Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT. – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A JÁSZFÉNYSZARUI GYÁRBA JELENTKEZŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

Legutolsó frissítés: 2019. május 1.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

Ez a Adatvédelmi Tájékoztató („Tájékoztató”) a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhely 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.) jászfényszarui gyárába („Gyár”) meghirdetett állások vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok betöltésére jelentkezők („Jelentkező”) személyes adatainak a Gyár általi gyűjtésére és kezelésére vonatkozik.

A Gyár bejegyzett székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságánál bejegyezve a Cg.16-10-001767 sz. alatt.
Telefon: +36-57-522-200
Weboldal: http://www.samsung.hu

A Samsung cégcsoport belső adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

Az európai adatvédelmi tisztviselő felügyelete alá tartozó helyi adatvédelmi menedzser:
Név: dr. Munkácsi Máté
Cím: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
E-mail: huprivacy.compliant@samsung.com

2. A Tájékoztató elolvasása és elfogadása

A Gyár fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén a Jelentkezők megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy a Jelentkezők visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként a Jelentkezőkkel való kapcsolat során a Gyár kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja a Jelentkezőnek a Gyár rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére a Gyár például megküldi a Jelentkezőnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a Tájékoztató Jelentkezők általi megismerését.

A releváns személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával a Jelentkező kijelenti, hogy megismerte a Jelentkező általi bármely adat vagy információ közlésének időpontjában érvényes Tájékoztató tartalmát.

3. Az adatkezelés hatálya és célja, adatbiztonsági intézkedések

Egyes esetekben a Gyár adatokat kérhet a Jelentkezőtől és a Gyárral való kommunikáció során a Jelentkező önkéntesen közölhet a Gyárral bizonyos adatokat. A Gyár által gyűjtött információk egy része az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 2016. április 27-i keltű rendelete („GDPR”) 4. cikkének (1) bekezdése szerint „személyes adatnak” minősül.

A Jelentkező álláspályázatának és az abban foglalt valamennyi személyes adatnak a rendelkezésre bocsátásával szavatolja, hogy (i) azok kizárólag saját személyes adataira vonatkoznak; vagy (ii) megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal rendelkezik a személyes adatok átadására (például: referenciaszemélyek megadása esetén). Ha a Gyár tudomására jut, hogy az érintett adatait annak hozzájárulása vagy egyéb megfelelő jogalap nélkül közölték, úgy ezen adatokat a Gyár haladéktalanul törölheti, emellett az érintett jogosult a jelen Tájékoztató szerinti jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására. A Gyár nem felelős a Jelentkező fenti kötelezettségvállalásának megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

A Gyár a Jelentkezőkkel kapcsolatos adatokat külső társaságoktól is megkaphatja, pl. munkaerő-közvetítők, fejvadászok. A külső társaság által végzett adatkezelés tekintetében az adott társaság adatkezelési feltételei irányadók, mellyel kapcsolatban a Gyár nem gyakorol ellenőrzést.

Az adatkezelés köre, célja és feltételei, valamint az adatok hozzáférésére felhatalmazott személyek neve az alábbi táblázatban található. Amennyiben valamely személyes adatra vagy dokumentumra már nincs szükséges a jelentkezés értékeléséhez, a Gyár azt automatikusan törölheti, amikor csak megfelelőnek tartja.

Ha az adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - „Ptk.” - 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)).Az adatkezelés megnevezése és célja

 

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Ki férhet hozzá személyes adatokhoz a Gyár szervezetén belül?

1. Annak megítélése, hogy az adott személy alkalmas-e a pozíció betöltésére vagy a feladat elvégzésére

 

 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja (a Jelentkező hozzájárulása). 

 

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, pályázat elbírálásához szükséges).

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók a Jelentkező álláspályázatának a Gyár részére történő bármely formájú továbbítása vagy átadása (ideértve különösen: álláspályázat e-mailben történő megküldése, önéletrajz személyes átadása a Gyár székhelyén, meghirdetett álláspályázatra történő, a hirdetésben megadott csatornán való jelentkezés) esetén irányadók.

 

A személyes adatok nélkül az álláspályázat nem bírálható el.

 

Munkaviszony létesítését szükségessé tevő pozícióra való jelentkezés esetén figyelembe veendő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése, amely szerint a munkavállalótól már a munkaviszony létesítését megelőzően kérhetők a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges adatok, és a Gyár mint leendő munkáltató a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges okiratok bemutatását is kérheti a Jelentkezőtól.

 

Sikeres kiválasztás esetén, közvetítő cég igénybevételekor a Gyár a közvetítő cég adatkezelési feltételei szerint értesíti a közvetítő céget a felvételről és a Jelentkező kezdő fizetéséről annak érdekében, hogy a sikeres közvetítésért járó jutalékot kiszámíthassa. Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Gyár és a közvetítő cég jogos érdeke). Referenciaszemély adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Gyár és a Jelentkező jogos érdeke).

