Helyi cikkek

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-04-29

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1.         A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

 

1.2.         A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-10-0041153; adószám: 10220993-2-42; a továbbiakban: „Lebonyolító”), valamint a Lebonyolító által megbízott szállítmányozással foglalkozó vállalkozó, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44; a továbbiakban: „Alvállalkozó”) látják el.

 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.         A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, Samsung fiókkal („Samsung Account”), valamint magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a jelen Játékszabályzat 2.4. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat 3.1. pontjában meghatározott időtartam (a továbbiakban: „Játékidőtartam”) alatt

 

2.1.1.      a Szervező saját webáruházában, azaz a www.samsung.com/hu weboldalon értékesített Samsung termékek valamelyikét megvásárolja (a továbbiakban: „Nyereményjátékban Résztvevő Termék”), valamint ezt követően

 

2.1.2.      a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán közzétett weboldalon, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott adatok megadásával „Vásárolj és nyerj! Megnyitott a Samsung webáruház” bannerre történő kattintással érvényes igénylést ad le a jelen Játék vonatkozásában (a továbbiakban: „Pályázat”), továbbá aki

 

2.1.3.      a Pályázat benyújtása során a személyes adatok megadásakor kifejezetten megjelöli (kipipálja), hogy részt kíván venni a jelen Játékban, ezzel együtt pedig elfogadja a jelen Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételt.

 

2.1.4.      Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában megjelölt nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.1.5.      Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.2.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos kizárólag egy (1) darab érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi követelménynek.

 

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2.4.         A Játékosok a Pályázatban megadott, a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra, melyek a következők: (i) teljes név, (ii) születési dátum, (iii) e-mail cím, (iv) telefonszám. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, valamint a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, helytelen megadása, stb.) a Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek.

 

2.6.         A Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat kizárja a Játékból.

 

2.7.         Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Samsung Members alkalmazásukon keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. pontban foglaltaknak. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Samsung Members profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Samsung Members profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

3.             A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

3.1.         A Játék 2021. április 29. napján 14 óra 01 perctől – 2021. május 31. napján 23 óra 59 percig, vagy a Nyereményjátékban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig, illetve visszavonásig tart (a jelen Szabályzatban: „Játékidőtartam”). (a továbbiakban a lentebb megjelölt Vásárlási Időszak, valamint a Számla Feltöltési Időszak együttesen: „Játékidőtartam”), amely az alábbi két időszakból tevődik össze:

  • Vásárlási időszak: a Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékeket 2021. április 29. napján 14 óra 01 perctől kezdődően 2021. május 09. napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig tudja megvásárolni a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint (a jelen Szabályzatban: „Vásárlási Időszak”)

  • Számla Feltöltési Időszak: a Résztvevő a vásárlást igazoló számlát 2021. április 29. napján 14 óra 01 perctől 2021. május 31. napján 23 óra 59 percig tudja feltölteni egy, a Samsung Members alkalmazást futtatni képes Samsung Galaxy okostelefonon, vagy táblagépen, vagy Samsung készüléktől függetlenül a Samsung Members alábbi weboldalán keresztül: https://www.samsung.com/hu/members/rewards/ keresztül (a jelen szabályzatban: „Számla Feltöltési Időszak”)

     

4.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZAT, NYEREMÉNY

 

4.1.         A Szervező a Játék indításaként 2021. április 29. napján 14 óra 01 perckor közzétesz 1 (egy) darab bejegyzést a „Samsung Members” applikáció és a Samsung Members weboldal https://www.samsung.com/hu/members/rewards/ „Kedvezmények” oldalán (a továbbiakban: „Kedvezmények”), amely tartalmazza a Pályázat leadásához szükséges weboldal internetes címét (a továbbiakban: „Weboldal”), amely az összes Játéknapra vonatkozóan érvényes.

 

4.2.         A Játékos feladata a következő:

 

(i) látogassa meg a Kedvezmények oldalon megjelenített bejegyzésben található Weboldalra vezető hivatkozást, és

(ii) adjon le érvényes Pályázatot a Weboldalon a következő adatok megadásával: (a) vezetéknév, (b) keresztnév, (c) születési dátum, (d) e-mail cím, (e) telefonszám; (f) kiválasztott Nyeremény megjelölése; valamint (g) a Nyereményjátékban Résztvevő Termék megvásárlását igazoló számla feltöltése.

 

4.3.         A Pályázat leadásának folyamata:

 

4.3.1.      A Játékos a Samsung fiókjával („Samsung Account”) (i) belép a Samsung Members alkalmazásba, vagy regisztrációként elolvassa majd elfogadja az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, majd rákattint az ’Indítás’ gombra, vagy (ii) belép a Samsung Members weboldalára és bejelentkezik a Samsung fiókjába („Samsung Account”) vagy regisztrál egy Samsung fiókat („Samsung Account”).

