Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
Helyi cikkek

A „SAMSUNG – A NAGY PORSZIVÓTESZT – TESZTELJ JET-TEL NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2020-10-12

A „SAMSUNG – A NAGY PORSZIVÓTESZT – TESZTELJ JET-TEL NYEREMÉNYJÁTÉK”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1.         A „SAMSUNG – A NAGY PORSZIVÓTESZT – TESZTELJ JET-TEL NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2., 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/ (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

 

1.2.         A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az MMS Communications Hungary Kft. Leo Burnett Budapest Üzleti Egység (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10.; cégjegyzékszám: 01-09-075283; adószám: 10516771-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.         A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartam alatt

 

2.1.1.      a https://www.samsung.com/hu/samsung-jet-kampany/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) 2020. október 12. napján 10 óra 01 perctől kezdődően 2020. október 25. napján 23 óra 59 percig bezárólag, a jelen Játékszabályzat 4.2. pontjában meghatározott módon reagál (a továbbiakban: „Pályázat”), továbbá

2.1.2.      a Pályázat benyújtásával egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

 

2.1.3.      Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.1.4.      Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.2.         1 (egy) Játékos kizárólag 1 (egy) darab regisztrált e-mail címmel vehet részt a Játékban, valamint a Pályázat Benyújtási Időszak alatt a Játékos összesen 1 (egy) darab Pályázatot nyújthat be. A Pályázat beküldését követően ugyanakkor az adott Pályázat nem szerkeszthető, illetve más módon nem módosítható, illetőleg a Pályázat Benyújtási Időszakon kívül beküldött Pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

 

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2.4.         A Játékosok a Weboldalon történő regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.6.         Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat kizárja a Játékból.

 

2.7.         Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a Weboldalon keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. pontban foglalt követelményeknek.

 

2.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak okoztak.

 

2.11.       A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

 

2.12.       A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa beküldött Pályázat elérheti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szerzői jogi törvény) szerinti mű fogalmát, amelyet a Szervező nem vizsgál. A Szervező kijelenti továbbá, hogy a Pályázatokat semmilyen célra nem használja fel, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem dolgozza át.

 

3.             A JÁTÉK IDŐARTAMA

 

3.1.         A Játék 2020. október 12. napján 10 óra 01 perctől – 2020. november 06. napján 23 óra 59 percig, vagy visszavonásig tart (a jelen Játékszabályzatban: „Játékidőtartam”), amely az alábbi időszakokból tevődik össze:

 1. Pályázat benyújtási időszak: 2020. október 12. napján 10 óra 01 perctől – 2020. október 25. napján 23 óra 59 percig (a továbbiakban: „Pályázat Benyújtási Időszak”); illetve

 2. Tesztelési időszak: 2020. október 30. napjától 2020. november 08. napján 23 óra 59 percig (a továbbiakban: „Tesztelési Időszak”).

   

4.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

 

4.1.         A Szervező megbízásából a Lebonyolító a Játék indításaként 2020. október 12. napján 10 óra 01 perckor élesíti a Weboldalt, amelyen a Játék található: https://www.samsung.com/hu/samsung-jet-kampany/.

 

4.2.         A Játékos feladata a következő:

 

A Pályázat Benyújtási Időszak alatt a Játékosnak a 4.1. pontban megjelölt Weboldalon kell regisztrálnia a következő személyes adatok megadásával: (i) teljes név; (ii) születési dátum; (iii) kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím; (iv) kiszállítási cím; (v) telefonszám; valamint elküldenie egy körülbelül 500 szóból álló pályázatot Weboldalon megjelölt feladattal kapcsolatban (a jelen Játékszabályzatban: „Pályázat”). Szervező fenntartja a jogot, hogy az érvényes Pályázat megállapítása vonatkozásában a Szervező saját döntése az irányadó, amely ellen a Játékosok nem jogosultak fellépni.

A Pályázat Benyújtási Időszakot követően egy független, 3 (három) tagból álló zsűri, egyéni mérlegelési szempontok alapján kiválaszt 20 (húsz) darab érvényes Pályázatot, azaz 20 (húsz) darab kiválasztott Játékost (a továbbiakban a 20 darab kiválasztott Pályázat: „Kiválasztott Pályázatok”), amely Játékosok jogosultak tesztelni összesen 20 (húsz) darab, azaz kiválasztott Játékosonként 1 (egy) darab Samsung Jet 75 Premium porszívó terméket (termékkód: VS20T7538T5/GE; további információ: https://www.samsung.com/hu/vacuum-cleaners/stick-handy-vs20t7538t5/; a továbbiakban: „Teszt Termék”) a Tesztelési Időszak alatt. A Teszt Terméket a Szervező juttatja el a Játékosok részére a Játékossokkal történő egyeztetést követően, előreláthatólag 2020. október 28. napján (a továbbiakban: „Kiszállítási Időpont”).

A Kiszállítási Időpontban a Játékos köteles a Szervező által elkészített dokumentum aláírásával nyilatkozni arról, hogy a Teszt Terméket visszaszolgáltatja a Szervezővel előre egyeztetett időpontban és a Szervező által biztosított módon, amennyiben a Nyereményjáték sorsoláson nem kerül kiválasztásra, mint Nyertes Játékos, valamint, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) foglalt kártérítési felelősség általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik a Tesztelési Időszak alatt a Teszt Termékre vonatkozóan.

Legkésőbb a Tesztelési Időszak lezárultáig, azaz 2020. november 06. napján 23 óra 59 percig, a kiválasztott Játékosok termékértékelést írnak a Teszt Termék hivatalos Samsung oldalánhttps://www.samsung.com/hu/vacuum-cleaners/stick-handy-vs20t7538t5/, a jobb oldalon található „Értékelés írása” menüpontra kattintva, az ott megjelölt szempontok szerint, A SZERVEZŐ ÁLTAL BEAZONOSÍTHATÓ MÓDON (a továbbiakban: „Termékértékelés”). A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában megjelölt sorsoláson történő részvétel elengedhetetlen feltétele a kiválasztott Játékosok által történő Termékértékelés, így amennyiben az adott Játékos elmulaszt Termékértékelést leadni a jelen pontban megjelölt módon, úgy a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában megjelölt sorsoláson nem jogosult részt venni a Pályázatával, és nem válhat jogosulttá Nyereményre sem.

Amennyiben a kiválasztott Játékos nem kerül kisorsolásra Nyertes Játékosként, úgy a Teszt Terméket visszaszolgáltatja a Szervezővel előre egyeztetett időpontban és a Szervező által biztosított módon, valamint a Teszt Termék meghibásodása esetén kártérítési felelősséggel tartozik.

 

4.3.         A jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában felsorolt Nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kisorsolásra az alábbiak szerint.

A Szervező 1 (egy) darab zártkörű sorsolás alkalmával választ ki összesen 10 (tíz) darab nyertes Pályázatot, valamint 5 (öt) darab tartaléknyertes Pályázatot, sorrendbe állítva a kisorsoltakat, amelyben első körben a nyertes Pályázatok, majd ezt követően a tartaléknyertes Pályázatok kerülnek kisorsolásra. A nyertes Játékosok a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában meghatározott Nyereményekre a Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben a nyertes Játékosok közül valamelyik személy kizárásra kerül, úgy helyére a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül. Amennyiben a jelen Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározott határidőn belül a kisorsolt nyertes, valamint tartaléknyertes Pályázatok közül nem kerül kijelölésre a jelen pontban meghatározott számú érvényesen megerősített Pályázat, abban az esetben a Szervező megbízásából a Lebonyolító a hiányzó érvényes Pályázatokkal megegyező számú nyertes és tartaléknyertes Pályázatot jelölhet ki az eredeti kiválasztás módszere és feltételei szerint. A folyamat addig ismétlődhet, amíg a sorsolás nem eredményez a jelen pontban meghatározott számú érvényes nyertes Pályázatot.

A zártkörű sorsolás időpontja: 2020. november 09. napja, 10 óra 00 perc.

A zártkörű sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (cím: 1138 Dunavirág utca 2., 7. emelet)

 

4.4.         Nyeremények: A 20 (húsz) darab kiválasztott Játékos között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra (a jelen Játékszabályzatban: „Nyeremény” vagy „Nyeremények”):

 • 10 (tíz) darab Samsung Jet 75 Premium porszívó termék (termékkód: VS20T7538T5/GE; további információ: https://www.samsung.com/hu/vacuum-cleaners/stick-handy-vs20t7538t5/). A porszívó termékek a Tesztelési Időszak alatt már kihelyezésre kerülnek a kiválasztott Játékosok számára.

 • A kiválasztott Játékos kizárólag a nála kihelyezett Teszt Termékre válhat jogosulttá, amennyiben Nyertes Játékosként kisorsolásra kerül.

 • A Szervező a Nyeremények megváltoztatásának jogát minden esetben fenntartja.

 • 1 (egy) Nyertes Játékos kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre válhat jogosulttá a Játék során.

   

4.5.         A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

 

4.6.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

5.             NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

5.1.         A Szervező a jelen Játékszabályzat 4.4. pontjában meghatározott Nyeremények esetén a zártkörű sorsolás napján legkésőbb 16 óra 00 percig értesíti a nyertes Játékosokat a Játékosok által megadott telefonszámon keresztül (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyertes Játékosok a Nyeremények átvételének feltételeként kötelesek az Értesítést a Szervező részére visszaigazolni. Amennyiben egy nyertes Játékos az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a jelen Szabályzatban megjelölt feltételeket nem teljesíti, úgy az adott nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A tartaléknyertes Játékosnak a Nyeremény átvételére a Nyertes Játékosra vonatkozó, fent megjelölt azonos feltételek vonatkoznak.

 

5.2.         Nyeremény átadása, valamint a Teszt Termék visszaszolgáltatása, amennyiben a kiválasztott Nyertes Játékos nem kerül kisorsolásra Nyertes Játékosként:

 • Amennyiben az adott kiválasztott Játékos kisorsolásra kerül Nyertes Játékosként, úgy a Teszt Termék egyben Nyereményként is szolgál a számára, így azt nem kell visszaszolgáltatnia a Szervező részére, és Nyereményt minden további teendő nélkül jogosult megtartani.

 • Amennyiben a kiválasztott Játékos nem kerül kisorsolásra Nyertes Játékosként, úgy a Teszt Terméket visszaszolgáltatja a Szervezővel előre egyeztetett időpontban és biztosított módon, valamint a Teszt Termék meghibásodása esetén kártérítési felelősséggel tartozik a Teszt Termék vonatkozásában.

   

5.3.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatban, illetve az Értesítés visszaigazolása során megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.         A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

7.1.         A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG – A NAGY PORSZIVOTESZT – TESZTELJ JET-TEL NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.         A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező vagy a Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

8.3.         A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.4.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.5.         Amennyiben a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.6.         Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségét a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.8.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.9.         Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

8.10.       Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.11.       Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2020. október 12.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2020 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!