אילו תחומים מכוסים באחריות

מדיניות אחריות

מדיניות ונוהלים לשירות במסגרת האחריות

 

 

סמסונג מציעה שירות במסגרת אחריות לכל מגוון המוצרים השונים שלנו. להלן תיאור של השירותים המוצעים עבור קבוצות המוצרים השונות:

 

מוצרי סמסונג כוללים אחריות מלאה עבור התקופה המצוינת. מוצרי סמסונג מסוימים כוללים תקופות אחריות שונות בשל האופי של העיצוב, הייצור או השימוש הצפוי של המוצר. האחריות חלה מתאריך הרכישה על-ידי הלקוח הראשון.

 

 

תנאים והתניות כלליים
 

1.האחריות תקפה רק כאשר כרטיס האחריות מולא כהלכה, ועם הצגה של הוכחת רכישה המורכבת מחשבונית או קבלת מכירה מקורית המציינת את תאריך הרכישה, שם הספק, הדגם והמספר הסידורי של המוצר. סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל את האחריות אם מידע זה הוסר או השתנה לאחר הרכישה המקורית של המוצר מהספק.

2. המחויבות של סמסונג מוגבלת לתיקון הפגם או להחלפת החלק הפגום, או, בהתאם לשיקול דעתה, להחלפת המוצר עצמו

3. יש לבצע את התיקונים במסגרת האחריות באמצעות מרכז שירות מורשה של סמסונג. כיסוי האחריות יבוטל אם נעשה ניסיון לתקן את המוצר באמצעות מרכז שירות בלתי מורשה. סמסונג לא תהיה אחראית להחזרים, תביעות ונזקים שעלולים לנבוע מתיקון בלתי מורשה של המוצר.

4. תיקון או החלפה במסגרת התנאים של אחריות זו אינם מעניקים זכות להארכה או חידוש של תקופת האחריות. תיקון או החלפה ישירה של המוצר במסגרת התנאים של אחריות זו עשויים להתבצע בעזרת יחידות חילוף שירות בעלות פונקציונליות שווה.

 

 

האחריות אינה מכסה את הפרטים הבאים:
 

5. האחריות אינה חלה על מקרים פרט לפגמים בחומרים, בעיצוב ובעבודה.

בדיקות תקופתיות, תחזוקה, תיקון והחלפה של חלקים עקב בלאי רגיל.

שימוש לרעה, לרבות, בין השאר, כשל בשימוש במוצר למטרתו הרגילה או בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה של סמסונג. פגמים הנובעים משימוש במוצר בשילוב עם אביזרים שאינם מאושרים על-ידי סמסונג לשימוש עם מוצר זה.

כשל במוצר הנובע מהתקנה שגויה או שימוש שאינו תואם להוראות ולתקנים טכניים או תקני בטיחות המפורטים במדריך למשתמש של המוצר.

תאונות, מעשי שמיים, ברקים, מים, שריפה, הפרעות לסדר הציבורי, אוורור בלתי הולם, שינויי מתח או כל גורם מעבר לשליטתה של סמסונג.

שינויים בלתי מורשים שבוצעו במוצר כדי לעמוד בתקנים מקומיים או בינלאומיים במדינות שמוצר סמסונג זה לא תוכנן עבורן במקור.

נזק לסוללה שנגרם בשל טעינת יתר או כשל בשימוש בהתאם להוראות הספציפיות שפורטו במדריך למשתמש של המוצר. המספר הסידורי של המוצר השתנה, נמחק, הוסר או נעשה

הסוללות נטענו באמצעות מטענים אחרים פרט למטענים המאושרים על-ידי סמסונג.

החותמים על-גבי מארז הסוללה או התאים נשברו או שטופלו שלא כדין. 

6. אחריות זו אינה משפיעה על הזכויות החוקתיות של הצרכנים או על זכויות הצרכנים מול הספקים הקשורים להסכם הרכישה/מכירה.

7. לא ניתן להעביר אחריות זו. אחריות זו מהווה את המוצא היחיד והבלעדי של הרוכש וסמסונג או מרכזי השירות שלה המפורטים במסמך אחריות זה לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי או עדיף או לכל הפרה של האחריות המפורשת או המשתמעת של מוצר זה. כתב ויתור: סמסונג לא תהיה אחראית לאובדן נתונים שנשמרו/אוחסנו במוצרים שתוקנו או הוחלפו.

 

המדיניות לעיל נועדה לשירות במסגרת אחריות, והלקוח יהיה אחראי לכל העלויות המשויכות למצבים מחוץ למסגרת האחריות. סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לקבל החלטות סופיות לגבי זיהוי הבעיות ואפשרויות השירות המתאימות. יחידות החילוף מקבלות את שארית האחריות של המוצר המקורי. עיין בהצהרת האחריות המוגבלת של סמסונג לקבלת התנאים וההתניות המלאים, הואיל ודגמים מסוימים כוללים תנאים והתניות אחרים. מגבלות מסוימות עשויות לחול ותוכניות אלה כפופות לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

 

 

הבהרות
 

1. אחריות זו מוגבלת לרוכש הראשון של המוצר בלבד.

2. התיקון או ההחלפה יתבצעו באמצעות מרכזי השירות של החברה (עיין ברשימה) או במרכזי שירות מורשים שלה, או במרכזי שירות של הספק שלה.

3. במקרה של תיקונים/החלפה של חלק או חלקים ביחידה, אחריות זו תימשך ותישאר בתוקף אך ורק למשך תקופת האחריות שלא חלפה עדיין.

יתר על כן, הזמן שהוקדש לתיקון/החלפה ולהעברת המוצר, אם במסגרת האחריות ואם לאו, ייכלל במסגרת תקופת האחריות.

4. החברה או מרכז השירות המורשה/ספק השירות שלה שומרים לעצמם את הזכות לשמור חלקים או רכיבים כלשהם לעצמם,

לפי שיקול דעתם, במקרה של פגם שהתגלה בציוד במהלך תקופת האחריות.

5. יש להודיע על כל שינוי כתובת למרכז השירות הרלוונטי לשם המשך האחריות.

6. האחריות למשך תקופת האחריות הנותרת תימשך לאחר בדיקת המוצר על-ידי מרכז השירות הרלוונטי ולאחר שנמצא 

שהמוצר נקי מנזקי העברה.

7. הלקוח יצטרך לשלם דמי ביקור בגין הבדיקה, בהתאם לנוהלים הישימים.

8. במקרה של נזקי העברה, המוצר יתוקן על-ידי מרכז השירות הרלוונטי בהתאם לחיובים ולאחריות כדי שתקופת האחריות שנותרה תימשך.

9. האחריות אינה מכסה הדגמה/התקנה של המוצר שנרכש.

10. האחריות אינה מכסה אביזרים חיצוניים למערכת.

11. האחריות מונפקת בניו דלהי ובתי המשפט בניו דלהי יקבלו סמכות שיפוט בלעדית בעניינים הכלולים באחריות זו הנובעים ממנה.

12. מחויבות החברה במסגרת אחריות זו תוגבל לתיקון או החלפה של חלקים שהתגלו כפגומים.

13. תיקונים במהלך תקופת האחריות יתבצעו על בסיס "הבאה".

14. לשם קבלת השירות, הרוכש יביא את המוצר למרכז השירות שבו רשום המכשיר לקבלת שירות במסגרת אחריות.

15. The warranty does not cover cost of transportation of system from place of installation to the Service Center

16. מרכז השירות הרלוונטי ייעץ ללקוח אם לבצע את התיקון במקום או במרכז השירות שלו.

17. כל חלק במערכת שיוחלף על-ידי החברה, לפי שיקול דעתה, יוחלף בחלק פעיל ופונקציונלי.

 

 

אחריות זו אינה ישימה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 

1. כרטיס האחריות לא מולא כהלכה ולא נשלח בחזרה למרכז השירות לשם רישום על-ידי הרוכש.

2. כרטיס האחריות שמולא לא הוצג לאנשי צוות מוסמכים בזמן התיקון.

3. המוצר לא נרכש מספק מורשה של סמסונג.

4. השימוש במוצר לא נעשה בהתאם להוראות שבמדריך ההוראות.

5. פגמים שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי הולם, כפי שנקבע על-ידי אנשי החברה.

6. Modification or alteration of any nature is made in the electrical circuitry/ or physical construction of the set

7. עבודת התקנה/תיקון בוצעה על-ידי אנשים/סוכנויות שאינם מורשים על-ידי החברה.

8. תנאי האתר (המקום שבו המוצר מוחזק) שאינם תואמים לתנאי ההפעלה המומלצים של המכשיר.

9. המספר הסידורי המקורי הוסר, נמחק או השתנה במכשיר או במארז.

10. פגמים הנובעים כתוצאה מגורמים מעבר לשליטת החברה כגון ברקים, מתח חריג, מעשה שמיים או בעת העברה למרכז.

שירות או לבית הרוכש.

 

 

מוצר שנרכש בחו"ל
 

ניתן לקבל שירותי תיקונים גם למוצרים שאינם נמכרים כעת במדינתך (בין אם נרכש על ידך במהלך שהייה בחו"ל, או נרכש ישירות במשלוח לארץ) בתוספת עלות ובמידה והמוצר אכן ניתן לתיקון.

 -  יחולו חיובים לכיסוי עלויות התיקון וזמן התיקון עשוי להיות ארוך מהרגיל.

ניתן לקבל הערכה אודות עלויות וזמני התיקון במרכז השירות.

 - על מנת לבחון האם המוצר ניתן לתיקון, נדרשת בדיקה.

 

במידה ומדובר בפריטים גדולים (כמו מסכי טלוויזיה או דלתות מקררים וכו') לא תהיה אפשרות לתיקון. כמו כן, כאשר לא קיימים עוד חלפים זמינים (במידה והמוצר ירד מפס הייצור וכו'), לא ניתן יהיה לתקן את המוצר.
לא ניתן יהיה לתקן מוצרים שאינם נמכרים כעת במדינתך במקרים הבאים:

 - במידה וקיימים הבדלים מהותיים, מבחינת מפרט המוצרים הזמינים במדינת והמוצר שרכשת, לא ניתן יהיה לבצע תיקון.

 - במידה וסביבת השירות שונה מבחינת רוחב הפס, המתח החשמלי הנהוג במדינה וכו' - לא ניתן יהיה לבצע תיקונים במוצר.