מידע משפטי

 

כתב ויתור כללי

סמסונג ישראל (Samsung Israel) שמחה על ביקורך באתר ועל כך שיש לה הזדמנות לספק את המידע על שרת זה. מומלץ להדפיס עותקים של המידע לשימוש אישי, לאחסן את הקבצים במחשב וליצור קישור לשרת זה מהמסמכים שלך. עם זאת, עלינו ליידע אותך לגבי מספר מגבלות משפטיות שאנו מטילים על כל המבקרים באתר זה ובאתרים קשורים. אתה נדרש לציית לתנאים ולהתניות המתוארים להלן. גישתך לאתר מהווה הכרה וקבלה של אותם תנאים והתניות. אם אינך מקבל תנאים והתניות אלה, אל תיגש לאתר זה ואל תשתמש בו.

התוכן של אתר זה, לרבות, בין השאר, הטקסט, הגרפיקה, התמונות, השמע, הווידאו, ההורדות, הקישורים, הצלילים או קודי המקור ("השירותים והחומרים"), הוא קניינה של סמסונג ישראל (Samsung Israel) והוא מוגן בחוקי זכויות יוצרים. סמסונג ישראל (Samsung Israel) השקיעה כסף, זמן ומאמץ בפיתוח של תוכן זה. סמסונג ישראל (Samsung Israel) שומרת לעצמה את כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הפטנטים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בנוגע לשירותים ולחומרים.

השירותים והחומרים נועדו ללקוחות של סמסונג ישראל (Samsung Israel) בלבד והם מוצעים לנוחותך בלבד. סמסונג ישראל (Samsung Israel) אינה מעניקה לך שום רישיון או זכויות קניין עבור שירותים וחומרים שכאלה.

במידה ותיצור קשר עם סמסונג ישראל (Samsung Israel) ותספק לה משוב (כגון, שאלות, הערות, הצעות וכיוצ"ב ) בנוגע לשירותים, למוצריה או לחומרים כאמור ("המשוב"), משוב זה לא ייחשב כמידע סודי שלך, ובמסירת המשוב, הינך מעניק לסמסונג ישראל (Samsung Israel) ולחברות הקשורות אליה, רישיון נצחי, בלעדי, כלל עולמי, ניתן להמחאה, ללא זכות לקבלת תמלוגים, לעשות שימוש במשוב זה ובכל מידע הכלול בו על פי שיקול דעתה הבלעדי. במסירת המשוב, הנך מוותר בזאת על כל זכות שעשויה להיות לך לבחון את השימוש שייעשה במשוב ו/או לקבל תמלוגים או כל תמורה אחרת בקשר עם המשוב ו/או השימוש אשר ייעשה בו ע"י סמסונג ישראל (Samsung Israel) . כמו כן, הנך מאשר ומתחייב כי כל משוב אשר יימסר על ידך כאמור נוצר על ידך ואינו כולל מידע סודי או מידע המוגן על ידי זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

סמסונג ישראל (Samsung Israel) אינה מתחייבת בשום אופן בנוגע לדיוק, להתאמה, לשלמות או למהימנות של השירותים והחומרים ופריטים אחרים הכלולים בשרת זה או בכל שרת אחר. לפיכך, אין להסתמך על שירותים וחומרים כלשהם המסופקים באתר זה אלא אם המלצנו לך במפורש ובכתב לעשות זאת.

סמסונג ישראל (Samsung Israel) אינה נוטלת על עצמה שום חבות ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק הנובע באופן ישיר או עקיף (לרבות אובדן או נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי) מהשימוש באתר זה, בכל הנסיבות, ולרבות כל אובדן ונזק הנובעים, בין השאר, מפגם, שגיאה, ליקוי, תקלה, טעות או חוסר דיוק באתר זה או בשירותים וחומרים כלשהם, או בשל חוסר זמינות של האתר או חלק ממנו או אחד מהשירותים והחומרים.

אין להסתמך על השירותים והחומרים או להשתמש בהם לרכישה, מכירה, מסחר או ביצוע עסקאות בניירות ערך כלשהם. שים לב שייתכן שהמידע המסופק כאן אינו ממלא דרישות חשיפה של גופי פיקוח במדינות שונות, לרבות, בין השאר, הרשות האמריקנית לניירות ערך. אין לקבל החלטות כלשהן בנוגע להשקעות על בסיס השירותים והחומרים המסופקים בזאת

השירותים והחומרים מסופקים על-ידי סמסונג ישראל (Samsung Israel) "כפי שהם", וסמסונג ישראל (Samsung Israel) דוחה במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, בין השאר, אחריות של סחירות וכשירות למטרה מסוימת, ביחס לשירות או חומר כלשהו. בשום מקרה, סמסונג ישראל (Samsung Israel) לא תהיה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים מסוג כלשהו ביחס לשירותים ולחומרים.

המידע הנוגע למניות וכל מידע אחר הכלול באתר אינטרנט זה אינו מהווה הצעה מצד סמסונג ישראל (Samsung Israel) של אחד מניירות הערך שלה, והוא אינו מהווה בקשה לקבלת הצעת קנייה של ניירות ערך כלשהם. למרות שאתה רשאי להוריד באופן חופשי שירותים וחומרים מאתר זה ומאתרים קשורים, סמסונג ישראל (Samsung Israel) שומרת לעצמה את כל הזכויות הנוגעות לסימנים המסחריים ולזכויות היוצרים לגבי כל הטקסט והגרפיקה. אין לך כל זכות לשכפל אותם בשום צורה שהיא פרט לשימושך האישי.

סמסונג ישראל (Samsung Israel) איננה מאפשרת, ואינה מקבלת כל אחריות לגבי האפשרות להתחברות לאתר אחר, או להשלכות של פעולה בהתאם לתוכן של אתר אחר. כל היפר-קישור באתר זה נועד למטרות מידע בלבד ולנוחותך, וסמסונג ישראל (Samsung Israel) אינה מנתחת או חוקרת אותו. הכללת היפר-קישורים אלה על-ידי סמסונג ישראל (Samsung Israel) אינה מצביעה על תמיכה מצידה בחומרים בכל אתר שכזה.