Na co se záruka vztahuje

Zásady záruky

General

Informace o záruce

 

Děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením výrobku SAMSUNG (dále jen "výrobek"). Naším cílem je Vaše spokojenost a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti:

Před prvním použitím výrobku si pečlivě prostudujte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.
Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití, není-li v návodu k obsluze, v popisu provozu nebo v uživatelské příručce uvedeno jinak. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.
Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.
Kupující má právo žádat od prodávajícího přezkoušení funkčnosti výrobku a seznámení s jeho obsluhou.
Prodávající je povinen vyplnit na záručním listě přesný modelový kód, výrobní číslo, datum prodeje a připojit razítko prodávajícího a podpis prodávajícího nebo osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 2167 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění - dále jen "Občanský zákoník").

Uvedení výrobku do provozu a jeho nastavení nepatří mezi povinnosti prodávajícího vyplývající z poskytnuté záruky. Tyto činnosti nechte provést autorizovanou servisní organizací (vady způsobené neodbornou obsluhou, použitím nebo provozem nemohou být nárokovány v rámci záruky).

Nevhodné skladování po delší dobu nebo při nevhodných podmínkách může způsobit zhoršení technického stavu výrobku. V tomto případě je nutné nechat výrobek před uvedením do provozu prohlédnout autorizovanou servisní organizací. Náklady prohlídky ani odstranění vzniklých vad není možno nárokovat v rámci záruky.

Pokud byly dodrženy všechny záruční podmínky a výrobek byl prodán koncovému kupujícímu (spotřebiteli) na území České republiky v době 6 měsíců od dodání výrobku prodávajícímu společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. prostřednictvím její organizační složky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., česká organizační složka (dále jen "SAMSUNG"), přebírá společnost SAMSUNG záruku 24 měsíců dle ustanovení Občanského zákoníku. Na vybrané výrobky společnost SAMSUNG poskytuje záruku se záruční dobou prodlouženou na celkovou délku 36 měsíců; za vybrané výrobky se považují pouze ty výrobky, u nichž je výslovně uvedeno, že se na ně poskytuje záruka s prodlouženou záruční dobou. Společnost SAMSUNG přebírá záruku v rozsahu, v jakém byla poskytnuta prodávajícím, avšak nikoli v rozsahu přesahujícím rozsah záruky stanovené příslušnými zákonnými ustanoveními, ledaže tak výslovně vyplývá z těchto záručních podmínek. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání výrobku kupujícímu. V případě, že byl výrobek uveden do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, běží záruční doba až ode dne uvedení výrobku do provozu, nejpozději do tří týdnů od převzetí výrobku. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít.

Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u autorizované servisní organizace (dále jen "autorizovaný servis"). U autorizovaného servisu se reklamace uplatňuje předložením řádně vyplněného záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Fotokopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, doklady nevyplněné, změněné, dodatečně doplněné nebo poškozené nebudou považovány za doklady prokazující oprávněnost poskytnuté záruky společnosti SAMSUNG. Autorizované servisy jsou uvedeny na platném seznamu vydaném společností SAMSUNG, který najdete na uvedené internetové adrese www.samsung.cz, zákaznické lince nebo u prodávajícího. Autorizované servisy jsou subjekty určenými k přijmutí uplatnění reklamace.

Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace výrobek, nepředá-li jej kupující se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím.
Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou, nebo případně výměnou součásti výrobku; v takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 2169 Občanského zákoníku).

Je-li rozpor s kupní smlouvou způsoben informací, která nebyla poskytnuta společností SAMSUNG, nepřebírá společnost SAMSUNG záruční povinnosti vyplývající z takového rozporu s kupní smlouvou.

Kupujícímu, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit kompletní výrobek (včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí), záruční list a vhodný obal. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemůže být uplatněný reklamační nárok uznán společností SAMSUNG, se považuje:

Pokud výrobek nebyl prodán na základě kupní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou:

jako prodávající - fyzická nebo právnická osoba prodávající výrobek jako podnikatel
jako kupující - spotřebitel.
Jakékoli změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou, nevyplnění nebo ztráta záručního listu.
Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek určen (např. k podnikání) nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení, např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

Za obvyklé používání se považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán s doporučenými, čistými a neopotřebovanými magnetickými, optickými nebo jinými paměťovými médii. Prodávající nenese odpovědnost za případné vady výrobku vzniklé vlivem použitých medií (včetně znečistění audio a video hlav, optických snímačů a ostatních částí), stejně jako medií, jejichž vlastnosti neodpovídají standardům přijatým v České republice nebo obsahují jinou strukturu informací než tyto standardy připouští.
Je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, které je pravidelně vyměňováno (např. baterie).
Je používán v souladu se zákony, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů.
Je používán způsobem, odpovídajícím provozu v domácnosti, tj. mechanické součásti, které se při používání opotřebovávají, jsou v provozu do 1000 provozních hodin za rok (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti) a zobrazovací části jsou v provozu do 2500 provozních hodin za rok (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, žárovky, displeje nebo jejich součásti).

 

Za rozpor s kupní smlouvou není společností SAMSUNG považováno:

Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení zobrazovacích částí, spotřeba toneru, opotřebení filtru atd.).

Odchylky konvergencí a geometrie do 1%, rušivá napětí v obvodech video do odstupu 42 dB, rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A v případě přístrojů střední třídy do odstupu 52 dB, rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A v případě přístrojů třídy High End do odstupu 60 dB, přechodové jevy při přepínání nebo změně stavu, odchylky čistoty barev za krajních podmínek provozu (statické bílé plochy), rušivé zvuky vzniklé provozem přístroje do úrovně 45dB, vadné zobrazovací body LCD a plazmových displejů, pokud jejich počet odpovídá technické specifikaci.

Omezená záruka 

VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY
Tento dokument obsahuje podmínky omezené záruky pro koncové zákazníky, kteří jsou spotřebiteli („Záruka“), již poskytuje společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem na adrese V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung“). Společnost Samsung nabízí samostatné balíčky obchodní podpory pro koncové uživatele, kteří jsou podnikateli, více informací najdete na webových stránkách společnosti Samsung na adrese [www.samsung.cz]. Pro účely této Záruky se „koncovým uživatelem, který je podnikatelem“ rozumí jakákoliv osoba používající produkty Samsung v rámci svého podnikání, živnosti nebo profese. To zahrnuje i fyzické osoby jednající v rámci svého podnikání, živnosti nebo profese, kde to zákon umožňuje. „Koncovým uživatelem, který je spotřebitelem“ je každá jiná fyzická osoba (dále jen „Spotřebitel“).  Záruka se vztahuje na nároky (reklamace) vznesené vůči společnosti Samsung ze strany Spotřebitelů, kteří si zakoupí v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku (společně  „Území“) dne [2.11.2015] nebo později produkt uváděný na trh subjektem Samsung se sídlem na Územích. V případě jakéhokoliv rozporu mezi podmínkami této Záruky a dokumentací v produktové krabičce (tj. originální obal, ve kterém je výrobek dodáván kupujícímu) budou platit podmínky obsažené v produktové krabičce. Podmínky záruky poskytnuté společností Samsung na produkty zakoupené před [2.11.2015] jsou dostupné na adrese [www.samsung.cz].

Tato Záruka platí pro Spotřebitele, který získá vlastnické právo k produktu zákonným způsobem. Spotřebitelé, kteří mají produkt Samsung v pronájmu nebo na leasing, musejí kontaktovat pronajímatele nebo leasingovou společnost za účelem stanovení použitelnosti této Záruky. Narepasované produkty se tato Záruka nevztahuje.  

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE TATO ZÁRUKA JE DOBROVOLNÁ ZÁRUKA VÝROBCE, POSKYTUJE
PRÁVA NAD RÁMEC ZÁKONEM DANÝCH PRÁV SPOTŘEBITELŮ PODLE PLATNÝCH VNITROSTÁTNÍCH
PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJE ZBOŽÍ A NIJAK TATO PRÁVA NEOVLIVŇUJE.  

CO POKRÝVÁ TATO ZÁRUKA  

Standardní záruční doba
 
Samsung poskytuje záruku, že produkt nebude vykazovat vady materiálu a provedení po dobu 24 měsíců  od data dodání produktu původnímu Spotřebiteli („Původní datum zakoupení“). Jakékoliv nároky (reklamace) podle této Záruky uplatněné mimo zde uvedenou záruční dobu nebudou uznány. Uplatnění nároku (reklamace) podle této Záruky nemá vliv na zbývající dobu trván Záruky, leda by platné vnitrostátní předpisy stanovovaly něco jiného.

 

Záruka pouze na části

Společnost Samsung poskytuje následující prodloužené záruční doby od Původního data zakoupení na určité  části (nezahrnují náklady na práci v souvislosti s instalací těchto  částí, které mohou být účtovány v rozsahu povoleném vnitrostátním právem):

Keramická glazovaná dutina v mikrovlnných troubách: 10 let

Invertorový motor v pračkách a sušičkách a v pračkách se sušičkou: 10 let ​

Digitální invertorový motor robotických vysavačů: 10 let

Invertorový kompresor v chladničkách: 10 let
Kompresor v klimatizaci: 5 let
Kompresor v systémech ekologického vytápění: 5 let

 

Spotřební zboží

Následující položky jsou spotřební zboží (leda by platné vnitrostátní právní předpisy stanovily něco jiného), a proto běžné snížení jejich výkonu v důsledku jejich normálního používání Spotřebitelem nebude považováno za vadu. Vzhledem k tomu se na ně vztahuje následující záruka:

Baterie: 12 měsíců od Původního data zakoupení
Baterie robotického vysavače: 6 měsíců od Původního data zakoupení
Vodní filtr v chladničce: Záruka není poskytována
Sáček ve vysavači: Záruka není poskytována
HEPA filtry ve vysavači: Záruka není poskytována

 

AKTUALIZACE SOFTWARU

Některá elektronická zařízení vyžadují  čas od  času aktualizace, aby pracovala optimálně  spolu sdalšími zařízeními a sítěmi. Společnost Samsung bude všechny tyto aktualizace bezplatně nabízet on‐line na adrese www.samsung.com. Spotřebitel je odpovědný za použití těchto aktualizací a za zajištění toho, aby měl produkt nainstalovanou nejnovější verzi softwaru. Pokud může být problém sproduktem vyřešen nainstalováním veřejně  dostupné bezplatné aktualizace softwaru Samsung,společnost Samsung nebude na takový problém pohlížet jako na vadu, na kterou se vztahuje tato Záruka. 

 

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI SAMSUNG

Za podmínek této Záruky po dobu trvání záruční doby společnost Samsung podle svého uvážení (leda by platné vnitrostátní předpisy stanovily něco jiného) opraví vady na produktu Samsung nebo produkt bezplatně  vymění (svýjimkou nákladů  na dopravu, odstranění nebo instalaci produktu, které mohou být účtovány v rozsahu povoleném vnitrostátním právem, a to v přiměřené lhůtě.
Náhradní díly nebo výměna produktu Samsung budou poskytnuty na základě výměny a může jít buď o nové výrobky, nebo repasované do podoby funkčního ekvivalentu nového produktu, leda by platné vnitrostátní předpisy stanovily něco jiného. Na opravenou nebo nahrazenou položku se bude vztahovat záruční doba odpovídající zbytku záruční doby vztahující se na původní produkt nebo taková delší doba, jakou stanoví platné vnitrostátní předpisy. Všechny původní položky nahrazené při poskytování služeb podle této Záruky se stávají vlastnictvím společnosti Samsung a nové nebo náhradní položky se stávají vlastnictvím Spotřebitele.

 

JAK UPLATNIT NÁROK (REKLAMACI)

V případě, že bude uplatněn nárok (reklamace) podle této Záruky, Spotřebitelé by měli kontaktovat linku  zákaznické podpory  společnosti Samsung a postupovat podle pokynů nebo rad, které jim budou poskytnuty. Pokud je to možné, společnost Samsung může použít metodu vzdáleného přístupu k diagnostice jakéhokoliv problému, přičemž v takovém případě  bude Spotřebitel požádán o souhlas s tím, aby společnost Samsung nebo její zástupce mohl použít vzdálený přístup k produktu. Kontaktní údaje společnosti Samsung a linky  zákaznické podpory jsou poskytnuty na konci  tohoto dokumentu.

Nároky (reklamace) uplatněné podle této Záruky jsou platné pouze po předložení dokladu o koupi produktu původním Spotřebitelem, který představuje původní faktura nebo příjmový doklad  nebo jakýkoliv jiný doklad o nákupu stanovený platnými vnitrostátními právními předpisy s uvedením data nákupu, názvu prodejce, názvu modelu a produktového čísla. 

 

ZÁRUČNÍ OPRAVY

Opravy provedené podle této Záruky musejí být provedeny autorizovaným servisním střediskem Samsung. Za opravy provedené mimo autorizované servisní středisko Samsung nebude poskytnuta žádná náhrada nákladů ani se na ně nebude vztahovat záruka.

 

MODIFIKACE

Produkt není považován za vadný co do materiálu  či provedení z toho důvodu, že vyžaduje modifikaci, aby splňoval platné vnitrostátní nebo místní technické nebo bezpečnostní předpisy nebo vyhovoval platným nastavením sítě  v jakékoliv jiné zemi, než je země, pro kterou byl produkt původně navržen a vyroben, tak jak je uvedeno na produktu, originálním balení nebo originálním návodu k použití. Tato Záruka se nebude na takovou modifikaci vztahovat, ani za ni nebude poskytnuta žádná náhrada, a to ani za jakoukoliv újmu, která by v důsledku toho mohla vzniknout. 

 

VYLOUČENÍ

Tato Záruka se v žádném případě nevztahuje na následující:
(a) pravidelné kontroly, údržbu a opravu nebo výměnu částí v důsledku běžného opotřebení;  
(b) kosmetická poškození, mimo jiné včetně škrábanců a promáčknutí;
(c) náklady na dopravu, odstranění nebo instalaci produktu;
(d) nefunkčnost nebo poškození způsobené jakoukoliv příčinou, která není přičitatelná výrobě  a designu produktu (mimo jiné včetně  požáru, vniknutí vody, nedbalosti Spotřebitele, softwarových virů, nesprávného používání atd.);
(e) používání produktu v rámci podnikání, živnosti nebo profese;  
(f) zneužití nebo nesprávné používání, mimo jiné včetně případů nepoužívání tohoto produktu k jeho běžným účelům v souladu s pokyny společnosti Samsung pro používání a údržbu;
(g) použití produktu spolu s příslušenstvím, nabíječkami nebo spotřebním materiálem, které nejsou schválené společností Samsung pro použití s tímto produktem;
(h) porucha produktu vyplývající z nesprávné nebo neúplné instalace nebo použití neodpovídající aktuálně  platným technickým nebo bezpečnostním normám nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití produktu, leda by byla instalace provedena společností Samsung;
(i) poškození baterie způsobené nadměrným nabitím nebo použitím v rozporu s konkrétními pokyny pro péči o produkt uvedenými v návodu na použití produktu;
(j) případy, kdy bylo číslo modelu, sériové číslo (IMEI) nebo produktové číslo záměrně upraveno, smazáno, odstraněno nebo učiněno nečitelným;
(k) případy, kdy byla porušena kterákoliv z pečetí na obalu baterie nebo článcích nebo tato pečeť vykazuje známky neoprávněné manipulace;
(l) případy, kdy k poškození produktu došlo v důsledku změny konfigurace odeslaného produktu (buď hardwaru, nebo softwaru), leda by to bylo společností Samsung předem odsouhlaseno;
(m) případy, kdy došlo k poškození panelu s displejem;  
(n) případy, kdy Spotřebitelé odmítnou společnosti Samsung poskytnout příslušné heslo nebo bezpečnostní informace týkající se produktu, které společnost Samsung potřebuje k provedení servisu podle této Záruky;
(o) závady, které mohou být opraveny nainstalováním oficiálního softwaru nebo softwarových aktualizací, které neposkytuje Samsung, ale které jsou volně dostupné na trhu; a  
(p) problémy řešitelné použitím standardních postupů opravy společnosti Samsung (vzdálené nebo automatické  řízení,  části, které může instalovat Spotřebitel), pokud Spotřebitel odmítl takové metody použít bez přiměřeného důvodu.

V případě služeb poskytovaných společností Samsung v souvislosti s opravou poškození nebo vady, které byly způsobené některým z výše uvedených důvodů, mohou být účtovány náklady na práci, dopravu nebo náhradní díly. Zároveň může být účtováno přeinstalování originálního softwaru.

 

ÚDAJE/POLOŽKY SPOTŘEBITELE PONECHANÉ V PRODUKTU

Společnost Samsung nepřebírá žádnou odpovědnost za Spotřebitelovu SIM kartu, paměťovou kartu, CD, DVD nebo jiná paměťová média nebo majetek patřící Spotřebiteli, který nebyl z produktu vyjmut před  odevzdáním k reklamaci.

Aby se předešlo pochybnostem, tato Záruka se nevztahuje na žádný hardware nebo software třetích stran, který může být prodáván nebo balen s produktem Samsung.

Spotřebitel odpovídá za veškeré zálohování a jinou ochranu svých údajů před ztrátou, poškozením nebo zničením. Samsung nebude odpovídat za ztrátu jakýchkoliv údajů, ať  by byla způsobena jakkoliv.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 
V maximálním možném rozsahu povoleném platnými vnitrostátními právními předpisy bude tato záruka jediným a výhradním prostředkem Spotřebitele proti společnosti Samsung. Společnos Samsung nebude odpovědná za žádnou následnou nebo nepřímou újmu vzniklou v souvislosti sproduktem. Nic v této Záruce nevylučuje odpovědnost společnosti Samsung (pokud existuje) vůči Spotřebiteli za ublížení na zdraví nebo smrt, podvod, úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo jakoukoliv záležitost, u níž by vyloučení odpovědnosti společností Samsung bylo podle platných vnitrostátních nebo evropských právních předpisů nezákonné. Tam, kde je vyloučena nebo omezena odpovědnost společnosti Samsung, vztahuje se toto vyloučení nebo omezení také na zaměstnance, personál, zástupce a agenty společnosti Samsung. V maximálním rozsahu povoleném platnými vnitrostátními právními předpisy nebude Samsung odpovídat za žádnou vadu plnění způsobenou tím, že plnění povinností společnosti Samsung nebo jejích zástupců, agentů, zaměstnanců nebo smluvních partnerů podle této Záruky bylo v prodlení, bylo znemožněno nebo omezeno v důsledku jakékoliv mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jejich vůli. Zákonná práva spotřebitele podle jakéhokoliv platného vnitrostátního právního předpisu vztahujícího se ke kupní smlouvě  nejsou touto Zárukou dotčena.

 


SPOLEČNÁ EVROPSKÁ ZÁRUKA  

Spotřebitelé mohou uplatnit nárok (reklamaci) na záruční servis kdekoliv na Územích tak, že kontaktují příslušný místní tým služeb pro zákazníky Samsung. Nároky na Záruku (například záruční doba a poskytované služby) budou ty, které jsou platné pro Území, kde byl záruční nárok vznesen.

 

VÝLUKA ZE SPOLEČNÉ EVROPSKÉ ZÁRUKY

Společná evropská záruka se neuplatní na produkty:

i. které byly zakoupeny v zemi odlišné od země, v níž je společná evropská záruka uplatňována; a zároveň

ii.  pokud se v zemi, kde je záruka uplatňována, daný produkt v době uplatnění záruky neprodává (např. jedná-li se o produkt, který si Spotřebitel sám pořídil v jiném státě, než ve kterém uplatňuje záruku).

Pokud se jedná o případ shora uvedené výluky ze společné evropské záruky, bude požadavek Spotřebitele vyhodnocen jako standardní objednávka servisních služeb, které mohou být zpoplatněny. O možném zpoplatnění opravy bude Spotřebitel jasným a srozumitelným způsobem informován autorizovaným servisním střediskem Samsung při zpracování jeho požadavku, resp. po provedení vstupní prohlídky (analýzy) produktu autorizovaným servisním střediskem Samsung.

Po přijetí požadavku Spotřebitele bude nejprve ze strany autorizovaného servisního střediska Samsung ověřeno, zda je daný produkt opravitelný či nikoliv. O závěru tohoto ověření bude Spotřebitel jasným a srozumitelným způsobem informován.

V případě, že bude produkt vyhodnocen jako opravitelný, bude Spotřebitel předem informován o předpokládané výši nákladů na opravu, které bude povinen uhradit. Zároveň bude Spotřebitel informován taktéž o odhadované době opravy, přičemž doba opravy může být u výše uvedeného typu produktů delší než obvykle.

Spotřebitel bere na vědomí, že u některých produktů obsahujících velké součástky (např. TV panely, dveře chladničky atd.) nebo produktů obsahujících součástky, které nejsou k dispozici (např. z důvodu ukončení výroby atd.), je oprava předem vyloučena a tyto produkty se považují za neopravitelné.

Produkt dále není opravitelný zejména v případech, pokud existuje výrazný rozdíl ve specifikaci daného produktu, či pokud existuje rozdíl v servisním prostředí a dalších technických parametrech (např. rozdílná šířka pásma, napětí atd.).

 


KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO SAMSUNG
 
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.  
V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4

 


LINKA  ZÁKAZNICKÉ PODPORY SAMSUNG

[800 726 786 / 7:00‐20:00 PO‐NE]