Cách sử dụng nhiều tài khoản SNS trên một thiết bị Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Bạn có  thể phân chia tin nhắn công việc khỏi các cuộc trò chuyện cá nhân với Dual Messenger và Thư mục bảo mật. Bây giờ việc cài đặt thêm một ứng dụng tin nhắn* từ Màn hình chờ trở bên hết sức dễ dàng. Nếu bạn có sử dụng Thư mục Bảo mật, bạn có thể tạo cả tài khoản thứ 3 cho các ứng dụng đã có 2 phiên bản nhờ Dual Messenger** và dùng nó thoải mái. 

dual-messenger

Cảm ơn phản hồi của bạn