Как се изключва ледогенераторът на хладилника?

Ако искате да спрете приготвянето на кубчета лед, за да не се препълни кофата, изключете ледогенератора, като следвате дадените по-долу инструкции.

Как се изключва ледогенераторът

Тип 1. Натиснете и задръжте бутона Ice Maker Off (Изключване на ледогенератора) в продължение на 3 секунди, докато индикаторът за изключване на ледогенератора светне.

Натиснете бутона за изключване на ледогенератора върху панела.

Тип 2. Натиснете и задръжте Ice Maker (Ледогенератор) за повече от 3 секунди, за да изключите ледогенератора.

Ледогенераторът има 2 индикатора (ON/OFF) (вкл./изкл.), които показват състоянието му.

  • Когато ледогенераторът работи, се включва индикаторът ON (вкл.).
  • Когато ледогенераторът не работи, се включва индикаторът OFF (изкл.).
Натиснете бутона за ледогенератора върху панела от тип 2.

Забележка: 

  • Когато ледогенераторът е изключен, лед няма да се произвежда, дори ако натискате бутоните Cubed Ice (Лед на кубчета) или Crushed Ice (Натрошен лед) на панела на дозатора. Трябва да включите ледогенератора, за да активирате произвеждането на лед.
  • Когато ледогенераторът е изключен, натискането на лоста на дозатора за повече от 5 секунди автоматично го включва.
  • Когато изключите ледогенератора, трябва да изчакате поне 1 минута, преди да можете да го включите отново.

Извадете всички кубчета лед от кофата, когато избирате режима Ice Off (Изключване на ледогенератора).

Ако оставите лед в кофата, кубчетата може да се съединят едно за друго, което ще затрудни изваждането им.

  • За да извадите кофата за лед безопасно и да избегнете нараняване, дръжте кофата с една ръка отстрани, а дъното с другата. След това повдигнете кофата за лед и я издърпайте.
Извадете кофата за лед.
  • За да поставите отново кофата за лед, натиснете я здраво изправена обратно вътре. Ако кофата не се постави стабилно на мястото й, ледът в кофата може да се разтопи. Ако кофата не се вмести, завъртете спиралата на 90 градуса и опитайте отново.
Поставете кофата за лед обратно вътре.

Забележка: Вътрешността на кофата за лед става много студена, когато хладилникът работи. Не посягайте дълбоко в кофата за лед.

Благодарим Ви за обратната връзка