Válassz földrajzi helyet és nyelvet.
Helyi cikkek

A SAMSUNG #GalaxyFame KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2021-03-29

A SAMSUNG #GalaxyFame KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1.         A SAMSUNG #GalaxyFame KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

 

1.2.         A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, az MMS Communications Hungary Kft. Leo Burnett Budapest Üzleti Egység (telephely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-075283; adószám: 10516771-2-41; a továbbiakban: „MMS”), az ACG REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/b.; cégjegyzékszám: 01-09-728297; adószám: 13301806-2-41; a továbbiakban: „ACG”) (a továbbiakban az MMS, valamint az ACG együttesen: „Lebonyolítók”), valamint a Szervező által megbízott szállítmányozással foglalkozó IPS Futárszolgálat Kft. (székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 16. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-358805; adószám: 27953994-2-41; a továbbiakban: „IPS”) látják el.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.         A Játékban kizárólag az a 16. életévét betöltött[1], magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját nyilvános TikTok profillal rendelkező, magyar állampolgár, a jelen Játékszabályzat 2.3. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

2.1.1.      a www.tiktok.com weboldalon található TikTok közösségi média csatornán (a továbbiakban: „TikTok”) 2021. március 29. napján 00 óra 01 perctől kezdődően 2021. április 8. napján 23 óra 59 percig, a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában meghatározott feltételeket teljesíti, és az általa a GalaxyFame Branded Effect használatával elkészített videót a #GalaxyFame hashtag megjelölésével közzéteszi saját nyilvános TikTok profilján keresztül nyilvános (azaz bárki által látható) videóként (a jelen Játékszabályzatban a továbbiakban: „Pályázat”).

 

A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét, hogy amennyiben a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Nyeremény átvételére kizárólag a jelen Játékszabályzat 1. sz. Mellékleteként csatolt, teljeskörűen kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozat megléte esetén jogosult.

 

2.1.2.      A Játékos a Pályázat megosztásával egyben elfogadja (i) a jelen Játékszabályzatban, valamint a Játékszabályzathoz tartozó Adatkezelési tájékoztatóban, valamint a (ii) TikTok által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

 

2.1.3.      Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.1.4.      Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.2.         1 (egy) Játékos kizárólag 1 (egy) darab regisztrált TikTok profillal vehet részt a Játékban, valamint ezáltal a nyereménysorsoláson, ugyanakkor 1 (egy) Játékos a Játékidőtartam alatt korlátlan darabszámú Pályázat benyújtására jogosult. A Játékidőtartam lejártát követően az adott Pályázat semmilyen módon nem módosítható. A Pályázat megosztása akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

 

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolítók dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2.4.         A Játékosok TikTokon készített és megosztott Pályázatuk alapján a Szervező rendelkezésre álló alábbi adatok szerint kerülnek azonosításra: (i) TikTok profil (ii) TikTok oldal azonosító (iii) #GalaxyFame hashtag (iv) GalaxyFame Branded Effect használata. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan a megadott adatokban történő elírásokért, az adatokban történő változásokért; stb.) a Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki, megjelölési és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg (különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okok miatt: TikTok profil törlése; privát, vagy kizárólag ismerősök részére elérhető TikTok videó közzététele; privát TikTok profilról történő megosztás; nyilvános TikTok profil privát profillá történő módosítása; a Szervező által megkívánt hashtag feltüntetésének és/vagy a Szervező által megkívánt TikTok Branded Effect elhagyása, stb.), a Játékban történő sorsoláson nem vesznek részt, valamint a Szervező egyéni döntése alapján akár kizárásra is kerülhetnek.

 

2.6.         Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 

2.7.         Szervező kizárólag azokat a megosztott Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját nyilvános TikTok profiljukon keresztül osztanak meg nyilvános, azaz bárki által látható videóként, valamint megfelelnek a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi követelménynek. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált TikTok profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos TikTok profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolítók mindennemű felelősségüket kizárják.

 

2.8.         A Pályázat megosztásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolítók az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségüket kizárják.

 

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált TikTok profillal, vagy nem létező személyeket megtestesítő TikTok profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy a Lebonyolítóknak okoztak.

 

2.11.       A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) reklámnak minősülnek, vagy reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, valamint (x) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázatával kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy a Szervező közösségi média oldalairól kizárja.

 

2.12.       A Játékos a Pályázat megosztásával önkéntesen hozza nyilvánosságra az esetlegesen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) hatálya alá tartozó Pályázatát. Amennyiben a Szervező egyéni mérlegelési szempontok alapján az adott Pályázatot érdemesnek találja a Szervező honlapján, egyéb közösségi média felületein, vagy reklámokban való megjelenítésre, úgy minden esetben felhasználási szerződés megkötése érdekében felveszi a kapcsolatot a Játékossal.

 

3.             A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

3.1.         A Játék 2021. március 29. napján 00 óra 01 perctől kezdődően 2021. április 08. napján 23 óra 59 percig, vagy visszavonásig tart (a jelen Játékszabályzatban: „Játékidőtartam”).

 

4.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNY

 

4.1.         A Szervező a Játék indításaként 2021. március 29. napján 00 óra 01 perckor élesíti a www.samsung.com/hu/galaxyfame oldalt, amelyen a Játék során megosztandó Pályázat létrehozásához szükséges információk és a Játékra vonatkozó részvételi feltételek megtalálhatóak.

 

4.2.         A Játékos feladatai a következők:

 

  • A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a TikTok alkalmazásban regisztrált profillal kell rendelkeznie. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját.

  • A Játék során a Játékos feladata, hogy a TikTokon elérhető GalaxyFame Branded Effect használatával létrehozzon egy saját maga által készített videót, amelyet a #GalaxyFame hashtag feltüntetésével nyilvános, azaz mindenki számára látható videóként közzétesz saját nyilvános TikTok profilján keresztül (a jelen Játékszabályzatban: „Pályázat”).

     

    A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az érvényes Pályázat megállapítása vonatkozásában a Szervező saját döntése az irányadó, amely ellen a Játékosok nem jogosultak fellépni, valamint arra vonatkozóan egyaránt, hogy a teljes Játékidőtartam alatt egészen a nyereménysorsolás lezárultáig bármikor megvizsgálhatja, hogy az adott Játékos nyilvános, azaz mindenki számára látható videóként osztotta-e meg az adott Pályázatot.

4.3.         A Szervező megbízásából az MMS 1 (egy) darab zártkörű sorsolás alkalmával összesen 1 (egy) darab nyertes Pályázatot és 3 (három) darab tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában meghatározott Nyeremények vonatkozásában, az alábbi módon és időpontban:

 

Sorsolás: 1 (egy) darab nyertes Pályázat, valamint 3 (három) darab tartaléknyertes Pályázat a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerül kiosztásra 2021. április 12. napján.

A tartaléknyertes Pályázatok a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre a jelen Játékszabályzat 5. pontjában leírtaknak megfelelően, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a Pályázatot benyújtó nyertes Játékos a Játékból a Pályázattal összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 

4.4.         Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerül az alábbi nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”):

4.5.         A Játékos kizárólag a Szervező által felkínált Nyereményre válhat jogosulttá, továbbá a Nyeremény összetételét, színét valamint további paramétereit nem jogosult megváltoztatni.

 

4.6.         A Szervező a Nyeremény paraméterei, valamint színei megváltoztatásának jogát minden esetben fenntartja.

 

4.7.         A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható, az értékéből készpénz nem adható vissza és más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

4.8.         A Szervező és a Lebonyolítók a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

5.             NYERTES JÁTÉKOS ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 

5.1.         A Szervező megbízásából az ACG 2021. április 13. napjától kezdődően 2021. április 16. napján 18 óra 00 percig bezárólag a Játékos TikTok profilján keresztül értesíti a nyertes Játékost, privát üzenetben (a továbbiakban: „Értesítés”).

 

A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolni TikTok privát üzenetben és a Nyeremény átadásához szükséges következő személyes adatait pontosan megadni: (i) teljes név, (ii) születési dátum, (iii) telefonszám; (iv) a személyazonosság ellenőrzése végett a videokonferencia lebonyolítására szolgáló e-mail cím; (v) a Nyeremény átvételére szolgáló kézbesítési cím; (vi) valamint kizárólag a 18. életévét be nem töltött nyertes Játékos esetén a jelen Játékszabályzat 1. sz. Mellékleteként csatolt, teljeskörűen kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozat szkennelt változatának (vagy amennyiben erre nincs lehetőség, a nyilatkozatról készített fénykép) megküldése az Értesítésben megjelölt e-mail címre (a továbbiakban: „Visszaigazolás”).

Az ACG a Visszaigazolásra annak megérkezésétől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül választ küld, amelyben tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét, majd egy videokonferencia hívásban felkeresi a Nyertes Játékost, akinek személyigazolványának bemutatásával kell igazolnia magát. A videokonferencia hívás során bemutatott személyigazolványról a Szervező, valamint az ACG nem készít másolatot, továbbá a bemutatás során a személyigazolványról semmilyen adat nem kerül rögzítésre, az kizárólag az adott nyertes Játékos beazonosítását szolgálja. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, valamint a videokonferencia hívás során a személyazonosságát nem tudja igazolni, úgy az adott nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki.

A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a 18. életévet be nem töltött nyertes Játékos esetén a jelen Játékszabályzat 1. sz. Mellékleteként csatolt teljeskörűen kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozat eredeti példányát a Szervező postai úton is bekéri a nyertes Játékostól a Nyeremény átadásának feltételeként a Szervező 1138 Budapest, Dunavirág 2., 7. emeleten található fióktelepére, a Marketing osztálynak címezve. A Nyeremény kiszállításának feltétele a teljeskörűen kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozat eredeti példányának a Szervező által történő átvétele.

 

5.2.         A Nyereményt a nyertes Játékos (illetve tartaléknyertes Játékos esetén a tartaléknyertes Játékos) által megadott kézbesítési címre juttatja el a Szervező megbízásából az IPS előreláthatólag a Visszaigazolást követő 30 (harminc) naptári napon belül. Amennyiben a kiszállítási időpont bármi okból kifolyólag módosul, úgy a Szervező erről tájékoztatja a nyertes Játékost, a Játékos által megadott elérhetőségek valamelyikén. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének egy nyertes Játékos nem tesz eleget, és így adott Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

5.3.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 16. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.         A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

7.1.         A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás „A SAMSUNG #GalaxyFame KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1          A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. privát profilról történő megosztás, hashtag elírás, névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

8.2.         A Szervező, valamint a Lebonyolítók kizárja a felelősségüket minden, a TikTok alkalmazást vagy a www.tiktok.com weboldalt, illetve az azokat működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben az alkalmazást vagy weboldalat, illetve szervereket ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

 

8.3.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált TikTok profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.4.         Ha a Játékos a Pályázat beküldése (megosztás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

8.5.         A Játékos a TikTok promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a tiktok.com weboldalt üzemeltető társasággal (ByteDance Ltd., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a TikTok által, valamint az adatszolgáltatás nem a TikTok részére, hanem a Szervező részére történik.

 

8.6.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit (ideértve a jelen Játékszabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.7.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.8.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Játékszabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

 

8.9.         Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

 

8.10.       Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítse, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.11.       A jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/galaxyfame-tc.

 

Budapest, 2021. március 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

  1. sz. Melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA A 16. ÉLETÉVÉT MÁR BETÖLTÖTT, DE A 18. ÉLETÉVÉT MÉG BE NEM TÖLTÖTT JÁTÉKOS ESETÉN

A SAMSUNG #GalaxyFame KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

Alulírott ___________________________________, mint a lentebb megjelölt Játékos törvényes képviselője (személyigazolvány szám:_________________________; a továbbiakban: „Törvényes Képviselő”) hozzájárulok, hogy a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét még be nem töltött gyermekem részt vegyen a Samsung Zrt., mint Szervező által meghirdetett SAMSUNG #GalaxyFame KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKBAN (a továbbiakban: „Nyereményjáték”), a Nyereményjátékban megjelölt Játékidőtartam alatt.

Nyilatkozom továbbá, hogy a Nyereményjáték részvételi feltételeit és szabályzatát, valamint az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatót megismertem és tudomásul vettem, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermekem, valamint az általam megadott személyes adatokat a Szervező az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

Játékos neve: ___________________________________

 

Játékos TikTok profil és felhasználó neve: ___________________________________

 

Játékos születési dátuma: ___________________________________.

 

Kelt: _______________________________ (város), ____________ (év) ________________ (hónap) ____. (nap)

 

____________________________ (aláírás)

 

Törvényes képviselő neve nyomtatott betűkkel kiírva: _________________________

 

Előttünk, mint Tanúk előtt:

____________________________________________________

 

1. sz. Tanú neve és lakcíme

____________________________________________________

 

2. sz. Tanú neve és lakcíme

 

 

[1] Amennyiben a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be, úgy a Játékban való részvételre, valamint a Nyeremény átvételére kizárólag a jelen Játékszabályzat 1. sz. Mellékleteként csatolt, teljeskörűen kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozat megléte esetén jogosult.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
A SAMSUNG #GALAXYFAME KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

1. Az adatkezelő

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”, vagy „Adatkezelő”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja; az adatfeldolgozók

 

A Samsung, mint adatkezelő a SAMSUNG #GALAXYFAME KIHÍVÁS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKBAN (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) a résztvevő játékosoknak (a továbbiakban: „Játékos”) a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, az MMS Communications Hungary Kft. Leo Burnett Budapest Üzleti Egység (telephely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-075283; adószám: 10516771-2-41), valamint az ACG REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/b.; cégjegyzékszám: 01-09-728297; adószám: 13301806-2-41) (a továbbiakban együttesen: „Lebonyolítók” vagy „Adatfeldolgozók”) látják el. Ilyen feladat például: a Nyeremények sorsolása, valamint a Nyeremény kiszállítása céljából folytatott kommunikáció. A Nyeremény Nyertes Játékos részére történő fizikai eljuttatásával (a továbbiakban „Feladat”) kapcsolatos feladatok végrehajtását a Szervező által megbízott vállalkozó, az IPS Futárszolgálat Kft. (székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 16. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-358805; adószám: 27953994-2-41; a továbbiakban: „IPS”) látja el. A Szervező az IPS részére csak a Feladat ellátásához feltétlenül szükséges adatokat adja át, amelyeket az IPS a saját adatvédelmi elveinek megfelelően kezel.

 

3. Az adatkezelés jogalapja


 Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos az egyik fél. A szerződés (Nyereményjáték) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

• a nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékos („Nyertes Játékos”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli;

• a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

4. A kezelt adatok köre

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli:

• Játékos vezetékneve;
• Játékos keresztneve;
• a TikTok profil és TikTok oldal azonosító;

• Kizárólag Nyertes Játékos esetén a Játékos születési dátuma (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 16. életévét betöltötte-e);
• Kizárólag Nyertes Játékos esetén e-mail cím;
• Kizárólag Nyertes Játékos esetén telefonszám;
• Kizárólag Nyertes Játékos esetén a Nyeremény kiszállítására szolgáló kézbesítési cím;

• Kizárólag 18. életévét be nem töltött Nyertes Játékos esetén a törvényes képviselő neve és személyigazolvány száma.

Az Értesítést határidőben vissza nem igazoló Nyertes Játékos személyes adatainak kezelése és azok törlése a Nyereményjáték lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése kapcsán előírtak szerint történik.

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

 

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

 

5.2. Nyertes Játékosok személyes adatai

 

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

 

7.1. A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

 

7.2. A Samsung a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

8.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

 

8.2 Az érintett hozzáférési joga

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3 A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

8.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

 

8.7 A tiltakozáshoz való jog

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

8.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

8.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

8.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.