A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-04-29

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.         A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező vagy Adatkezelő”).

1.2.         A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-10-0041153; adószám: 10220993-2-42; a továbbiakban: „Lebonyolító”), valamint a Lebonyolító által megbízott szállítmányozással foglalkozó vállalkozó, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44; a továbbiakban: „Alvállalkozó”) látják el.

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.         A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, Samsung fiókkal („Samsung Account”), valamint magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a jelen Játékszabályzat 2.4. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat 3.1. pontjában meghatározott időtartam (a továbbiakban: „Játékidőtartam”) alatt

2.1.1.      a Szervező saját webáruházában, azaz a www.samsung.com/hu weboldalon értékesített Samsung termékek valamelyikét megvásárolja (a továbbiakban: „Nyereményjátékban Résztvevő Termék”), valamint ezt követően

2.1.2.      a „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” oldalán közzétett weboldalon, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározott adatok megadásával a „Vásárolj és nyerj! Megnyitott a Samsung webáruház” bannerre történő kattintással érvényes igénylést ad le a jelen Játék vonatkozásában (a továbbiakban: „Pályázat”), továbbá aki

2.1.3.      a Pályázat benyújtása során a személyes adatok megadásakor kifejezetten megjelöli (kipipálja), hogy részt kíván venni a jelen Játékban, ezzel együtt pedig elfogadja a jelen Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételt.

2.1.4.      Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában megjelölt nyeremény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.5.      Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos kizárólag egy (1) darab érvényes Pályázattal, mégpedig a Játékos által elsőként beküldött érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi követelménynek.

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.         A Játékosok a Pályázatban megadott, a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra, melyek a következők: (i) teljes név, (ii) születési dátum, (iii) e-mail cím, (iv) telefonszám. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, valamint a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, helytelen megadása, stb.) a Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek.

2.6.         A Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat kizárja a Játékból.

2.7.         Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Samsung Members alkalmazásukon keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. pontban foglaltaknak. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Samsung Members profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Samsung Members profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a Nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3.             A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.         A Játék 2021. április 29. napján 14 óra 01 perctől – 2021. május 09. napján 23 óra 59 percig, vagy a Nyereményjátékban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig, illetve visszavonásig tart (a jelen Szabályzatban: „Játékidőtartam”).

4.             A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZAT, NYEREMÉNY

4.1.         A Szervező a Játék indításaként 2021. április 29. napján 14 óra 01 perckor közzétesz 1 (egy) darab bejegyzést a „Samsung Members” applikáció és a Samsung Members weboldal https://www.samsung.com/hu/members/rewards/ „Kedvezmények” oldalán (a továbbiakban: „Kedvezmények”), amely tartalmazza a Pályázat leadásához szükséges weboldal internetes címét (a továbbiakban: „Weboldal”), amely az összes Játéknapra vonatkozóan érvényes.

4.2.         A Játékos feladata a következő:

(i) látogassa meg a Kedvezmények oldalon megjelenített bejegyzésben található Weboldalra vezető hivatkozást, és

(ii) adjon le érvényes Pályázatot a Weboldalon a következő adatok megadásával: (a) vezetéknév, (b) keresztnév, (c) születési dátum, (d) e-mail cím, (e) telefonszám; (f) kiválasztott Nyeremény megjelölése; valamint (g) a Nyereményjátékban Résztvevő Termék megvásárlását igazoló számla feltöltése.

4.3.         A Pályázat leadásának folyamata:

4.3.1.      A Játékos a Samsung fiókjával („Samsung Account”) (i) belép a Samsung Members alkalmazásba, vagy regisztrációként elolvassa majd elfogadja az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, majd rákattint az ’Indítás’ gombra, vagy (ii) belép a Samsung Members weboldalára és bejelentkezik a Samsung fiókjába („Samsung Account”) vagy regisztrál egy Samsung fiókat („Samsung Account”).

4.3.2.      A Játékos a ’Kedvezmények’ fül alatt rákattint a „Vásárolj és nyerj! Megnyitott a Samsung webáruház” bannerre, majd ezt követően a ’Jelentkezés’ gombra.

4.3.3.      A Játékos megadja a következő személyes adatait: (i) vezetéknév; (ii) keresztnév; (iii) e-mail cím; (iv) születési dátum; (v) telefonszám.

