Как да включа хладилен режима „Ваканция“ или функцията „Заключване“?

Има някои функции, които можете да използвате, ако няма да използвате хладилника дълъг период от време или ако искате да блокирате управлението му: режим „Ваканция“, Контролно заключване, Заключване на дозатора и Заключване на панела на дозатора. По-долу можете да се запознаете с всяка функция и как да я активирате.

Режим „Ваканция“

Ако отивате на почивка или в командировка или ако не възнамерявате да използвате хладилника продължително време, използвайте режима „Ваканция“. Температурата на хладилника ще бъде контролирана по 17°C (62,6℉), но фризерът остава включен, както преди.

Забележка:

 • Преди да използвате режима „Ваканция“ извадете всички хранителни продукти от отделенията на хладилника.
 • Режимът „Ваканция“ ще бъде изключен, ако коригирате температурата.
 • Възможно е изображенията на контролния панел и начините за настройване да изглеждат различно в зависимост от модела.
 • Тип 1. Натиснете и задръжте Ваканция за 3 секунди. Индикаторът „Ваканция“ се включва, а дисплеят за температурата на хладилника се изключва.

- За да изключите режима „Ваканция“, натиснете и задръжте „Ваканция“ отново за 3 секунди. Температурата на хладилника ще се върне към предишната настройка.

Натиснете и задръжте бутона Ваканция 1.
 • Тип 2. Натиснете произволен бутон (<O или >), за да събудите дисплея. (Възможно е тази стъпка да не важи за някои модели.) Натиснете O, за да изберете хладилника. След това натиснете < или >, за да изберете режим „Ваканция“. Индикаторът „Ваканция“ ще светне.
Натиснете < или >, за да изберете режим „ваканция“.

Контролно заключване

Ако искате да предотвратите инциденти или нежелано използване на бутоните за управление, използвайте функцията „Контролно заключване“.

Забележка:

 • Контролното заключване на главния панел не се отнася за дозатора.
 • Дозаторът и, съответно лостът на дозатора, работят независимо. За да заключите дозатора и лоста на дозатора, използвайте функцията „Заключване на дозатора“.
 • Възможно е изображенията на контролния панел и начините за настройване да изглеждат различно в зависимост от модела.
 • Това се отнася само за моделите, които разполагат с функцията Контролно заключване.
 • Тип 1. Натиснете и задръжте Контролно заключване за 3 секунди. Всички бутони за управление ще бъдат изключени при включен индикатор.

- За да го изключите, натиснете и задръжте отново за 3 секунди. Бутоните за управление ще бъдат включени както обикновено.

Натиснете и задръжте Контролно заключване.
 • Тип 2. Натиснете и задръжте Предупреждението за отворена врата за 3 секунди. Главният панел ще бъде изключен и индикаторът Контролно заключване ще светне. Когато Контролното заключване е включено, индикаторът мига, ако някой бутон на главния панел бъде натиснат.

- За да деактивирате Контролното заключване, натиснете и задръжте бутона отново за повече от 3 секунди. Контролното заключване обаче ще бъде включено отново, ако в рамките на 1 минута не бъде натиснат бутон.

Натиснете и задръжте Предупреждение за отворена врата.

Заключване на дозатора

Ако искате да предотвратите използването на бутоните на панела на дозатора и на лоста на дозатора, използвайте заключването на дозатора.

Забележка: 

 • Заключването на дозатора на Панела на дозатора не оказва влияние върху бутоните за управление на главния панел. За да заключите главния панел, използвайте функцията Контролно заключване на главния панел.
 • Възможно е изображенията на контролния панел и начините за настройване да изглеждат различно в зависимост от модела.
 • Това се отнася само за моделите, които разполагат с функцията Заключване на дозатора.
 • Натиснете и задръжте Вода/лед за повече от 3 секунди. 

- За да го изключите, натиснете и задръжте отново за 3 секунди.

Натиснете и задръжте Вода/лед.

Заключване на панела на дозатора

Ако искате да предотвратите използването на бутоните на панела на дозатора и на лоста на дозатора, използвайте заключването на панела на дозатора.

Забележка: 

 • Заключването на панела на дозатора не оказва влияние върху бутоните за управление на главния панел. 
 • За да заключите главния панел, използвайте функцията Контролно заключване на главния панел.
 • Натиснете и задръжте Вода за повече от 3 секунди. 

- За да го изключите, натиснете и задръжте отново за 3 секунди.

Натиснете и задръжте Вода.

Благодарим Ви за обратната връзка