Δεοντολογία

Δεοντολογία

Δίκαιη και διάφανη εταιρική κουλτούρα

Δίκαιη και διάφανη εταιρική κουλτούρα

Αναπτύσσουμε ακεραιότητα στις καθημερινές μας λειτουργίες για να εκπληρώσουμε τον
κοινωνικό μας ρόλο και την κοινωνική μας ευθύνη με τρόπο που να ταιριάζει με την ιδιότητά μας
ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία

Αναπτύσσουμε ακεραιότητα στις καθημερινές μας λειτουργίες για να εκπληρώσουμε τον κοινωνικό μας ρόλο και την κοινωνική μας ευθύνη με τρόπο που να ταιριάζει με την ιδιότητά μας ως κορυφαία παγκόσμια εταιρεία

Καθώς η επιχειρηματική μας δραστηριότητα εκτείνεται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, αναγνωρίζουμε και αναλύουμε τις διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων χωρών σε νόμους, κανονισμούς και πρακτικές, ενώ συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε με νόμιμο και δεοντολογικό τρόπο. Επίσης, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε παγκόσμιες πολιτικές ασφάλειας προσωπικών δεδομένων για να σεβαστούμε το απόρρητο των πελατών και των εργαζομένων μας και να προστατεύουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Η προσπάθειά μας να διαχειριζόμαστε συστηματικά κινδύνους που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και τη δεοντολογία, στηρίζεται στον «Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας» της Samsung και τις «Κατευθυντήριες οδηγίες επιχειρηματικής δεοντολογίας» , που αποτελούν οδηγό αναφοράς στους εργαζομένους μας πριν προβούν σε ενέργειες και πριν διατυπώσουν αξιολογικές κρίσεις. Η Ομάδα Συμμόρφωσης, η οποία υπαγόταν στη Νομική Υπηρεσία, πλέον αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ο επικεφαλής της παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για να υποστηρίξει σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο. Διαθέτουμε ειδικούς οργανισμούς σε κάθε τμήμα της επιχείρησης και περιφερειακά γραφεία στο εξωτερικό για τη διαχείριση ζητημάτων συμμόρφωσης που σχετίζονται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και περιοχή.

Διαχείριση δεοντολογίας

Κοινοποιούμε τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας («Επιχειρηματικές αρχές της Samsung») στους προμηθευτές μας, στους πελάτες μας και σε άλλους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους καθώς και στους εργαζομένους μας μέσω της ιστοσελίδας μας για τη διαχείριση δεοντολογίας και παρέχουμε ένα κανάλι για την αναφορά κάθε παραβίασης δεοντολογικών προτύπων. Επιπλέον, οι «Οδηγίες επιχειρηματικής δεοντολογίας των εργαζομένων», οι οποίες χρησιμεύουν ως δεοντολογικά πρότυπα για τους εργαζομένους μας, μεταφράζονται και διατίθενται σε συνολικά 15 γλώσσες (μαζί με τα Κορεάτικα) και μεταφορτώνονται στο εσωτερικό intranet μας. Το σχετικό υλικό επικοινωνείται και μοιράζεται σε όλους τους εργαζομένους μας παγκοσμίως μέσω συλλογικής, ηλεκτρονικής και οπτικοακουστικής εκπαίδευσης που προσφέρεται τουλάχιστον ετησίως, αν όχι περισσότερο. Επίσης, παρέχονται ξεχωριστές «Επιχειρησιακές οδηγίες» στους προμηθευτές μας προκειμένου να δημιουργηθούν διάφανες επιχειρηματικές πρακτικές.

 • SEGR Πολιτική Αναφορών_Whistleblowing Policy
  566.2 KB
 • SEGR Δήλωση Απορρήτου_ Whistleblowing Privacy Notice
  551.6 KB

Διαχείριση συμμόρφωσης

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης στοχεύει στη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας με γνώμονα τη συμμόρφωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του καθορισμού των τιμών ή της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας αλλά και του περιβάλλοντος. Το Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Συμμόρφωσης (CPMS), ένα σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που αναπτύχθηκε για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, παρέχει τις πολιτικές μας για συγκεκριμένους τομείς και τις λεπτομέρειες της περιφερειακής παρακολούθησης των θεμάτων. Το Γραφείο Βοήθειας λειτουργεί για να βοηθά τους εργαζομένους να κάνουν ερωτήσεις σε έναν εμπειρογνώμονα κάθε φορά που προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την εργασία ή όταν θεωρούν τις οδηγίες μας ανεπαρκείς για τον προσδιορισμό της παρανομίας. Το σύστημά μας για την καταγγελία δυσλειτουργιών, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του CPMS για τους εργαζομένους μας, λειτουργεί με τρόπο που εγγυάται σθεναρά την εμπιστευτικότητα των καταγγελιών.

Διαδικασία διαχείρισης συμμόρφωσης

 • Πρόληψη

  Πραγματοποιήστε εκπαίδευση υπαλλήλων, παρέχετε οδηγούς για συγκεκριμένους τομείς, κάνετε αυτοελέγχους βάσει συστήματος, λειτουργείτε το Γραφείο βοήθειας, παρακολουθείτε και διαχειρίζεστε νέους και αναθεωρημένους κανονισμούς.

 • Παρακολούθηση

  Διεξάγετε τακτική/ad hoc παρακολούθηση μέσω ειδικευμένων μονάδων ή προσωπικού

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ανακοινώσαμε επισήμως την παγκόσμια πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και αναπτύξαμε σχετικές πολιτικές που αντανακλούν τις κανονιστικές συνθήκες που ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές και τα τοπικά χαρακτηριστικά. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, στους υπαλλήλους μας παρέχεται ο «Οδηγός Παγκόσμιας Προσωπικής Πληροφόρησης» και ο «Οδηγός Διαχείρισης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξωπορισμού» που θα χρησιμοποιηθούν ως κανονισμοί της διεύθυνσης. Εφαρμόζουμε τις διαδικασίες και τα συστήματά μας με τρόπο που ενσωματώνει τις σχετικές πολιτικές στην καθημερινή μας επιχειρηματική συμπεριφορά και συνεχίζουμε να διεξάγουμε αξιολογήσεις και να προσφέρουμε κατάρτιση σε επίπεδο εταιρείας.

 

Λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων

Δημιουργήστε το Γραφείο παγκόσμιας προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσα στην Εταιρική νομική υπηρεσία υπό την άμεση ηγεσία του CEO. Εταιρικής Νομικής Υπηρεσίας υπό την άμεση ηγεσία του CEO Διορίστε δικηγόρους υπεύθυνους για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αντίστοιχα επιχειρησιακά τμήματα.
 

Ενισχυμένη ανασκόπηση Πολιτικής Απορρήτου / Συστημάτων Διαχείρισης

Εκτελέστε συχνούς ελέγχους και κάντε τις απαραίτητες βελτιώσεις στα συστήματα και τις υπηρεσίες που λειτουργούν για τους πελάτες και τους εργαζομένους μας, σχετικά με τη διοικητική, τεχνική και φυσική προστασία που διέπει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας και διάθεσης.
 

Εκπαίδευση στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Παρέχετε κατάρτιση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σύνδεση/εκτός σύνδεσης που λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των θέσεων που αφορούν συγκεκριμένα τμήματα (προγραμματισμός, Ε&Α, μάρκετινγκ κ.λπ.) καθώς και βασική εκπαίδευση που απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους.
 

Λειτουργία νομικού συστήματος διαχείρισης απορρήτου (PLMS)

Καθορίστε υποχρεωτική τη λήψη προληπτικών μέτρων με τη χρήση λίστας ελέγχου κινδύνου προσωπικών δεδομένων που αναπτύχθηκε για τον έλεγχο τους σε κάθε στάδιο των προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω του επανελέγχου αυτής της λίστας από ειδικούς δικηγόρους