Πώς να εγκαταστήσετε το πλυντήριό σας

Υπάρχουν ορισμένα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά το πλυντήριό σας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τι πρέπει να κάνετε προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας.

 

Αφαίρεση των πείρων στερέωσης

Κατά την παράδοση του πλυντηρίου σας θα διαπιστώσετε ότι διαθέτει κάποιους πείρους που συγκρατούν τον κάδο κατά τη μεταφορά. Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο θα πρέπει αφαιρέσετε τους πείρους αυτούς.

 

1 Ξεσφίγξτε όλους τους πείρους στερέωσης που βρίσκονται στο πίσω μέρος του μηχανήματος, χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται.
2 Τραβήξτε εντελώς προς τα έξω τον πείρο στερέωσης, φροντίζοντας να αφαιρέσετε ολόκληρο το πώμα. Φυλάξετέ το σε περίπτωση όπου χρειαστεί να μετακινήσετε το μηχάνημα στο μέλλον. Επαναλάβετε τις ενέργειες έως ότου να αφαιρέσετε όλους τους πείρους. Ανάλογα με το μοντέλο υπάρχουν 3 έως 5 πείροι.
Αφαίρεση των πείρων από το πλυντήριο
3 Καλύψτε τις οπές χρησιμοποιώντας τα πλαστικά καπάκια πείρων που παρέχονται.

Για να ελέγξετε εάν έχουν αφαιρεθεί σωστά οι πείροι, ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου και μετακινήστε μπρος-πίσω τον κάδο. Εάν ο κάδος κινείται ελεύθερα, τότε έχουν αφαιρεθεί όλοι οι πείροι.

Προσαρμογή των ποδιών

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πλυντήριό σας σε ένα επίπεδο και σταθερό δάπεδο. Τα πόδια του πλυντηρίου θα πρέπει να ακουμπούν καλά στο δάπεδο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πόδια προκειμένου να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή.
 

Τα πλυντήρια της Samsung χρησιμοποιούν μία από τις δύο μορφές ευθυγράμμισης των ποδιών:

Να σημειωθεί ότι: Σε περίπτωση εγκατάστασης του προϊόντος σε ένα σταθερό, ευθυγραμμισμένο δάπεδο, συνιστάται να βιδώσετε τα πίσω πόδια στον μέγιστο βαθμό και να προσαρμόσετε τα μπροστινά πόδια, επιτυγχάνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση.

 

Πόδια τύπου 1:

1 Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο στρέφοντας τα προσαρμόσιμα πόδια προς τα μέσα ή προς τα έξω, σύμφωνα με τις υποδείξεις.
Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο στρέφοντας τα προσαρμόσιμα πόδια προς τα μέσα ή προς τα έξω, σύμφωνα με τις υποδείξεις.
2 Όταν ευθυγραμμιστεί το πλυντήριό σας, σφίγξτε το παξιμάδι ασφάλισης με τη βοήθεια του κατσαβιδιού.
Σφίγξτε το παξιμάδι ασφάλισης με τη βοήθεια του κατσαβιδιού που παρέχεται μαζί με το πλυντήριο Samsung σας.

Πόδια τύπου 2:

1 Απασφαλίστε το παξιμάδι ασφάλισης στρέφοντάς το προς τα αριστερά με τη βοήθεια του κλειδιού.
Απασφαλίστε το παξιμάδι ασφάλισης με τη βοήθεια του κλειδιού που παρέχεται μαζί με το πλυντήριο Samsung σας.
2 Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο στρέφοντας τα προσαρμόσιμα πόδια προς τα μέσα ή προς τα έξω, χρησιμοποιώντας το χέρι σας.
Στρέψτε τα προσαρμόσιμα πόδια του πλυντηρίου Samsung με το χέρι
3 Σφίγξτε το παξιμάδι ασφάλισης στρέφοντάς το προς τα δεξιά με τη βοήθεια του κλειδιού.
Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε το παξιμάδι ασφάλισης στο πλυντήριο Samsung
Εγκατάσταση της αντλίας νερού

Κατά την εγκατάσταση ενός νέου πλυντηρίου, χρησιμοποιείτε ένα νέο σετ αντλίας κι όχι τις παλιές αντλίες.

1 Συνδέστε την αντλία νερού στην παροχή κρύου νερού, ενώ έχετε πρώτα απενεργοποιήσει την παροχή νερού.
Συνδέστε την αντλία νερού στην παροχή κρύου νερού
2 Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια βαλβίδα εισόδου στο πλυντήριο.
Συνδέστε την αντλία νερού στη βαλβίδα εισόδου στο πλυντήριο
3 Ανοίξτε τη βαλβίδα παροχής νερού κι ελέγξτε για τυχόν διαρροές.
Ανοίξτε τη βαλβίδα νερού
Εγκατάσταση της αντλίας αποστράγγισης
1 Σε περίπτωση σύνδεσης της αντλίας αποστράγγισης σε μία στρόφιγγα, αφαιρέσετε ή κόψτε το καπάκι αποκοπής.
Αφαιρέστε το καπάκι αποκοπής
2 Σε περίπτωση σύνδεσης της αντλίας αποστράγγισης σε έναν αγωγό ανόδου, χρησιμοποιήστε το κλιπ της αντλίας για τη σωστή τοποθέτησή της και την αποτροπή τυχόν παλινδρόμησης.
Χρησιμοποιήστε το κλιπ αντλίας για τη σωστή τοποθέτηση της αντλίας
3 Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αποστράγγισης βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το δάπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι η αντλία αποστράγγισης βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το δάπεδο
4 Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός ανόδου καλύπτει εντελώς την αντλία αποστράγγισης.
Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός ανόδου καλύπτει εντελώς την αντλία αποστράγγισης.
5 Βεβαιωθείτε ότι το μήκος της αντλίας αποστράγγισης που εισέρχεται στον αγωγό ανόδου δεν υπερβαίνει τα 150 mm.
Σύνδεση στο ρεύμα

Συνδέστε το καλώδιο σε μία επιτοίχια πρίζα. 

Να σημειωθεί ότι: Μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου.

Συνδέστε μόνο του το πλυντήριο εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει μόνωση. Μη συνδέετε το προϊόν σε άλλες συσκευές ή μπαλαντέζες.

Χρησιμοποιείτε μια μεμονωμένη πρίζα για μόνωση του πλυντηρίου
Τοποθέτηση και βαθμονόμηση
1 Μετακινήστε το πλυντήριό σας στη θέση που θέλετε να το χρησιμοποιείτε, εξασφαλίζοντας ότι τόσο ο κάδος όσο και οι δοσολογικές υποδοχές είναι άδειες.

Να σημειωθεί ότι: Για τα πλυντήρια απαιτείται ένας ελάχιστος χώρος γύρω τους. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του πλυντηρίου σας για πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη των κενών. Το συνηθισμένο ελάχιστο κενό για την εγκατάσταση του κοίλου μέρους είναι 25 mm στο επάνω μέρος και τα πλαϊνά και 50 mm στο πίσω μέρος. Στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου απαιτούνται 550 mm.

2 Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
3 Πατήστε το κουμπί Power στο πλυντήριο για να το θέσετε σε λειτουργία.

Ορισμένα πλυντήρια εκτελούν αυτόματη βαθμονόμηση κατά την ενεργοποίησή τους. Άλλα χρήζουν χειροκίνητης βαθμονόμησης.

Να σημειωθεί ότι: Τα ακόλουθα μοντέλα χρήζουν χειροκίνητης βαθμονόμησης: WF80F5, WF70F5, WF60F4, WF71F5, WF61F4, WF72F5, WF62F4, WF7AF5, WF6AF4 

Για την εκτέλεση της χειροκίνητης βαθμονόμησης:

1 Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Temp και Delay End + για 3 δευτερόλεπτα έως ότου να εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός "CB".
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Temp και Delay End plus για τρία δευτερόλεπτα
2 Πατήστε Start/Pause για εκτέλεση του Κύκλου βαθμονόμησης.
Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση του πλυντηρίου
3 Ο κάδος θα περιστραφεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για περίπου 3 λεπτά.
4 Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα εμφανιστεί στην οθόνη το "0" και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το πλυντήριο.
5 Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

Σε περίπτωση όπου το πλυντήριο συνεχίσει να δονείται, ελέγξτε εάν τα πόδια έχουν ασφαλίσει στη θέση τους κι είναι επίπεδα και εκτελέστε ξανά τη βαθμονόμηση. 
 

Θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα αυτά σε περίπτωση μετακίνησης του μηχανήματος ή αύξησης του βαθμού των δονήσεων.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας