Etika

Etika

Čestná a transparentní
kultura společnosti

Čestná a transparentní kultura společnosti

Zabudováváme dodržování shody s předpisy do konceptu našeho
každodenního fungování, a tak naplňujeme naši sociální úlohu
a odpovědnost způsobem, který přináší prospěch našemu postavení
jako špičkové globální společnosti.

Zabudováváme dodržování shody s předpisy do konceptu našeho každodenního fungování, a tak naplňujeme naši sociální úlohu a odpovědnost způsobem, který přináší prospěch našemu postavení jako špičkové globální společnosti.

Jelikož podnikáme v mnoha zemích po celém světě, poznáváme a analyzujeme rozdíly v zákonech, nařízeních a postupech v příslušných zemích a zároveň podnikáme zákonným a etickým způsobem. Rovněž vyvíjíme a implementujeme globální zásady zabezpečení osobních údajů, abychom respektovali soukromí našich zákazníků a zaměstnanců a chránili jejich osobní údaje. Naše snahy o systematické zajištění shody s předpisy a eliminaci etických rizik jsou podporovány globálním Etickým kodexem společnosti Samsung a pokyny pro chování při podnikání, které vedou všechny naše zaměstnance k přijímání opatření a rozhodnutí o hodnotách. Náš tým pro zajištění shody s předpisy, který dříve působil pod právním oddělením, je nyní přímo podřízen výkonnému řediteli a vedoucí týmu pro zajištění shody s předpisy se účastní všech schůzek představenstva, aby podpořil jeho důležitá rozhodnutí. V každé obchodní divizi v zámořských regionálních pobočkách provozujeme specializované organizace, abychom zvládli problémy s dodržováním předpisů týkající se každého podniku a regionu.

Řízení etického chování

Náš globální Etický kodex („Principy obchodování společnosti Samsung“) zveřejňujeme našim dodavatelům, zákazníkům a jiným externím zúčastněným stranám, stejně jako našim zaměstnancům, prostřednictvím naší internetové stránky řízení etického chování a poskytujeme kanál, kterým mohou ohlásit porušení etických standardů. Dále máme Pokyny pro chování při podnikání zaměstnanců, které slouží jako etická norma pro naše zaměstnance a které jsou přeloženy a dostupné v 15 jazycích (včetně korejštiny) a nachází se na našem intranetu. Příslušné detaily jsou rozšířeny a sdíleny mezi naše zaměstnance po celém světě prostřednictvím kolektivního, online a audio/vizuálního školení, které nabízíme přinejmenším jednou ročně, pokud ne vícekrát. Samostatné „Obchodní pokyny“ jsou rovněž poskytnuty našim dodavatelům a tím budujeme transparentní obchodní postupy.

Řízení zajištění shody s předpisy

Cílem našeho programu zajištění shody s předpisy je vytvořit kulturu společnosti zaměřenou na podporu zajištění shody s předpisy a tím minimalizovat obchodní rizika, ke kterým může dojít díky fixaci cen nebo zasahování do práv na duševní vlastnictví, a přijetí silnější odpovědnosti v oblastech lidských práv, ochrany zdraví a bezpečnosti a životního prostředí. Systém řízení programu zajištění shody s předpisy (Compliance Program Management System, CPMS), IT systém vytvořený s cílem spravovat rizika související se zajištěním shody s předpisy, poskytuje zásady specifické pro danou oblast a detaily o zjištěných regionálních problémech. Naše zákaznická linka je v provozu a pomáhá zaměstnancům zodpovědět individuální dotazy a tím je odborně podporuje kdykoliv, když mají pracovní dotazy nebo když se jim zdají naše pokyny nedostatečné k stanovení nezákonnosti. Náš oznamovací systém, který je vytvořen v souladu s CPMS pro naše zaměstnance, je provozován způsobem, který jasně garantuje důvěrnost těm, kteří se rozhodnou problém ohlásit.

Postup řízení
zajištění shody
s předpisy

  • Provoz
    specializovaných jednotek

    Prevence. Vytvořit pozici pracovníka pro ochranu soukromí v rámci právního oddělení společnosti pod přímým vedením právníků jmenovaných výkonným ředitelem, kteří se věnují zásadám ochrany soukromí v příslušných obchodních divizích

  • Monitorování

    Nabídnout pravidelné/účelové monitorování prostřednictvím specializovaných jednotek nebo zaměstnanců

Zásady ochrany osobních údajů

Oficiálně jsme oznámili naše globální zásady ochrany osobních údajů a vytvořili jsme příslušné zásady, které odráží podmínky dodržování právních norem specifické pro danou oblast a místní podmínky. Výsledkem našeho úsilí je, že našim zaměstnancům je poskytnut „globální průvodce osobními údaji“ a „průvodce řízením pro zpracování získaných osobních údajů“, které se používají jako pokyny k řízení. Spravujeme naše postupy a systémy způsobem, který začleňuje příslušné zásady do našeho každodenního podnikání, a nadále provádíme přezkumy a nabízíme celopodniková školení.

 

Provoz specializovaných jednotek

Vytvořit pozici globálního pracovníka pro ochranu soukromí v rámcie Právního oddělení společnosti pod přímým vedením právníků jmenovaných výkonným ředitelem, kteří se věnují zásadám ochrany soukromí v příslušných obchodních divizích Jmenovat právníky odpovědné za zásady ochrany osobních údajů v příslušných obchodních divizích
 

Přísnější posouzení systémů řízení/správy zásad ochrany osobních údajů

Provádět pravidelná posouzení a realizovat nezbytná vylepšení našich systémů a služeb, které poskytujeme našim zákazníkům a zaměstnancům za účelem zajištění systému správní, technické a fyzické ochrany a které řídí celý postup shromažďování dat, jejich zpracování a likvidace
 

Školení zásady ochrany osobních údajů

Zajistit školení zásad ochrany osobních údajů online/offline, které vezme do úvahy charakteristiky pracovní pozice v příslušném oddělení (plánování, výzkum a vývoj, marketing, atd.), stejně jako základní školení, které se zaměřuje na všechny zaměstnance
 

Provozování systému právního řízení ochrany osobních údajů (Privacy Legal Management System, PLMS)

Ustanovit povinnost podniknout preventivní opatření používáním kontrolního seznamu rizik ochrany osobních údajů, který byl vytvořen s cílem posoudit rizika ochrany osobních údajů v každé fázi zajišťování produktů a služeb, od plánování a vývoje k provozování a zániku, a současně posuzovat takový kontrolní seznam spolu se specializovanými právníky