Chọn vị trí và ngôn ngữ của bạn.
Thông qua #GalaxyForThePlanet Samsung đang tiến tới một tương lai bền vững hơn.
#GalaxyxBTS

Ô nhiễm đại dương là nguy cơ đối với tất cả chúng ta. Với những giải pháp sáng tạo đầy tính đột phá để hướng tới một tương lai bền vững, Samsung đồng hành cùng thế giới bảo vệ hành tinh xanh. Chúng ta có thể từng bước, từng bước thực hiện từ những việc nhỏ bé để tạo nên những thay đổi lớn lao. @bts.bighitofficialis đã sẵn sàng, còn bạn?

Thông qua #GalaxyForThePlanet, Samsung đang thúc đẩy một tương lai bền vững hơn.

#GalaxyxBTS

Tìm hiểu thêm: smsng.co/Environment-day_BTS