Ethiek

Ethiek

Eerlijke en transparante bedrijfscultuur

Eerlijke en transparante bedrijfscultuur

Integriteit zit verweven in onze dagelijkse werkzaamheden, zodat
we onze sociale rol en verantwoordelijkheid vervullen op een
manier die past bij onze status van toonaangevende multinational.

Integriteit zit verweven in onze dagelijkse werkzaamheden, zodat we onze sociale rol en verantwoordelijkheid vervullen op een manier die past bij onze status van toonaangevende multinational.

Omdat ons bedrijf zich uitstrekt over talrijke landen over de hele wereld, houden we rekening met en analyseren we verschillen in wetten, voorschriften en praktijken in de betreffende landen terwijl we op een wettige en ethische manier zakendoen. We ontwikkelen en implementeren ook wereldwijde beleidslijnen voor de beveiliging van persoonsgegevens om de privacy van onze klanten en werknemers te respecteren en om hun persoonsgegevens te beschermen. Onze inspanningen om de naleving en ethische risico's systematisch te beheren worden aangestuurd door de wereldwijde gedragscode van Samsung en de richtlijnen voor zakelijk gedrag, die al onze werknemers begeleiden bij het ondernemen van actie en het maken van waardeoordelen. Ons Compliance team, voorheen onderdeel van de juridische afdeling, rapporteert nu rechtstreeks aan de CEO en het hoofd van het Compliance team woont alle bestuursvergaderingen bij om belangrijke beslissingen van het bestuur te ondersteunen. Elke bedrijfsdivisie en elk overzees regionaal kantoor heeft een toegewijde afdeling om nalevingskwesties met betrekking tot elk bedrijf en elke regio te beheren.

Ethische richtlijnen

We delen onze wereldwijde gedragscode (de Samsung Business Principles) met onze leveranciers, klanten, andere externe aandeelhouders en onze medewerkers via onze website over ethische richtlijnen. Dit is een kanaal waar overtredingen van onze ethische standaarden gemeld kunnen worden. Bovendien zijn de richtlijnen voor zakelijk gedrag voor werknemers, die dienen als ethische maatstaven voor onze medewerkers, vertaald naar en beschikbaar in 15 talen (inclusief Koreaans), geüpload op ons intranet. Relevante passages worden verspreid en verdeeld onder onze medewerkers wereldwijd via gezamenlijke online en audiovisuele trainingen die we minstens jaarlijks, zo niet vaker, aanbieden. We stellen aparte zakelijke richtlijnen beschikbaar aan onze leveranciers om een transparante bedrijfsvoering te garanderen.

Compliance management

Met ons complianceprogramma trachten we een op compliance gebaseerde bedrijfscultuur te garanderen om de bedrijfsrisico's in te perken die mogelijk ontstaan door prijsafspraken of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, en om meer verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van mensenrechten, gezondheid en veiligheid en het milieu. Met het Compliance Program Management System (CPMS), een IT-systeem dat ontwikkeld is om compliance-gerelateerde risico's te beheren, is ons regiospecifieke beleid beschikbaar binnen de organisatie, evenals de details omtrent het toezicht op regionale problemen. Onze Helpdesk staat paraat om medewerkers te ondersteunen middels een-op-een-gesprekken met experts wanneer ze werkgerelateerde kwesties willen bespreken, of wanneer ze bepaalde, mogelijke illegale activiteiten willen bespreken waarin onze richtlijnen niet voorzien. Ons klokkenluiderssysteem, ontwikkeld onder het CPMS voor onze medewerkers, is zodanig ontwikkeld om de anonimiteit van klokkenluiders onvoorwaardelijk te waarborgen.

Proces voor
compliance
management

  • Werking van
    speciale eenheden

    Het Privacykantoor creëren binnen het hoofdkantoor voor juridische zaken onder het directe leiderschap van de CEO Juristen-aanstellen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid in de respectieve bedrijfsafdelingen

  • Toezicht

    Regelmatige/ad-hocmonitoring uitvoeren via speciale eenheden of personeel

Privacybeschermingsbeleid

We hebben officieel een internationale standaard voor privacybeschermingsbeleid en relevante regelgeving ontwikkeld die aansluit bij de regelgeving en lokale gewoonten van de individuele regio's. Als resultaat hiervan hebben onze medewerkers de ‘Global Personal Information Guide’ (internationale gids inzake persoonlijke informatie) en de ‘Management Guide for Outsourcing personal data processing’ (beheersgids voor het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens) tot hun beschikking, die fungeren als managementvoorschriften. Onze processen en systemen zijn zodanig georganiseerd dat het relevante beleid wordt opgenomen in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Ook blijven we controles uitvoeren en trainingen aanbieden voor de gehele organisatie.

 

Taken van gespecialiseerde bedrijfsunits

Binnen het Corporate Legal Office het Global Privacy Office oprichten, onder directe leiding van de CEO. Juristen aanstellen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeschermingsbeleid binnen de respectievelijke bedrijfsafdelingen
 

Versterkte beoordeling van de systemen voor uitvoering en beheer van het privacybeleid

Regelmatige beoordelingen uitvoeren en de nodige verbeteringen toepassen in het management-, technische en fysieke systeem dat het gehele proces voor het verzamelen, verwerken en verwijderen van gegevens regelt voor de bescherming van onze klanten en werknemers
 

Training in privacybeschermingsbeleid

Online / offline training in privacybeschermingsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met afdelingsspecifieke functiekenmerken (planning, O&O, marketing, enz.), alsook basistraining die op alle medewerkers is gericht
 

Toepassing van het Privacy Legal Management System (PLMS)

Preventieve maatregelen opleggen middels een risicochecklist voor gegevensbescherming, opgesteld om privacybeschermingsrisico's in iedere fase van product en dienst, van planning tot ontwikkeling tot ingebruikname en uit productie halen, te laten evalueren door gespecialiseerde advocaten met een dergelijke checklist

We nemen elektronisch afval terug en recyclen dit in samenwerking met lokale recyclingprogramma's en -organisaties.

Samsung Electronics biedt regionaal op maat gemaakte inzameldiensten, zodat consumenten hun afval gemakkelijk kunnen weggooien.
Al het elektronisch afval wordt ingezameld, ongeacht het merk.
Het ingezamelde e-waste ondergaat een voorverwerking, waaronder sorteren en vermalen, zodat het in recyclingfaciliteiten kan worden hergebruikt als bron voor metalen en plastic.
We hanteren ook interne vereisten voor recyclingservicepartners ('Samsung-vereisten voor WEEE-beheer') die EHS-gerelateerde wet- en regelgeving, leveranciersbeheer, het verbod op illegale afvalexport, enz. specificeren. De gedetailleerde recyclingprogramma's van Samsung Electronics per regio zijn hieronder te vinden: