ဆမ္ေဆာင္း တီဗြီအား Firmware အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္နည္း

နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်သည့်နေ့ : 24.01.2019

မိမိ၏ တီဗြီအား ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳးရွိပါသည္။  မိမိတီဗြီသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက တီဗြီစနစ္ (Setting) မွတဆင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအား ရွာေဖြရယူႏိုင္သည္။ ဆမ္ေဆာင္း၏၀က္ဘ္ဆိုက္ရွိ ကုန္ပစၥည္းအကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးေရး ေအာက္တြင္လည္း ရွာေဖြ၍ ေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္ျပီး USB တြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။

တီဗြီ စနစ္ (Setting) မွတဆင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

1 တီဗြီအားဖြင့္ျပီးေနာက္ အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ Settings အားဖြင့္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။
  • 2018 Models - Settings > Support > Software Update > Update Now
  • 2017 Models - Settings > Support > Software Update > Update Now
  • 2016 Models - Settings > Support > Software Update > Update now
  • 2015 Models - MENU > Support > Software Update > ENTER
  • 2014 Models - Support > Software Update > Update now
2 တီဗြီသည္ ေနာက္ဆံုးရရွိႏိုင္ေသာ Firmware updates အားရွာေဖြျပီး ေဒါင္းလုတ္ရယူပါလိမ့္မည္။

Options မ်ား ေမွးမွိန္ေနေသးပါက အင္တာနက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိျခင္း (သို႔) firmware update မရရွိေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ရွာေဖြရရွိေသာ firmware ဖိုင္အား မည္သို႔ေဒါင္းလုတ္ရယူ၍ USB ျဖင့္ သိမ္းျပီး update လုပ္ရန္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တီဗြီ update အား USB တြင္ ေဒါင္းလုတ္ရယူျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား (manual) ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ေဒါင္းလုတ္ ေအာက္တြင္ တီဗြီေမာ္ဒယ္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္သည္။ (မိမိ တီဗြီ၀ယ္ယူထားေသာ ႏိုင္ငံေအာက္တြင္သာ ရွာေဖြရန္ သတိျပဳပါ။) သင္သည္ ယခု ဆမ္ေဆာင္းျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ firmware အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအား ေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ဆံုးတြင္ ရွိေသာ MYANMAR/ BURMESE အား ေရြးျခယ္ျပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ နိုင္ငံမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

1 လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား (manual) ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ေဒါင္းလုတ္မ်ား Link သို႔ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ Support သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
Manuals and software downloads
2 တီဗြီအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ အား ေရြးခ်ယ္ျပီး “ေရြးခ်ယ္မည္” အား ၀င္ေရာက္ပါ။
Manuals and software downloads > product type > Model number

သင္၏ တီဗြီအား ရွာမေတြ႔ပါက ရရွိနိုင္ေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္အား ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးပါ။

3 Upgrade File(USB type) အား ေဒါင္းလုတ္ရယူျပီး မိမိ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ သိမ္းပါ။
Select Upgrade File
4 ေဒါင္းလုတ္ရယူထားေသာ .zip ဖိုင္အား Extract လုပ္ပါ။ ဖိုလ္ဒါ အမည္အား မေျပာင္းလဲပါႏွင့္။

သင္၏ တီဗြီသည္ zip ျဖင့္သိမ္းထားေသာ ဖိုင္ (သို႔) အျခား ဖိုလ္ဒါအတြင္းရွိဖိုင္အား ရွာေဖြ၍ firmware အား Install မလုပ္ႏိုင္ပါ။

5 Extract လုပ္ထားေသာ ဖိုင္အား USB တြင္ သိမ္းပါ။

Firmware file အား USB ၏ အေပၚဆံုးတြင္သာ သိမ္းပါ။ (အျခားမည္သည့္ ဖိုလ္ဒါတြင္မွ မသိမ္းပါႏွင့္။)

6 တီဗြီအားဖြင့္ျပီး တီဗြီအေနာက္တြင္ USB အား ထည့္သြင္းျခင္း (သို႔) One Connect Box မွတဆင့္ တီဗြီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
7 တီဗြီ Settings အားဖြင့္ျပီး ေအာက္ပါတို႔မွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ menu လမ္းေၾကာင္းအား ေရြးပါ။
  • 2018 Models - Settings > Support > Software Update > Update Now
  • 2017 Models - Settings > Support > Software Update > Update Now
  • 2016 Models - Settings > Support > Software Update > Update now
  • 2015 Models - MENU > Support > Software Update > ENTER
  • 2014 Models - Support > Software Update > Update now
8 ကနဦးအေနျဖင့္ တီဗြီမွ USB တြင္သိမ္းထားေသာ firmware updates အား ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ Yes အားေရြးျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

တီဗြီမွ USB တြင္သိမ္းထားေသာ firmware updates အား ရွာမေတြ႔ပါက ဖိုင္သည္ unzipped လုပ္ထားျခင္း ဟုတ္/ မဟုတ္ႏွင့္ USB ၏ အျခားေသာ ဖိုလ္ဒါမ်ားတြင္ သိမ္းထားျခင္း ဟုတ္/ မဟုတ္အား ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက်သွယ်ရန်