E-TIRDZNIECĪBAS FORUMA
LIETOTĀJA LĪGUMS

Spēkā stāšanās datums: 2019.08.02

Šis LIETOTĀJA LĪGUMS (turpmāk – “Līgums”) ir noslēgts starp:

SIA “SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40003963909, ar juridisko adresi Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk - “SEB”)

un

E-tirdzniecības foruma (atbilstoši šī termina definīcijai turpmākajā punktā) lietotāju, kurš apstiprina šī Līguma noteikumus (turpmāk - “Jūs”).  

Šis Līgums nosaka pamata struktūru, kas ļaus Jums piekļūt SEB tiešsaistes Interneta tirgus foruma platformai, kurā bez ierobežojumiem ietilpst SEB e-komercijas portāls, programmatūra, kas nodrošina šī portāla darbību, produktu katalogi, meklēšanas rīks, elektroniskas iepirkšanās iespēju klāsts un viss ar to saistītais saturs un materiāli (turpmāk - “E-tirdzniecības forums”).  

Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad Jūs apstiprināt šo līgumu (turpmāk - “Spēkā stāšanās datums”).

JŪS SAPROTAT, KA, IZMANTOJOT E-TIRDZNIECĪBAS FORUMU, JŪS PIEKRĪTAT ATZĪT PAR SAISTOŠIEM ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMUS. JA JŪS NEAPSTIPRINĀT JEBKĀDUS ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMUS, JŪS NEDRĪKSTAT LIETOT ŠO VIETNI. 

JA JŪS PIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM UZŅĒMUMA VĀRDĀ VAI SAKARĀ AR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU VAI SAŅEMŠANU UZŅĒMUMA VĀRDĀ, JŪS APLIECINĀT UN GARANTĒJAT, KA ESAT PILNVAROTS ŠĪ UZŅĒMUMA VĀRDĀ UZŅEMTIES SAISTĪBAS PAR ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM. TĀDĀ GADĪJUMĀ ŠAJĀ LĪGUMĀ IZMANTOTIE VĀRDI “JŪS” UN “JŪSU” ATTIEKSIES UZ ŠO UZŅĒMUMU.

 

1.         Vispārējie lietošanas noteikumi

1.1.      Ja Jūs lietojat E-tirdzniecības forumu. Jūs piekrītat lietot E-tirdzniecības forumu atbilstoši visiem spēkā esošajiem likumiem un šī Līguma noteikumiem un saskaņā ar tiem. Jūs piekrītat nemudināt un neaicināt trešās personas veikt nelikumīgas darbības saistībā ar E-tirdzniecības forumu vai iegūt nesankcionētu piekļuvi E-tirdzniecības forumam. Turklāt Jūs piekrītat netraucēt SEB spējai piedāvāt vai nodrošināt jebkādu programmatūru vai pakalpojumus, kas attiecas uz E-tirdzniecības forumu vai ir saistīti ar to, vai nodrošināt jebkādu citu programmatūru vai pakalpojumu, kas līdzīgs tiem, kuri uztur E-tirdzniecības foruma darbību, jebkuram citam lietotājam, vai traucēt jebkura cita lietotāja spēju piekļūt vai izmantot jebkādus pakalpojumus, kas attiecas uz E-tirdzniecības forumu vai ir saistīti ar to.

1.2.      Ja trešās personas lieto E-tirdzniecības forumu. Ja Jūs piešķirat trešajām personām piekļuvi E-tirdzniecības forumam (turpmāk – “Jūsu lietotāji”), Jūs atbildat par to trešo personu rīcību, kurām jūs atļaujat vai piešķirat tiesības piekļūt E-tirdzniecības forumam. Jums ir pienākums nodrošināt, lai Jūsu lietotāji pilda šī Līguma noteikumus, un Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja Jums kļūs zināms par jebkādu šī Līguma noteikumu pārkāpumu no viena vai vairāku Jūsu lietotāju puses, Jūs nekavējoties izbeigsiet šāda lietotāja (-u) piekļuvi.  

1.3.      Līguma neizpilde vai pārkāpums. Ja SEB ir iemesls uzskatīt, ka ir noticis šī Līguma pārkāpums no Jūsu vai Jūsu lietotāju puses, SEB vai tās norīkots pārstāvis var pārbaudīt Jūsu E-tirdzniecības foruma lietošanu un šī Līguma izpildi. Jūs nedrīkstat traucēt šādam SEB veiktam monitoringam, un Jums jāsniedz informācija, ko SEB pamatoti pieprasa, lai nodrošinātu Jūsu lietošanas atbilstību šī Līguma noteikumiem. SEB patur tiesības (bet tai nav pienākuma) apturēt vai izbeigt Jūsu piekļuvi E-tirdzniecības forumam, ja SEB pēc saviem ieskatiem uzskata, ka Jūs esat pārkāpis Līguma noteikumus, jebkādu politiku, uz ko ir norādīts šajā Līgumā, vai pārkāpis jebkādu piemērojamo likumu. SEB neuzņemas atbildību sakarā ar šādu apturēšanu vai izbeigšanu.

1.4.      Trešo personu sniegti pakalpojumi. SEB vai trešās personas var nodrošināt Jums piekļuvi trešo personu programmatūrai un/vai pakalpojumiem sakarā ar E-tirdzniecības forumu vai citādi saistībā ar Jūsu E-tirdzniecības foruma lietošanu (turpmāk - “Trešo personu pakalpojumi”).  SEB nesniedz nekādas garantijas, nenodrošina atbalstu un nenodrošina apstiprinājumu šādu Trešo personu pakalpojumu likumībai vai funkcionalitātei, un SEB nav izskatījusi šādu Trešo personu pakalpojumu saturu, un Jūs uzņematies risku par jebkādu Trešo personu pakalpojumu lietošanu. Šādu Trešo personu pakalpojumu pieejamība nav SEB apstiprinājums tiem, un tā nenozīmē, ka Trešo personu pakalpojumi būs savienojami ar jebkādiem SEB sniegtiem pakalpojumiem. Trešo personu pakalpojumu lietošanā uz Jums attiecas Trešo personu pakalpojumu politika. Jebkādus Trešo personu pakalpojumus, ko Jūs saņemat, regulē pakalpojumu sniedzēja – trešās personas pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ja Jūs apstiprināt šāda pakalpojumu sniedzēja – trešās personas pakalpojumu sniegšanas noteikumus.  SEB un tās licencētājiem un pārdevējiem nav nekādu pienākumu un/vai atbildības attiecībā uz šādu trešo personu vai Trešo personu pakalpojumiem. Ja Jūs esat pieprasījis Trešo personu pakalpojumu saņemšanu, Jūs pilnvarojat SEB piešķirt šādam Trešo personu pakalpojumu sniedzējam Jūsu informāciju tādā apjomā, kādā tas nepieciešams Trešo personu pakalpojumu sniegšanai, vai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu savienojamību ar Trešo personu pakalpojumiem. Trešo personu pakalpojumi var tikt izņemti vai vairs nebūt pieejami E-tirdzniecības forumā jebkurā laikā.

1.5.      Komentāru un atsauksmju pieprasījumi. Kamēr Jūs lietojat E-tirdzniecības forumu, SEB var prasīt no Jums komentāru vai atsauksmju sniegšanu par E-tirdzniecības forumu (turpmāk - “Atsauksmes”). Jūs saprotat un piekrītat, ka SEB var izmantot jebkuru šādu Atsauksmi anonīmā veidā jebkādā nolūkā, tai skaitā nolūkā izmantot Atsauksmi E-tirdzniecības foruma turpmākajās versijās un/vai citos piedāvājumos bez jebkādas norādes uz avotu vai atlīdzības, vai E-tirdzniecības foruma pakalpojumu mārketinga nolūkā. Jūs piešķirat SEB tiesības izmantot visas Jūsu Atsauksmes anonīmā veidā jebkādā nolūkā. Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūsu Atsauksmes nesatur nekādu Jūsu privātu vai konfidenciālu informāciju vai jebkuras trešās personas konfidenciālu informāciju, un ka Jums ir visas pilnvaras piešķirt SEB minētās tiesības.

 

2.         Noteikumu izmaiņas un atjauninājumi

SEB var grozīt šo Līgumu jebkurā laikā, izvietojot pārskatīto versiju https://www.samsung.com/lv/, informējot Jūs par to saskaņā ar 13. punktu. Grozītie noteikumi stājas spēkā pēc tam, kad Jūs tos apstiprināt.

 

3.         E-tirdzniecības foruma un pakalpojumu līmeņa izmaiņas

3.1.      E-tirdzniecības foruma un pakalpojumu līmeņa izmaiņas. SEB plāno periodiski atjaunināt, uzlabot un/vai pārtraukt noteiktu funkcionalitāti, kas saistīta ar E-tirdzniecības forumu un Jūsu lietotāja pieredzi. Rezultātā E-tirdzniecības foruma un tā piedāvāto pakalpojumu līmenis var tikt būtiski mainīts. SEB patur tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai neturpināt jebkādas E-tirdzniecības foruma sastāvdaļas (tai skaitā to pamatā esošās platformas un lietojumprogrammu sadarbes (turpmāk - “API”). Šādas E-tirdzniecības foruma izmaiņas var ietekmēt Jūsu spēju izmantot esošos lietojumus. SEB veiks pamatotus pasākumus, lai informētu Jūs par būtiskām E-tirdzniecības foruma izmaiņām ar E-tirdzniecības foruma mājaslapas palīdzību.

3.2.      Pakalpojumu līmenis. E-tirdzniecības foruma pakalpojums kopumā tiek sniegts uz interneta pieslēguma pamata un caur pārdevējiem – trešajām personām, kuras SEB nekontrolē un kuras var būt pakļautas kavējumiem, pārtraukumiem enerģijas padevē vai citām problēmām; SEB neatbild par šādiem kavējumiem vai pārtraukumiem enerģijas padevē. Plašāk izsakoties, SEB nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz E-tirdzniecības foruma pakalpojuma darbspējas laiku, pieslēgumu, hostinga nosacījumiem, noslodzes līdzsvarošanu, aizsardzību, monitoringu, rezerves kopiju uzturēšanu, arhivēšanu, versiju pārvaldību, izmaiņu kontroli, uzturēšanu, pieejamību un tamlīdzīgi.

 

4.         Maksa un samaksa

4.1.      Maksa. SEB ar E-tirdzniecības foruma palīdzību pati nepārdod nekādus produktus. SEB tikai nodrošina E-tirdzniecības foruma pieejamību, lai ļautu noteiktu produktu un pakalpojumu pārdevējiem tiešsaistē pārdot savus produktus un pakalpojumus. SEB nenosaka nekādu maksu par piekļūšanu produktiem vai pakalpojumiem, to pārlūkošanu vai pirkšanu E-tirdzniecības forumā. SEB patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu maksājumu politiku. Konkrēti, SEB var pēc saviem ieskatiem ieviest jaunus pakalpojumus un mainīt dažus vai visus esošos pakalpojumus, kas tiek piedāvāti E-tirdzniecības forumā. Tādā gadījumā SEB patur tiesības ieviest maksu par jaunajiem piedāvātajiem pakalpojumiem vai ieviest/mainīt maksu par esošajiem pakalpojumiem. Jūs tiksiet pienācīgi informēts par jebkādām maksājumu politikas izmaiņām.

4.2       Samaksa par pārdotiem produktiem vai pakalpojumiem. Samaksu par E-tirdzniecības forumā pārdotiem/nopirktiem produktiem vai pakalpojumiem var veikt ar tādu elektronisku operāciju palīdzību, kādas SEB atļauj produktu vai pakalpojumu pārdevējiem E-tirdzniecības forumā.  SEB aicinās Jūs atsevišķi apstiprināt E-tirdzniecības forumā veikta pirkuma noteikumus un citus nepieciešamos noteikumus un politikas, kas attiecas uz Jums. Attiecībā uz samaksu par jebkādiem E-tirdzniecības forumā pirktiem/pārdotiem produktiem Jūs piekrītat norādīt SEB derīgu un aktuālu informāciju. Lai veiktu maksājumu par E-tirdzniecības forumā pirktiem/pārdotiem produktiem vai pakalpojumiem, SEB var būt nepieciešams nodot Jūsu informāciju, tai skaitā finanšu informāciju, trešajām personām tikai maksājumu apstrādes nolūkā. 

