Na co se záruka vztahuje

Zásady záruky

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY JSOU SMLUVNÍ ZÁRUKOU A ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA NAD RÁMEC ZÁKONEM STANOVENÝCH PRÁV SPOTŘEBITELŮ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJE ZBOŽÍ V OBCHODĚ A OCHRANY SPOTŘEBITELE. TATO SMLUVNÍ ZÁRUKA NIJAK NEOMEZUJE PRÁVA SPOTŘEBITELE PLYNOUCÍ ZE ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. SMLUVNÍ ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ NÁSLEDUJÍCÍH PODMÍNEK:

 

 

Smluvní záruka Samsung

 

Základní informace o záruce

Děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením výrobku Samsung ("Výrobek"). Naším cílem je Vaše spokojenost, a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti:

Veškeré Výrobky jsou určeny pro domácí použití, není-li v návodu k obsluze, v popisu provozu/užívání Výrobku nebo v uživatelské příručce Výrobku uvedeno jinak.

Tato smluvní záruka poskytovaná společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung“) se vztahuje pouze na Výrobky zakoupené kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), tj. fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná („Spotřebitel“), u prodávajícího, který je fyzickou nebo právnickou osobou prodávající Výrobek jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.

Společnost Samsung poskytuje smluvní záruku pouze v rozsahu dle těchto záručních podmínek.

Podmínky a záruční doba smluvní záruky Samsung

Smluvní záruka je společností Samsung poskytována pouze na Výrobek, který byl prodán Spotřebiteli na území České republiky v době 6 měsíců od jeho dodání prodávajícímu společností Samsung nebo prostřednictvím její slovenské organizační složky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka se sídlem Business Center IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 821 04, IČO: 45 306 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdem Bratislava I, vložka číslo 1791/B. Společnost Samsung poskytuje na Výrobky splňující uvedenou podmínku smluvní záruku výrobce v délce 24 měsíců. Zákazník může ověřit, zda jím zakoupený Výrobek splňuje podmínky smluvní záruky poskytované společností Samsung na infolince +420 800 726 786.

Tato smluvní záruka se poskytuje pouze na nové Výrobky, naopak se nevztahuje na Výrobky repasované a bazarové či jinak přeprodané Výrobky.

Na vybrané Výrobky společnost Samsung poskytuje smluvní záruku se záruční dobou prodlouženou na celkovou délku 36 měsíců nebo délku odlišnou; informace o prodloužených zárukách a Výrobcích, pro něž prodloužená záruka platí, naleznete zde: https://www.samsung.com/cz/support/warranty/.

Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání Výrobku Spotřebiteli, případně od data prvního uvedení Výrobku do provozu, tj. v případě mobilních telefonů a jiných zařízení od data prvního přihlášení Výrobku do sítě, podle toho, která z výše uvedených okolností nastane dříve.

Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je Spotřebitel po skončení opravy povinen Výrobek převzít a/nebo Spotřebitel Výrobek převzal, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Reklamace Spotřebitele může být v rámci smluvní záruky poskytované společností Samsung vyřízena buď bezplatnou opravou Výrobku (včetně výměny jeho části) nebo bezplatnou výměnou Výrobku jako celku (náklady na dopravu, odstranění nebo instalaci Výrobku, mohou být účtovány separátně a nejsou kryty touto zárukou), a to v přiměřené lhůtě. Způsob vyřízení reklamace určuje společnost Samsung. Jiná práva Spotřebiteli z této záruky neplynou.

Postup pro uplatnění reklamace

Reklamaci dle těchto záručních podmínek je možné uplatnit u prodávajícího, u kterého byl Výrobek zakoupen, u Autorizovaného servisu a/nebo přímo u společnosti Samsung. Pro uplatnění smluvní záruky poskytované společnosti Samsung je nutné předložit řádně vyplněný záruční list nebo doklad o zakoupení Výrobku (účtenku) s typovým označením Výrobku (modelový kód nebo výrobní číslo) a datem koupě, případně další dokumenty, pokud jsou vyžadovány prodávajícím Výrobku. V případě, že Spotřebitel dodá prodávajícímu, Autorizovanému servisu nebo společnosti Samsung pouze kopii (scan) dokladu o zakoupení Výrobku (účtenky), vyhrazuje si prodávající, Autorizovaný servis nebo společnost Samsung právo požadovat po Spotřebiteli dodání originálu dokladu o zakoupení Výrobku (účtenky), a to zejména v případech, kdy vzniknou pochybnosti o pravosti dodaného neoriginálního dokladu o zakoupení Výrobku (účtenky). Kopie záručních listů, kopie (scan) dokladů o zakoupení Výrobku (za předpokladu, že Spotřebitel na základě výzvy nedodá originál dokladu o zakoupení Výrobku), doklady nevyplněné, změněné, dodatečně doplněné nebo poškozené nebudou považovány za doklady prokazující oprávněnost nároku Spotřebitele na čerpání práv ze smluvní záruky společnosti Samsung.

Prodávající, Autorizovaný servis a/nebo společnost Samsung, nejsou povinni přijmout k vyřízení reklamace Výrobek, nepředá-li jej Spotřebitel se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím.

V případě, že se reklamace týká výhradně příslušenství Výrobku, vyhrazuje si prodávající, Autorizovaný servis nebo společnost Samsung v odůvodněných případech pro účely vyřízení reklamace požadovat rovněž dodání Výrobku, a to zejména za účelem zjištění (otestování) charakteru vytýkané vady, resp. zda vytýkaná vada příslušenství Výrobku souvisí s Výrobkem. Pokud Spotřebitel odmítne s příslušenstvím Výrobku Výrobek dodat, přičemž prodávající, Autorizovaný servis a/nebo společnost Samsung vyhodnotí, že dodání Výrobku je pro účely vyřízení reklamace příslušenství Výrobku potřebné, nejsou prodávající, Autorizovaný servis a/nebo společnost Samsung povinni přijmout k vyřízení reklamace příslušenství Výrobku.

Spotřebiteli, který uplatní reklamaci dle této záruky, nevzniká nárok na vrácení Výrobku, v případě výměny Výrobku za nový, a/nebo těch částí Výrobku, které byly v rámci opravy vyměněny. Všechny původní díly Výrobku nahrazené při poskytování služeb podle této záruky se stávají vlastnictvím společnosti Samsung a nové nebo náhradní díly se stávají vlastnictvím Spotřebitele. Spotřebitel tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

Na opravenou nebo nahrazenou část Výrobku, či nahrazený Výrobek, se bude vztahovat záruční doba odpovídající zbytku záruční doby vztahující se na původní Výrobek dle podmínek této smluvní záruky.

V případě, že Spotřebitel uplatní reklamaci přímo u společnosti Samsung, vyhrazuje si společnost Samsung právo odkázat Spotřebitele ohledně dalšího postupu při vyřízení reklamace na Autorizovaný servis, který je schopen Výrobek otestovat a potvrdit příslušnou vadu. Po přijetí požadavku Spotřebitele bude nejprve ze strany Autorizovaného servisu ověřeno, zda je daný Výrobek opravitelný či nikoliv. O závěru tohoto ověření bude Spotřebitel jasným a srozumitelným způsobem informován.

V případě, že bude Výrobek vyhodnocen jako opravitelný, avšak nezbytnou opravu nebude možné provést jakožto bezplatnou opravu v rámci této smluvní záruky, bude Spotřebitel předem informován o předpokládané výši nákladů na opravu, které bude povinen uhradit. Zároveň bude Spotřebitel informován taktéž o odhadované době opravy.

Spotřebitel bere na vědomí, že u některých Výrobků obsahujících velké součástky (např. TV panely, dveře chladničky atd.) nebo Výrobků obsahujících součástky, které nejsou k dispozici (např. z důvodu ukončení výroby atd.), je oprava předem vyloučena a tyto Výrobky se považují za neopravitelné.

Pokud v konkrétním případě není oprava Výrobku možná, bude ze strany Autorizovaného servisu postupováno následovně: - v případě, že Výrobkem je mobilní zařízení, Autorizovaný servis vystaví servisní protokol. Vydání tohoto protokolu je podmíněno tím, že Spotřebitel u Autorizovaného servisu odevzdá daný (reklamovaný) Výrobek včetně veškerého příslušenství za účelem jeho ekologické likvidace. Spotřebitel má následně možnost obrátit se s tímto servisním protokolem na prodávajícího v souvislosti se svými nároky z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.

    V případě, že má Spotřebitel sjednáno prémiové pojištění Samsung Care+, záležitost se bude řešit dle pojistných podmínek tohoto pojištění; - v případě, že Výrobkem je domácí spotřebič, je ze strany Autorizovaného servisu vystaven tzv. protokol o neopravitelnosti Výrobku. Spotřebitel má následně možnost obrátit se s tímto protokolem o neopravitelnosti na prodávajícího v souvislosti se svými nároky z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. V případě velkých bílých spotřebičů (chladničky, pračky, sušičky, trouby, varné desky, pračkosušičky, myčky, airdressery, digestoře) je Spotřebitel povinen předem kontaktovat prodávajícího, který zajistí svoz Výrobku na svůj sklad. U ostatních domácích spotřebičů (mikrovlnné trouby, vysavače) je vydání tohoto protokolu podmíněno tím, že Spotřebitel u Autorizovaného servisu odevzdá daný (reklamovaný) Výrobek včetně veškerého příslušenství za účelem jeho ekologické likvidace;

    - v případě, že Výrobkem je televizor, soundbar, počítač, projektor, monitor či jiný kancelářský výrobek, je ze strany Autorizovaného servisu vystaven tzv. protokol o neopravitelnosti Výrobku. Spotřebitel má následně možnost obrátit se s tímto protokolem o neopravitelnosti na prodávajícího v souvislosti se svými nároky z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. V případě, že Spotřebitel zajistil dovoz Výrobku Autorizovanému servisu za účelem jeho opravy, je vydání tohoto protokolu podmíněno tím, že Spotřebitel u Autorizovaného servisu odevzdá daný (reklamovaný) Výrobek včetně veškerého příslušenství za účelem jeho ekologické likvidace. V případě, že Spotřebitel nezajistil dovoz Výrobku Autorizovanému servisu za účelem jeho opravy (zejména rozměrné TV), Spotřebitel kontaktuje Autorizovaný servis za účelem jeho svozu do Autorizovaného servisu.

    - reklamované SSD disky se vždy považují za neopravitelné, přičemž pokud Spotřebitel doručí vadný SSD disk do autorizovaného servisu BRITEX – CZ, s.r.o., IČ: 251 30 340, tento zajistí jeho zaslání do centrálního evropského servisu, který poskytne nový SSD disk, jenž je následně shodnou cestou doručen Spotřebiteli. V případě, že Spotřebitel reklamuje SSD disk u prodávajícího, zajistí tuto činnost přes autorizovaný servis BRITEX – CZ, s.r.o. prodávající (včetně následného doručení nového SSD disku Spotřebiteli).

Touto smluvní zárukou nejsou dotčena práva Spotřebitele, která se ke koupi Výrobku váží podle zvláštních právních předpisů, případně která vyplývají z právních vztahů mezi Spotřebitelem a prodávajícím a/nebo jinou třetí stranou.

Práva a povinnosti Spotřebitele

Před prvním použitím Výrobku si pečlivě prostudujte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.

Uvedení Výrobku do provozu a jeho nastavení nepatří mezi povinnosti prodávajícího Výrobku. Tyto činnosti nechte provést autorizovanou servisní organizací Samsung („Autorizovaný servis“). Autorizované servisy jsou uvedeny na seznamu vydaném společností Samsung, který je dostupný na adrese https://www.samsung.com/cz/support/service-center/, případně se tyto informace dozvíte na zákaznické lince Samsung nebo přímo u prodávajícího. Autorizované servisy jsou rovněž subjekty určené k přijetí Vámi uplatněné reklamace.

Nevhodné skladování po delší dobu nebo při nevhodných podmínkách může způsobit zhoršení technického stavu Výrobku. V tomto případě je nutné nechat Výrobek před uvedením do provozu prohlédnout Autorizovaným servisem. Náklady prohlídky ani odstranění vzniklých vad není možno nárokovat v rámci záruky poskytované společností Samsung.

Je odpovědností Spotřebitele zajistit, aby Výrobek měl nainstalovanou nejnovější verzi softwaru, přičemž instalace příslušné aktualizace jsou Spotřebiteli automaticky nabízeny v rámci uživatelského rozhraní Výrobku prostřednictvím systému automatických systémových aktualizací, případně budou bezplatně nabízeny na internetových stránkách www.samsung.com.

Spotřebitel je povinen před předáním Výrobku k reklamaci, resp. posouzení Autorizovaným servisem, vyjmout z Výrobku SIM kartu, paměťovou kartu, CD, DVD nebo jiná paměťová média nebo majetek patřící Spotřebiteli, který není součástí nebo příslušenstvím Výrobku. Spotřebitel je povinen provést a nese odpovědnost za veškeré zálohování a jinou ochranu svých údajů a dat před ztrátou, poškozením nebo zničením. Společnost Samsung nebude odpovídat za ztrátu jakýchkoliv údajů a dat, za předpokladu, že Spotřebitel řádně nesplnil své povinnosti dle těchto podmínek. Společnost Samsung není odpovědná za újmu vzniklou Spotřebiteli v souvislosti se Spotřebitelovou SIM kartou, paměťovou kartou, CD, DVD, jinými paměťovými médii nebo majetkem Spotřebitele, které pro porušení povinností Spotřebitele dle těchto podmínek nebyly z Výrobku vyjmuty nebo jinak odstraněny před odevzdáním Výrobku k reklamaci.

Výluky ze záruky

Spotřebiteli práva ze smluvní záruky poskytované společností Samsung nenáleží a jím uplatněná reklamace nebude uznána, pokud vada vznikla zejména z některého z níže uvedených důvodů nebo došlo k některému z níže uvedených případů:

a) Výrobek byl užíván, upravován, modifikován nebo instalován jiným způsobem nebo v rozporu s návodem k obsluze, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice.

b) Došlo ke zneužití nebo nesprávnému používání Výrobku, mimo jiné včetně případů používání tohoto Výrobku k jiným než běžným účelům v souladu s pokyny společnosti Samsung pro užívání a údržbu.

c) Výrobek byl poškozen Spotřebitelem po jeho převzetí nebo byl poškozen v důsledku vnější událostí (např. poškození panelu s displejem pádem, resp. jinou vnější událostí).

d) Došlo-li k opotřebení Výrobku nebo jeho části v důsledku běžného užívání. Mezi typické opotřebení Výrobku nebo jeho části obvyklým užíváním se řadí např. vybití baterie nebo snížení kapacity baterie či akumulátoru uplynutím obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení zobrazovacích částí Výrobku, mechanické opotřebení dálkových ovladačů a jejich povrchů, spotřeba toneru, opotřebení filtru, opotřebení přívodních kabelů a další.

e) Výrobek byl poškozen znečištěním snímačů a jejich neodborným čištěním.

f) Výrobek byl poškozen při neodborném čištění nebo neodborném provádění pravidelné údržby Výrobku.

g) Výrobek byl poškozen při užívání jiného než originálního příslušenství (spotřebního materiálu), které není schváleno společností Samsung pro použití s Výrobkem (seznam schváleného příslušenství Výrobku naleznete v manuálu k Výrobku).

h) Výrobek byl poškozen používáním Výrobku v rámci podnikání, živnosti nebo profese.

i) Vada byla způsobena neodbornou obsluhou, použitím nebo provozem Výrobku.

j) Vada spočívá v (i) odchylkách konvergencí a geometrie do 1%, (ii) rušivých napětí v obvodech video do odstupu 42 dB, (iii) rušivých napětí audio měřených podle váhové křivky A v případě Výrobků spotřební elektroniky do odstupu 52 dB, (iv) rušivých napětí audio měřených podle váhové křivky A, (v) přechodových jevech při přepínání nebo změně stavu, (vi) odchylkách čistoty barev v krajních podmínkách provozu (statické bílé plochy, statické černé plochy) s odchylkou homogenity do 50% (případně dle interní specifikace zobrazovače), (vii) rušivých zvuků vzniklých provozem Výrobku, případně v klidu do úrovně rušení 45dB, (viii) vadných zobrazovacích bodů (např. LCD, OLED a dalších), pokud jejich počet odpovídá technické specifikaci, (ix) nestabilitě funkce aplikací třetích stran.

k) Vada spočívá v poškození baterie způsobené nadměrným nabitím nebo použitím v rozporu s konkrétními pokyny pro péči o Výrobek uvedenými v návodu na použití Výrobku.

l) Vada spočívá v kosmetickém poškození Výrobku, včetně škrábanců a promáčknutí.

m) Případy, kdy bylo číslo modelu, sériové číslo (IMEI) nebo produktové číslo záměrně upraveno, smazáno, odstraněno nebo učiněno nečitelným.

n) Případy, kdy byla porušena kterákoliv z pečetí na obalu baterie Výrobku nebo článcích nebo tato pečeť vykazuje známky neoprávněné manipulace.

o) Případy, kdy k poškození Výrobku došlo v důsledku změny konfigurace dodaného Výrobku (buď hardwaru, nebo softwaru), ledaže taková změna byla společností Samsung předem odsouhlasena.

p) Případy, kdy Spotřebitel odmítne společnosti Samsung poskytnout příslušné heslo nebo bezpečnostní informace týkající se Výrobku, které společnost Samsung potřebuje k provedení servisu.

q) Případy, kdy jsou vady Výrobku řešitelné použitím standardních postupů opravy společnosti Samsung (vzdálené nebo automatické ovládání Výrobku; instalace Výrobku nebo jeho části, které může instalovat Spotřebitel), pokud Spotřebitel odmítl takový postup opravy bez přiměřeného důvodu.

r) Případy, kdy v souvislosti s aktualizací softwaru Výrobku došlo k přerušení nebo omezení funkčnosti softwaru třetích stran (aplikací, programů, atd.) nebo ke změně či odstranění určité části softwaru (zejména Smart aplikace) Výrobku, a to zejména z důvodu zlepšení kvality Výrobku.

s) Záruka se nevztahuje na repasované Výrobky a bazarové či jinak přeprodané Výrobky.

V rámci smluvní záruky poskytované společností Samsung není taktéž možné vyřídit reklamaci Spotřebitele v případě, pokud to povaha vady Výrobku a dostupnost nezbytného softwaru nebo náhradních dílů neumožňuje.

Následující položky (součásti Výrobku) jsou považovány za spotřební, tj. v rámci jejich běžného užívání Spotřebitelem dochází z povahy věci ke snížení jejich výkonu. Vzhledem k tomu se na níže uvedené položky (součásti Výrobku) nevztahuje smluvní záruka poskytovaná společností Samsung, případně se na ně vztahuje zkrácená záruční doba:

Baterie: 6 měsíců od začátku výše popsané záruční doby

Baterie robotického vysavače: 6 měsíců od začátku výše popsané záruční doby

Vodní filtr v chladničce: Záruka není poskytována

Sáček ve vysavači: Záruka není poskytována 

Filtry ve vysavači: Záruka není poskytována

 

Za rozpor se záručními podmínkami společnosti Samsung, pro který nemůže být Vámi uplatněný reklamační nárok uznán společností Samsung, se považuje rovněž následující:

1. Výrobek nebyl prodán na základě kupní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou prodávající - fyzická nebo právnická osoba prodávající výrobek jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku a Spotřebitel.

2. Změny a úpravy záručního listu nebo prodejního dokladu (účtenky) provedené neoprávněnou osobou, případně nevyplnění (chybějící modelový kód či výrobní číslo) nebo ztráta záručního listu nebo prodejního dokladu (účtenky).

3. Výrobek byl poškozen ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti nebo k poškození došlo v důsledku živelné pohromy, zásahem neoprávněné osoby (např. neautorizovaný servisem), případně byl Výrobek mechanicky poškozen vinou a/nebo v důsledku jednání Spotřebitele (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.) nebo třetí osoby. Záruka společnosti Samsung se rovněž nevztahuje na situace ztráty Výrobku Spotřebitelem nebo jeho odcizení třetí osobou.

4. Výrobek byl vystaven nepříznivým vnějším vlivům, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí cizorodého tělesa, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. nebo používán v nepříznivém prostředí (např. prašném, vlhkém, znečištěném, zakouřeném či jinak nevhodném).

5. Na Výrobku byly provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace s cílem změnit, rozšířit nebo zúžit funkci či účelové zaměření Výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl Výrobek navržen, vyroben a schválen.

6. Záruka se nevztahuje na vady Výrobku vzniklé vlivem použití paměťových a jiných medií, jejichž vlastnosti a struktura neodpovídají standardům platným v České republice.

7. Nevhodný výběr Výrobku a skutečnost, že Výrobek nevyhovuje požadavkům Spotřebitele, není důvodem k reklamaci a tyto aspekty nejsou kryty zárukou poskytovanou společností Samsung. Stejně tak nejsou kryty reklamace vlastností Výrobku, které nejsou uvedeny v návodu ani jiné obchodně technické dokumentaci, včetně inzerce či závazných technických norem.

8. Vada Výrobku byla způsobena informací, která nebyla poskytnuta společností Samsung.

9. Pokud může být problém s Výrobkem vyřešen nainstalováním veřejně dostupné bezplatné aktualizace softwaru Samsung nebo softwarových aktualizací, které neposkytuje Samsung, ale které jsou volně dostupné Spotřebiteli na trhu, společnost Samsung nebude na takový problém pohlížet jako na vadu, na kterou se vztahuje tato smluvní záruka.

Za obvyklé užívání v souladu s účelovým vymezením Výrobku se považuje zejména:

1. Používání Výrobku s doporučeným, čistým a neopotřebovaným příslušenstvím, magnetickými, optickými nebo jinými paměťovými médii, které jsou pravidelně vyměňovány a odborně udržovány.

2. Používání Výrobku v souladu s návodem k obsluze, právními předpisy, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice.

3. Používání Výrobku způsobem, odpovídajícím provozu Výrobku v domácnosti, tj. mechanické součásti Výrobku, které se při používání opotřebovávají, jsou v provozu do 1000 provozních hodin za rok (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti a další) a zobrazovací části jsou v provozu do 2500 provozních hodin za rok (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, žárovky, displeje nebo jejich součásti, televizory, monitory, sound-bary a další).

 

Kontaktní údaje společnosti Samsung

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

V parku 2323/14, Chodov,

148 00 Praha 4

Linka zákaznické podpory Samsung 800 726 786 

Po - So | 08:00 - 20:00
Ne | 08:00 - 18:00

 

 

Zásady společné evropské záruky

 

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY JSOU SMLUVNÍ ZÁRUKOU A ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA NAD RÁMEC ZÁKONEM STANOVENÝCH PRÁV SPOTŘEBITELŮ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJE ZBOŽÍ V OBCHODĚ A OCHRANY SPOTŘEBITELE. TATO SMLUVNÍ ZÁRUKA NIJAK NEOMEZUJE PRÁVA SPOTŘEBITELE PLYNOUCÍ ZE ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. SMLUVNÍ ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ NÁSLEDUJÍCÍH PODMÍNEK:   

Společná evropská záruka Samsung 

Základní informace o evropské záruce Samsung

Tento dokument obsahuje podmínky společné evropské záruky Samsung poskytované koncovým zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli („Společná záruka“). Společná záruka je poskytována společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem na adrese V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung“).

Koncovým zákazníkem - spotřebitelem, se rozumí každá fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), tj. každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná („Spotřebitel“). 

Společná záruka se vztahuje výhradně na nároky (reklamace) vznesené vůči společnosti Samsung ze strany Spotřebitelů, kteří si zakoupí/zakoupili v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku (společně „Území“) dne 2. 11. 2015 nebo později výrobek uváděný na trh subjektem Samsung se sídlem na Území („Výrobek“). Společná záruka se nevztahuje na Výrobky, které Spotřebitel zakoupil na území České republiky ani na Výrobky, které Spotřebitel zakoupil od prodávajícího se sídlem na Území, pokud byl Výrobek prodávajícím Spotřebiteli dodán na území České republiky (např. zakoupení Výrobku v zahraničním internetovém obchodě).

V případě jakéhokoliv rozporu mezi podmínkami této Společné záruky a dokumentací v produktové krabičce (tj. originálním obalem, ve kterém je Výrobek dodáván Spotřebiteli) budou platit podmínky obsažené v produktové krabičce.

Tato Společná záruka platí pro Spotřebitele, který nabyl jako první vlastník vlastnické právo k Výrobku. Spotřebitelé, kteří mají Výrobek v pronájmu nebo na leasing, musejí kontaktovat pronajímatele nebo leasingovou společnost za účelem stanovení použitelnosti této Společné záruky.

Záruční doba
 
Samsung poskytuje Společnou záruku pouze v tom rozsahu, že Výrobek nebude vykazovat vady materiálu a provedení po dobu 24 měsíců od data odevzdání, resp. převzetí, Výrobku Spotřebiteli/em, případně od data prvního uvedení Výrobku do provozu, tj. data přihlášení Výrobku do sítě („Původní datum zakoupení“). Jakékoliv nároky (reklamace) podle této Společné záruky uplatněné mimo zde uvedenou záruční dobu nebudou uznány. Uplatnění nároku (reklamace) podle této Společné záruky nemá vliv na zbývající dobu trvání Společné záruky, leda by platné vnitrostátní předpisy stanovovaly něco jiného.

Záruka pouze na část Výrobku


Společnost Samsung poskytuje následující prodloužené záruční doby od Původního data zakoupení na určité části (nezahrnují náklady na práci v souvislosti s instalací těchto částí, které mohou být účtovány v rozsahu povoleném vnitrostátním právem a/nebo smluvně sjednaném):

 

–             Keramická glazovaná dutina v mikrovlnných troubách: 10 let

–             Invertorový motor v pračkách a sušičkách a v pračkách se sušičkou: 10 let ​

–             Digitální invertorový motor robotických vysavačů: 10 let

–             Invertorový kompresor v chladničkách: 10 let

–             Kompresor v klimatizaci: 5 let

–             Kompresor v systémech ekologického vytápění: 5 let

 

Opotřebení Výrobku obvyklým užíváním

Společné záruka se nevztahuje na vady Výrobku, jež jsou důsledkem opotřebení Výrobku běžným užíváním.

 

Následující položky (součásti Výrobku) jsou považovány za spotřební, tj. v rámci jejich běžného užívání Spotřebitelem dochází z povahy věci ke snížení jejich výkonu. Vzhledem k tomu se na níže uvedené položky (součásti Výrobku) nevztahuje Společná záruka, případně se na ně vztahuje zkrácená záruční doba:

Baterie: 6 měsíců od Původního data zakoupení
Baterie robotického vysavače: 6 měsíců od Původního data zakoupení
Vodní filtr v chladničce: Záruka není poskytována
Sáček ve vysavači: Záruka není poskytována
Filtry ve vysavači: Záruka není poskytována

 

Aktualizace softwaru

Některé Výrobky vyžadují čas od času aktualizace, aby pracovaly optimálně spolu s dalšími zařízeními a sítěmi. Je odpovědností Spotřebitele zajistit, aby Výrobek měl nainstalovanou nejnovější verzi softwaru, přičemž instalace příslušné aktualizace jsou Spotřebiteli automaticky nabízeny v rámci uživatelského rozhraní Výrobku prostřednictvím systému automatických systémových aktualizací, případně budou bezplatně nabízeny na internetových stránkách www.samsung.com.  Pokud může být problém s Výrobkem vyřešen nainstalováním veřejně dostupné bezplatné aktualizace softwaru Samsung nebo softwarových aktualizací, které neposkytuje Samsung, ale které jsou volně dostupné Spotřebiteli na trhu, společnost Samsung nebude na takový problém pohlížet jako na vadu, na kterou se vztahuje tato Společná záruka. 

 

Povinnosti společnosti Samsung

Pokud to povaha vady Výrobku a dostupnost nezbytného softwaru nebo náhradních dílů umožňuje, tak společnost Samsung za podmínek této Společné záruky po dobu trvání záruční doby podle svého uvážení opraví bezplatně vady Výrobku nebo Výrobek bezplatně vymění (s výjimkou nákladů na dopravu, odstranění nebo instalaci produktu, které mohou být účtovány v rozsahu povoleném vnitrostátním právem), a to v přiměřené lhůtě. Na jiný způsob vyřízení reklamace nemá Spotřebitel vůči společnosti Samsung na základě této Společné záruky nárok.

 

Náhradní díly nebo vyměněné Výrobky Samsung budou poskytnuty v podobě nových Výrobků, nebo repasovaných Výrobků do podoby funkčního ekvivalentu nového Výrobku, leda by platné vnitrostátní předpisy stanovily něco jiného. Na opravenou nebo nahrazenou položku se bude vztahovat záruční doba odpovídající zbytku záruční doby vztahující se na původní Výrobek. Všechny původní části Výrobku nahrazené při poskytování služeb podle této Společné záruky se stávají vlastnictvím společnosti Samsung a nové nebo náhradní části Výrobku se stávají vlastnictvím Spotřebitele.

 

Jak uplatnit nárok (reklamaci)

V případě, že bude uplatněn nárok (reklamace) podle této Společné záruky, Spotřebitelé by měli kontaktovat linku zákaznické podpory společnosti Samsung a postupovat podle pokynů nebo rad, které jim budou poskytnuty. Případně může Spotřebitel uplatnit nárok z této Společné záruky přímo u Autorizovaného servisu a/nebo autorizovaného prodejce Výrobků.


Nároky (reklamace) uplatněné podle této Společné záruky jsou platné pouze po předložení záručního listu a/nebo dokladu o koupi Výrobku původním Spotřebitelem (účtenky), který představuje původní faktura nebo příjmový doklad nebo jakýkoliv jiný doklad o nákupu stanovený platnými vnitrostátními právními předpisy s uvedením data nákupu, názvu prodejce, názvu modelu a produktového čísla. 

 

Vyřízení reklamace

Opravy provedené podle této Společné záruky musejí být provedeny Autorizovaným servisem. Autorizované servisy jsou uvedeny na seznamu vydaném společností Samsung, který je dostupný na adrese https://www.samsung.com/cz/support/service-center/, případně se tyto informace dozvíte na zákaznické lince nebo přímo u prodávajícího.

 

Po přijetí požadavku Spotřebitele bude nejprve ze strany Autorizovaného servisu ověřeno, zda je daný Výrobek opravitelný či nikoliv. O závěru tohoto ověření bude Spotřebitel jasným a srozumitelným způsobem informován.

 

Spotřebitel je povinen před předáním Výrobku k reklamaci, resp. posouzení Autorizovaným servisem, vyjmout z Výrobku SIM kartu, paměťovou kartu, CD, DVD nebo jiná paměťová média nebo majetek patřící Spotřebiteli, který není součástí nebo příslušenstvím Výrobku. Spotřebitel je povinen provést a nese odpovědnost za veškeré zálohování a jinou ochranu svých údajů a dat před ztrátou, poškozením nebo zničením. Společnost Samsung nebude odpovídat za ztrátu jakýchkoliv údajů a dat, za předpokladu, že Spotřebitel řádně nesplnil své povinnosti dle těchto podmínek.

 

Pokud je to možné, společnost Samsung může použít metodu vzdáleného přístupu k diagnostice jakéhokoliv problému, přičemž v takovém případě bude Spotřebitel požádán o souhlas s tím, aby společnost Samsung nebo její zástupce mohl použít vzdálený přístup k Výrobku.

V případě, že bude Výrobek vyhodnocen jako opravitelný, avšak nezbytnou opravu nebude možné provést jakožto bezplatnou opravu v rámci této Společné záruky, bude Spotřebitel předem informován o předpokládané výši nákladů na opravu, které bude povinen uhradit. Zároveň bude Spotřebitel informován taktéž o odhadované době opravy.

 

Spotřebitel bere na vědomí, že u některých Výrobků obsahujících velké součástky (např. TV panely, dveře chladničky atd.) nebo Výrobků obsahujících součástky, které nejsou k dispozici (např. z důvodu ukončení výroby atd.), je oprava předem vyloučena a tyto Výrobky se považují za neopravitelné.

 

Výrobek dále není opravitelný zejména v případech, pokud existuje výrazný rozdíl ve specifikaci daného Výrobku oproti místu, kde je Společná záruka ze strany Spotřebitele uplatňována, či pokud existuje rozdíl v servisním prostředí a dalších technických parametrech (např. rozdílná šířka pásma, napětí atd.).

 

Modifikace

Výrobek není považován za vadný co do materiálu či provedení z toho důvodu, že vyžaduje modifikaci, aby splňoval platné vnitrostátní nebo místní technické nebo bezpečnostní předpisy nebo vyhovoval platným nastavením sítě v jakékoliv jiné zemi, než je země, pro kterou byl Výrobek původně navržen a vyroben, tak jak je uvedeno na Výrobku, originálním balení nebo originálním návodu k použití. Tato Společná záruka se na takovou modifikaci nevztahuje, ani za ni nebude poskytnuta ze strany společnosti Samsung žádná náhrada, a to ani za jakoukoliv újmu, která by v důsledku toho mohla vzniknout. 

 

Výluky Společné záruky

Spotřebiteli práva ze Společné záruky poskytované společností Samsung nenáleží a jím uplatněná reklamace nebude uznána, pokud vada vznikla zejména z některého z níže uvedených důvodů nebo došlo k některému z níže uvedených případů:

 

a)      Výrobek byl užíván, upravován, modifikován nebo instalován jiným způsobem nebo v rozporu s návodem k obsluze, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice.

b)      Došlo ke zneužití nebo nesprávnému používání Výrobku, mimo jiné včetně případů používání tohoto Výrobku k jiným než běžným účelům v souladu s pokyny společnosti Samsung pro používání a údržbu.

c)      Výrobek byl poškozen po jeho převzetí Spotřebitelem nebo vnější událostí (např. poškození panelu s displejem pádem, resp. jinou vnější událostí).

d)      Došlo-li k opotřebení Výrobku nebo jeho části v důsledku běžného užívání. Mezi typické opotřebení Výrobku obvyklým užíváním se řadí např. vybití baterie nebo snížení její kapacity uplynutím obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení zobrazovacích částí Výrobku, spotřeba toneru, opotřebení filtru, opotřebení přívodních kabelů a další.

e)      Výrobek byl poškozen znečištěním snímačů a jejich neodborným čištěním.

f)       Výrobek byl poškozen při neodborném čištění nebo neodborném provádění pravidelné údržby Výrobku.

g)      Výrobek byl poškozen při užívání jiného než originálního příslušenství (spotřebního materiálu), které není schváleno společností Samsung pro použití s Výrobkem (seznam schváleného příslušenství Výrobku naleznete v manuálu k Výrobku).

h)      Výrobek byl poškozen používáním Výrobku v rámci podnikání, živnosti nebo profese.

i)       Vada byla způsobena neodbornou obsluhou, použitím nebo provozem Výrobku.

j)       Vada spočívá v poškození baterie způsobené nadměrným nabitím nebo použitím v rozporu s konkrétními pokyny pro péči o Výrobek uvedenými v návodu na použití Výrobku.

k)      Vada spočívá v kosmetickém poškození Výrobku, včetně škrábanců a promáčknutí.

l)       Případy, kdy bylo číslo modelu, sériové číslo (IMEI) nebo produktové číslo záměrně upraveno, smazáno, odstraněno nebo učiněno nečitelným.

m)    Případy, kdy byla porušena kterákoliv z pečetí na obalu baterie Výrobku nebo článcích nebo tato pečeť vykazuje známky neoprávněné manipulace.

n)      Případy, kdy k poškození Výrobku došlo v důsledku změny konfigurace dodaného Výrobku (buď hardwaru, nebo softwaru), leda by takový změna byla společností Samsung předem odsouhlasena.

o)      Případy, kdy Spotřebitel odmítne společnosti Samsung poskytnout příslušné heslo nebo bezpečnostní informace týkající se Výrobku, které společnost Samsung potřebuje k provedení servisu.

p)      Případy, kdy jsou vady Výrobku řešitelné použitím standardních postupů opravy společnosti Samsung (vzdálené nebo automatické ovládání Výrobku; instalace Výrobku nebo jeho části, které může instalovat Spotřebitel), pokud Spotřebitel odmítl takový postup opravy bez přiměřeného důvodu.

q)      Případy, kdy v souvislosti s aktualizací softwaru Výrobku došlo k přerušení nebo omezení funkčnosti softwaru třetích stran (aplikací, programů, atd.).

r)       Záruka se nevztahuje na repasované Výrobky.

Tato Společná záruka se dále nevztahuje na:

 

-           náklady na dopravu, odstranění nebo instalaci Výrobku;

-           na případy, kdy v zemi, kde je Společná záruka uplatňována, se daný Výrobek v době uplatnění Společné záruky neprodává (např. jedná-li se o Výrobek, který si Spotřebitel sám pořídil v jiném státě, než pro které platí Společné záruka, tj. mimo Území);

-           na opravy provedené mimo Autorizovaný servis se nevztahuje Společná záruka.

Pokud se jedná o případy shora uvedené výluky ze Společné záruky, bude požadavek Spotřebitele vyhodnocen jako standardní objednávka servisních služeb, které mohou být zpoplatněny. O možném zpoplatnění opravy bude Spotřebitel jasným a srozumitelným způsobem informován Autorizovaným servisem při zpracování jeho požadavku, resp. po provedení vstupní prohlídky (analýzy) Výrobku Autorizovaným servisem.


V případě služeb poskytovaných společností Samsung v souvislosti s opravou poškození nebo vady, které byly způsobené některým z výše uvedených důvodů, mohou být účtovány náklady na práci, dopravu nebo náhradní díly. Zároveň může být účtováno přeinstalování originálního softwaru.

 

Za rozpor s podmínkami Společné záruky společnosti Samsung, pro který nemůže být Vámi uplatněný reklamační nárok uznán společností Samsung, se považuje rovněž následující:

1. Výrobek nebyl prodán na základě kupní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou prodávající - fyzická nebo právnická osoba prodávající výrobek jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku a Spotřebitel.

2. Změny a úpravy záručního listu nebo prodejního dokladu (účtenky) provedené neoprávněnou osobou, případně nevyplnění nebo ztráta záručního listu nebo prodejního dokladu (účtenky).

3. Výrobek byl poškozen ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti nebo k poškození došlo v důsledku živelné pohromy, zásahem neoprávněné osoby (např. neautorizovaný servisem), případně byl Výrobek mechanicky poškozen vinou a/nebo v důsledku jednání Spotřebitele (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.) nebo třetí osoby. Záruka společnosti Samsung se rovněž nevztahuje na situace ztráty Výrobku Spotřebitelem nebo jeho odcizení třetí osobou.


4. Výrobek byl vystaven nepříznivým vnějším vlivům, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí cizorodého tělesa, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod. nebo používán v nepříznivém prostředí (např. prašném, vlhkém, znečištěném, zakouřeném či jinak nevhodném).

5. Na Výrobku byly provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace s cílem změnit, rozšířit nebo zúžit funkci či účelové zaměření Výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl Výrobek navržen, vyroben a schválen.

6. Záruka se nevztahuje na vady Výrobku vzniklé vlivem použití paměťových a jiných medií, jejichž vlastnosti a struktura neodpovídají standardům platným v České republice.

7. Nevhodný výběr Výrobku a skutečnost, že Výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, není důvodem k reklamaci a tyto aspekty nejsou kryty zárukou poskytovanou společností Samsung. Stejně tak nejsou kryty reklamace vlastností Výrobku, které nejsou uvedeny v návodu ani jiné obchodně technické dokumentaci, včetně inzerce či závazných technických norem.

8. Vada Výrobku byla způsobena informací, která nebyla poskytnuta společností Samsung.

9. Pokud může být problém s Výrobkem vyřešen nainstalováním veřejně dostupné bezplatné aktualizace softwaru Samsung nebo softwarových aktualizací, které neposkytuje Samsung, ale které jsou volně dostupné Spotřebiteli na trhu, společnost Samsung nebude na takový problém pohlížet jako na vadu, na kterou se vztahuje tato Společná záruka. 

 

Údaje/položky spotřebitele ponechané v produktu

Společnost Samsung není odpovědná za újmu vzniklou Spotřebiteli v souvislosti se Spotřebitelovou SIM kartou, paměťovou kartou, CD, DVD, jinými paměťovými médii nebo majetkem Spotřebitele, které pro porušení povinností Spotřebitele dle těchto podmínek nebyly z Výrobku vyjmuty nebo jinak odstraněny před odevzdáním Výrobku k reklamaci.

Aby se předešlo pochybnostem, tato Společná záruka se nevztahuje na žádný hardware nebo software třetích stran, který může být prodáván, balen nebo poskytován Spotřebiteli prodávajícím či jinou třetí stranou společně s Výrobkem, tj. s produktem Samsung.
 

Uplatnění záruky na Území mimo Českou republiku  

Spotřebitelé mohou uplatnit nárok (reklamaci) na záruční servis taktéž kdekoliv na Území mimo Českou republiku tak, že kontaktují příslušnou linku zákaznické podpory Samsung.

Podmínky záruky poskytované v dané zemi jinou společností ze skupiny Samsung (například záruční doba a poskytované služby) se uplatní v takovém rozsahu, v jakém jsou platné v zemi, ve které byl nárok ze záruky Spotřebitelem uplatněn (přičemž tyto podmínky by měly být obecně podobné výše uvedeným podmínkám Společné záruky).

 

Kontaktní údaje společnosti Samsung
 
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.  
V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4

 


Linka  zákaznické podpory Samsung
Po - So | 08:00 - 20:00
Ne | 08:00 - 18:00