A „SAMSUNG SMART TV FILMBOX PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2018-12-01

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1          A „SAMSUNG SMART TV FilmBox elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező”).

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen szabályzat 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1.      Samsung

QE85Q900RATXXH

QE82Q6FNATXXH

UE82NU8002TXXH

QE75Q900RATXXH

QE75Q9FNATXXH

QE75Q8DNATXXH

QE75Q7FNATXXH

QE75Q6FNATXXH

UE75NU8002TXXH

UE75NU7102KXXH

QE65Q900RATXXH

QE65Q9FNATXXH

QE65Q8DNATXXH

QE65Q8CNATXXH

QE65Q8FNATXXH

QE65Q7FNATXXH

QE65Q6FNATXXH

UE65NU8502TXXH

UE65NU8052TXXH

UE65NU8002TXXH

UE65NU7502UXXH

UE65NU7442UXXH

UE65NU7402UXXH

UE65NU7302KXXH

UE65NU7102KXXH

UE65NU7022KXXH

QE55Q9FNATXXH

QE55Q8DNATXXH

QE55Q8CNATXXH

QE55Q8FNATXXH

QE55Q7FNATXXH

QE55Q6FNATXXH

UE55NU8502TXXH

UE55NU8052TXXH

UE55NU8002TXXH

UE55NU7652UXXH

UE55NU7502UXXH

UE55NU7442UXXH

UE55NU7402UXXH

UE55NU7302KXXH

UE55NU7102KXXH

UE55NU7022KXXH

UE55NU7023KXXH

QE49Q6FNATXXH

UE49NU8052TXXH

UE49NU8002TXXH

UE49NU7502UXXH

UE50NU7442UXXH

UE50NU7402UXXH

UE49NU7302KXXH

UE49NU7102KXXH

UE50NU7022KXXH

UE43NU7442UXXH

UE43NU7402UXXH

UE43NU7122KXXH

UE40NU7122KXXH

UE43NU7022KXXH

UE32M5522AKXXH


modell kóddal rendelkező készüléket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”)

2.1.2.      bármely Promócióban Résztvevő Terméket értékesítő magyarországi áruházban vagy webáruházban (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”), valamint a Promócióban Résztvevő Terméket regisztrálja a https://samsunguhdhu.filmboxlive.com[1] weboldalon.

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére (valamint az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) kizárólag a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy a Promóció során nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.2.         A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

3.            A Promóció tárgya:

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, valamint a Promócióban Résztvevő Terméket regisztrálja a https://samsunguhdhu.filmboxlive.com[2] weboldalon, úgy a Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék regisztrálásának időpontjától számított 1 (egy) hónapon keresztül ingyenesen használhatja a FilmBox Live szolgáltatást (a továbbiakban: „Tesztidőszak”), majd az ingyenesen biztosított Tesztidőszak lejártát követően automatikusan 4.995,- forintért (azaz Négyezer kilencszázkilencvenöt forintért), 50 (ötven) % kedvezménnyel válik jogosulttá az 1 (egy) évre vonatkozó FilmBox Live szolgáltatás előfizetésére, valamint 2 (két) darab ráadás UHD filmet is elérhet (a jelen pontban megjelölt kedvezmények együttesen: „Kedvezmény”). A Résztvevő a FilmBox Live szolgáltatásban elérhető filmekről további információkat a FilmBox Live hivatalos oldalán, a http://www.filmboxlive.com/hu weboldalon találhat meg. Amennyiben a Résztvevő a Tesztidőszak lejártakor nem mondja le az előfizetést, úgy az automatikusan meghosszabbodik 1 (egy) éves előfizetésre, és ez a Résztvevő számára az automatikus meghosszabbítás pillanatában 4.995,- forintos (azaz Négyezer kilencszázkilencvenöt forintos) fizetési kötelezettséget von maga után.

3.2.         A Kedvezmény más kedvezményekkel, valamint egyéb akciókkal nem vonható össze.

3.3.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

3.4.         1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék regisztrálásával 1 (egy) Résztvevő 1 (egy) darab Kedvezmény beváltására válik jogosulttá.

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.         A Promóció 2018. december 1. napján 00 óra 00 perctől – 2018. december 31. napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.         Szervező a Kedvezményt kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

5.             SZEMÉLYES ADATOK

5.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

5.2.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Regisztrációs Oldalon esetlegesen megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek a Filmbox Live minősül.

6.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1.         A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

6.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

6.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

6.5.         Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

6.6.         Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

6.7.         Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/news.

 

Budapest, 2018. december 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

 

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!
[1] A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy az adatok megadására szolgáló weboldalt nem a Szervező, hanem a Filmbox Live üzemelteti (a továbbiakban: „Regisztrációs Oldal”). A Regisztrációs Oldalon kért adatok megadása, valamint a Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevők által a Regisztrációs Oldalon megadott adatok kapcsán a Filmbox Live minősül adatkezelőnek, a Szervező a Promócióval kapcsolatban személyes adatot nem kezel.
[2] A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy az adatok megadására szolgáló weboldalt nem a Szervező, hanem a Filmbox Live üzemelteti (a továbbiakban: „Regisztrációs Oldal”). A Regisztrációs Oldalon kért adatok megadása, valamint a Promócióban való részvétel önkéntes. A Résztvevők által a Regisztrációs Oldalon megadott adatok kapcsán a Filmbox Live minősül adatkezelőnek, a Szervező a Promócióval kapcsolatban személyes adatot nem kezel.

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal