Как се настройва диспенсър за вода чрез контролния панел?

Проверете кой от двата дадени по-долу модела дозатор за вода е вашият, за да разберете как да го настроите.

Контролен панел: Тип 1

Контролен панел тип 1.

Докоснете бутона Ice Type (Тип лед), за да промените типа лед. Всеки път, когато докоснете бутона Ice Type (Тип лед), режимите за лед Cubed (на кубчета) и Crushed (натрошен) ще се редуват и иконата за лед на кубчета или натрошен лед светва, показвайки вашия избор.

Тип лед.

Задръжте бутона Cubed (на кубчета) в продължение на три секунди, за да настроите светодиодната лампичка на дозатора (намираща се под дисплея) да бъде в постоянен режим, така че да остане включена непрекъснато.

Ако искате лампата на дозатора да свети само когато някой го използва, отново задръжте този бутон в продължение на 3 секунди, за да изключите непрекъснатия режим.

След като смените водния филтър, докоснете бутона „Crushed/Hold 3 sec for Filter Reset“ (Натрошен/Задръжте 3 секунди, за да нулирате филтъра) в продължение на 3 секунди, за да нулирате водния филтър. Цветът на индикатора ще се промени от червен на изключен.

Нулиране на филтъра.

Задръжте бутона Ice Maker Off (Изключване на ледогенератора) в продължение на 3 секунди, докато индикаторът за изключване на ледогенератора светне.

Използване на дозатора за вода и лед.
 • За лед

Стъпка 1. Изберете какъв тип лед искате, като докоснете бутона за лед на кубчета или натрошен лед.

Стъпка 2. Внимателно натиснете лоста на дозатора за лед (1) с чашата си. От дозатора ще излезе лед.

 

 • За вода

Внимателно натиснете лоста на дозатора вода (2) с чашата си. От дозатора ще излезе вода.

 

 • Едновременно използване на дозатора за вода и лед

За да получите и лед и вода, натиснете първо лоста на дозатора за лед (1), а след това преместете чашата си надолу и натиснете лоста на дозатора за вода (2).

Забележка: 

 • Ако се натиснат едновременно както лостът за вода, така и лостът за лед, дозаторът ще изпълни само първоначално избраната или натисната опция.
 • След като сипете вода, изчакайте 1 секунда, преди да отдалечите чашата от дозатора, за да избегнете разливи. Не дърпайте издърпвайте навън лоста, след като излезе лед или вода. Той автоматично се връща в първоначално положение.

Контролен панел: Тип 2

Контролен панел тип 2.
 • Вода: Ако искате да си сипете охладена вода, натиснете Water (Вода). Ще се включи съответният индикатор.
 • Заключване (Панел на дозатора/Лост на дозатора): За да предотвратите използването на бутоните на панела и лоста на дозатора, натиснете и задръжте Water (Вода) за повече от 3 секунди. Ако натиснете и задържите бутона отново за повече от 3 секунди, ще се деактивира заключването на дозатора.

Забележка: Заключването на панела на дозатора не влияе върху контролите на главния панел. За да заключите главния панел, използвайте функцията Control Lock (Заключване на контроли) на главния панел.

Натиснете Cubed Ice (Лед на кубчета), за да сипете лед на кубчета. Ще се включи съответният индикатор.

Натиснете Crushed Ice (Натрошен лед), за да сипете натрошен лед. Ще се включи съответният индикатор.

Използване на дозатора.
 • За лед

Стъпка 1. Когато Ice Maker (Ледогенераторът) е активиран, натиснете Cubed Ice (Лед на кубчета) или Crushed Ice (Натрошен лед), за да изберете типа лед.

Стъпка 2. Поставете чаша за вода под дозатора, а след това натиснете лоста с чашата. От дозатора ще излезе лед.

 

 • За вода 

Стъпка 1. Натиснете Water (Вода) върху панела на дозатора.

Стъпка 2. Поставете чаша за вода под дозатора, а след това натиснете лоста.

Забележка: 

 • Дозаторът ще спре, ако продължите да натискате лоста повече от 1 минута. За да сипете повече вода, освободете лоста, а след това го натиснете отново.
 • Уверете се, че чашата е изравнена с дозатора, за да избегнете разливането на водата.

Благодарим Ви за обратната връзка