Trợ giúp truy cập

Hướng dẫn điều hướng chung

Sử dụng Thanh điều hướng chung trên trang web của chúng tôi

1. Cách tìm các menu con trên Thanh điều hướng chung

1.1 Để tìm các menu con của một mục trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được mục đó.

Các menu phụ sẽ tự động xuất hiện khi vị trí nhập bàn phím nằm trên mục đó.

Ví dụ: để tìm các menu con của "SẢN PHẨM", nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến mục này.  Bạn sẽ thấy nhiều menu con như "DI ĐỘNG, MÀN HÌNH, Máy Điều Hoà, MORE, GLOBAL SITES" khi bạn nhấn phím Enter trên mục này.

1.2 Để duyệt qua các mục con của một nhóm trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Tab khi mục chính có vị trí nhập bàn phím.  Ví dụ: để đến các mục con của "Điện thoại thông minh", nhấn phím Tab khi vị trí nhập bàn phím nằm trên mục đó.

1.3 Để đến nhóm tiếp theo trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn đi qua tất cả các mục con trong nhóm hiện tại.  Phần tử tiếp theo có vị trí nhập bàn phím sẽ là nhóm tiếp theo.

Ví dụ: để đến nhóm tiếp theo sau nhóm "Điện thoại thông minh, Máy tính bảng", nhấn phím Tab cho đến khi bạn đi qua tất cả các mục con trong nhóm hiện tại.  Khi bạn nhấn phím Tab từ mục con cuối cùng trong nhóm, vị trí nhập bàn phím sẽ chuyển đến nhóm tiếp theo ("MÀN HÌNH").

1.4 Để quay lại mục trước đó trên Thanh điều hướng chung, giữ phím Shift và nhấn phím Tab một lần.  Thao tác này sẽ đưa vị trí nhập bàn phím đến mục trước đó.  Bạn có thể nhấn Shift+Tab nhiều lần để quay lại nếu cần.

Cách sử dụng tính năng tìm kiếm trên Thanh điều hướng chung

2. Cách sử dụng tính năng tìm kiếm trên Thanh điều hướng chung

2.1 Để đưa vị trí nhập đến mục tìm kiếm trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Tab cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các tùy chọn menu khả dụng và vị trí nhập bàn phím nằm ở biểu tượng "Tìm kiếm", sau đó nhấn phím Enter.

2.2 Để nhập một từ vào trường tìm kiếm trên Thanh điều hướng chung, hãy nhấn phím Tab một lần khi vị trí nhập bàn phím của bạn nằm trên biểu tượng Tìm kiếm.

Thao tác này sẽ chuyển vị trí nhập bàn phím từ biểu tượng Tìm kiếm sang trường nhập Tìm kiếm.  Tại thời điểm này, bạn có thể nhập từ khóa muốn tìm.

2.3 Để duyệt qua các gợi ý tìm kiếm trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Tab sau khi bạn nhập từ khóa vào trường nhập tìm kiếm cho đến khi vị trí nhập bàn phím đến gợi ý đầu tiên trong danh sách.

Tại thời điểm này, bạn có thể đến các đề nghị tiếp theo bằng cách nhấn lại phím Tab.

2.4 Để tìm kiếm một từ đã tìm trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Enter khi vị trí nhập bàn phím nằm trên từ gợi ý tìm kiếm.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Kết quả tìm kiếm với các sản phẩm và nội dung khớp với từ khóa gợi ý.

2.5 Để tìm kiếm một từ khóa chính xác bạn đã nhập trên Thanh điều hướng chung, nhấn phím Enter sau khi bạn đã nhập xong từ khóa vào trường nhập Tìm kiếm.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Kết quả tìm kiếm với các sản phẩm và nội dung khớp với từ khóa đã nhập.

Hướng dẫn menu Lọc

Sử dụng menu Lọc trên trang web

1. Cách truy cập hoặc bỏ qua menu Lọc

1.1 Để truy cập menu Lọc, nhấn phím Tab cho đến khi vị trí nhập bàn phím nằm tại mục lọc.  Từ lúc này, bạn có thể nhấn phím Tab lần nữa để nhảy đến tùy chọn menu đầu tiên.

1.2 Để bỏ qua menu Lọc, nhấn phím Tab nhiều lần khi vị trí nhập bàn phím nằm tại mục lọc.

Thao tác này sẽ di chuyển vị trí nhập bàn phím đi qua các nhóm lọc.  Khi vị trí nhập bàn phím nằm ở nhóm lọc cuối cùng, nhấn phím Tab một lần nữa để rời khỏi menu Lọc và tiếp tục đến thành phần tiếp theo trên trang.

2. Cách duyệt qua và chọn các tùy chọn lọc

2.1 Để mở rộng một nhóm lọc và xem các tùy chọn lọc trên menu Lọc, nhấn phím Enter một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên nhóm lọc đó.

Thao tác này sẽ mở rộng nhóm lọc và hiển thị các tùy chọn lọc của nhóm.

2.2 Để nhảy đến tùy chọn lọc đầu tiên của một nhóm lọc trên menu Lọc, nhấn phím Tab một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên nhóm lọc đó.

Thao tác này sẽ di chuyển vị trí nhập bàn phím đến tùy chọn lọc đầu tiên trong nhóm đó.

2.3 Để nhảy đến nhóm lọc tiếp theo trên menu Lọc, nhấn phím Tab một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên nhóm trước đó. Nếu nhóm bộ lọc được mở rộng, trước tiên bạn cần phải nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các tùy chọn lọc khả dụng trong nhóm đó.

2.4 Để nhảy đến tùy chọn lọc hoặc nhóm trước đó trên menu Lọc, giữ phím Shift và nhấn phím Tab một lần. Thao tác này sẽ đưa vị trí nhập bàn phím đến mục trước đó. Bạn có thể nhấn Shift+Tab nhiều lần để quay lại nếu cần.

2.5 Để chọn một tùy chọn lọc, nhấn phím Space một lần. Để bỏ chọn một tùy chọn lọc, nhấn lại phím Space.

3. Cách xóa tất cả các bộ lọc đã chọn

3.1. Để truy cập tùy chọn "ĐẶT LẠI BỘ LỌC" trên menu Lọc, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn di chuyển qua tất cả các bộ lọc khả dụng. Khi vị trí nhập bàn phím nằm trên bộ lọc cuối cùng, nhấn phím Tab để di chuyển vị trí nhập bàn phím đến tùy chọn "ĐẶT LẠI BỘ LỌC".

3.2 Để xóa tất cả các bộ lọc đã chọn trên menu Lọc, nhấn phím Enter một lần khi vị trí nhập bàn phím nằm trên tùy chọn "ĐẶT LẠI BỘ LỌC". Thao tác này sẽ xóa tất cả các tùy chọn lọc đã chọn trước đó.

Hướng dẫn liên kết bỏ qua

Sử dụng liên kết bỏ qua trên trang web

1. Truy cập và sử dụng các liên kết bỏ qua

1.1 Bỏ qua đến nội dung. Liên kết bỏ qua này là liên kết đầu tiên bạn thấy trên tất cả các trang khi bạn nhấn phím Tab. Nếu bạn muốn bỏ qua Thanh điều hướng chung và di chuyển trực tiếp đến phần nội dung của trang, nhấn phím Enter khi vị trí nhập bàn phím nằm trên liên kết "Bỏ qua đến nội dung".

1.2 Bỏ qua đến trợ giúp truy cập. Liên kết bỏ qua này là liên kết thứ hai bạn thấy trên tất cả các trang khi bạn duyệt bằng phím Tab. Nếu bạn muốn bỏ qua toàn bộ trang và di chuyển trực tiếp đến liên kết trợ giúp truy cập trên menu Cuối trang, nhấn phím Enter khi vị trí nhập bàn phím nằm trên liên kết "Bỏ qua đến trợ giúp truy cập".