4.3.4.      A Játékos kiválasztja a megvásárolt Nyereményjátékban Résztvevő Termék kategóriáját, valamint feltölti a Nyereményjátékban Résztvevő Termék vásárlását igazoló számlát, vagy számla másolatát jól olvasható minőségben[1], illetve kitölti a Nyereményjátékban Résztvevő Termék megvásárlásának pontos dátumát.

4.3.5.      A Játékos ezt követően kiválasztja, hogy a Nyeremények közül melyik Nyereményre vonatkozóan kíván Pályázatot leadni, majd az ’Összefoglaló’ gombra kattint, ahol az alkalmazás kéri, hogy igazolja vissza az önként megadott információk és a feltöltött dokumentum helyességét és valós mivoltát, valamint, hogy erősítse meg részvételét a ’Regisztrálás’ gombra történő kattintással.

4.3.6.      Az oldal alján a Játék részvételi feltételeinek és adatkezelési tájékoztatójának („Általános Szerződési Feltételek”) elfogadását követően, a ’Regisztrálás’ gombra kattintással véglegesíthető a regisztrációs folyamat.

4.3.7.      A regisztrációs folyamat véglegesítését követően a Játékos egy egyedi regisztrációs kódot tartalmazó visszaigazolást kap az alkalmazáson belül, valamint a Szervező e-mailben is értesítést küld a Játékos számára amelyben megerősítésre kerül a regisztrációja. A Szervező e-mailben történő értesítése nem automatikusan, valamint nem az alkalmazáson belül történő regisztrációval egyidőben történik meg.

4.3.8.      A Szervező minden egyes Nyereményre történő regisztrációt megvizsgál, vagyis ellenőrzi, hogy hogy a Nyereményjátékban Résztvevő Terméket a Játékidőtartam alatt vásárolták-e meg a Szervező által működtetett weboldalon. A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Játékos Nyereményre vonatkozó regisztrációját elutasítsa, amennyiben az nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi követelménynek

4.3.9.      Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki 1 (egy) darab érvényes Pályázatot beküld. A Játékidőtartamon kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál. 1 (egy) Játékos kizárólag 1 (egy) darab Pályázatot küldhet be a Játék során.

4.3.         A jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában felsorolt Nyeremény a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint.

A Lebonyolító 1 (egy) darab zártkörű sorsolás alkalmával választ ki a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában meghatározottak szerint összesen 10 (tíz) darab nyertes Pályázatot, valamint nyertes Pályázatonként 2 (két) darab tartaléknyertes Pályázatot (azaz összesen 20 (húsz) darab tartaléknyertes Pályázatot), sorrendbe állítva a kisorsoltakat, amelyben első körben a nyertes Pályázatok, majd ezt követően a tartaléknyertes Pályázatok kerülnek kisorsolásra. A nyertes Játékosok a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válnak jogosulttá a jelen Játékszabályzat 4.5. pontjában meghatározott Nyereményekre a Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben a nyertes Játékos személy kizárásra kerül, úgy helyére a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül. Amennyiben a jelen Játékszabályzat 5.1. pontjában meghatározott határidőn belül a kisorsolt nyertes, valamint tartaléknyertes Pályázatok közül nem kerül kijelölésre a jelen pontban meghatározott számú érvényesen megerősített Pályázat, abban az esetben a Szervező megbízásából a Lebonyolító a hiányzó érvényes Pályázatokkal megegyező számú nyertes és tartaléknyertes Pályázatot jelölhet ki az eredeti kiválasztás módszere és feltételei szerint. A folyamat addig ismétlődhet, amíg a sorsolás nem eredményez a jelen pontban meghatározott számú nyertes Pályázatot.

4.4.         A zártkörű sorsolás időpontja és helyszíne:

A Játék során 1 (egy) alkalommal kerül sor sorsolásra az alábbi időpontokban:

 • 2021. május 12. napján, 10:00 - 11:00 óra között

A zártkörű sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.).

4.5.         Nyeremények (a jelen Játékszabályzatban „Nyeremények”): A Játékban összesen 10 (tíz) darab Nyeremény kerül kisorsolásra az alábbi felosztás szerint:

1. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab 49" The Serif 4K Smart TV 2020 (termék modellkódja: QE49LS01TAUXXH; további információ: https://www.samsung.com/hu/lifestyle-tvs/the-serif/ls01t-49-inch-the-serif-4k-smart-tv-cloud-white-qe49ls01tauxxh/);

2. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab 50" The Frame Smart 4K TV 2020 (termék modellkódja: QE50LS03TAUXXH; további információ: https://www.samsung.com/hu/lifestyle-tvs/the-frame/ls03t-50-inch-the-frame-4k-smart-tv-charcoal-black-qe50ls03tauxxh/);

3. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab HW-Q800T Hangprojektor 330W, 3.1.2 ch (termék modellkódja: HW-Q800T/EN; további információ: https://www.samsung.com/hu/audio-devices/soundbar/3-1-2-ch-soundbar-black-hw-q800t-en/);

4. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab HW-Q800T Hangprojektor 330W, 3.1.2 ch (termék modellkódja: HW-Q800T/EN; további információ: https://www.samsung.com/hu/audio-devices/soundbar/3-1-2-ch-soundbar-black-hw-q800t-en/);

5. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab VC2100M Ciklonrendszer és Gabalyodásmentes technológiás porszívó Kék (termék modellkódja: VC07M2110SB/GE; további információ: https://www.samsung.com/hu/vacuum-cleaners/canister/vc07m2110sb-ge/);

6. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab VC07M3179VD/GE Pet Care kiadás (termék modellkódja: VC07M3179VD/GE; további információ: https://www.samsung.com/hu/vacuum-cleaners/canister/pet-care-edition/);

7. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab MW5000T Grill mikrohullámú sütő Grill Fry (Crusty Plate) funkcióval, 30 L (termék modellkódja: MG30T5018CW/EO; további információ: https://www.samsung.com/hu/microwave-ovens/grill/mg30t5018cweo/);

8. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab MQ7000A Grill MWO with Premium & Various Built-in Look (termék modellkódja: MG23A7013CT/EO; további információ:  https://www.samsung.com/hu/support/model/MG23A7013CT/EO/);

9. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab WW4500T WW90T4540 Elöltöltős mosógép Add Wash™, Higiénikus Gőz és Dobtisztítás technológiával (termék modellkódja: WW90T4540TE/LE; további információ: https://www.samsung.com/hu/washers-and-dryers/washing-machines/front-load-9kg-white-ww90t4540te-le/);

10. sz. Nyeremény: 1 (egy) darab RB38T603DB1/EF, RB7300T Alulfagyasztós hűtőszekrény nagy kapacitással (SpaceMax technológiával) (termék modellkódja: RB38T603DB1/EF; további információ: https://www.samsung.com/hu/refrigerators/bottom-mount-freezer/385l-black-doi-rb38t603db1-ef/);

 • 1 (egy) Játékos kizárólag 1 (egy) darab Nyereményre válhat jogosulttá a Játék során.

 • A Játékos kizárólag a Szervező által felkínált Nyereményre válhat jogosulttá, továbbá a Nyeremény összetételét, színét, valamint további paramétereit nem változtathatja meg.

4.6.         A Nyeremény másra át nem ruházható, valamint egyéb termékre, pénzre, illetve más kedvezményre át nem váltható.

4.7.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

4.8.         A Szervező és a Lebonyolító kifejezetten kizárják a felelősségét, amennyiben a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos hibás személyes adatokat ad meg a Nyeremény kiszállítása céljából.

5.             NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1.         A Lebonyolító 2021. május 13. napján 16 óra 00 percig értesíti a nyertes Játékost, akivel a Pályázatában megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot (a továbbiakban: ”Értesítés”).

A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést legkésőbb az Értesítés kézbesítését követő 72 (hetvenkét) órán belül visszaigazolni e-mailes válasz formájában, valamint a Nyeremény kiszállításához szükséges kézbesítési címet megadni.

5.2.         Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A tartaléknyertes Játékos részére új Értesítés kerül kiküldésre, amelyet a tartaléknyertes Játékos az Értesítés kézbesítését követő 72 (hetvenkét) órán belül köteles visszaigazolni és a Nyeremény átadásához szükséges 5.1. pontban megjelölt adatait megadni. Amennyiben a tartaléknyertes Játékos a megadott határidőig nem igazolja vissza a Nyereményét, úgy a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül kijelölésre.

5.3.         A Nyereményeket a Lebonyolító által megbízott Alvállalkozó juttatja el a nyertes Játékosok részére, a nyertes Játékosok (illetve adott esetben a tartaléknyertes Játékosok) által megadott kézbesítési címekre, a visszaigazolást követő 15 (tizenöt) munkanapon belül.

5.4.         A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények jelen pontban írt feltételekkel történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átadására újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.5.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen: nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.         A Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatainak kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.             ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1.         A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a "SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.         A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve a Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

8.2.         A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.         A Szervező, valamint a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.         A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5.         Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.         A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Samsung Members applikáció / weboldal és a Kedvezmények rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.8.         Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az a jóváhagyása nélkül történik.

8.9.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

8.10.       Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

8.11.       Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.12.       Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2021. április 29.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

[1] A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a nem jó minőségben feltöltött (pl. nehezen olvasható, a feltüntetett adatok egy részét kitakaró, stb.) számlamásolatokat nem áll módjában elfogadni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

A „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ"

 

1. Az adatkezelő 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung", vagy „Adatkezelő"). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

2. Az adatkezelés megnevezése és célja; az adatfeldolgozók 

A Samsung, mint adatkezelő a „SAMSUNG WEBÁRUHÁZ NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉKBAN" (a továbbiakban: „Nyereményjáték") a résztvevő játékosoknak (a továbbiakban: „Játékos") a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-10-041153; adószám: 10220993-2-42) (a továbbiakban: „Lebonyolító" vagy „Adatfeldolgozó") látja el. Ilyen feladat például: a Nyertes Játékossal történő, a Nyeremény eljuttatása céljából folytatott kommunikáció, valamint a Nyeremény Nyertes Játékos részére történő eljuttatása.

 

3. A Lebonyolító megbízásából résztvevő további adatfeldolgozók 

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, a Nyeremény Nyertes Játékos részére történő fizikai eljuttatásával (a továbbiakban „Feladat") kapcsolatos feladatok végrehajtását a Lebonyolító által megbízott vállalkozó, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) (a továbbiakban: „Alvállalkozó”) látja el. A Lebonyolító az Alvállalkozó részére csak a Feladat ellátásához feltétlenül szükséges adatokat adja át, melyeket az Alávállalkozó a saját adatvédelmi elveinek megfelelően kezel, melyekről további információ az alábbi oldalon érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat. A Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos informatikai környezetet és rendszert a VMLY&R Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-064225; adószám: 10361942-2-43) biztosítja.

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR") 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Nyereményjáték) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos az egyik fél. A szerződés (Nyereményjáték) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul: 

a nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékos („Nyertes Játékos") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli; 

a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok") személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

5. A kezelt adatok köre

A Samsung a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok, valamint a Nem Nyertes Játékosok alábbi személyes adatait kezeli 

 • Játékos vezetékneve;
 • Játékos keresztneve;
 • Játékos születési dátuma (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 18. életévét betöltötte-e;
 • Játékos e-mail címe;
 • Játékos telefonszáma;
 • Kizárólag Nyertes Játékos esetén a Nyeremény átvételére szolgáló kiszállítási cím;
 • A Nyereményjátékban résztvevő termék vásárlását igazoló számla másolata, amelyen a fentieken túl az alábbi adatok kerülhetnek feltüntetésre:
  • A Nyereményjátékban résztvevő termék vásárlását igazoló számla sorszáma és kiállításának dátuma;
  • A Nyereményjátékban résztvevő termék megnevezése, azonosítószáma és mennyisége, IMEI száma, modellkódja, gyári száma, nettó és bruttó vételára;
  • A Nyereményjátékban résztvevő termék vásárlásának időpontja.

Az Értesítést határidőben vissza nem igazoló Nyertes Játékos személyes adatainak kezelése és azok törlése a Nyereményjáték lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése kapcsán előírtak szerint történik.

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai 

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Nyereményjáték lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

 

6.2. Nyertes Játékosok személyes adatai 

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek 

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

8. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal 

8.1. A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra. 

8.2. A Samsung a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 

9.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalra.

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

 

 

9.2 Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

9.3 A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

9.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

9.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

 

9.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről. 

 

9.7 A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

9.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

9.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

9.10 A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

(2) A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal