Πώς μπορώ να συνδέσω το Soundbar με το Υπογούφερ (Subwoofer);

Αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ με το Soundbar

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και αφού συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας στο Soundbar και το υπογούφερ, το υπογούφερ συνδέεται αυτόματα στο Soundbar.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση του υπογούφερ και της υπομονάδας σταματούν να αναβοσβήνουν οι μπλε ενδεικτικές λυχνίες LED σύνδεσης του υπογούφερ και της υπομονάδας.

Αν η ενδεικτική λυχνία στο πάνω μέρος του υπογούφερ είναι κόκκινη ή αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, το υπογούφερ δεν έχει συνδεθεί αυτόματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε μη αυτόματα το υπογούφερ.

Χειροκίνητη σύνδεση του υπογούφερ με το Soundbar

1 Πατήστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα την επιλογή ID SET στην πίσω πλευρά του υπογούφερ. Σβήνει η κόκκινη ένδειξη στην επάνω πλευρά του υπογούφερ και αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη.
υπογούφερ
2 Απενεργοποιήστε το Soundbar.
3 Πατήστε για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το κουμπί VOL στο τηλεχειριστήριο με απενεργοποιημένο το Soundbar (OFF).
4 Στην οθόνη του Soundbar εμφανίζεται για 1,3 δευτερόλεπτα το μήνυμα ID SET και έπειτα σβήνει.
Soundbar
5 Όταν η μπλε ένδειξη του subwoofer αρχίσει να αναβοσβήνει, ενεργοποιήστε το Soundbar πατώντας το κουμπί Λειτουργία στο επάνω πλαίσιο της κύριας μονάδας ή στο τηλεχειριστήριο.
6 Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, η μπλε φωτεινή ένδειξη στην επάνω πλευρά του subwoofer σταματάει να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας