Kaip naudoti vandens tiekimo automatą, esantį „Samsung“ šaldytuvo valdymo skydelyje?

Kad galėtumėte jį nustatyti, pirmiausia išsiaiškinkite, kurio iš dviejų tipų vandens automatas įrengtas jūsų šaldytuvo modelyje.

Valdymo skydelis: 1 tipo

1 tipo valdymo skydelis.

Palieskite ledo tipo mygtuką (Cubed Ice (liet. ledo kubeliai) arba Crushed Ice (liet. smulkintas ledas), kad pakeistumėte ledo tipą. Kiekvieną kartą palietus ledo tipo mygtuką, perjungiami ledo kubelių ir smulkinto ledo režimai, taip pat užsižiebia ledo kubelių arba smulkinto ledo piktogramos, rodydamos pasirinktą režimą.

Ledo tipas.

3 sekundes spauskite ledo kubelių mygtuką, kad automato šviesdiodžių lemputė (po ekranu) šviestų visą laiką.

Jeigu norite, kad automato lemputė užsidegtų tik tada, kai naudojamas automatas, dar kartą 3 sekundes spauskite tą patį mygtuką, kad išjungtumėte nuolatinio veikimo būseną.

Kai pakeisite vandens filtrą, 3 sekundes palaikykite paspaustą mygtuką „Crushed/Hold 3 sec for Filter Reset“ (smulkintas / palaikyti 3 sekundes filtrui atstatyti), kad atstatytumėte vandens filtrą. Raudonos spalvos indikatorius nustos šviesti.

Filtro atstatymas.

3 sekundes spauskite ledo generatoriaus išjungimo mygtuką (Ice Maker Off), kol užsižiebs ledo generatoriaus išjungimo indikatorius.

Vandens ir ledo automato naudojimas.
 • Ledui tiekti

1 veiksmas. Pasirinkite ledo tipą, paliesdami ledo kubelių arba smulkinto ledo mygtuką.

2 veiksmas. Stikline atsargiai pastumkite ledo tiekimo svirtį (1). Iš automato pasipils ledas.

 • Vandeniui tiekti

Stikline atsargiai pastumkite vandens tiekimo svirtį (2). Iš automato pasipils vanduo.

 • Ledo ir vandens tiekimas vienu metu

Kad vienu metu būtų tiekiamas ir ledas, ir vanduo, pastumkite ledo svirtelę (1) ledui tiekti, tada nuleiskite stiklinę žemyn ir paspauskite vandens tiekimo svirtelę (2) vandeniui įsipilti.

Pastaba. 

 • Jeigu vandens ir ledo svirteles pastumsite maždaug vienu metu, pirmiausia suveiks ta funkcija, kurios svirtelę iš tikrųjų pasirinkote arba pastūmėte pirmiausiai.
 • Kai prisipilsite vandens, palaukite 1 sekundę prieš paimdami stiklinę, kad vanduo neišsilietų. Netraukite automato svirtelės, įsipylę vandens arba ledo. Ji automatiškai grįš į pradinę padėtį.

Valdymo skydelis: 2 tipo

2 tipo valdymo skydelis.
 • Vanduo: Kad būtų tiekiamas atšaldytas vanduo, paspauskite vandens mygtuką (Watter / Lock (3 sec). Užsižiebs atitinkamas indikatorius.
 • Užraktas (automato skydelio / automato svirtelės) Kad nebūtų naudojami automato skydelio mygtukai ir automato svirtelė, paspauskite ir ilgiau nei 3 sekundes palaikykite vandens mygtuką (Watter / Lock (3 sec). Jeigu tą patį mygtuką paspausite dar kartą ir palaikysite ilgiau nei 3 sekundes,  užraktas bus išjungtas.

Pastaba. Vandens automato skydelio užraktas neturi įtakos pagrindinio skydelio mygtukams. Pagrindinį skydelį galite užblokuoti naudodami jo funkciją „Control Lock“ (mygtukų užraktas).

Spauskite ledo kubelių mygtuką (Cubed Ice), kad būtų tiekiami ledo kubeliai. Užsižiebs atitinkamas indikatorius.

Spauskite smulkinto ledo mygtuką (Crushed Ice), kad būtų tiekiamas smulkintas ledas. Užsižiebs atitinkamas indikatorius.

Automato naudojimas.
 • Ledui tiekti

1 veiksmas. Esant įjungtam ledo generatoriui paspauskite ledo kubelių arba smulkinto ledo mygtuką, kad pasirinktumėte ledo tipą.

2 veiksmas. Po automatu pakiškite vandens stiklinę, tada stikline atsargiai pastumkite tiekimo svirtelę. Iš automato pasipils ledas.

 • Vandeniui tiekti 

1 veiksmas. Automato skydelyje paspauskite vandens mygtuką.

2 veiksmas. Po automatu pakiškite vandens stiklinę ir pastumkite tiekimo svirtelę.

Pastaba. 

 • Automatas nustos tiekti vandenį, jeigu svirtelę stumsite apie 1 minutę. Kad įsipiltumėte daugiau vandens, svirtelę atleiskite ir pastumkite vėl.
 • Žiūrėkite, kad stiklinė būtų sulygiuota su automatu, kitaip tiekiamas vanduo išsilies.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus