Информация за материалите, използвани в продуктите на Samsung

Телефон Samsung на фона на листа

Продуктите на Samsung отговарят на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Ако искате да научите повече за веществата, които може да се съдържат във вашето устройство Samsung, прочетете нашата декларация за веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC).

Можете също така да използвате нашата търсачка, за да научите за енергийния етикет и еко дизайна на вашия продукт Samsung.

Посетете страниците, посветени на устойчивостта на Samsung.com за подробности за всички корпоративни програми, стратегии за околната среда и други документи с политики на Samsung.

Благодарим Ви за обратната връзка