Τι καλύπτει η εγγύησή σας

Πολιτική Εγγύησης

Εγγύηση Ευρωπαϊκού Χώρου

Η Samsung Electronics Co. Ltd (“Samsung”) παρέχει περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή σε καταναλωτές που αγοράζουν εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετίας («Ευρώπη») ένα προϊόν που διατέθηκε από τη Samsung στην Ευρώπη.
Οι καταναλωτές μπορούν να αιτηθούν την παροχή υπηρεσιών εγγύησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το δικαίωμα εγγύησης (περίοδος εγγύησης και παροχή υπηρεσίας) θα είναι εκείνο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται το αίτημα εγγύησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγύηση εντός Ευρώπης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή είναι μία οικειοθελής εγγύηση κατασκευαστή που παρέχει επιπρόσθετα δικαιώματα και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών από την πώληση αγαθών σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
Για να ζητήσουν την παρούσα εγγύηση, οι καταναλωτές πρέπει να προσκομίσουν την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (όταν το προϊόν αρχικώς πωλήθηκε στον καταναλωτή).
Τυχόν προωθητικές ενέργειες που παρατείνουν ή επεκτείνουν τους όρους της περιορισμένης εγγύησης κατασκευαστή, ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αξίωση σε χώρες άλλες από αυτή που πραγματοποιεί την προωθητική ενέργεια.

Γενικές πληροφορίες εμπορικής εγγύησης

1. Οι περίοδοι εγγύησης και οι υπηρεσίες εγγύησης που αναφέρονται παραπάνω προορίζονται μόνο ως γενικές οδηγίες και ενδέχεται να υπάρχουν παραλλαγές. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του εντύπου εγγύησης που περιλαμβάνεται στο προϊόν και των πληροφοριών που εμφανίζονται παραπάνω, θα ισχύει το έντυπο εγγύησης που περιλαμβάνεται στο προϊόν.

2. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την πρώτη ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.  Για να λάβετε υπηρεσία εγγύησης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε την αρχική απόδειξη αγοράς και ο σειριακός αριθμός που είναι τοποθετημένος στο προϊόν πρέπει να είναι πλήρης και μη κατεστραμμένος.

3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα. Η εγγύηση ενδέχεται να μην ισχύει για αναλώσιμα είδη που περιλαμβάνονται με ή στο προϊόν, τα οποία ενδέχεται να έχουν μειωμένη ή καθόλου εγγύηση.  

4. Η υποχρέωση της Samsung βάσει της εγγύησης περιορίζεται στην επισκευή του προϊόντος ή την αντικατάσταση του προϊόντος ή του ελαττωματικού μέρους, κατά την κρίση της. Τα επισκευασμένα μέρη ή τα μέρη αντικατάστασης του προϊόντος Samsung θα παρέχονται σε μια βάση ανταλλαγής και θα είναι είτε νέα, είτε ανακατασκευασμένα προϊόντα, εξίσου λειτουργικά με νέα. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης κατόπιν της επισκευής (με ή χωρίς αντικατάσταση ανταλλακτικών) θα είναι ίση με το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης. Όλα τα μέρη που αντικαθίστανται στο πλαίσιο της εκτέλεσης υπηρεσιών εγγύησης θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Samsung και τα νέα μέρη ή τα μέρη αντικατάστασης θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Πελάτη.

5. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών Samsung. Καμία αποζημίωση δεν δίδεται σε περίπτωση επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα από τη Samsung σημεία εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και για οποιαδήποτε εργασία ή ζημίες που προκλήθηκαν κατά την όποια απόπειρα επισκευής της συσκευής.

6. Η κάρτα εγγύησης και οι πληροφορίες εγγύησης που περιλαμβάνονται στο προϊόν θα αναφέρουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την εγγύηση (π.χ. όταν ένα ελάττωμα προκαλείται από κακή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή του προϊόντος) που πρέπει να ελεγχθούν πριν ζητήσετε υπηρεσίες επισκευής βάσει της εγγύησης. Ενδεικτικά, η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς,

(β) δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά, αφαίρεση ή εγκατάσταση του προϊόντος,

(γ) δυσλειτουργία ή ζημία που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία μη δυνάμενη να αποδοθεί στην κατασκευή και το σχεδιασμό του προϊόντος (π.χ. αστραπές, πυρκαγιά, θεομηνίες, κοινωνικές διαταραχές, λανθασμένη τάση ηλεκτρικής

εγκατάστασης, ακατάλληλο εξαερισμό, μεταπτώσεις τάσης ή διακοπή τροφοδοσίας, ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή περιβάλλοντος ή ακόμα απότομες μεταβολές σε αυτές τις συνθήκες ή οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες πέρα από τον έλεγχο της Samsung).

(δ) κατάχρηση ή κακή χρήση, που περιλαμβάνει μη περιοριστικά την αδυναμία χρήσης αυτού του προϊόντος για τους κανονικούς του σκοπούς ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης της Samsung (για παράδειγμα λανθασμένη λειτουργία, πτώση, χτυπήματα, ακατάλληλη έκθεση σε υγρά, υγρασία, σκόνη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία, κ.λπ.).

(ε) βλάβη που προκαλείται λόγω της χρήσης του προϊόντος σε συνδυασμό με εξαρτήματα, φορτιστές ή τροφοδοτικά που δεν έχουν εγκριθεί από τη Samsung για χρήση με αυτό το προϊόν ή δεν είναι συμβατά με το προϊόν,

(στ) περιπτώσεις όπου το μοντέλο, ο σειριακό αριθμός (IMEI) ή ο αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

7. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης ή με άλλο τρόπο δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

8. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για την κάρτα SIM του καταναλωτή, τις κάρτες μνήμης, τα CD, τα DVD ή οποιαδήποτε άλλα μέσα αποθήκευσης του καταναλωτή, τα οποία δεν αφαιρέθηκαν από το προϊόν πριν παραδοθεί για επισκευή.

Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την περιοδική και συχνή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αλλιώς την προστασία των δεδομένων του έναντι απώλειας, φθοράς ή καταστροφής.

Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιωνδήποτε δεδομένων όπως και αν προκλήθηκαν.

Πριν παραδώσετε τη συσκευή σας για επισκευή πρέπει να δημιουργείτε και να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων, δεδομένων, επαφών, προγραμμάτων, λογισμικών, εφαρμογών κλπ («Δεδομένων») σε δικό σας ξεχωριστό μέσο αποθήκευσης και να διαγράφετε όλα τα Δεδομένα που περιέχονται σε αυτή.

Ο τεχνικός έλεγχος ή/και η επισκευή της συσκευής σας μπορεί να προϋποθέτει την επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η οποία συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των Δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Η Samsung δεν αποθηκεύει ούτε περιλαμβάνει τα Δεδομένα σας σε σύστημα αρχειοθέτησης και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, διαγραφής ή αλλοιωσής τους κατά τη διάρκεια της επισκευής ή άλλως.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

Για οποιαδήποτε πληροφορία για το προϊόν σας και για να λάβετε υπηρεσίες βάσει της εγγύησης επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ελλάδα: Από σταθερό: 80111-SAMSUNG (80111 7267864), αστική χρέωση Από κινητό: 210 6897691 Δευτέρα - Κυριακή 08:00 - 00:00.

Κύπρος: Από σταθερό: 8009 4000 χωρίς χρέωση Δευτέρα - Κυριακή 08:00 - 00:00.


Έχετε κάποιο πρόβλημα ή κάποια απορία με το smartphone ή τη Smart TV σας; Αφήστε έναν εκπρόσωπό μας να συνδεθεί απομακρυσμένα στη συσκευή σας μέσω της Απομακρυσμένης Διαχείρισης.       

Προϊόν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και Ελβετίας

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε χώρα που δεν ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία και δεν είναι προς πώληση στη χώρα σας ενδέχεται να είναι επισκευάσιμα, μετά από επιβεβαίωση, στη χώρα σας.
Εάν το προϊόν σας μπορεί να επισκευαστεί, ένα εκτιμώμενο κόστος και ο αναμενόμενος χρόνος επισκευής θα σας παρέχεται σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Για αυτά τα προϊόντα, ο χρόνος επισκευής μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το συνηθισμένο.