Trên đường tiến tới tương lai xanh

Tại Samsung, sự phát triển bền vững và sự hòa nhập của tất cả khách hàng là cốt lõi của các giá trị của chúng tôi. Khi chúng tôi nỗ lực để vượt qua những thách thức xã hội và môi trường để tạo nên thay đổi, chúng tôi rất mong sự tham gia của bạn vào cuộc hành trình của chúng tôi.