 

4.3.2.      A Játékos a ’Kedvezmények’ fül alatt rákattint a „Megnyitott a Samsung webáruház! Nyerj értékes Samsung termékeket!” bannerre, majd ezt követően a ’Jelentkezés’ gombra.

 

4.3.3.      A Játékos megadja a következő személyes adatait: (i) vezetéknév; (ii) keresztnév; (iii) e-mail cím; (iv) születési dátum; (v) telefonszám.

 

4.3.4.      A Játékos kiválasztja a megvásárolt Nyereményjátékban Résztvevő Termék kategóriáját, valamint feltölti a Nyereményjátékban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számlát, vagy számla másolatát jól olvasható minőségben[1], illetve kitölti a Nyereményjátékban Résztvevő Termék megvásárlásának pontos dátumát.

 

4.3.5.      A Játékos ezt követően kiválasztja, hogy a Nyeremények közül melyik Nyereményre vonatkozóan kíván Pályázatot leadni, majd az ’Összefoglaló’ gombra kattint, ahol az alkalmazás kéri, hogy igazolja vissza az önként megadott információk és a feltöltött dokumentum helyességét és valós mivoltát, valamint, hogy erősítse meg részvételét a ’Regisztrálás’ gombra történő kattintással.

 

4.3.6.      Az oldal alján a Játék részvételi feltételeinek és adatkezelési tájékoztatójának („Általános Szerződési Feltételek”) elfogadását követően, a ’Regisztrálás’ gombra kattintással véglegesíthető a regisztrációs folyamat.

 

4.3.7.      A regisztrációs folyamat véglegesítését követően a Játékos egy egyedi regisztrációs kódot tartalmazó visszaigazolást kap az alkalmazáson belül, valamint a Szervező e-mailben is értesítést küld a Játékos számára amelyben megerősítésre kerül a regisztrációja. A Szervező e-mailben történő értesítése nem automatikusan, valamint nem az alkalmazáson belül történő regisztrációval egyidőben történik meg.

 

4.3.8.      A Szervező minden egyes Nyereményre történő regisztrációt megvizsgál, vagyis ellenőrzi, hogy hogy a Nyereményjátékban Résztvevő Terméket a Játékidőtartam alatt vásárolták-e meg a Szervező által működtetett weboldalon. A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Játékos Nyereményre vonatkozó regisztrációját elutasítsa, amennyiben az nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi követelménynek

 

4.3.9.      Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki 1 (egy) darab érvényes Pályázatot beküld. A Játékidőtartamon kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál. 1 (egy) Játékos kizárólag 1 (egy) darab Pályázatot küldhet be a Játék során.

 

4.3.         A jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában felsorolt Nyeremény a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint.

 

A Lebonyolító 1 (egy) darab zártkörű sorsolás alkalmával választ ki a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában meghatározottak szerint összesen 10 (tíz) darab nyertes Pályázatot, valamint nyertes Pályázatonként 2 (két) darab tartaléknyertes Pályázatot (azaz összesen 20 (húsz) darab tartaléknyertes Pályázatot), sorrendbe állítva a kisorsoltakat, amelyben első körben a nyertes Pályázatok, majd ezt követően a tartaléknyertes Pályázatok kerülnek kisorsolásra. A nyertes Játékosok a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában meghatározott Nyereményekre a Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben a nyertes Játékos személy kizárásra kerül, úgy helyére a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül. Amennyiben a jelen Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározott határidőn belül a kisorsolt nyertes, valamint tartaléknyertes Pályázatok közül nem kerül kijelölésre a jelen pontban meghatározott számú érvényesen megerősített Pályázat, abban az esetben a Szervező megbízásából a Lebonyolító a hiányzó érvényes Pályázatokkal megegyező számú nyertes és tartaléknyertes Pályázatot jelölhet ki az eredeti kiválasztás módszere és feltételei szerint. A folyamat addig ismétlődhet, amíg a sorsolás nem eredményez a jelen pontban meghatározott számú nyertes Pályázatot.

 

4.4.         A zártkörű sorsolás időpontja és helyszíne:

 

A Játék során 1 (egy) alkalommal kerül sor sorsolásra az alábbi időpontokban:

  • 2021. június 03. napján, 10:00 - 11:00 óra között

A zártkörű sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.).

 

4.5.         Nyeremények (a jelen Játékszabályzatban „Nyeremények”)A Játékban összesen 10 (tíz) darab Nyeremény kerül kisorsolásra az alábbi felosztás szerint:

 

1. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab 49" The Serif 4K Smart TV 2020 (termék modellkódja: QE49LS01TAUXXH; további információ: https://www.samsung.com/hu/lifestyle-tvs/the-serif/ls01t-49-inch-the-serif-4k-smart-tv-cloud-white-qe49ls01tauxxh/);

2. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab 50" The Frame Smart 4K TV 2020 (termék modellkódja: QE50LS03TAUXXH; további információ: https://www.samsung.com/hu/lifestyle-tvs/the-frame/ls03t-50-inch-the-frame-4k-smart-tv-charcoal-black-qe50ls03tauxxh/);

3. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab HW-Q800T Hangprojektor 330W, 3.1.2 ch (termék modellkódja: HW-Q800T/EN; további információ: https://www.samsung.com/hu/audio-devices/soundbar/3-1-2-ch-soundbar-black-hw-q800t-en/);

4. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab HW-Q800T Hangprojektor 330W, 3.1.2 ch (termék modellkódja: HW-Q800T/EN; további információ: https://www.samsung.com/hu/audio-devices/soundbar/3-1-2-ch-soundbar-black-hw-q800t-en/);

5. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab VC2100M Ciklonrendszer és Gabalyodásmentes technológiás porszívó Kék (termék modellkódja: VC07M2110SB/GE; további információ: https://www.samsung.com/hu/vacuum-cleaners/canister/vc07m2110sb-ge/);

6. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab VC07M3179VD/GE Pet Care kiadás (termék modellkódja: VC07M3179VD/GE; további információ: https://www.samsung.com/hu/vacuum-cleaners/canister/pet-care-edition/);

7. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab MW5000T Grill mikrohullámú sütő Grill Fry (Crusty Plate) funkcióval, 30 L (termék modellkódja: MG30T5018CW/EO; további információ: https://www.samsung.com/hu/microwave-ovens/grill/mg30t5018cweo/);

8. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab MQ7000A Grill MWO with Premium & Various Built-in Look (termék modellkódja: MG23A7013CT/EO; további információ:  https://www.samsung.com/hu/support/model/MG23A7013CT/EO/);

9. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab WW4500T WW90T4540 Elöltöltős mosógép Add Wash™, Higiénikus Gőz és Dobtisztítás technológiával (termék modellkódja: WW90T4540TE/LE; további információ: https://www.samsung.com/hu/washers-and-dryers/washing-machines/front-load-9kg-white-ww90t4540te-le/);

10. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab RB38T603DB1/EF, RB7300T Alulfagyasztós hűtőszekrény nagy kapacitással (SpaceMax technológiával) (termék modellkódja: RB38T603DB1/EF; további információ: https://www.samsung.com/hu/refrigerators/bottom-mount-freezer/385l-black-doi-rb38t603db1-ef/);

  • 1 (egy) Játékos kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre válhat jogosulttá a Játék során.

  • A Játékos kizárólag a Szervező által felkínált Nyereményre válhat jogosulttá, továbbá a Nyeremény összetételét, színét, valamint további paramétereit nem változtathatja meg.

     

4.6.         A Nyeremény másra át nem ruházható, valamint egyéb termékre, pénzre, illetve más kedvezményre át nem váltható.

 

4.7.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

4.8.         A Szervező és a Lebonyolító kifejezetten kizárják a felelősségét, amennyiben a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos hibás személyes adatokat ad meg a Nyeremény kiszállítása céljából.

 

5.             NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 

5.1.         A Lebonyolító 2021. június 4. napján 16 óra 00 percig értesíti a nyertes Játékost, akivel a Pályázatában megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot (a továbbiakban: ”Értesítés”).

 

A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést legkésőbb az Értesítés kézbesítését követő 72 (hetvenkét) órán belül visszaigazolni e-mailes válasz formájában, valamint a Nyeremény kiszállításához szükséges kézbesítési címet megadni.

 

5.2.         Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A tartaléknyertes Játékos részére új Értesítés kerül kiküldésre, amelyet a tartaléknyertes Játékos az Értesítés kézbesítését követő 72 (hetvenkét) órán belül köteles visszaigazolni és a Nyeremény átadásához szükséges 5.1. pontban megjelölt adatait megadni. Amennyiben a tartaléknyertes Játékos a megadott határidőig nem igazolja vissza a Nyereményét, úgy a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül kijelölésre.

 

5.3.         A Nyereményeket a Lebonyolító által megbízott Alvállalkozó juttatja el a nyertes Játékosok részére, a nyertes Játékosok (illetve adott esetben a tartaléknyertes Játékosok) által megadott kézbesítési címekre, a visszaigazolást követő 15 (tizenöt) munkanapon belül.

 

5.4.         A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények jelen pontban írt feltételekkel történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átadására újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

5.5.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen: nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.         A Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatainak kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

7.1.         A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a "SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.         A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve a Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

8.2.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

8.3.         A Szervező, valamint a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.4.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.5.         Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.6.         A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Samsung Members applikáció / weboldal és a Kedvezmények rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

 

8.7.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.8.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.9.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

 

8.10.       Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

 

8.11.       Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.12.       Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2021. április 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

[1] A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a nem jó minőségben feltöltött (pl. nehezen olvasható, a feltüntetett adatok egy részét kitakaró, stb.) számlamásolatokat nem áll módjában elfogadni.