Arbeids- en mensenrechten

Arbeids- en mensenrechten

We streven ernaar
om de hoogste
normen te handhaven

We streven ernaar om de hoogste normen te handhaven

Twee vrouwen en één man zitten op loungestoelen rond een lage tafel in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouwen schudden de handen. Twee vrouwen en één man zitten op loungestoelen rond een lage tafel in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouwen schudden de handen.

We respecteren de vrijheid en grondrechten waarop alle mensen recht hebben

We zorgen voor gelijke kansen voor al onze werknemers en sollicitanten en we tolereren geen enkele vorm van discriminatie. We respecteren ook de vrijheid van vereniging van al onze werknemers. Bovendien streven we ernaar om het respect voor mensenrechten te verankeren in ons bedrijf om de rechten van onze werknemers en mensen in onze toeleveringsketen te beschermen en te bevorderen.

Ons kader voor arbeids- en mensenrechten

Ter ondersteuning van de VN-richtlijnen inzake het bedrijfsleven en de mensenrechten hebben we ons eigen kader voor mensenrechten opgesteld en ingebed om eventuele negatieve gevolgen voor de mensenrechten binnen al onze bedrijfsactiviteiten te identificeren, te voorkomen, te beperken en te verantwoorden.

We streven er ook naar om ervoor te zorgen dat onze eerstelijnsleveranciers bij hun bedrijfsactiviteiten hetzelfde niveau van controle op risico's voor de mensenrechten uitvoeren als wij. Verder verplichten wij hen ertoe dat hun leveranciers, of subleveranciers van Samsung, hetzelfde niveau van ons beleid inzake de werkomgeving toepassen.

Een diagram van de zes rechten en principes, weergegeven in een ring van zeshoekige vormen: beleid, due diligence, toegang tot verhaal, transparantie en rapportage, betrokkenheid van belanghebbenden en bestuur. Een diagram van de zes rechten en principes, weergegeven in een ring van zeshoekige vormen: beleid, due diligence, toegang tot verhaal, transparantie en rapportage, betrokkenheid van belanghebbenden en bestuur.

Bestuur

Ons Comité voor wereldwijde arbeidsvraagstukken beheert de gevolgen en risico's voor de arbeids- en mensenrechten. Dit comité, dat tweewekelijks bijeenkomt om kwesties op het gebied van arbeids- en mensenrechten te bespreken, bestaat uit leidinggevenden en werknemers op werkniveau uit zes functies (personeelsteam, juridische afdeling, samenwerkingscentrum voor partners, centrum voor duurzaam ondernemen, wereldwijd centrum voor veiligheid, gezondheid en milieu, team voor investeerdersrelaties). Alle belangrijke zaken worden geëscaleerd naar de Duurzaamheidsraad, die bestaat uit belangrijke leidinggevenden, en vervolgens gerapporteerd aan de directie.

Een illustratieve afbeelding van het raamwerk in een piramidevorm. De Raad van Bestuur, de Bestuurscommissie, de Duurzaamheidsraad, de Commissie GLI (Wereldwijde arbeidskwesties) worden van boven naar beneden geplaatst. Een illustratieve afbeelding van het raamwerk in een piramidevorm. De Raad van Bestuur, de Bestuurscommissie, de Duurzaamheidsraad, de Commissie GLI (Wereldwijde arbeidskwesties) worden van boven naar beneden geplaatst.

Beleidslijnen

We hebben een robuuste reeks beleidslijnen voor arbeids- en mensenrechten opgesteld op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNGP's); Richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO); het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (UNCRC); Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk. We houden ons aan de Gedragscode van de Responsible Business Alliance (RBA) en voldoen aan de wet- en regelgeving van de landen waar we zaken doen.

Een close-up van de handen van een man die op een laptop typt, met een geïllustreerde afbeelding van een document met een checklist geprojecteerd voor het computerscherm. Een close-up van de handen van een man die op een laptop typt, met een geïllustreerde afbeelding van een document met een checklist geprojecteerd voor het computerscherm.

Wereldwijde gedragscode en richtlijnen

Alle werknemers zijn verplicht om zich te houden aan de ‘Wereldwijde gedragscode’ en ‘Richtlijnen voor zakelijk gedrag’, die deel uitmaken van onze inspanningen om verantwoordelijker te handelen in onze zakelijke activiteiten.

Arbeidsbeleid

We ontwikkelen en implementeren een reeks beleidslijnen ter bescherming van kwetsbare groepen.

We bieden onze werknemers trainingsprogramma's die zijn afgestemd op elke werkplek, met als doel het naleven van ons mensenrechtenbeleid en het vergroten van het bewustzijn over het respecteren van mensenrechten. In samenwerking met VN-agentschappen en organisaties die zijn gespecialiseerd in onderwijs op het gebied van bedrijven en mensenrechten, streven we ernaar de bekwaamheid van onze werknemers in het omgaan met kwesties rond arbeids- en mensenrechten te vergroten door hen training te bieden die is afgestemd op hun functies. Nadat we in samenwerking met BSR trainingsmateriaal hadden ontwikkeld dat is afgestemd op de functieverantwoordelijkheden van alle werknemers, hebben we in 2020 ons uitgebreide trainingsprogramma voor arbeids- en mensenrechten gelanceerd. We blijven op maat gemaakte training geven voor alle relevante onderwerpen.

Due diligence

We werken met een systeem dat is uitgerust met zowel interne als externe protocollen om de risico's voor de mensenrechten op onze werklocaties en in onze toeleveringsketen vast te stellen en te controleren.

Een man die een neon veiligheidsvest draagt en een vrouw die zakelijke kleding draagt, staan naast de planken in een groot pakhuis en verwijzen naar een lijst op een klembord. Een man die een neon veiligheidsvest draagt en een vrouw die zakelijke kleding draagt, staan naast de planken in een groot pakhuis en verwijzen naar een lijst op een klembord.

Onze werklocaties

We evalueren het niveau van naleving van de arbeids- en mensenrechten en controleren activiteiten voor verbetering aan de hand van drie verschillende protocollen: RBA-audit ter plaatse, interne risicobeoordeling van Samsung Electronics, en een beoordeling van de gevolgen voor de mensenrechten.

Een close-up van de gehandschoende handen van een persoon die Galaxy S21-smartphones in zwarte verpakkingsdozen op een groen werkoppervlak plaatst. Een close-up van de gehandschoende handen van een persoon die Galaxy S21-smartphones in zwarte verpakkingsdozen op een groen werkoppervlak plaatst.

Audit ter plaatse van de Responsible Business Alliance

Als lid van de Responsible Business Alliance (RBA) passen we de RBA-gedragscode toe op het management van onze werklocaties. Op basis van de resultaten van de Vragenlijst voor zelfbeoordeling van de RBA van onze werklocaties, selecteren we elk jaar zes of zeven locaties en passen we het RBA-protocol voor een audit ter plaatse toe om de risico's van de werkomgeving op die werklocaties te identificeren. Volgens het protocol voert een door RBA goedgekeurd extern auditbedrijf audits uit op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, ethiek en managementsystemen. Als er een auditbevinding wordt vastgesteld, moeten de werklocaties een corrigerend actieplan indienen en implementeren.

Proces van interne risicobeoordeling van Samsung Electronics

 • 01. Selecteren van beoordelingsdoelen

  Selecteer elk jaar zes tot zeven werklocaties die hun capaciteiten moeten vergroten en algemene verbeteringen moeten aanbrengen op basis van de beoordelingsresultaten van het monitoringsysteem.

  Ons monitoringsysteem voor werklocaties

  Het ondersteunt de handhaving van normen voor arbeids- en mensenrechten en nalevingsbeheer, als een controlesysteem voor het beoordelen van onze werkomgeving, werkcultuur, vertegenwoordigende organen en het beheer van leveranciers, en dergelijke.

 • 02. Opzetten van het auditteam

  Organiseer een groep van deskundigen die bestaat uit gekwalificeerde werknemers, waaronder gecertificeerde RBA-auditors.

 • 03. Zelfbeoordeling

  Zelfbeoordeling van locaties op basis van de inspectiechecklist

 • 04. Audit ter plaatse

  Voer een audit ter plaatse uit op basis van de normen van Samsung Electronics

 • 05. Beheer van vervolgacties

  Deel de inspectieresultaten met het managementteam van de betreffende werklocatie

  Stel binnen een week na voltooiing van de inspectie toekomstige verbeteringsplannen en maatregelen op om herhaling te voorkomen

  Implementeer verbeteringstaken door een werkgroep te vormen die bestaat uit experts op het gebied van human resources en milieuveiligheid

  Controleer de voortgang van verbeteringstaken elke maand via het monitoringsysteem van de werkplek

Impactbeoordeling voor mensenrechten

We voeren impactbeoordelingen voor mensenrechten uit om te bepalen welke daadwerkelijke en potentiële risico's en negatieve gevolgen voor mensenrechten we mogelijk hebben veroorzaakt, of waarmee we in verband staan of waaraan we hebben bijgedragen. Onze eerste impactbeoordeling voor mensenrechten werd in 2018 uitgevoerd in Vietnam. Op dat moment werkten we samen met BSR (Business for Social Responsibility), een non-profitorganisatie gespecialiseerd in bedrijven en mensenrechten, om een objectief standpunt in het proces te behouden.

We streven ernaar om de problemen die via due diligence zijn geïdentificeerd aan te pakken met corrigerende, beperkende en preventieve maatregelen, waaronder het ontwikkelen en herzien van beleidsregels, het bieden van programma's voor capaciteitsopbouw en het verbeteren van werkprocessen in al onze bedrijfsactiviteiten.

Toeleveringsketen

We stemmen onze gedragscode voor leveranciers af op de RBA-gedragscode en delen de updates met onze leveranciers. We bieden ook een handleiding om hen te helpen de gedragscode na te leven en nalevingsbeheer te implementeren in hun bedrijfsvoering. In overeenstemming met de verificatienormen van de RBA controleren we regelmatig al onze leveranciers om ervoor te zorgen dat ze problemen identificeren en de vereiste verbeteringen aanbrengen. Onze eerstelijnsleveranciers zijn ook verplicht om hun leveranciers (onderleveranciers van Samsung) aan te moedigen om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Een close-up van een man die een veiligheidshelm, veiligheidsbril en dikke handschoenen draagt. Hij is buiten en houdt een klein stuk onbewerkt metaal voor zijn gezicht in de richting van de camera. Een close-up van een man die een veiligheidshelm, veiligheidsbril en dikke handschoenen draagt. Hij is buiten en houdt een klein stuk onbewerkt metaal voor zijn gezicht in de richting van de camera.

Toegang tot rechtsmiddelen

Onze procedure voor het oplossen van klachten is gebaseerd op de “Effectiviteitscriteria van niet-gerechtelijke klachtenmechanismen” zoals bepaald in de 31e clausule van de VN-Richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten. Iedereen kan een formele klacht indienen en mag niet worden gediscrimineerd of met vergelding worden geconfronteerd voor het indienen van de klacht. We spannen ons in om ervoor te zorgen dat de procedure transparant is en dat de rechten van de betrokkenen in alle fasen van de procedure worden gerespecteerd. We garanderen ook anonimiteit voor iedereen die een klacht indient.

Een close-up van de handen van 3 tot 4 mensen die aan elkaar vastgeklemd zitten en met de palmen bovenop elkaar gestapeld in een zorgzaam groepsgebaar. Een close-up van de handen van 3 tot 4 mensen die aan elkaar vastgeklemd zitten en met de palmen bovenop elkaar gestapeld in een zorgzaam groepsgebaar.

Kanalen voor het melden van klachten

We gebruiken verschillende kanalen voor klachten en houden daarbij rekening met de kenmerken van de werkplek en de plaatselijke situatie.

01. Online

Bedrijfsintranet

02. Offline

Ideeënbussen geplaatst op locaties zonder CCTV

03. Hulplijn

Telefoon of e-mail

04. Comité

Ondernemingsraad, werknemerscommissie

05. Mobiel

App voor bedrijfsintranet

06. SNS

Communicatiekanaal van het bedrijf

※ Kanalen voor externe belanghebbenden : https://sec-audit.com | e-mailadres : civilsociety@samsung.com

※ Kanalen voor externe belanghebbenden :
    https://sec-audit.com
    e-mailadres: civilsociety@samsung.com

Procedure voor het oplossen van klachten

 • 01

  Klachtenmelding

  Kennisgeving van ontvangst binnen 24 uur

  werknemers en externe belanghebbenden melden alle klachten met betrekking tot het bedrijf

  er wordt een casemanager aangewezen

 • 02

  Bevestiging en
  beoordeling van
  klachten

  Binnen 5 dagen na ontvangst

  bevestig de details en feiten van gemelde klachten

  luister naar de klager over gewenste maatregelen

  beoordeel corrigerende maatregelen op basis van bevestigde details

 • 03

  Kennisgeving van
  resultaten

  Binnen 7 dagen na ontvangst

  lever de resultaten van de beoordeling en verzamel feedback van de klager

 • 04

  Oplossen van
  klachten

  Varieert per geval

  de klacht wordt opgelost door middel van maatregelen zoals training, disciplinaire maatregelen tegen de beschuldigde, het verstrekken van nuttige informatie of ondersteuning en het verbeteren van infrastructuren, gerelateerde beleidsregels en procedures

※ Als een stap om een redelijke reden niet binnen de termijn wordt verwerkt, wordt de klager op de hoogte gebracht van de specifieke reden

Transparantie en rapportage

In ons Duurzaamheidsrapport rapporteren we in detail over hoe we in onze bedrijfsactiviteiten de arbeids- en mensenrechten respecteren op basis van onder andere de GRI-norm.

Daarnaast rapporteren we onder de Britse Modern Slavery Act onze jaarlijkse verklaringen aan het Modern Slavery Registry.
Wij zijn een van de geselecteerde bedrijven die zijn onderzocht door twee meest invloedrijke benchmarks in de sector: de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) en Know the Chain (KTC). Terwijl CHRB zich richt op het vergelijken en beoordelen van bedrijven op het gebied van arbeids- en mensenrechten, kijkt KTC nauwlettend naar kwesties rond dwangarbeid.

Een vogelperspectief van een laptopcomputer, een kopje koffie en een gebonden en afgedrukt exemplaar van de Samsung Electronics Modern Slavery Act Statement op een bureau. Een vogelperspectief van een laptopcomputer, een kopje koffie en een gebonden en afgedrukt exemplaar van de Samsung Electronics Modern Slavery Act Statement op een bureau.

Betrokkenheid van belanghebbenden

We blijven samenwerken met wereldwijde belanghebbenden om de cultuur van respect voor mensenrechten niet alleen in ons bedrijf, maar ook binnen onze industrie te bevorderen. Bij het ontwikkelen van beleidsregels en trainingsprogramma's werken we samen met organisaties of instanties die gespecialiseerd zijn in mensenrechten en we nemen deel aan verschillende multilaterale initiatieven.

Sinds 2018 hebben we elk jaar forums met meerdere belanghebbenden georganiseerd in Vietnam. In 2020 hebben we het derde forum gehouden in samenwerking met VCCI (Vietnamese Kamer van Koophandel en industrie) en VGCL (Vietnamese Algemene Federatie van Arbeid) en hebben we een discussie gevoerd onder het thema "COVID-19 crisisbeheer en tegenmaatregelen, personeelsbeheer en technologische verandering na de COVID-19-pandemie". Het forum verwelkomde meer dan 200 belanghebbenden, waaronder experts en gasten van NGO's, media en de academische wereld.

Een foto van de voorzitter van Samsung Vietnam die sprak op het Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: “Het beheren van crisis in een sociaal verantwoordelijke manier: Ervaringen delen van het omgaan met de Covid-19 pandemie” in Hanoi, Vietnam. Een foto van de voorzitter van Samsung Vietnam die sprak op het Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: “Het beheren van crisis in een sociaal verantwoordelijke manier: Ervaringen delen van het omgaan met de Covid-19 pandemie” in Hanoi, Vietnam.

In samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hebben we verschillende workshops over moderne slavernij en ethische werving georganiseerd. Onze werknemers, leveranciers en zakenpartners op werklocaties in Hongarije, Slowakije en Maleisië hebben hieraan deelgenomen. De workshops waren een geweldige kans om het bewustzijn te vergroten over de bescherming van de mensenrechten van migrantenarbeiders en om het belang van het uitbannen van dwangarbeid te delen.

In samenwerking met het Duitse ontwikkelingsbureau (GIZ) en partners zoals BMW Group en BASF hebben we “Cobalt for Development (C4D)” gelanceerd, een proefproject bij een ambachtelijke kobaltmijn in de Democratische Republiek Congo. Als onderdeel van het project voeren we verschillende activiteiten uit om echte vooruitgang te boeken voor de lokale gemeenschap, zoals het geven van trainingen over veiligheid op het werk voor lokale mijnwerkers en het bouwen van nieuwe basis- en middelbare scholen voor lokale kinderen.