Samsung Electronics Magyar Zártkörűen működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe
Etikus üzleti gyakorlat ellenőrzése - Adatkezelési Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2020. április 30.

1. Általános tudnivalók és elérhetőségek

 

A Samsung Electronics Magyar Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe („Samsung”) harmadik felekkel, elsősorban a vele kapcsolatba kerülő szervezetek és szerződéses partnerek munkatársaival, valamint kapcsolattartóival (együttesen: „érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint az etikus üzleti gyakorlatuk ellenőrzése során „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatoknak a kezeléséről ad tájékoztatást.

 

A Samsung elérhetőségei:

 

A Samsung székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet

A Samsung cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001767

A Samsung-ot nyilvántartja a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

A Samsung adószáma: 10276451-2-16

A Samsung telefonszáma: 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864)

A Samsung elérhetősége: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html

A Samsung cégcsoport belső adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Samsung DPO: Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, UK, https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu

 

A Tájékoztató mindenkor hatályos változata és korábbi változatai elérhetők:

http://www.samsung.com/hu/home/

 

A Samsung egyéb adatkezeléseivel kapcsolatos részleteket, a Samsung által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések bemutatását, valamint az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a Samsung általános (helyi) adatkezelési tájékoztatójának rendelkezései tartalmazzák: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

2. Etikus üzleti gyakorlat ellenőrzése

 

A Samsung dolgozói a Samsung irányában tett kötelezettségvállalásuk (úgynevezett „Pledge of Ethical Management Practices”) értelmében kötelesek jogszerűen eljárni és a Samsung Etikai Kódexét (Code of Ethics) betartani. Ennek keretében a Samsung dolgozói számára kifejezetten tilos például bármilyen pénzbeli vagy egyéb, értékkel bíró előnyt, szórakoztatást, dolgot vagy vagyoni előnyt (együttesen: „Jogszerűtlen Előny” - úgynevezett "Benefits from This Case") harmadik felek számára felajánlani, vagy ezzel kapcsolatban ígéretet tenni, ha ez jogellenes, a társadalmi szabályokba, a jóhiszeműségbe, illetve a tisztességes piaci magatartás elvébe ütközően történik.

 

Ugyanígy tilos a Samsung dolgozóinak a Jogszerűtlen Előnyökkel kapcsolatos megkeresésekre válaszolniuk. Ilyen megkeresés esetén, illetve, ha jogszerűtlen gyakorlatot tapasztalnak, a dolgozók tájékoztathatják erről a Samsung szervezetén belül illetékes személyeket.

 

Ha a Samsung bármilyen, jogszerűtlen üzleti gyakorlat gyanújával kapcsolatos ügyben belső vizsgálatot indít, az ügyben érintett személyek személyes adatait az ehhez szükséges mértékben kezeli. Ilyen adat különösen: (i) az adott üggyel kapcsolatos levelezés és egyéb kommunikáció, ami tartalmazhatja az érintett személyek elérhetőségeit (például telefonszám, email cím) és nyilatkozatait, valamint (ii) a Samsung oldalán az adott üggyel kapcsolatos vizsgálat során keletkezett adatok, megállapítások, következtetések.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk 1. f) pontja - az adatkezelés a Samsung jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek: az esetleges pénzügyi és üzleti visszaélések megelőzése, adott esetben azok kivizsgálása, az esetleges visszaélésért, jogsértésért, károkozásért felelős személyek felelősségre vonása, továbbá a Samsung üzleti hírnevének védelme. A jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a jelen Tájékoztató melléklete tartalmazza.

 

A Samsung kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A Samsung a fenti személyes adatokat az adott ügy kivizsgálásához szükséges ideig (legfeljebb 1 év), illetve a vizsgálat eredménye alapján kezdeményezett jogi eljárások (például: polgári peres eljárás, büntetőeljárás) jogerős befejezéséig őrzi meg. Ilyen eljárás hiányában az adatmegőrzési idő az adott ügy felmerülésétől számított 5 év - ez az az időtartam, ami alatt az érintettek igényérvényesítéssel élhetnek a Samsunggal szemben egy-egy üggyel kapcsolatban. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) szerint a követelések 5 év alatt évülnek el.)

 

A Samsung a személyes adatokat kizárólag az adott ügy kivizsgálása és a kapcsolódó magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti, és ennek keretében az ügy kivizsgálásában közreműködő szervezet részére továbbíthatja. Ilyen szervezet elsősorban az ügyben érintett Samsung vállalat, az ügyben érintett külső szervezet, társaság, szerződéses partner, valamint a vizsgálatban közreműködő jogi és egyéb tanácsadó.

Melléklet

Érdekmérlegelési teszt

ETIKUS ÜZLETI GYAKORLAT ELLENŐRZÉSE

1. Mi a Samsung jogos érdeke az adatkezelés vonatkozásában?

Törvényes, egyértelmű és valós érdekek: a Samsung jogos érdeke az esetleges pénzügyi és üzleti visszaélések megelőzése, adott esetben azok kivizsgálása, az esetleges visszaélésért, jogsértésért, károkozásért felelős személyek felelősségre vonása, továbbá a Samsung üzleti hírnevének védelme.

 

A Samsung számára alapvető fontosságú, hogy dolgozói a gyakorlatban is megfeleljenek a pénzügyi és üzleti visszaélések megelőzésével kapcsolatos vállalati szabályoknak és jogszabályi rendelkezéseknek, és jelezzék a Samsung számára, ha ezzel ellentétes gyakorlatot tapasztalnak.

 

A Samsung jogos érdeke valódi és aktuális, mert egy-egy belső vizsgálat ténylegesen képes feltérképezni a Samsung tevékenységeinek és üzleti kapcsolatainak olyan pontjait, ahol adott esetben etikátlan üzleti gyakorlat fordulhat elő. A vizsgálat eredménye konkrét lépéseket, javaslatokat tartalmaz, így alkalmas a hiányosságok megoldásának elősegítésére, ezzel azonnal elősegítve a fent meghatározott érdeket. A vizsgálatok eredményeképpen csalások, korrupciós esetek, versenyjogi és további jogsértések felderítésére is sor kerülhet. A Samsung és a vele kapcsolatban kerülő szervezetek jogszerű működése elősegíti a biztonságos gazdasági élet és a piaci szereplők védelmét is - az adatkezelés így a társadalom számára is előnyt jelent.

 

2. Mik az érintettek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?

Az érintett érdeke személyiségi jogának, különösen a személyes adatai védelméhez fűződő jogának tiszteletben tartása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az érintett személyes adatait a Samsung nem kezelheti megfelelően igazolt jogos érdek nélkül.

 

3. Miért korlátozza arányosan a Samsung jogos érdeke az érintetti jogokat és szabadságokat?

·        A Samsung minden esetben biztosítja, hogy az érintettek az adatkezelés menetéről és körülményeiről, valamint a kapcsolódó jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről az adatkezelési tájékoztatóban, valamint a Samsung ott megjelölt elérhetőségein előzetesen tájékozódhassanak.

·        Tekintettel arra, hogy a Samsung dolgozói és az érintett üzleti kapcsolatuk során kommunikálnak egymással, az érintett ésszerű elvárásai keretében számolhat azzal, hogy az üzleti kapcsolat jogszerűségét a Samsung figyelemmel kíséri, így az azzal kapcsolatos személyes adatokat kezeli.

·        Egy esetleges vizsgálat során a személyes adatok kezelése csak azokra a személyes adatokra korlátozódik, amelyek nélkül az ügy felderítése és a javító intézkedések alkalmazása nem végezhető el, így a személyes adatok körének csökkentése a jogszerű cél megvalósítását veszélyeztetné. A személyes adatok kezelésének mellőzése adott esetben a bejelentett korrupció, vagy hasonló jogszerűtlen cselekmény felderítését is veszélyeztetné. A jelen adatkezelésen kívül a fentebb meghatározott érdek eléréséhez nincs egyéb, az egyén szempontjából kevésbé korlátozó megoldás.

·        A vizsgálat nem avatkozik mélyen az érintett magánszférájába, az csupán az érintett üzleti tevékenységével összefüggő magatartását vizsgálja, emberi méltóságát tiszteletben tartó módon. Ez alapján az adatkezelés az érintett jogába történő súlyos beavatkozást nem okoz.

·        A személyes adatok kezelése csupán az adatoknak a vizsgálat során szükséges felhasználására terjed ki. A Samsung az érintett személyes adatait nem veti össze más összefüggésben kezelt adatokkal, nem végez profilozást, nem hozza nyilvánosságra, megismerhetőségüket szigorúan azon személyek számára teszi lehetővé, akik a vizsgálat lefolytatásában részt vesznek. Ezzel az adatkezelés hatásai teljes mértékben előreláthatóak és kiszámíthatóak.

·        Az esetleges jogszerűtlen gyakorlatok kivizsgálása hozzájárul a Samsung és harmadik felek üzleti gyakorlatainak tisztaságának és átláthatóságának megteremtéséhez, valamint a korrupció mentes üzleti környezet kialakításához. Ez a gazdasági verseny tisztaságát, valamint a jogszabályszerű és etikus ügyfélkapcsolatok megteremtését és fenntartását is szolgálja.

 

4. Az érdekmérlegelés eredménye:

Az elérni kívánt célra és a Samsung jogos érdekére tekintettel feltétlenül szükséges a fentiekben bemutatott adatkezelésa, mivel megközelítő eredményességet biztosító, ugyanakkor az érintettek jogait és szabadságait kevésbé érintő – így különösen személyes adatok kezelése nélkül vagy kevesebb személyes adat kezelésével történő – alternatív megoldás nem áll rendelkezésre.