Đạo đức

Đạo đức

Văn hóa doanh nghiệp
công bằng và minh bạch

Văn hóa doanh nghiệp
công bằng và minh bạch

Chúng tôi đưa tính liêm chính vào những hoạt động hàng ngày được thực hiện để hoàn thành vai trò và trách nhiệm xã hội của mình theo cách có lợi cho vị thế một công ty toàn cầu hàng đầu.

Chúng tôi đưa tính liêm chính vào những hoạt động hàng ngày được thực hiện để hoàn thành vai trò và trách nhiệm xã hội của mình theo cách có lợi cho vị thế một công ty toàn cầu hàng đầu.

Do hoạt động kinh doanh của chúng tôi trải rộng trên nhiều quốc gia trên toàn cầu, chúng tôi hiểu và phân tích sự khác biệt về luật pháp, quy định và thực hành ở các quốc gia liên quan, đồng thời tiến hành kinh doanh theo cách hợp pháp và có đạo đức. Chúng tôi cũng xây dựng và triển khai các chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân trên toàn cầu để tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và nhân viên và để bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ. Những nỗ lực của chúng tôi trong việc quản lý một cách có hệ thống các rủi ro tuân thủ và đạo đức được tăng cường bởi Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu và Hướng dẫn Ứng xử trong Kinh doanh của Samsung. Các tài liệu này định hướng cho tất cả nhân viên của chúng tôi trong hành động và nhận định giá trị. Bộ phận Tuân thủ của chúng tôi, trước đây thuộc Văn phòng Pháp chế, hiện chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Điều hành, và trưởng bộ phận Tuân thủ tham dự tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị để hỗ trợ các quyết định quan trọng của hội đồng. Chúng tôi điều hành các tổ chức chuyên trách tại mỗi bộ phận kinh doanh và các văn phòng khu vực ở nước ngoài để quản lý các vấn đề tuân thủ liên quan đến từng doanh nghiệp và khu vực.

Quản lý về đạo đức

Chúng tôi công bố Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu (“Các Nguyên tắc Kinh doanh của Samsung’) của mình cho các nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan bên ngoài khác cũng như cho nhân viên của chúng tôi thông qua trang web về quản lý đạo đức, và cung cấp một kênh báo cáo về mọi vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức. Ngoài ra, tài liệu “Hướng dẫn Ứng xử của Nhân viên trong Kinh doanh” đóng vai trò là tiêu chuẩn đạo đức đối với nhân viên của chúng tôi, được dịch và cung cấp bằng tổng cộng 15 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng Hàn) và đăng tải trên mạng nội bộ của chúng tôi. Các chi tiết liên quan được phổ biến và chia sẻ giữa tất cả nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu thông qua các khóa đào tạo tập thể, trực tuyến và âm thanh/hình ảnh được cung cấp ít nhất mỗi năm một lần. Tài liệu “Hướng dẫn Kinh doanh” riêng cũng được cung cấp cho các nhà cung cấp của chúng tôi để thiết lập các hoạt động kinh doanh minh bạch.

Quản lý về tuân thủ

Chương trình tuân thủ của chúng tôi nhằm thiết lập văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự tuân thủ để giảm thiểu các rủi ro kinh doanh có thể xảy ra do ấn định giá hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chịu trách nhiệm cao hơn trong các lĩnh vực nhân quyền, sức khỏe và an toàn, và môi trường. Hệ thống Quản lý Chương trình Tuân thủ (CPMS) - hệ thống công nghệ thông tin được phát triển để quản lý các rủi ro liên quan đến tuân thủ, cung cấp các chính sách cụ thể theo khu vực và chi tiết về giám sát vấn đề của khu vực. Bộ phận Trợ giúp của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nhân viên đưa ra các yêu cầu trực tiếp cho các chuyên gia bất cứ khi nào họ có câu hỏi liên quan đến công việc hoặc khi họ nhận thấy không đủ hướng dẫn để xác định tính bất hợp pháp. Hệ thống tố giác của chúng tôi phát triển theo CPMS cho nhân viên, được vận hành theo cách đảm bảo chắc chắn việc bảo mật cho người tố giác.

Quy trình quản lý tuân thủ

  • Vận hành các đơn vị chuyên môn

    Lập Văn phòng về Quyền riêng tư thuộc Văn phòng Pháp chế Doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Điều hành. Bổ nhiệm luật sư phụ trách chính sách về quyền riêng tư tại các bộ phận kinh doanh liên quan

  • Giám sát

    Tiến hành giám sát thường xuyên/đột xuất thông qua các đơn vị hoặc nhân viên chuyên trách

Chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi đã chính thức công bố chính sách về quyền riêng tư tiêu chuẩn toàn cầu và phát triển các chính sách liên quan theo các điều kiện pháp lý cụ thể của khu vực và đặc điểm địa phương. Nhờ các nỗ lực đó, nhân viên của chúng tôi được cung cấp “Hướng dẫn về thông tin cá nhân toàn cầu” và “Hướng dẫn Quản lý xử lý dữ liệu cá nhân thuê ngoài” để sử dụng như các quy định quản lý. Chúng tôi vận hành các quy trình và hệ thống của mình theo cách kết hợp các chính sách liên quan vào ứng xử kinh doanh hàng ngày và tiếp tục thực hiện đánh giá và cung cấp đào tạo trên toàn công ty.

 

Vận hành các đơn vị chuyên môn

Lập Văn phòng về Quyền riêng tư toàn cầu thuộc Văn phòng Pháp chế Doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Điều hành Chỉ định luật sư phụ trách về chính sách quyền riêng tư tại các bộ phận kinh doanh tương ứng
 

Đánh giá tăng cường về hệ thống vận hành/quản lý chính sách quyền riêng tư

Tiến hành đánh giá thường xuyên và có các cải thiện cần thiết đối với hệ thống cũng như các dịch vụ mà chúng tôi đang vận hành để phục vụ khách hàng và nhân viên của mình liên quan đến hệ thống quản lý, kỹ thuật và bảo vệ thực tế của họ vốn chi phối toàn bộ quá trình thu thập, xử lý và hủy bỏ dữ liệu
 

Đào tạo về chính sách quyền riêng tư

Cung cấp đào tạo về chính sách về quyền riêng tư trực tuyến/trực tiếp có tính đến các đặc điểm công việc cụ thể của từng bộ phận (kế hoạch, nghiên cứu và phát triển, tiếp thị, v.v.) cũng như đào tạo cơ bản cho tất cả nhân viên
 

Vận hành hệ thống quản lý pháp lý về quyền riêng tư (PLMS)

Bắt buộc thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông qua việc sử dụng danh sách kiểm tra rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu được phát triển để xem xét các rủi ro về quyền riêng tư dữ liệu ở từng giai đoạn của sản phẩm và dịch vụ, từ lập kế hoạch và phát triển đến vận hành và chấm dứt, đồng thời xem xét danh sách kiểm tra đó thông qua các luật sư chuyên trách