4.3.      Darījumu partneri. SEB ir noslēgusi līgumus ar konkrētām, apstiprinātām trešajām personām (turpmāk - “Darījumu partneri”) par E-tirdzniecības foruma popularizēšanas, tirdzniecības un atbalsta nodrošināšanu, ieskaitot maksājumu apstrādi par E-tirdzniecības forumā pārdotajiem/nopirktajiem produktiem vai pakalpojumiem. Ja Jūs nopērkat E-tirdzniecības forumā jebkādu produktu vai pakalpojumu, SEB apliecina savu atbildību par piekļuves E-tirdzniecības forumam nodrošināšanu Jums saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Neraugoties uz iepriekšējo teikumu, SEB neatbild par:

(i)       Darījumu partneru darbībām;

(ii)      nekādiem Darījumu partneru papildu pienākumiem pret Jums; vai

(iii)     jebkādiem produktiem vai pakalpojumiem, ko Darījumu partneri piegādā Jums uz jebkādu atsevišķu līgumu pamata starp Jums un Darījumu partneri.  

4.4.      Veicināšana. SEB var laiku pa laikam piedāvāt Jums konkrētas noieta veicināšanai paredzētas cenas vai programmas konkrēta perioda laikā (turpmāk - “Veicināšanas periods”).  

 

5.         Intelektuālais īpašums

5.1.      Nav tiesību izmantot preču zīmes. SEB un trešo personu preču zīmes, logo, firmas zīmes un pakalpojumu zīmes (turpmāk kopā - “Preču zīmes”), kas atveidotas E-tirdzniecības forumā, ir SEB vai citu personu īpašums. Jums nav atļauts izmantot Preču zīmes bez SEB vai preču zīmes īpašnieka – trešās personas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Šis Līgums nav uzskatāms par šādu piekrišanu.  

5.2.      Intelektuālā īpašuma tiesības E-tirdzniecības forumā. Jūs piekrītat, ka SEB un tās licencētājiem pieder visas likumīgās tiesības un intereses, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības uz E-tirdzniecības forumu un jebkādiem ar E-tirdzniecības forumu saistītiem pakalpojumiem. Piekļuves E-tirdzniecības forumam ietvaros Jūs varat iegūt piekļuvi noteiktai programmatūrai. Visu šādu programmatūru lietošanai tiek piemērotas licences, kas uz tām attiecas. SEB piešķir Jums tiesības piekļūt un lietot E-tirdzniecības forumu, kā paredzēts šajā Līgumā, ar noteikumu, ka Jūs pildāt šo Līgumu. Jūs iegūstat tikai tiesības lietot E-tirdzniecības forumu un neiegūstat nekādas īpašumtiesības uz jebkādiem E-tirdzniecības foruma elementiem. Jūs nedrīkstat:

(i)       piešķirt apakšlicenci, pārdot, iznomāt, izplatīt, piešķirt vai citādi nodot E-tirdzniecības forumu vai jebkādus tā elementus;

(ii)      virzienmainīt, dekompilēt vai demontēt E-tirdzniecības forumu, izņemot tādā apjomā, kādā tas ir atļauts ar piemērojamo likumu, neraugoties uz šo ierobežojumu;

(iii)     noņemt vai mainīt jebkādu autortiesību, preču zīmju vai citas tiesību norādes E-tirdzniecības forumā;

(iv)     mainīt vai atvasināt darbus no E-tirdzniecības foruma;

(v)      kopēt E-tirdzniecības forumu vai jebkādu programmatūru, kas ir E-tirdzniecības foruma pamatā, izņemot gadījumu, ja tas atļauts saskaņā ar piemērojamo programmatūras licenci; vai

(vi)     izmantot E-tirdzniecības forumu tādu produktu vai pakalpojumu radīšanai, kas konkurē ar E-tirdzniecības  forumu.

Nosacījums licencēm, ko SEB piešķir Jums, ir pastāvīga šī Līguma noteikumu izpilde no Jūsu puses, un tās tiks nekavējoties un automātiski izbeigtas, ja Jūs nepildīsiet jebkādu šī Līguma noteikumu vai nosacījumu.

 

6.         Ilgstoša uzņēmējdarbība

Nekas šajā Līgumā neliedz vai neierobežo SEB iespēju nodrošināt programmatūras, materiālus vai pakalpojumus sev vai citiem klientiem neatkarīgi no šādu programmatūru, materiālu vai pakalpojumu iespējamās līdzības tiem, kas piegādāti Jums.

 

7.         Saites un hipersaites

E-tirdzniecības forums var saturēt saites uz ārējiem avotiem, tīkla vietnēm vai saturu, kas nepieder SEB un ko SEB nav radījusi un nepārvalda. SEB nekontrolē šādas vietnes vai saturu un nav tās izskatījusi. Saites iekļaušana vietnē nenorāda uz to, ka SEB apstiprina šo vietni vai to sponsorējošās struktūras, produktus vai pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka SEB neatbild ne par kādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas Jums var rasties sakarā ar ārējās saites vai satura izmantošanu (vai paļaušanos uz to).

 

8.         Ierobežota atbildība un zaudējumu atruna

NERAUGOTIES NE UZ KĀDU NORĀDI ŠAJĀ LĪGUMĀ PAR PRETĒJO, UN VISPILNĪGĀKAJĀ AR PIEMĒROJAMO LIKUMU ATĻAUTAJĀ MĒRĀ SEB, TĀS SAISTĪTIE UZŅĒMUMI VAI TO LICENCĒTĀJI VAI PĀRDEVĒJI NAV ATBILDĪGI PRET JUMS VAI JŪSU SAISTĪTAJĀM PERSONĀM NE PAR KĀDIEM NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TAI SKAITĀ SAKARĀ AR PEĻŅAS, NEMATERIĀLĀS VĒRTĪBAS, LIETOJUMA VAI DATU ZAUDĒJUMU) ARĪ TAD, JA ŠĪ STRUKTŪRA IR BIJUSI INFORMĒTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. TURKLĀT NE SEB, NE TĀS SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM VAI TO LICENCĒTĀJIEM VAI PĀRDEVĒJIEM NAV PIENĀKUMA MAKSĀT JEBKĀDU KOMPENSĀCIJU VAI ATLĪDZĪBU VAI ATLĪDZINĀT ZAUDĒJUMUS SAKARĀ AR:

(I)      JŪSU NESPĒJU LIETOT E-TIRDZNIECĪBAS FORUMU, TAI SKAITĀ SAKARĀ AR (a) JEBKĀDU ŠĪ LĪGUMA VAI JŪSU E-TIRDZNIECĪBAS FORUMA LIETOŠANAS VAI PIEKĻUVES E-TIRDZNIECĪBAS FORUMA PIEDĀVĀJUMIEM IZBEIGŠANU VAI APTURĒŠANU (b) VISU VAI JEBKĀDU PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMU NETURPINĀŠANU NO MŪSU PUSES SAKARĀ AR E-TIRDZNIECĪBAS FORUMU, VAI (iii) VISA E-TIRDZNIECĪBAS FORUMA VAI JEBKĀDAS TĀ DAĻAS NEGAIDĪTU VAI NEPAREDZĒTU DĪKSTĀVI JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ, TAI SKAITĀ ENERĢIJAS PADEVES PĀRTRAUKUMU, SISTĒMAS ATTEICES VAI CITU PĀRTRAUKUMU REZULTĀTĀ;

(ii)      PREČU VAI PAKALPOJUMU AIZVIETOŠANAS IEPIRKUMA IZMAKSĀM; VAI

(iii)     JEBKĀDIEM JŪSU IEGULDĪJUMIEM, TĒRIŅIEM VAI SAISTĪBĀM SAKARĀ AR ŠO LĪGUMU, E-TIRDZNIECĪBAS FORUMA LIETOŠANU VAI PIEKĻUVI PIEDĀVĀTAJIEM PAKALPOJUMIEM, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ SAISTĪTI AR E-TIRDZNIECĪBAS FORUMU.

ŠAJĀ 8. PUNKTĀ APRAKSTĪTĀ ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM IR IEROBEŽOTA VAI IZSLĒGTA ARĪ TAD, JA JEBKĀDI ŠAJĀ LĪGUMĀ NOTEIKTI EKSKLUZĪVI TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI NEKALPO SAVAM PAMATA NOLŪKAM. JA ATBILDĪBU PAR NOTEIKTIEM ZAUDĒJUMIEM AR LIKUMU NAV ATĻAUTS IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT MINĒTAJĀ VEIDĀ, ŠĪ 8. PUNKTA NOTEIKUMI TIEK PILDĪTI AR PIEMĒROJAMO LIKUMU ATĻAUTĀ MĒRĀ.

 

9.         Nav garantiju

Jūs saprotat un piekrītat tam, ka E-tirdzniecības forums var saturēt tehniskus defektus, kļūmes un/vai citas neatbilstības. VISOS APSTĀKĻOS UN VISPILNĪGĀKAJĀ AR PIEMĒROJAMO LIKUMU ATĻAUTAJĀ MĒRĀ SEB, TĀS SAISTĪTO UZŅĒMUMU UN TO LICENCĒTĀJU UN PĀRDEVĒJU PAKALPOJUMI UN PROGRAMMATŪRAS UN JEBKĀDI TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI “ESOŠAJĀ VEIDĀ”, “PIEEJAMĀ VEIDĀ”, UN BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI JEBKĀDA VEIDA NOSACĪJUMIEM, IESKAITOT NETIEŠI PIEŅEMTAS GARANTIJAS PAR KOMERCIĀLO VĒRTĪBU, NEPĀRKĀPŠANU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM.  NE SEB, NE TĀS SAISTĪTIE UZŅĒMĒJI, LICENCĒTĀJI VAI PĀRDEVĒJI NEIZSAKA NEKĀDAS GARANTIJAS UN NEGARANTĒ, KA E-TIRDZNIECĪBAS FORUMS, JEBKĀDAS PROGRAMMATŪRAS, KAS IR TĀ PAMATĀ, LIETOŠANA UN/VAI JEBKĀDI TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI BŪS DROŠI, NEPĀRTRAUKTI VAI BRĪVI NO KĻŪMĒM, VAI KA SEB NOVĒRSĪS VISAS PROGRAMMATŪRAS UN/VAI PAKALPOJUMU KĻŪMES. 

 

10.       Atbrīvojums no atbildības un kaitējuma atlīdzināšana

Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības un pasargāt SEB, tās saistītos uzņēmumus un to licencētājus un pārdevējus, un visus to darbiniekus, amatpersonas, direktorus un pārstāvjus no jebkādām prasībām, zaudējumiem, atbildības un izdevumiem (ieskaitot saprātīgus advokātu honorārus un saistītos tiesāšanās izdevumus), kas rodas vai ir saistīti ar:

(i)       Jūsu un/vai Jūsu lietotāju veiktu E-tirdzniecības foruma lietošanu;

(ii)      Jūs un/vai Jūsu lietotāji pārkāpj šo Līgumu vai piemērojamo likumu;

(iii)     jebkādu strīdu starp Jums un Trešo personu pakalpojumu vai Jums un Jūsu lietotāju.

SEB sniegs Jums rakstisku paziņojumu par jebkādu prasību, tiesas lietu vai prāvu, bet paziņojuma nesniegšana neatbrīvo Jūs no šajā 10. punktā noteiktajām saistībām.

 

11.       Termiņš un izbeigšana

11.1.     Līguma termiņš. Šis Līgums sākas Spēkā stāšanās datumā un turpina būt spēkā līdz izbeigšanai, kā noteikts saskaņā ar šo 11. punktu.

11.2.     Izbeigšana. Jūs varat pārtraukt E-tirdzniecības foruma lietošanu jebkurā laikā. SEB var izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā.

11.3.     Izbeigšanas sekas. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā visas šajā Līgumā noteiktās tiesības izbeidzas. Šādi līguma punkti turpina būt spēkā pēc termiņa beigām vai izbeigšanas jebkādu iemeslu dēļ: 1.4., 3.2., 4.3., 5.1., 5.2., 8., 9., 10., 11.3., 14.3., 14.4., 14.6. un 14.7.

 

12.       Piemērojamais likums/strīdu izšķiršanas vieta

Šī Līguma spēkā esamība, interpretācija un izpilde tiek regulēta saskaņā ar Latvijas likumiem, neņemot vērā tajos noteiktās kolīziju tiesību normas. Visi strīdi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar to, ir pakļauti Latvijas tiesu jurisdikcijai.

 

13.       Paziņojumi

SEB var sniegt Jums paziņojumu uz šī Līguma pamata šādā veidā:

(i)       izvietojot paziņojumu E-tirdzniecības foruma tīkla vietnē; vai

(ii)      nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi.

Paziņojumi, kas sniegti, izvietojot E-tirdzniecības foruma tīkla vietnē, ir spēkā no izvietošanas brīža, un pa e-pastu nosūtītie paziņojumi ir spēkā no brīža, kad SEB nosūta e-pastu. Jums ir pienākums uzturēt spēkā Jūsu e-pasta adresi un atjaunināt Jūsu profilu SEB, ja tas mainās. Tiek uzskatīts, ka Jūs esat saņēmis jebkādu e-pastu, kas nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi nākamajā darba dienā, pēc tam, kad SEB ir to nosūtījis. Lai sniegtu paziņojumu SEB uz šī Līguma pamata, Jums jāsazinās ar SEB, sūtot paziņojumus Atbilstības vadītājam, SIA “Samsung Electronics Baltics”, Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija. SEB var atjaunināt savu kontaktu informāciju, izvietojot paziņojumu E-tirdzniecības foruma tīkla vietnē. Paziņojumiem jābūt angļu vai latviešu valodā.

 

14.       Citi jautājumi

14.1.     Šis Līgums ir saistošs līdzējām pusēm, un nekas šajā Līgumā nepiešķir nevienai citai personai vai uzņēmumam nekādas tiesības, priekšrocības vai tiesību aizsardzības līdzekļus. Nekas šajā Līgumā nav skaidrojams kā nodarbinātības vai pārstāvības attiecību radīšana starp Jums un SEB (vai jebkādu SEB personālu).

14.2.     Visi virsraksti šajā Līgumā ir pievienoti tikai identifikācijas un ērtības nolūkā, un tie nav uzskatāmi par šī Līguma sastāvdaļu interpretācijas nolūkos.

14.3.     Ja jebkāds šī Līguma noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu jebkāda iemesla dēļ, bet varētu būt spēkā un kļūt izpildāms atbilstošu grozījumu rezultātā, šāds noteikums tiek piemērots ar tādu grozījumu, kāds nepieciešams, lai padarītu to spēkā esošu un izpildāmu. Ja šādu noteikumu nevar tā grozīt, puses vienojas, ka šāda spēkā neesamība neietekmē pārējo šī Līguma noteikumu spēkā esamību.

14.4.     Ja jebkura puse neizmanto jebkādas uz šī Līguma vai likuma pamata pieejamas tiesības vai aizkavē to izmantošanu, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai to zaudēšanu. Jebkāda atteikšanās no tiesībām ir spēkā tikai tad, ja tā noformēta rakstiskā veidā un to parakstījis tās puses pilnvarotais pārstāvis, attiecībā uz kuru paredzēts vērst šādu atteikšanos.

14.5.     Šis Līgums, ieskaitot jebkādu tajā norādītu politiku, ir galīgs, pilnīgs un izsmeļošs pārskats par vienošanos starp pusēm attiecībā uz šī Līguma priekšmetu, neraugoties ne uz kādiem iepriekšējiem rakstiskiem līgumiem vai iepriekšēju vai pagaidu mutisku vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

14.6.     Neviena puse nedrīkst nodot šo Līgumu trešajai personai bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, bet ar noteikumu, ka SEB var nodot šo Līgumu bez šādas piekrišanas saistītam uzņēmumam vai jebkurai trešajai personai sakarā ar visu vai lielāko daļu tā uzņēmuma vai aktīvu pārdošanu, uz ko attiecas šis Līgums.

14.7.   SEB un tās saistītie uzņēmumi nav atbildīgi ne par kādu kavējumu vai kļūmi, nodrošinot E-tirdzniecības foruma pieejamību Jums vai jebkuram no Jūsu lietotājiem, ja kavējuma vai kļūmes iemesls ir jebkāds cēlonis ārpus SEB vai tās saistīto uzņēmumu pamatotas kontroles, ieskaitot stihiskas nelaimes, darba strīdus vai citus nozares nemierus, sistēmu, elektrības, telekomunikāciju vai citu pakalpojumu atteici, zemestrīces, vētras vai citas dabas parādības, blokādi, embargo, sacelšanās, valdības pasākumus vai rīkojumus, valsts ienaidnieku darbības vai karu.