A Jelentkezők által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint nevet, címet, születési időt és helyet, telefonszámot, e-mail címet, LinkedIn vagy egyéb közösségi média elérhetőséget, szakmai weboldal címet, állampolgárságot, képzettséget, beszélt nyelveket, szakmai tapasztalatot, jelenlegi munkahely nevét, motivációs levelet, referenciákat tartalmazó önéletrajzokat és jelentkezéseket, esetlegesen elvárt havi fizetést, illetve bármely más dokumentumot, amelyet a Jelentkező önként csatol.

 

A Gyár a fenti adatokat vagy a Jelentkezőtől kapja közvetlenül, vagy olyan harmadik féltől, aki a Jelentkező adatait továbbítja (pl. fejvadász cégek, munkaközvetítő ügynökségek). Ez utóbbi esetben az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzata alkalmazandó az adatkezelésre.

 

A fentieken kívül a Gyár belső feljegyzéseket készít a jelentkezésekkel kapcsolatban a Jelentkezők megfelelőségére és az értékelési szempontokra vonatkozóan.

 

A Jelentkező emellett a korábbi vagy jelenlegi munkahelyéhez kapcsolódó referenciaszemélyek nevét, pozícióját és elérhetőségeit is megadhatja, ha úgy látja, hogy az érintett személy (jellemzően: korábbi szakmai felettes, munkatárs) hitelt érdemlő információkat tud adni a Jelentkező szakmai tapasztalatairól és szaktudásáról. Ezen adatok megadása, valamint referenciaszemély megjelölése nem kötelező, annak hiányában a Jelentkezőt hátrányos megkülönböztetés nem éri a Gyár részéről. Referenciaszemély megjelölése esetén a Jelentkező kijelenti, hogy a referenciaszemély személyes adatai továbbításához megfelelő jogalappal rendelkezik, és azzal a referenciaszemély jogait nem sérti.

 

A Gyár, ha az adott referenciaszemélyt megkeresi, úgy kizárólag a megpályázott munkakör vonatkozásában releváns, a Jelentkező szakmai tapasztalataival, szaktudásával kapcsolatos adatok vonatkozásában kérhet információkat, egyéb (személyes) adatokat nem rögzíthet.

 

1. Az adatmegőrzés ideje a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”) 6:22 §-a szerint a kiválasztást követő 5 év. Ezen időszak alatt a kiválasztással kapcsolatban keresettel lehet élni, pl. az egyenlő bánásmódra vonatkozó, illetve a diszkrimináció-ellenes alapelvekre hivatkozva, illetve a Gyár  számára a jövőbeli álláspályázatok elbírálása érdekében a fenti időszak alatt indokolt lehet annak belső nyilvántartása, ha valaki már korábban állásra pályázott a Gyárnál. Ebben az esetben az adatkezelés eredeti jogalapjának helyébe a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (a Gyár jogos érdeke) lép: az igényérvényesítéssel összefüggő eljárás(ok)ban való részvétel, és a Gyár védekezésének előterjesztése.

 

2. Amennyiben a Jelentkező a Gyár által meghatározott módon történő kiválasztás előtt visszavonja jelentkezését, a Gyár törli a Jelentkező általa kezelt adatait az adatbázisából. A jelentkezés visszavonását a Gyár úgy tekinti, hogy a Jelentkező a jelentkezéssel kapcsolatos bármely igényérvényesítési szándékról lemond.

A kiválasztásban részt vevő és a Jelentkező kiválasztásáért felelős valamennyi osztály valamennyi dolgozója, pl. HR, közvetlen vezető, a vezető felettese, és, amennyiben szükséges a kiválasztáshoz, az Gyár felső vezetése (pl. középvezetők toborzása esetén).

 

A felvételt nyert Jelentkezők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos körülményeket külön tájékoztató foglalja össze.

 

 

2. Jelentkezők önéletrajzainak és jelentkezéseinek, valamint az alkalmassági vizsgálat eredményének, és az interjún a Gyár által készített feljegyzéseknek a megőrzése annak érdekében, hogy a Gyár a jövőben közvetlenül felvehesse a kapcsolatot a Jelentkezővel (pl. bármely üresedés esetén) állásajánlatokkal kapcsolatban.

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja (a Jelentkező hozzájárulása). 

A Jelentkezőtől eredetileg felvett adatok köre, a Gyár által végeztetett alkalmassági vizsgálat eredménye, a Gyár által az interjún a Jelentkezőről készített feljegyzések.

Az adatmegőrzés ideje a kiválasztási folyamat végétől számított 4 hónap (vagyis a három hónapos próbaidő lejárta + 1 hónap), ezen idő alatt a Jelentkező bármikor kérheti adatainak törlését azzal, hogy a 3.1.1. pont szerinti megőrzési idő erre az esetre is vonatkozik.

 

A kiválasztásban részt vevő és a Jelentkező kiválasztásáért felelős valamennyi osztály valamennyi dolgozója, pl. HR, közvetlen vezető, a vezető felettese, és, amennyiben szükséges a kiválasztáshoz, a Gyár felsővezetése (pl. középvezetők toborzása esetén).

 

A felvételt nyert Jelentkezők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos körülményeket külön tájékoztató foglalja össze.

 

 

3. Az érintett személyek adatvédelmi jogai érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Gyárra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálása.

A Gyárhoz érkező adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: a Gyárhoz forduló természetes személyek / jogi személyek vagy egyéb szervezetek esetén a kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), a megkeresés tartalma, valamint a megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok. Például: ha az érintett e-mailben kéri az összes adata törlését a GDPR alapján, és ezt teljesíti is a Gyár, akkor magát a törlést kérő e-mailt ettől függetlenül megőrzi.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

 

A megkeresés, illetve a kérdés megválaszolásában részt vevő munkatársak, elsődlegesen a helyi adatvédelmi menedzser.

 

4. Az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Gyárra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 7. cikk (1) szerint, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha a Gyár valamely adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapult, a Gyár az adott hozzájárulást archiválja. Ennek célja, hogy a hozzájárulás jogszerűsége bármikor igazolható legyen. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, a Gyár a visszavonó nyilatkozatot (és az azzal kapcsolatos kommunikációt) is megőrzi. Ennek célja, hogy a Gyár mindig tisztában legyen azzal, hogy egy érintett visszavonta hozzájárulását egy meghatározott adatkezeléshez.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

A hozzájárulás, illetve a hozzájárulás visszavonásának kezelésében részt vevő munkatársak, elsődlegesen a helyi adatvédelmi menedzser.

 

5. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását)

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés a Gyárra mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 33. cikk (5) alapján az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizze a GDPR követelményeinek való megfelelést.

Az érintett személyeknek az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó személyes adatai.

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában határozatlan idő.

Az adatvédelmi incidens kezelésében részt vevő munkatársak, elsődlegesen a helyi adatvédelmi menedzser.

A Gyár a Jelentkezők személyes adatainak biztonságát a következő intézkedésekkel védi:

·       titkosított SSL-csatornán keresztül történő kommunikáció;

·       információhoz való hozzáférés korlátozása (pl. kizárólag csak azoknak a dolgozóknak van hozzáférése az adatokhoz, akiknek erre szükségük van az itt leírt célokhoz)

·       zárt, kívülről hozzáférhetetlen HR-rendszer;

·       A Samsung, a Gyárat is beleértve, valamennyi adatot a NASCA rendszerével védi, semmilyen adat nem küldhető magán e-mail címről és nem menthető pendrive-ra. Ez azt jelenti, hogy a fájlokat egy speciális, szoftvereket kezelő titkosítási eljárással védelmezik, amelynek eredményeként a fájlokat módosítják (titkosítás fájlmódosítással). A titkosítást kizárólag felhatalmazott személyek oldhatják fel, ez pedig nyomon követhető. A titkosítást feloldja a rendszer, ha az adatokat Samsung e-mail-címről küldik, azonban ez is nyomon követhető. Következésképpen, ha egy fájlt külső postafiókból akarnak kiküldeni vagy külső meghajtóra akarnak másolni, a fájlt ott nem lehet majd megnyitni a titkosítás miatt (csak azokon a számítógépeken lehet megnyitni, amelyeken működik a NASCA). 

 

 

 

4.         Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

A Gyár az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

5.         AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

5.1       Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintett személyek – ideértve a Jelentkezőket, valamint a 2. pontban felsorolt egyéb személyeket (például: más nevében álláspályázat benyújtása) – adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Gyár ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintett személyek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

A Gyár indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Gyár a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Gyár nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5.2       Az érintett hozzáférési joga

 

(1)            Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Gyártól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)              az adatkezelés céljai;

b)              az érintett személyes adatok kategóriái;

c)              azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Gyár közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)              adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)              az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Gyártól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)               valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)              ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)              automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

(2)            Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3)            Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Gyár az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Gyár az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

5.3       A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Gyár indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

5.4       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)            Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Gyár indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)              a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Gyár gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)              az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)              az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)              a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)              a személyes adatokat a Gyárra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)              a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)            Ha a Gyár nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)            Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)              a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)              a személyes adatok kezelését előíró, a Gyárra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)              a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)              jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1)            Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Gyár korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)              az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Gyár ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)              az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)              a Gyárnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)              az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Gyár jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)            Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3)            Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Gyár előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

5.6       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Gyár minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Gyár tájékoztatja e címzettekről.

 

5.7       Az adathordozhatósághoz való jog

 

(1)            Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Gyár rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Gyár akadályozná, ha:

 

a)           az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b)           az adatkezelés automatizált módon történik.

 

(2)            Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Gyár és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

 

(3)            A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

5.8       A tiltakozáshoz való jog

 

(1)            Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Gyár nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(2)            Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

5.9       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

5.10      A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)            Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2)            Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3)            A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

5.11     A Gyárral vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)            Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2)            A Gyárral vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Gyár vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.