Juridisch

Samsung is verheugd dat u deze website bezoekt en geeft u graag de informatie betreffende deze server. We raden u aan een kopie af te drukken van de informatie voor persoonlijk gebruik, de bestanden op te slaan op uw computer en een link te maken naar deze server vanuit uw eigen documenten. Er zijn echter enkele wettelijke beperkingen en restricties die wij aan alle bezoekers van deze en andere verwante websites opleggen. Wij vragen u de hieronder omschreven regels na te leven. Deze website bevat informatie die eigendom is van Samsung. Samsung heeft geld, tijd en inspanningen geïnvesteerd om deze informatie te ontwikkelen. Dit eigendom omvat, maar niet beperkend, copyrights, handelsmerken en informatie over technologie. Deze informatie wordt gegeven onder de vorm van tekst, afbeeldingen, audio, video, downloads, links of broncodes ('Diensten en Materialen'). Samsung behoudt alle rechten op dergelijke Diensten en Materialen. Diensten en Materialen zijn enkel bestemd voor Samsung klanten en worden enkel gegeven voor uw comfort. Samsung verleent u geen licentie of eigendomsrechten op dergelijke Diensten en Materialen, ...Samsung staat niet in voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de betrouwbaarheid van de Diensten en Materialen of van andere items op deze of om het even welke andere server. U mag zich dus niet baseren op de Diensten en Materialen van deze website, tenzij wij u schriftelijk en uitdrukkelijk adviseren dit wel te doen. Gelieve u niet te baseren op of gebruik te maken van de Diensten en Materialen om aan te kopen, te verkopen, te verhandelen of transacties te doen in om het even welke fondsen. De informatie die hier wordt gegeven is niet in overeenstemming met de vereisten betreffende de openbaarmaking of met regelgevende instanties zoals vereist in andere landen, met inbegrip van, maar niet beperkend, de U.S. Securities Exchange Commission. Gelieve geen investeringsbeslissingen te neme op basis van de Diensten en Materialen die hier worden gegeven.

Algemene Actievoorwaarden Samsung Electronics 
klik hier voor PDF

Algemene Inkoopvoorwaarden Samsung Electronics 
klik hier voor PDF

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Samsung Electronics 
klik hier voor PDF

Klik hier voor meer informatie over waarschuwingen

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG

 

1. Artikel 1 – Definities

 

1.1 Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.

1.2 Actieperiode: zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.

1.3 Actievoorwaarden: deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen die Samsung bekend heeft gemaakt of in de loop van de actie bekendmaakt op haar website of in het winkelpunt. Hierbij wordt verduidelijkt dat de Bijzondere Actievoorwaarden in geval van een verschil tussen beiden voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden. 
De Actievoorwaarden zijn geldig voor consumentenacties georganiseerd door Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland, met een bijkantoor in Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19 te België, met ondernemingsnummer 0472.450.079.

1.4 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.

1.5 Actiegebied: territorium waarbinnen de Actie plaatsvindt. Uitsluitend een Deelnemer die in het Actiegebied woont, kan aan de Actie deelnemen. Indien de Actie gebonden is aan één of meerdere actiemodellen, heeft deze Actie enkel betrekking op de Actiemodellen die binnen het Actiegebied zijn aangekocht en geleverd.

1.6 Indien het een wedstrijd betreft, dan is de Winnaar die Deelnemer die op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.

1.7 Voordeel: Elk voordeel dat kan gedaan worden bij een Actie waaronder bijvoorbeeld: een prijs, een cashback, een cadeau, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.

1.8 Deelnamemateriaal: bijdragen van alle aard (video’s, teksten, foto’s, audio, tekeningen, schilderijen,…) van Deelnemers in het kader van een Actie.

1.9 Website: de website die gebruikt wordt in het kader van de Actie.

2. Artikel 2 Deelname

 

2.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Samsung is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de Actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden.

2.2 Voor deelname aan de Actie is eventueel registratie via de Website vereist. De registratie is kosteloos. De voorwaarden van de registratie zijn diengevallend te raadplegen via de Website. De bevestiging van de registratie zal worden bezorgd op het opgegeven (e-mail) adres.

2.3 De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en adres in het Actiegebied. Deelnemers die onvolledige of valse (e-mail) adressen en / of namen gebruiken kunnen door Samsung worden uitgesloten van deelname.

2.4 Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Voordeel of de (indirecte) aanbieder van het Voordeel betrokken zijn en hun respectieve medewerkers, zijn uitgesloten van deelname.

2.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden is Samsung gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers uit te sluiten. Samsung is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

2.6 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2.7 De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Bijzonder Actievoorwaarden beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.

2.8 Aan de deelname zijn geen kosten of voorwaarden verbonden, behoudens indien anders bepaalt in de Bijzondere Voorwaarden.

2.9 De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij / zij aan Samsung ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn en evenmin misleidend of op enigerlei wijze onrechtmatig is of kan zijn. Samsung kan, indien zij naar haar vrij oordeel meent dat dit gepast of nodig is om één van voornoemde redenen of elke andere geldige reden, het Deelnamemateriaal weigeren of verwijderen, zonder dat de Deelnemer zich hiertegen kan verzetten.

2.10 De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-) rechten op het Deelnamemateriaal uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk over aan Samsung, (1) voor zolang de betreffende rechten gelden en (2) in de mate dit is toegestaan door de wet. Samsung mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en in licentie geven via ieder denkbaar medium na afloop van de Actieperiode. Daarnaast doet de Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met het Deelnamemateriaal.

2.11 De Deelnemer kan slechts gedurende de Actieperiode een verzoek richten tot verwijdering van zijn Deelnamemateriaal, waarna het betreffende Deelnamemateriaal zo spoedig mogelijk verwijderd zal worden. Dit verzoek leidt tot de ongeldigverklaring van de deelname in het kader waarvan het Deelnamemateriaal werd overgemaakt. De betreffende Deelnemer zal niet meer in aanmerking komen voor het Voordeel voor wat die deelname betreft.

2.12 Indien een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie, behoudt Samsung zich het recht voor om voor het betreffende Voordeel een nieuwe Winnaar aan te duiden en / of de Deelnemer uit te sluiten voor deze en eventuele volgende acties. Samsung is niet verplicht te vermelden dat het Voordeel is komen te vervallen.

2.13 Deelname via bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of allerhande technieken die de winstkansen vergroten zijn verboden.

3. Artikel 3 – Winnaars (enkel in geval het een wedstrijd betreft)

 

3.1 De Winnaar (s) van de Actie zullen worden vastgesteld op de wijze bepaald in de aankondiging van de Actie, of op de Website of zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.

3.2 De Winnaar (s) zullen vermeld worden op de website van Samsung of zullen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen Prijs.

3.3 Indien een Winnaar zich niet binnen maand bij Samsung heeft gemeld en de Prijs heeft aanvaard, heeft Samsung het recht om de aanspraak van die Winnaar op de Prijs te laten vervallen en voor de betreffende Prijs een nieuwe Winnaar aan te duiden. Samsung is niet verplicht te melden dat de Prijs is komen te vervallen.

3.4 Indien een Deelnemer onder meerdere of valse persoonsgegevens Voordelen wint, kan Samsung beslissen deze niet uit te keren.

3.5 Op verzoek van Samsung dient de Winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van de Prijs mogelijk te maken.

3.6 De Deelnemers, machtigen Samsung en / of de andere vennootschappen van de Samsung-groep in het Actiegebied om hun naam, voornaam, woonplaats en eventuele overgemaakte afbeeldingen, geluidsopnames, interviews en video’s te gebruiken (en met name om deze te weer te geven of mee te delen aan het publiek) op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele en andere doeleinden van Samsung en / of een andere vennootschap van de Samsung-groep in het Actiegebied, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van Samsung en / of de genoemde vennootschappen. Zij machtigen Samsung en / of de andere vennootschappen van de Samsung-groep in het Actiegebied ook om foto’s van hen te nemen, video-opnames te maken en interviews af te nemen en deze voor onbepaalde duur te gebruiken (en met name om deze te weer te geven of mee te delen aan het publiek) al dan niet in combinatie met de hierboven genoemde persoonsgegevens van de betreffende personen, op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele doeleinden van Samsung en / of een andere vennootschap van de Samsung-groep in het Actiegebied, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van Samsung en / of de genoemde vennootschappen, anders dan het Voordeel waarop zij eventueel recht hebben.

4. Artikel 4 – Het Voordeel

 

4.1 Het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en / of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

5. Artikel 5 – Kansspelbelasting

 

5.1 Indien op het Voordeel de eventuele verschuldigde Kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Samsung. De Kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer. De bepaling geldt enkel voor Acties in Nederland.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 

6.1 Samsung is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het Voordeel.

6.2 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname van de Deelnemer aan de Actie.

6.3 Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung is ontvangen.

6.4 Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit ieder aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) in dat verband uit. Samsung is niet aansprakelijk voor (i) eventuele gebreken van het Voordeel, (ii) indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, (iii) door de verkeerde persoon in ontvangst wordt genomen, (iv) of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan of (v) indien het (vervangen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.

6.5 In geval van fraude door Deelnemer (s) kan Samsung niet verantwoordelijk gesteld worden.

6.6 De Deelnemer is exclusief aansprakelijk voor de inhoud van het Deelnamemateriaal dat hij ter beschikking stelt in het kader van de Actie. Samsung kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. De Deelnemer zal Samsung vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van de door de Deelnemer ingediende Deelnamemateriaal.

7. Artikel 7 – Privacy

 

7.1 De persoonsgegevens die door de Deelnemer in het kader van deze Actie aan Samsung worden meegedeeld, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. Samsung zal deze gegevens in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor doeleinden die het goede verloop van de Actie beogen, eigen marktonderzoek en direct marketing, en voor doeleinden vermeld in artikel 3. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe Samsung behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld of verkocht. 

In bepaalde gevallen kan de gebruiker deze persoonsgegevens ook via zijn account bij een sociale media verstrekken, zoals bijvoorbeeld via Facebook of Netlog. In dat geval zal Samsung enkel de via de sociale media verkregen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de hieronder vermelde doeleinden.

7.2 Elke Deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan Samsung, per gewone post naar Samsung Electronics Benelux B.V., Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland (voor Nederland) of Samsung Electronics Belgium, Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, België (voor België en Luxemburg). Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. De Deelnemer kan het volledige Samsung privacy-beleid nalezen op http://www.samsung.com/be/info/privacy.html voor wat België betreft of http://www.samsung.com/nl/ voor wat Nederland betreft.

8. Artikel 8 – Gedragscode Promotionele Kansspelen

 

8.1 De Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen is op deze Actievoorwaarden en Actie van toepassing. Samsung handelt in overeenstemming met de Gedragscode. De bepaling geldt enkel voor Acties in Nederland.

9. Artikel 9 - Klachten

 

9.1 Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via het adres en telefoonnummer zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden). De klantenservice is ook bereikbaar via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) voor Nederland of 02 201 2418 voor België.

9.2 Samsung is niet gehouden tot enige correspondentie in verband met uitsluitingen volgens de artikelen 2.5 en 2.6, in verband met een verwijdering van het Deelnamemateriaal volgens artikel 2.9 of in verband met de uitslag van een Wedstrijd zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 Het uitblijven van reactie vanwege Samsung op een bericht, mail of schrijven van de Deelnemer, kan in geen geval beschouwd worden als instemming met de inhoud van dat bericht, die mail of dat schrijven.

10. Artikel 10 – Slotbepalingen

 

10.1 Samsung is gerechtigd deze Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren indien de Actie in het licht van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties niet of niet ongewijzigd kan worden verdergezet, indien de verdere uitvoering van de Actie feitelijk of anderszins onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is geworden of indien de omstandigheden rond deze Actie dermate zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke of buiten verhouding extra kosten of moeilijkheden met zich brengt voor Samsung. De meest recente versie van deze Actievoorwaarden is gedurende de Actieperiode te raadplegen op de website.

10.2 De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van Samsung kunnen geen rechten worden ontleend.

10.3 Op deze Actievoorwaarden is het recht van het Actiegebied bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden van toepassing, indien het Actiegebied meerdere landen behelst geldt de wetgeving van de woonplaats van de Deelnemer, zijnde: België, Nederland of Groot-Hertogdom Luxemburg.

10.4 Voor Deelnemers uit Nederland is de rechtbank van Den Haag bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd. Voor Deelnemers uit België is de rechtbank van Brussel bevoegd, en voor deelnemers uit het Groot-Hertogdom Luxemburg, is de rechtbank van Luxemburg (Stad), kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer. De Deelnemer en Samsung verbinden zich er echter toe om voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

 

1. Artikel 1 – Definities

 

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: 
"Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem met ondernemingsnummer 0472.450.079 en/of verwante ondernemingen; 
"Klant" iedere partij die met Samsung een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij aan wie Samsung zaken en/of diensten levert of heeft geleverd; 
"Overeenkomst" iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen Samsung en de Klant in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door de Klant van Samsung, alsmede alle overige door de Klant aan Samsung verstrekte opdrachten;

2. Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Samsung, op de Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen tussen Samsung en de Klant.

2.2 Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

2.5 Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkt van een versie in een andere taal, dan heeft de inhoud van de Nederlandstalige versie voorrang.

3. Artikel 3 – Aanbod; Sluiten van de Overeenkomst

 

3.1 Offertes en prijsvoorstellen zijn te allen tijde vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.

3.2 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een formele schriftelijke aanvaarding door Samsung van een bestelling of opdracht van de Klant, of doordat Samsung aanvangt met de uitvoering van deze bestelling of opdracht.

4. Artikel 4 – Prijzen

 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen exclusief BTW en overige overheidsheffingen.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen aan de Klant gefactureerd volgens de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst meest recente prijsaanbieding.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op levering af magazijn in de zin van de Incoterms 2010.

4.4 Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst kan Samsung de prijzen van nog niet gefactureerde zaken en/of diensten aanpassen om veranderingen te verwerken van prijsbepalende factoren zoals grondstofprijzen, loonkosten, sociale lasten, belastingen waaronder BTW en andere overheidsheffingen, in- en uitvoerheffingen, en wisselkoersen. Indien de Klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, kan hij per aangetekend schrijven een einde stellen aan de Overeenkomst binnen een termijn van zeven (7) dagen na de kennisgeving van de prijswijziging.

5. Artikel 5 – Betaling

 

5.1 Alle facturen van Samsung dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn – en bij gebreke daarvan binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum – te worden voldaan door middel van overmaking op een door Samsung aangewezen bankrekening. Als betaaldag geldt de op de bankafschriften aangegeven valutadag.

5.2 In geval van te late betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant vanaf de factuurdatum bijzondere wettelijke intrest verschuldigd in de zin van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties.

5.3 De Klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die Samsung maakt als gevolg van het feit dat de Klant nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig en/of tijdig na te komen.

5.4 Betalingen door de Klant, hoe ook omschreven, strekken eerst tot betaling van eventueel verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens tot betaling van eventueel verschuldigde wettelijke handelsrente, en vervolgens tot betaling van de oudste onbetaalde factuur.

5.5 De Klant kan enige schuld jegens Samsung niet verrekenen met enige vordering van de Klant op Samsung.

5.6 Het bepaalde in artikel 5 laat onverlet de bevoegdheid van Samsung om in het geval van een tekortkoming door de Klant in de nakoming van de Overeenkomst volledige schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden.

6. Artikel 6 – Levering; Risico-overdracht

 

6.1 De Klant heeft een afnameplicht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de leveringsplaats het laatst bekende adres van de Klant (Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP)).

6.2 Samsung kan deelleveringen doen en deze afzonderlijk factureren.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven en overeengekomen levertermijnen en –tijden niet fataal. Het enkel overschrijden van de overeengekomen levertermijn door Samsung leidt niet tot verzuim of enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en geeft de Klant niet de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden.

6.4 Het risico van de gekochte zaken gaat over op de Klant op het moment van levering.

6.5 Levering vindt plaats op het moment waarop de gekochte zaken op de leveringsplaats aankomen, ook indien de Klant de levering niet aanvaardt. Het lossen is voor rekening en risico van Samsung, tenzij de Klant het lossen op zich neemt.

6.6 Wanneer levering af magazijn is overeengekomen, vindt de levering plaats op het moment waarop Samsung de Klant ervan op de hoogte heeft gesteld dat de gekochte zaken gereed staan in het magazijn van Samsung. Het laden is voor rekening en risico van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de Klant de zaken af te halen binnen zeven dagen na levering af magazijn. Indien de Klant deze termijn overschrijdt, kan Samsung de zaken voor rekening van de Klant elders opslaan. Indien de Klant, na sommatie van Samsung, nalaat de zaken binnen drie maanden na levering af te halen, kan Samsung de Overeenkomst ontbinden. In dat geval kan Samsung de restitutie van de koopprijs (indien betaald) verrekenen met gemaakte opslagkosten en sinds de levering geleden waardeverlies van de zaken.

6.7 Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de levering van de gekochte zaken te aanvaarden, dan komen alle door Samsung tevergeefs gemaakte kosten in verband met de levering alsmede de bijkomende kosten van transport, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant.

6.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen montage- en installatiewerkzaamheden voor rekening van de Klant.

7. Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 

7.1 De door Samsung aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Samsung totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of uit anderen hoofde aan Samsung verschuldigde bedragen inclusief rente en kosten heeft voldaan.

7.2 De Klant dient de door Samsung geleverde zaken, zo lang deze zaken eigendom zijn van Samsung, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan en te verzekeren tegen schade en diefstal.

7.3 De Klant kan binnen het kader van de normale bedrijfsvoering over de door Samsung geleverde zaken beschikken en deze vervreemden (maar niet bezwaren), mits de Klant de verkrijger op de hoogte stelt van het eigendomsvoorbehoud.

7.4 Samsung kan de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening en met volledige medewerking van de Klant terugnemen en opslaan indien (de redelijke verwachting bestaat dat): 

a) de Klant tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit anderen hoofde, bijvoorbeeld in het geval van het overschrijden van de betalingstermijn; 
b) ten laste van de Klant beslag wordt gelegd; 
c) de Klant een gerechtelijk reorganisatie aanvraagt; 
d) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken; of 
e) de Klant een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft.

8. Artikel 8 – Klachten

 

8.1 De Klant is verplicht om bij levering te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.

8.2 Klachten van de Klant dienen schriftelijk bij Samsung ingediend te worden binnen de volgende termijnen: 

a) klachten over de onjuiste of onvolledige uitvoering van een bestelling: binnen tien kalenderdagen na de levering; 
b) klachten over een uiterlijk waarneembaar gebrek in geleverde zaken: per ommegaande na de levering met gebruikmaking van het "proof of delivery"-formulier met aangehechte foto's; 
c) klachten over een niet-uiterlijk waarneembaar gebrek in geleverde zaken: binnen zeven kalenderdagen na de levering met gebruikmaking van het "proof of delivery"-formulier met aangehechte foto's.

8.3 Bij niet inachtneming van de klachttermijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de levering en vervalt elke aanspraak van de Klant op Samsung ten aanzien van gebreken in de geleverde zaken, behoudens het bepaalde in artikel 9 over garanties.

8.4 Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.5 Indien de klacht volgens Samsung gegrond is, is Samsung slechts gehouden om het ontbrekende te leveren of de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen tegen retournering van de betreffende zaken voor rekening van Samsung, alles ter vrije keuze van Samsung.

8.6 De Klant kan gebrekkige zaken alleen retourneren indien Samsung daarmee schriftelijk heeft ingestemd en indien de gebrekkige zaken zich nog in de geleverde verpakking en staat bevinden. De Klant is gehouden om de instructies van Samsung betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen producten op te volgen.

8.7 De Klant kan na tekening voor ontvangst van geleverde zaken niet klagen over het aantal geleverde zaken.

9. Artikel 9 – Garantie

 

9.1 Onverminderd het gestelde in artikel 8 en overige tussen Samsung en de Klant overeengekomen garantiebepalingen, garandeert Samsung gedurende een in de Overeenkomst bepaalde tijd van maximaal 24 maanden na levering dat de door Samsung geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Gebreken die tijdens de levering uiterlijk waarneembaar zijn vallen niet onder deze garantie.

9.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 

a) het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften; 
b) misbruik van de zaak of gebruik van de zaak anders dan het voorziene normale gebruik; 
c) normale slijtage; 
d) montage, aanpassing, installatie en/of reparatie van de zaak door de Klant en/of derden; 
e) elektrische schade door verkeerd gebruik van de zaak; 
f) toepassing door Samsung van enig overheidsvoorschrift terzake de aard en kwaliteit van toegepaste materialen; of 
g) op verzoek van de Klant toegepaste of ter bewerking verstrekte zaken, materialen en/of werkwijzen.

9.3 Samsung zal de gebrekkige zaken die onder de garantie vallen herstellen of vervangen tegen retournering van de betreffende zaken voor rekening van Samsung, alles ter vrije keuze van Samsung.

9.4 Samsung verkrijgt de eigendom van vervangen zaken en onderdelen.

9.5 De garantie vervalt indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.9.6 Een beroep op de garantie ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

10. Artikel 10 – Aansprakelijkheid voor schade

 

10.1 Samsung is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door Samsung van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (inclusief de garantieverplichting), of van enig ander handelen en/of nalaten door Samsung zelf en/of door anderen handelend in opdracht van Samsung, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uitsluitend het leidinggevende personeel van Samsung.

10.2 De Klant zal Samsung vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door Samsung aan de Klant geleverde zaken of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de vordering uitsluitend binnen de risicosfeer van Samsung valt.

11. Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zaken en diensten berusten bij Samsung en haar moedermaatschappij. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung is het de Klant niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.

11.2 De Klant mag zaken en diensten afkomstig van Samsung uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de zaken aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van Samsung gekochte zaken en diensten niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies.

11.3 De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van zaken of diensten aan de Klant.

11.4 De Klant staat er tegenover Samsung te allen tijde voor in en vrijwaart Samsung terzake dat het gebruik door Samsung van de door de Klant verstrekte gegevens of anderszins, niet in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift of inbreuk maakt op rechten van derden.

11.5 De merken, type- en identificatienummers en -tekens op de geleverde zaken en mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. De garantiebepaling van artikel 9 is niet van toepassing op zaken waarvan de identificatienummers ontbreken of onleesbaar zijn.

12. Artikel 12 - Geheimhouding

 

12.1 Elke partij is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de andere partij waarvan de vertrouwelijkheid hem door de andere partij is kenbaar gemaakt, of waarvan hij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

13. Artikel 13 - Overmacht

 

13.1 In geval van overmacht van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren, of al meer dan een maand duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst en vergoeding ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke al dan niet voorzienbare van de wil van een der partijen onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: 

a) omstandigheden in verband met personen en/of materialen die gewoonlijk gebruikt worden voor de uitvoering van de Overeenkomst of die van dien aard zijn dat deze de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of deze dermate bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaar maken dat de (onmiddellijke) uitvoering van de Overeenkomst niet langer verlangd kan worden; 
b) ziekte onder het personeel, productieonderbrekingen of het stilliggen van de productie; 
c) stakingen; 
d) export- en/of importbeperkingen, overheidsmaatregelen; 
e) tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door derden waardoor nakoming van de eigen contractuele prestaties onmogelijk wordt; 
f) brand, overstroming, waterschade; 
g) oorlogen, opstanden en soortgelijke.

14. Artikel 14 - Overdracht

 

14.1 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet overdragen aan derden.

15. Artikel 15 - Opschorting; ontbinding

 

15.1 Onverminderd het beschrevene in artikelen 4 lid 5, 5 lid 6, 6 lid 3 en 7, en 13, en onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat): 

a) de wederpartij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst, zoals de verplichting van de Klant om tijdig en volledig te betalen; 
b) beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd; 
c) de wederpartij een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, op voorwaarde dat de wederpartij, ten gevolge van een verzoek van de andere partij, binnen een termijn van 30 dagen na het verzoek, heeft bevestigd dat hij de Overeenkomst niet wenst verder te zetten; 
d) het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken; 
e) de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft; 
f) de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst; of 
g) de onderneming van de wederpartij wordt verkocht of opgeheven.

15.2 Indien een geval zoals omschreven in het voorgaande lid onder b tot en met g zich bij een der partijen voordoet, zijn alle vorderingen van de wederpartij jegens die partij onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar.

16. Artikel 16 - Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 

16.1 De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverlet laten.

16.2 Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, zullen Samsung en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onaanvaardbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

17. Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 

17.1 De rechtsbetrekkingen tussen Samsung en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

17.2 De bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Brussel is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Samsung en de Klant.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

 

1. Artikel 1 – Definities

 

1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden gelden de volgende definities: 
"Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., statutair gevestigd te Delft; 
"Leverancier" Iedere partij die met Samsung een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij die aan Samsung zaken en/of diensten levert of heeft geleverd; 
"Overeenkomst" Iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen Samsung en de Leverancier in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door Samsung van de Leverancier, alsmede alle overige door Samsung aan de Leverancier verstrekte opdrachten;

2. Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, bestellingen en opdrachten van Samsung, op elke Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen tussen Samsung en de Leverancier.

2.2 Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Leverancier, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

2.5 Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de algemene inkoopvoorwaarden afwijkt van een versie in een andere taal, dan heeft de inhoud van de Nederlandstalige versie voorrang.

3. Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij daaruit ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.

3.2 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een aanvaarding door Samsung van een offerte of aanbieding van de Leverancier door middel van een schriftelijke inkooporder.

3.3 Mondelinge bestellingen en opdrachten binden Samsung niet, tenzij Samsung deze schriftelijk bevestigt.

3.4 Een afwijking van de orderbevestiging ten opzichte van de inkooporder bindt Samsung niet, tenzij Samsung de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Een aanvaarding van of betaling voor door de Leverancier geleverde zaken of diensten geldt niet als aanvaarding van de afwijking.

3.5 Samsung behoudt zich het recht voor om de inkooporder te wijzigen, waaronder de aantallen, eigenschappen, eisen en specificaties van de ingekochte zaken en diensten. Bij de inkoop van zaken kan de Leverancier een redelijke prijsverhoging toepassen als een dergelijke wijziging van de inkooporder extra kosten voor de Leverancier meebrengt. Daarnaast kan de Leverancier van zaken een redelijke termijnverlenging toepassen als de levering door een dergelijke wijziging rederlijkerwijs niet meer mogelijk is binnen de overeengekomen termijn. Bij de inkoop van diensten zal de Leverancier die meent dat een dergelijke wijziging van de inkooporder meerwerk meebrengt, handelen in overeenstemming met artikel 6.5.

3.6 Samsung behoudt zich het recht voor om haar inkooporder te herroepen wanneer de Leverancier deze niet binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging.

3.7 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte of aanbieding zijn voor rekening van de Leverancier. De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters worden niet door Samsung geretourneerd.

4. Artikel 4 – Prijzen

 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen inclusief alle kosten en exclusief alle belastingen.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen gebaseerd op 'Delivery Duty Paid’ (DDP) in de zin van de Incoterms 2010.

4.3 Prijzen en tarieven kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van Samsung worden verhoogd, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

4.4 Indien de Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Samsung bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

5. Artikel 5 – Facturering en Betaling

 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering maandelijks plaats. De factureren dienen te voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen. Samsung heeft het recht om facturen die niet voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen onbetaald te laten. Facturen dienen te worden verzonden aan e-portal@samsung.com, met vermelding van het bestelnummer en gespecificeerd per positie onder weergave van positienummers.

5.2 Samsung zal betalen binnen 30 dagen na acceptatie van de levering van de ingekochte en correct gefactureerde zaken en/of diensten, inclusief alle bijbehorende documentatie.

5.3 Samsung is bevoegd haar opeisbare vorderingen jegens de Leverancier te verrekenen met haar opeisbare schulden aan de Leverancier.

5.4 Samsung kan voor rekening van de Leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of een vooruitbetaling doet.

6. Artikel 6 – Levering

 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering "franco inclusief rechten" (Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP)). Zaken gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung voor ontvangst van de zaken heeft getekend. Diensten gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung de uitgevoerde diensten schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Leverancier niet bevoegd om deelleveringen te doen.

6.3 De overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn fataal. Als de Leverancier de overeengekomen levertermijn overschrijdt, is de Leverancier in verzuim en verbeurt de Leverancier een direct opeisbare boete van één procent (1%) van de waarde van de Overeenkomst per (deel van een) kalenderweek dat de overschrijding voortduurt, met een minimum van € 1.000 en een maximum van tien procent (10%) van de waarde van de Overeenkomst. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat Samsungs recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

6.4 De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier een overschrijding van de overeengekomen levertermijn verwacht.

6.5 De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier meerwerk verwacht en een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de levertermijn van dit meerwerk. De Leverancier zal geen meerwerk verrichten zonder schriftelijke opdracht van Samsung. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die de Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de Leverancier.

7. Artikel 7 – Verpakking en verzending

 

7.1 De Leverancier zal ingekochte zaken voor zijn rekening verpakken en verzenden conform toepasselijke regelgeving. De Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste verpakking.

7.2 Verpakkingen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling, en zo min mogelijk opdruk te bevatten. Voor palletzendingen worden uitsluitend pallets van euroformaat (europallets) gebruikt. Speciale verpakkingen die retour moeten naar de Leverancier dienen als zodanig gemerkt te zijn.

7.3 De Leverancier dient het verpakkingsmateriaal op het eerste verzoek van Samsung terug te nemen.

7.4 Samsung is bevoegd een levering van zaken te weigeren wanneer de verzending niet is voorzien van het bestelnummer en een paklijst.

8. Artikel 8 – Keuringen

 

8.1 Samsung is bevoegd om ingekochte zaken zowel vóór als bij de levering te laten keuren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De Leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen. De Leverancier kan aan de resultaten van een keuring geen rechten ontlenen. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de Leverancier, behalve de kosten van de door Samsung aangewezen keuringsfunctionarissen.

9. Artikel 9 – Eigendom en risico

 

9.1 De eigendom en het risico van de ingekochte zaken gaat over op Samsung op het moment van levering.

9.2 Zaken die Samsung ten behoeve van de Overeenkomst aan de Leverancier ter beschikking stelt en zaken die de Leverancier ten behoeve van de Overeenkomst vormt, zijn de eigendom van Samsung en worden door de Leverancier duidelijk als zodanig gekenmerkt voor Samsung gehouden.

10. Artikel 10 – Garantie

 

10.1 De Leverancier garandeert dat de te leveren zaken en diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat: 

a) de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de zaken of diensten geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Samsung; 
b) de zaken nieuw en van goede kwaliteit zijn en vrij van gebreken en rechten van derden; 
c) de zaken of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze blijkens de Overeenkomst zijn bestemd; 
d) de diensten op vakbekwame wijze, door vakkundig personeel en met gebruik van nieuwe materialen ononderbroken worden uitgevoerd; 
e) de zaken of diensten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen en de gebruikelijke normen en standaarden; 
f) de zaken zijn voorzien van de aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel brengt, en 
g) de zaken dan wel de diensten zijn voorzien van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik en onderhoud.

10.2 Indien het geleverde - ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen - niet blijkt te voldoen aan de Overeenkomst, zal Leverancier de zaken en/of diensten voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Samsung binnen een dan te bepalen redelijke termijn demonteren en terugnemen, vervangen, aanvullen, herstellen, en/ of heruitvoeren, tenzij Samsung de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze algemene inkoopvoorwaarden, onverminderd de overige rechten van Samsung uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het recht op schadevergoeding).

10.3 Blijft de Leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, of kan dit redelijkerwijs niet worden afgewacht, dan heeft Samsung het recht om, voor rekening van de Leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden. Samsung zal de Leverancier zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen van gebruikmaking van dit recht.

10.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de garantieperiode 24 maanden vanaf het moment van levering. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de zaken of diensten niet hebben voldaan aan de Overeenkomst. Bij vervanging, herstel of heruitvoering van zaken of diensten begint een nieuwe garantieperiode te lopen.

11. Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

11.1 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Samsung lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de Leverancier dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.

11.2 De Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.

11.3 De Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 11 en overigens tegen alle op normale voorwaarden verzekerbare risico's van zijn bedrijfsvoering voldoende verzekeren en verzekerd houden. De Leverancier zal op verzoek van Samsung onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen.11.4 Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de zijde van de Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevende personeel van Samsung.

12. Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten; licenties

 

12.1 Alle intellectuele, industriële en soortgelijke rechten ("intellectuele eigendomsrechten") met betrekking tot de zaken, tekeningen, mallen, teksten, materialen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door Samsung ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Samsung vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de Overeenkomst, berusten bij Samsung vanaf het ontstaan van deze rechten. Voor zover nodig draagt de Leverancier hierbij alle eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel 12.1 onherroepelijk en kosteloos over aan Samsung, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal de Leverancier zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Samsung en/of voor andere doeleinden dan voor promotie en/of reclame en/of door Samsung nader te bepalen doeleinden, gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Samsung.

12.2 Samsung behoudt zich het recht voor om het gebruik van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. De Leverancier verleent daaraan volledige medewerking.

12.3 De Leverancier zal Samsung direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van Samsungs intellectuele eigendomsrechten.

12.4 Indien op de ingekochte zaken en/of diensten of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten van een ander rusten, verkrijgt Samsung daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie die Samsung aan derden kan overdragen, onverminderd artikel 12.1. De Leverancier garandeert dat (het gebruik inclusief doorverkoop van) de ingekochte zaken en/of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Samsung voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal Samsung alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

13. Artikel 13 - Geheimhouding en informatieplicht

 

13.1 De Leverancier zal Samsung alle informatie verstrekken betreffende de ingekochte zaken en/of diensten die voor Samsung van belang kan zijn.

13.2 Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, know-how en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van een partij, en/of aan een partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de inhoud van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit de ontvangende partij te verwijten is.

13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung is het de Leverancier niet toegestaan de naam Samsung in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

13.4 In het geval de Leverancier de geheimhoudingsverplichting van artikel 13.2 schendt, verbeurt hij aan Samsung per direct een opeisbare boete van € 50.000,- en dit onverminderd het recht van Samsung om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de Leverancier te verhalen.

14. Artikel 14 - Overmacht

 

14.1 Indien één van de partijen gedurende een periode van 30 dagen ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen of zodra redelijkerwijs vast is komen te staan dat de overmacht periode minimaal 30 dagen zal aanhouden, heeft de andere partij het recht om door middel van een aangetekend schrijven de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

15. Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen; Uitbesteding

 

15.1 Partijen zullen de uitvoering van de Overeenkomst of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

16. Artikel 16 - Opschorting; Ontbinding; Beëindiging

 

16.1 Onverminderd het beschrevene in artikel 4.4, en onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat): 

a) de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een van haar verplichtingen volgens de Overeenkomst; 
b) beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd; 
c) de wederpartij surseance van betaling wordt verleend; 
d) het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken; 
e) de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft; 
f) de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst; 
g) de onderneming van de wederpartij wordt stilgelegd, verkocht of opgeheven; of 
h) de wederpartij de reputatie van de andere partij negatief beïnvloedt.

16.2 In geval van ontbinding verschuift het risico van reeds geleverde zaken naar de Leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. De Leverancier zal hetgeen reeds door Samsung is betaald ter zake van de ontbonden Overeenkomst onmiddellijk restitueren.

16.3 Samsung kan de Overeenkomst te allen tijde zonder redelijke grond en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn per aangetekende brief beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

17. Artikel 17 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 

17.1 De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden onverlet laten.

17.2 Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

18. Artikel 18 – Overige bepalingen

 

18.1 Leverancier zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend wet- en regelgeving met betrekking tot privacy (waaronder nadrukkelijk begrepen gegevensbescherming), mededinging, exportcontrole en anti-corruptie. In verband met voorgaande verplichting van Leverancier heeft Samsung te allen tijde het recht om audits bij Leverancier uit te (doen) voeren.

18.2 Tenzij anders overeengekomen is de Leverancier volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Op verzoek van Samsung zal de Leverancier een productie- of uitvoeringsplanning toesturen en rapporteren over de voortgang. De Leverancier zal nadere aanwijzingen van Samsung over de uitvoering van de Overeenkomst terstond opvolgen.

18.3 De Leverancier zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk belasten. De Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

18.4 De Leverancier draagt zorg voor een correcte afdracht van sociale premies, loonbelasting en eventuele pensioenpremies terzake het door haar aan Samsung beschikbaar gestelde personeel. Desgevraagd zal Leverancier daartoe te allen tijde aan Samsung bewijs van kunnen tonen. Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle hiermee samenhangende vorderingen van UWV, de fiscus, een pensioenfonds of andere derden met inbegrip van eventuele boetes en naheffingen. Op verzoek van Samsung zal Leverancier opgaaf doen van haar loonbelastingnummer respectievelijk UWV aansluitingsnummer.

19. Artikel 19 – Toepasselijk recht, Geschillen

 

19.1 De rechtsbetrekkingen tussen Samsung en de Leverancier worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).

19.2 De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Samsung en de Leverancier.

WAARSCHUWINGEN

 

Waarschuwing: buitenlandse webshops bieden namaak Samsung smartphones aan 

Er zijn een aantal buitenlandse webshops actief die nagemaakte Samsung smartphones aanbieden. Deze namaak-smartphones voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Samsung aan zijn producten stelt. Het is tevens niet bekend of de namaak-smartphones werkelijk geleverd worden. 
Op de webshops zijn de namaak-smartphones te herkennen aan een incomplete productnaam, het ontbreken van de merknaam Samsung op productafbeeldingen en een niet realistische verkoopprijs.
Zie onderstaande afbeelding voor het verschil tussen een namaak-smartphone (links) en een officiële Samsung smartphone (rechts):

GT Note 2, Galaxy Note 2 GT Note 2, Galaxy Note 2

Tips voor het herkennen van namaak-smartphones:
- Officiële webshops die Samsung producten verkopen, vermelden altijd de volledige productnaam, inclusief de merknaam (bijvoorbeeld: Samsung GALAXY S4);
- Op een productafbeelding van een Samsung smartphone staat het woord ‘SAMSUNG’ altijd boven het scherm. Aan de achterzijde van het toestel staat altijd het woord ‘SAMSUNG’.

Betrouwbaarheid webshop 

Ook in België zijn webshops actief die aan oplichting doen. Deze webshops leveren betaalde producten vaak niet. Wij raden u daarom aan vóór aankoop van een product altijd te beoordelen of een webshop betrouwbaar is aan de hand van drie vragen:

1. Staan de contactgegevens van de webshop op de website?
Webshops zijn verplicht hun emailadres en adresgegevens op de website te vermelden.

2. Hoe beoordelen andere kopers de webshop?
Controleer via een zoekmachine hoe andere kopers de webshop beoordelen.

3. Heeft de webshop een keurmerk voor veilig online winkelen op de website staan, zoals Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk?
Controleer op de website van het keurmerk of de webshop werkelijk bij het keurmerk is aangesloten.

Telefoonnummer klantenservice 

Als u ons servicetelefoonnummer via een zoekmachine vindt, is het mogelijk dat een bedrijf dat niet aan Samsung verbonden is u een telefoonnummer laat zien waarvoor 80 c/m voor in rekening wordt gebracht. Dit bedrijf schakelt u dan door naar ons officiële telefoonnummer en incasseert vervolgens 80 c/m van u. Wij adviseren daarom enkel ons officiële nummer te gebruiken: 02 201 2418 (lokaal tarief).

Nep berichten 

Mogelijke berichten over gewonnen geldbedragen bij Samsung zijn nep. Er kunnen berichten uit naam van Samsung verstuurd waarin in kromme taal wordt gesteld dat de ontvanger een geldbedrag heeft gewonnen. Deze berichten zijn niet afkomstig van Samsung en zijn niet waar. Samsung stelt nooit grote geldbedragen als prijs beschikbaar. Mensen die deze spamberichten ontvangen, raden wij ten zeerste aan het bericht direct te verwijderen. Klik niet op een link in het betreffende bericht en beantwoord het bericht niet. Samsung is een onderzoek gestart om te achterhalen van wie de berichten afkomstig zijn. Zo mogelijk neemt Samsung juridische maatregelen om deze spamactiviteiten per direct te laten beëindigen.

Mededeling aan onze klanten 

Wij adviseren onze klanten om alleen door Samsung goedgekeurde en speciaal voor Samsung producten ontwikkelde batterijen te gebruiken, aangezien niet-compatibele batterijen, kabels en opladers verwondingen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken. Het gebruik van andere batterijen kan ernstige schade en zelfs explosie van het apparaat veroorzaken.