္ ငါဗိုက္အရမ္းဆာေနျပီ။ ညစာစားဖို႔ ဘာရွိလဲ။ ဘာရွိလဲၾကည့္လိုက္ဦးမယ္။ Bixby! ေရခဲေသတၱာထဲမွာဘာရွိလဲ ျပစမ္းပါဦး။ ေဆာ္လမြန္ငါးဟင္း ခ်က္လိုက္မယ္။
 • Bixby မြ အႀကံ်ပဳထားေသာ ဆဲၾလၼႏ္ ဟင္းခ္ကၷၫ္း ေပၚေနသၫ့္ ေရခဲေသတၱာ ေမာၷီတာအား ၾကၫ့္ေနသၫ့္ အမ္ဳိးသား။
  အမ္ိဳးသားဟာ ေဆာႅျမႏ္ငါးခ္က္်ပဳတၷၫ္းေၾတကို ေရခဲေသတၱာရဲ႕ဖႏ္သား်ပင္ေပၚမြာ်ပေသပးဖို႔ Bixby ကိုေ်ပာၾကားလိုကၸါတယ္။ ခ္က္်ပဳတၷၫ္းေၾတရြိေနတာေၾကာင့္ အမ္ိဳးသားဟာ သူ႔ရၫၥားေကာေငၼလးအၾတက္ ေဆာႅျမႏ္ငါးဟင္းခ္က္ေၾက္းဖို႔ ဆံုး်ဖတႅိဳကၸါတယ္။
  Bixby! ေဆာ္လမြန္ငါးဟင္းခ်က္နည္းေတြ ျပစမ္းပါဦး။ ေကာင္းျပီ။ ဟင္းစခ်က္ၾကစို႔။
 • * စက္ပစၥည္း၏ တံု႔ျပန္ပံုအစီအစဥ္အေသးစိတ္အား ဗီဒီယိုတြင္အတိုခ်ံဳ႕ထားပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွဓာတ္ပံုမ်ားမွာ အသြင္ေဆာင္ဖန္တီးထားျခင္းသာျဖစ္သည္
  အဆိုပါအဂၤါရပ္မ်ားအား 2018 ခုႏွစ္အတြက္ ပြဲထုတ္ျပသသည့္ အထင္ကရစက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံမ်ား၏စာရင္းအား ခြဲျခားေၾကညာေပးပါမည္။
 • တီဗီြသည္ ေရြးခ်ယ္ထားျပီးမုဒ္တြင္ရွိေနပါက အဆုိပါတီဗီြ၏ သီခ်င္းဆက္တိုက္ဖြင့္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။